Арешт плюс арешт та по­мно­жи­ти на арешт

Про­бле­ма мно­жин­но­сті аре­штів у ви­ко­нав­чо­му про­ва­джен­ні як пе­ре­шко­да для ви­ко­на­н­ня рі­шень

Yurydychna Gazeta - - ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ - За­кон)).

Як за­вер­шаль­на ста­дія су­до­во­го про­ва­дже­н­ня ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня у спро­ще­но­му ви­гля­ді зав­жди спри­йма­є­ться як дії з ві­ді­бра­н­ня у бор­жни­ка ко­штів та ін­шо­го майна. Хо­ча рі­ше­н­ня мо­же сто­су­ва­ти­ся зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ка вчи­ни­ти пев­ні дії, однак аб­со­лю­тна біль­шість рі­шень сто­су­є­ться стя­гне­н­ня з бор­жни­ка ко­штів.

Са­ме по со­бі по­ня­т­тя стя­гне­н­ня та­кож мо­же ви­сту­па­ти одним із ви­дів ви­ко­нав­чої про­це­ду­ри або одним із за­хо­дів при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня (ст. 10 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня (да­лі – При цьо­му ст. 48 За­ко­ну ви­зна­чає, що стя­гне­н­ня є трі­а­дою по­слі­дов­них дій, які по­ля­га­ють в аре­шті майна, йо­го ви­лу­чен­ні та при­му­со­вій ре­а­лі­за­ції.

Основ­ною ді­єю з ці­єї трі­а­ди є арешт майна бор­жни­ка, адже пі­сля на­кла­де­н­ня аре­шту на май­но йо­го кін­це­ва ре­а­лі­за­ція стає ли­ше пи­та­н­ням ча­су. На­справ­ді, ви­зна­че­на ст. 56 За­ко­ну про­це­ду­ра аре­шту майна бор­жни­ка у ви­ко­нав­чо­му про­ва­джен­ні не об­умов­лює яки­хось тру­дно­щів. Ви­ко­на­вець ви­но­сить по­ста­но­ву про на­кла­де­н­ня аре­шту, на під­ста­ві якої здій­сню­є­ться ре­є­стра­ція об­тя­же­н­ня майна або на під­ста­ві якої від­по­від­ні ор­га­ни (уста­но­ви) фа­кти­чно ре­є­стру­ють арешт майна. На під­ста­ві по­ста­но­ви про арешт ко­штів бан­ків­ськи­ми уста­но­ва­ми здій­сню­є­ться арешт ко­штів бор­жни­ка на йо­го ра­хун­ках. Арешт на ру­хо­ме май­но бор­жни­ка, що не під­ля­гає дер­жав­ній ре­є­стра­ції, на­кла­да­є­ться ви­ко­нав­цем пі­сля про­ве­де­н­ня йо­го опи­су шля­хом ви­не­се­н­ня по­ста­но­ви про опис та арешт майна.

Пра­кти­чні аспе­кти

Однак, як свід­чить пра­кти­ка, остан­нім ча­сом са­ме пі­сля про­хо­дже­н­ня ці­єї по­ча­тко­вої ста­дії подаль- ше звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на май­но бор­жни­ка уне­мо­жлив­лю­є­ться на три­ва­лий пе­рі­од. У де­яких ви­пад­ках та­ке бло­ку­ва­н­ня мо­же три­ва­ти ро­ка­ми. Тут йде­ться не про ви­пад­ки, ко­ли бор­жник актив­но про­ти­діє ви­ко­нав­цю (зу­пи­няє ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня чи пе­ре­хо­вує май­но) або ко­ли тре­ті осо­би на­ма­га­ю­ться ви­зна­ти своє пра­во на аре­што­ва­не май­но. Мо­ва йде про більш ба­наль­ну си­ту­а­цію, ко­ли що­до бор­жни­ка здій­сню­є­ться кіль­ка ви­ко­нав­чих про­ва­джень за рі­зни­ми рі­ше­н­ня­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.