Про­бле­ми ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень дер­жав­ни­ми ви­ко­нав­ця­ми

Yurydychna Gazeta - - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ -

Як ві­до­мо, су­до­ві рі­ше­н­ня, що на­бра­ли чин­но­сті, є обов’яз­ко­ви­ми та під­ля­га­ють ви­ко­нан­ню на всій те­ри­то­рії Укра­ї­ни, а у ви­пад­ках, вста­нов­ле­них між­на­ро­дни­ми до­го­во­ра­ми, на­віть за її ме­жа­ми. Про­те якщо бор­жник від­мов­ля­є­ться до­бро­віль­но ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня су­ду або тип спра­ви до­зво­ляє не­гай­не ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня (зокре­ма, спра­ви про стя­гне­н­ня алі­мен­тів, при­су­дже­н­ня ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти, від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, стя­гне­н­ня гро­шо­вих сум), за­ко­но­дав­ством пе­ред­ба­че­на мо­жли­вість при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень. Ро­з­гля­не­мо це пи­та­н­ня в ме­жах ци­віль­но­го про­це­су.

При­му­со­ве ви­ко­на­н­ня рі­шень ре­гу­лю­є­ться по­ло­же­н­ня­ми Ци­віль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (да­лі – ЦПК), За­ко­ну «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» (да­лі –

За­кон) та ін­ших за­ко­нів. Для то­го щоб іні­ці­ю­ва­ти при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня та­ко­го рі­ше­н­ня, не­об­хі­дно отри­ма­ти в су­ді ви­ко­нав­чий лист (ухва­ла су­ду, су­до­вий на­каз) (ст. 431 ЦПК, ст. 3 За­ко­ну) та звер­ну­ти­ся з цим ви­ко­нав­чим до­ку­мен­том і від­по­від­ною за­явою до ор­га­ну ви­ко­на­н­ня рі­шень (як пра­ви­ло, дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби – ДВС).

Ви­ко­на­вець мо­же від­мо­ви­ти вам у від­крит­ті ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня ли­ше з під­став, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством (ч. 4 ст. 4 За­ко­ну):

• якщо рі­ше­н­ня су­ду не на­бра­ло чин­но­сті (це не сто­су­є­ться не­гай­но­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня);

• якщо пропу­ще­но строк для звер­не­н­ня з ви­ко­нав­чим до­ку­мен­том (3 ро­ки) (ч. 4 ст. 12 За­ко­ну);

• якщо ви­ко­нав­чий до­ку­мент або за­ява не від­по­від­а­ють ви­мо­гам за­ко­ну;

• якщо стя­гу­вач звер­нув­ся до ви­ко­нав­чої слу­жби не за мі­сцем ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня то­що.

Однак на­віть якщо ви по­да­є­те на­ле­жний па­кет до­ку­мен­тів для при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня та що­до ва­шої спра­ви від­кри­ва­ють ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня, це не озна­чає, що ви отри­ма­є­те свої за­кон­ні гро­ші або май­но.

Під­ста­ви за­кін­че­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, як і під­ста­ви від­мо­ви у від­крит­ті про­ва­дже­н­ня, чі­тко ви­зна­че­ні за­ко­ном. Ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня під­ля­гає за­кін­чен­ню пі­сля фа­кти­чно­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду в пов­но­му об­ся­зі, про­те За­ко­ном пе­ред­ба­че­ні та­кож ін­ші під­ста­ви – за­га­лом їх 16 (ст. 39 За­ко­ну). Пра­кти­ка свід­чить, що ви­ко­нав­ці іно­ді за­кін­чу­ють ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня, не ма­ю­чи на це ґрун­тов­них під­став, тоб­то спи­ра­ю­чись на фор­ма­лізм у за­ко­но­дав­стві. Та­кі рі­ше­н­ня та дії дер­жав­них ви­ко­нав­ців мо­жуть бу­ти оскар­же­ні у пе­ред­ба­че­но­му за­ко­но­дав­ством по­ряд­ку.

Оскар­же­н­ня рі­шень та дій ви­ко­нав­ця

Оскар­же­н­ня рі­шень та дій ви­ко­нав­ця, в то­му чи­слі що­до без­під­став­но­го за­кін­че­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, мо­жли­ве че­рез суд (ст. 447 ЦПК). Скар­га по­да­є­ться про­тя­гом 10 днів з мо­мен­ту, ко­ли осо­ба ді­зна­ла­ся чи по­вин­на бу­ла ді­зна­ти­ся про по­ру­ше­н­ня її пра­ва або сво­бо­ди, та роз­гля­да­є­ться су­дом, який роз­гля­дав спра­ву як суд пер­шої ін­стан­ції. Крім то­го, скар­га по­вин­на роз­гля­да­ти­ся в су­до­во­му за­сі­дан­ні за уча­стю сто­рін (стя­гу­ва­ча, бор­жни­ка та ви­ко­нав­ця) (ст. 448-450 ЦПК). Хо­ча за­ко­но­дав­ством вста­нов­ле­но, що скар­га роз­гля­да­є­ться про­тя­гом 10 днів, про­те на пра­кти­ці че­рез за­ван­та­же­н­ня су­дів при­зна­че­н­ня за­сі­да­н­ня ча­сто від­бу­ва­є­ться вже пі­сля спли­ву за­зна­че­но­го стро­ку, то­му оскар­же­н­ня рі­шень та дій ви­ко­нав­ця че­рез суд є дов­гим про­це­сом.

Існує та­кож ін­ший ва­рі­ант оскар­же­н­ня рі­шень та дій ви­ко­нав­ця. Одно­ча­сно з оскар­же­н­ням в су­до­во­му по­ряд­ку мо­жна по­да­ти скар­гу на рі­ше­н­ня та дії дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця на­чаль­ни­ку від­ді­лу ДВС, яко­му без­по­се­ре­дньо під­по­ряд­ко­ва­ний ви­ко­на­вець, а скар­гу на рі­ше­н­ня, дії та без­ді­яль­ність на­чаль­ни­ка від­ді­лу – на­пра­ви­ти ке­рів­ни­ку го­лов­но­го апа­ра­ту ДВС (ст. 74 За­ко­ну). Строк для оскар­же­н­ня че­рез ор­га­ни ДВС скла­дає 10 ро­бо­чих днів з дня, ко­ли осо­ба ді­зна­ла­ся або по­вин­на бу­ла ді­зна­ти­ся про по­ру­ше­н­ня її прав, сво­бод чи за­кон­них ін­те­ре­сів.

Та­кий ва­рі­ант оскар­же­н­ня че­рез ор­га­ни ДВС швид­ший. У ста­ро­му За­ко­ні Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» (від 21.04.1999 р. №606-XIV) пе­ред­ба­ча­ли­ся сти­слі стро­ки для роз­гля­ду скар­ги з дня її над­хо­дже­н­ня: 10 днів на роз­гляд скар­ги на дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця на­чаль­ни­ком від­ді­лу ДВС та до­да­тко­во 10 днів на апе­ля­цій­ний роз­гляд ке­рів­ни­ком го­лов­но­го апа­ра­ту ДВС. На пра­кти­ці вже пі­сля прийня­т­тя За­ко­ну в но­вій ре­да­кції ор­га­ни ДВС про­дов­жу­ють за­сто­со­ву­ва­ти вка­за­ні стро­ки для роз­гля­ду скарг. Однак, як пра­ви­ло, та­кий роз­гляд скарг не є ре­зуль­та­тив­ним. Ча­сто дер­жав­ні ви­ко­нав­ці не ви­зна­ють по­ру­шень за­ко­но­дав­ства сво­ї­ми ко­ле­га­ми, то­му вар­то роз­гля­да­ти цей ва­рі­ант ли­ше як до­да­тко­вий.

Від­нов­ле­н­ня про­ва­дже­н­ня

Пі­сля то­го як скар­га на рі­ше­н­ня та дії ви­ко­нав­ця про за­кін­че­н­ня про­ва­дже­н­ня бу­ла роз­гля­ну­та су­дом, ви­ко­на­вець мо­же від­но­ви­ти ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня у спра­ві (ст. 41 За­ко­ну). Суд на­прав­ляє ко­пію рі­ше­н­ня про від­нов­ле­н­ня про­ва­дже­н­ня у від­по­від­ний від­діл ви­ко­нав­чої слу­жби, про­те до­да­тко­вий кон­троль з бо­ку стя­гу­ва­ча не бу­де зай­вим: ви­ко­на­вча слу­жба мо­же не отри­ма­ти рі­ше­н­ня су­ду. Крім то­го, на­віть якщо ви­ко­на­вець від­но­вить про­ва­дже­н­ня на під­ста­ві рі­ше­н­ня су­ду, про­це­ду­ра по­ча­тку (про­дов­же­н­ня) ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня має свої під­во­дні ка­ме­ні.

Під час за­кри­т­тя ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня ори­гі­нал ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та по­вер­та­є­ться ор­га­ну, який йо­го ви­дав (на­при­клад, суд) (ч. 3 ст. 39 За­ко­ну). Та­ким чи­ном, у ра­зі від­нов­ле­н­ня про­ва­дже­н­ня ви­ко­на­вець має на­пра­ви­ти від­по­від­ну по­ста­но­ву про від­нов­ле­н­ня на адре­су су­ду, а остан­ній у мі­ся­чний строк з да­ти отри­ма­н­ня за­зна­че­ної по­ста­но­ви по­ви­нен на­пра­ви­ти ори­гі­нал ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та на­зад ви­ко­нав­цю (ч. 2 ст. 41 За­ко­ну). Кон­троль цьо­го «ли­сту­ва­н­ня» стя­гу­ва­чу ба­жа­но взя­ти на се­бе, адже якщо суд або ін­ший від­по­від­ний ор­ган не отри­ма­ють по­ста­но­ву про від­нов­ле­н­ня про­ва­дже­н­ня, во­ни не бу­дуть зо­бов’яза­ні на­пра­ви­ти ви­ко­нав­чий до­ку­мент ви­ко­нав­цю. При цьо­му не­пред’яв­ле­н­ня ви­ко­нав­цю ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та за від­нов­ле­ним ви­ко­нав­чим про­ва­дже­н­ням (або не­о­три­ма­н­ня остан­нім за­зна­че­но­го до­ку­мен­та) є під­ста­вою для по­втор­но­го за­кін­че­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня та за­ли­ше­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня без ви­ко­на­н­ня (п. 13 ст. 39 За­ко­ну). У цьо­му ви­пад­ку не­об­хі­дно зно­ву звер­та­ти­ся до су­ду та ор­га­нів ДВС і з’ясо­ву­ва­ти, хто вин­ний. Це ли­ше за­тя­гне про­цес ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня та збіль­шить ви­тра­ти на пра­во­ву до­по­мо­гу.

Та­ким чи­ном, на­віть якщо ви ма­є­те рі­ше­н­ня су­ду на ва­шу ко­ристь, і що­до ньо­го від­кри­те ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня, це ще не га­ран­тія то­го, що ви отри­ма­є­те вам на­ле­жне. Пра­кти­ка свід­чить, що іно­ді ви­ко­нав­ці з фор­маль­них під­став мо­жуть за­кін­чи­ти ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня. То­му якщо ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня за­кін­че­но, а рі­ше­н­ня не ви­ко­на­но або ви­ко­на­но не в пов­но­му об­ся­зі, вар­то пе­ре­ві­ри­ти та­кі дії та рі­ше­н­ня ви­ко­нав­ця на за­кон­ність і не­гай­но (про­тя­гом 10 днів) оскар­жи­ти їх в су­ді та ор­га­нах ДВС.

На­віть від­кри­т­тя ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня не озна­чає, що ви отри­ма­є­те свої за­кон­ні гро­ші або май­но

Ми­ко­ла М АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ, мо­лод­ший юрист су­до­вої пра­кти­ки ЄПАП Укра­ї­на

Та­лі­на Т і КРАВЦОВА КРАВЦОВА, адво­кат, ке­рів­ник пра­кти­ки сі­мей­но­го пра­ва ЄПАП Укра­ї­на

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.