Suprema Lex: «Нам 3 ро­ки!»

Yurydychna Gazeta - - NEWS -

21.08.2018 р. адво­кат­ське об’єд­на­н­ня Suprema Lex свя­ткує 3-рі­чний день на­ро­дже­н­ня.

«Ми дя­ку­є­мо клі­єн­там, ко­ле­гам, пар­тне­рам та дру­зям за під­трим­ку й до­ві­ру! Про­тя­гом цих 3-х ро­ків на­ша ко­ман­да зба­га­ти­лась кра­щи­ми фа­хів­ця­ми рин­ку юри­ди­чних по­слуг з ви­ня­тко­вим рів­нем екс­пер­тно­сті, роз­ши­ри­ла клі­єнт­ський порт­фель та зба­га­ти­ла до­свід но­ви­ми ці­ка­ви­ми про­е­кта­ми. Ми пи­ша­є­мо­ся сво­ї­ми до­ся­гне­н­ня­ми та ма­є­мо чи­ма­ло пла­нів на май­бу­тнє. Одне за­ли­ша­є­ться не­змін­ним – ми зав­жди до­три­му­є­мо­ся сво­їх прин­ци­пів та ке­ру­є­мо­ся пра­ви­лом: «Ін­те­ре­си клі­єн­тів – по­над усе!», – за­зна­чив ке­ру­ю­чий пар­тнер адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Suprema Lex адво­кат Ві­ктор Мо­роз.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.