При­ва­тний озна­чає ефе­ктив­ний?

Yurydychna Gazeta - - NEWS - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень су­ду, зокре­ма за­про­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту при­ва­тно­го ви­ко­на­н­ня, нарешті на­да­ло змо­гу ре­а­лі­зу­ва­ти­ся спо­ді­ва­н­ням ба­га­тьох лю­дей на «сві­тле май­бу­тнє» про­це­су при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня. При цьо­му як пе­ред зви­чай­ни­ми гро­ма­дя­на­ми, так і пе­ред пред­став­ни­ка­ми ве­ли­ко­го бі­зне­су по­став ви­бір між сфе­рою ви­ко­на­н­ня – дер­жав­на чи при­ва­тна. З'яви­ла­ся мо­жли­вість змі­ни­ти дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця на при­ва­тно­го.

Однак екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що ста­ном на сьо­го­дні гло­баль­но­го від­то­ку ви­ко­нав­чих про­ва­джень з дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби не від­бу­ло­ся. Во­дно­час, від­по­від­но до ста­ти­сти­чних да­них ДВС що­до ро­бо­ти за пер­ші 6 мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку, на­ра­зі в ре­є­стрі ма­є­мо 122 при­ва­тних ви­ко­нав­ців, які де­мон­стру­ють ви­со­ку ефе­ктив­ність.

На сьо­го­дні при­ва­тні ви­ко­нав­ці стя­гну­ли 290 млн грн та фа­кти­чно ви­ко­на­ли 1004 до­ку­мен­ти, що ста­но­вить 59,4% від за­галь­ної кіль­ко­сті за­вер­ше­них. Для по­рів­ня­н­ня, за 6 мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку ор­га­ни ДВС фа­кти­чно ви­ко­на­ли 425,2 тис. про­ва­джень, що ста­но­вить 37,8% від фа­кти­чно за­вер­ше­них. В ми­ну­ло­му ро­ці цей по­ка­зник скла­дав 30,6%. При цьо­му бу­ло стя­гну­то 6,3 млрд грн, у то­му чи­слі 360,5 млн грн ви­ко­нав­чо­го збо­ру. От­же, від­со­ток фа­кти­чно ви­ко­на­них ви­ко­нав­чих про­ва­джень у при­ва­тних ви­ко­нав­ців біль­ше ніж у пів­то­ра ра­за пе­ре­ви­щує по­ка­зни­ки ДВС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.