Дер­жав­не ви­ко­на­н­ня про­ти при­ва­тно­го – хто кра­щий?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Ма­ри­на М СЕРГЄЄВА СЕРГЄЄВА, адво­кат ЮФ «Іл­ля­шев та Пар­тне­ри» За­кон).

Пи­та­н­ня гло­баль­них змін у про­це­сі при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня по­ча­ли ма­со­во обго­во­рю­ва­ти­ся ще до мо­мен­ту на­бра­н­ня чин­но­сті но­вим За­ко­ном Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня» (да­лі – Дов­го­о­чі­ку­ва­не прийня­т­тя цьо­го За­ко­ну, який ре­фор­му­вав си­сте­му при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень су­ду та ін­ших ор­га­нів, нарешті на­да­ло змо­гу ре­а­лі­зу­ва­ти­ся спо­ді­ва­н­ням ба­га­тьох лю­дей на «сві­тле май­бу­тнє» про­це­су при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня.

На гло­баль­ні змі­ни спо­ді­ва­ло­ся ба­га­то зви­чай­них гро­ма­дян, а та­кож ве­ли­че­зна кіль­кість осіб, які пра­цю­ють в ор­га­нах дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби. Пер­ші спо­ді­ва­ли­ся на швид­ке та які­сне ви­ко­на­н­ня, дру­гі – або на роз­ван­та­же­н­ня, або на мо­жли­вість змі­ни­ти ста­тус та пе­ре­йти пра­цю­ва­ти у при­ва­тний се­ктор.

Про­тя­гом усьо­го пе­рі­о­ду прийня­т­тя цьо­го За­ко­ну зна­чна кіль­кість за­ко­но­дав­ців та пред­став­ни­ків по­лі­ти­чної сфе­ри яскра­во і бур­хли­во обго­во­рю­ва­ли май­бу­тні змі­ни та ро­би­ли став­ки на гло­баль­ні ре­фор­ми. Що від­бу­ло­ся на­справ­ді? Чи отри­ма­ли ми та­кі не­по­мір­ні змі­ни, як спо­ді­ва­ли­ся? Чи ста­ли при­ва­тні ви­ко­нав­ці ре­аль­ною кон­ку­рен­тною лан­кою для дер­жав­них ви­ко­нав­ців?

Так, змі­ни від­бу­ли­ся. Однак не так швид­ко, як нам обі­ця­ли. Адже на­ла­го­дже­н­ня будь-яко­го но­во­го про­це­су по­тре­бує за­ба­га­то зу­силь та ча­су. При­ва­тні ви­ко­нав­ці по­ча­ли свій но­вий шлях при­ва­тно­го при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня.

Як пе­ред зви­чай­ни­ми гро­ма­дя­на­ми, так і пе­ред пред­став­ни­ка­ми ве­ли­ко­го бі­зне­су по­став ви­бір між сфе­рою ви­ко­на­н­ня – дер­жав­на чи при­ва­тна. З'яви­ла­ся мо­жли­вість змі­ни­ти дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця на при­ва­тно­го.

Вар­то за­зна­чи­ти, що ста­ном на сьо­го­дні гло­баль­но­го від­то­ку ви­ко­нав­чих про­ва­джень з дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби не від­бу­ло­ся. На мо­мент прийня­т­тя За­ко­ну від­чу­ва­ло­ся, що май­же на­сту­пно­го дня всі мо­жли­ві ви­ко­нав­чі про­ва­дже­н­ня, за ви­ня­тком пев­них ка­те­го­рій, бу­дуть пе­ре­да­ні на ви­ко­на­н­ня до при­ва­тних ви­ко­нав­ців.

Однак на­справ­ді та­ко­го не ста­ло­ся. Зві­сно, про­цес пред’яв­ле­н­ня ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів на ви­ко­на­н­ня до при­ва­тних ви­ко­нав­ців від­бу­ва­є­ться, так са­мо як і пе­ре­да­ча ви­ко­нав­чих про­ва­джень з ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби до при­ва­тних ви­ко­нав­ців, але ма­со­во­го роз­ма­ху це яви­ще все ж та­ки не на­бу­ло.

Здій­сню­ю­чи по­рів­ня­н­ня, для подаль­шо­го ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня що­до пред’яв­ле­н­ня на ви­ко­на­н­ня ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та між при­ва­тни­ми та дер­жав­ни­ми ви­ко­нав­ця­ми слід від­зна­чи­ти на­сту­пне.

До вве­де­н­ня ін­сти­ту­ту при­ва­тних ви­ко­нав­ців весь тя­гар при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня бу­ло по­кла­де­но на дер­жав­них ви­ко­нав­ців. Го­во­ри­ти про не­які­сну та не­своє­ча­сну ро­бо­ту ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, а та­кож про не­про­фе­сіо­на­лізм по­са­до­вих осіб бу­де не зов­сім пра­виль­но. Зві­сно, на пра­кти­ці не­о­дно­ра­зо­во тра­пля­ли­ся си­ту­а­ції, які під­твер­джу­ва­ли за­зна­че­ні фа­кти. На­сам­пе­ред, це бу­ло пов’яза­но з на­дмір­ною за­ван­та­же­ні­стю дер­жав­них ви­ко­нав­ців, чи­ма­лою кіль­кі­стю зов­сім мо­ло­дих спе­ці­а­лі­стів (які не ма­ють до­ста­тньо­го до­сві­ду ро­бо­ти), низь­кою за­ро­бі­тною пла­тою, а в де­яких ви­пад­ках – з від­су­тні­стю на­ле­жно­го ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби (від­су­тність ма­рок, кон­вер­тів, па­пе­ру, ка­три­джів для прин­те­рів, ав­то­транс­порт­них за­со­бів або го­рю­чо-па­лив­них ма­те­рі­а­лів то­що). В су­ку­пно­сті вка­за­ні об­ста­ви­ни та не зов­сім ви­со­кий рі­вень ро­бо­ти де­яких по­са­до­вих осіб ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби при­зве­ли до не­до­ві­ри, ан­ти­па­ти­чно­го та не­га­тив­но­го став­ле­н­ня до дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби.

При­ва­тні ви­ко­нав­ці по­чи­на­ють свою ро­бо­ту з «чи­сто­го ар­ку­ша», на­сам­пе­ред, при­йма­ю­чи на ви­ко­на­н­ня та від­кри­ва­ю­чи ви­ко­нав­чі про­ва­дже­н­ня на під­ста­ві но­вих (які ще не пе­ре­бу­ва­ли на ви­ко­нан­ні) ви­ко­нав­чих до­ку­мен­тів. Зві­сно, пев­на ча­сти­на ви­ко­нав­чих про­ва­джень, які пе­ре­бу­ва­ли на ви­ко­нан­ні в дер­жав­ній ви­ко­нав­чій слу­жбі, та­кож пе­ре­да­є­ться, але все одно за­ван­та­же­ність при­ва­тних ви- ко­нав­ців за­ли­ша­є­ться зна­чно мен­шою, ніж за­ван­та­же­ність дер­жав­них ви­ко­нав­ців. Та­ким чи­ном, при­ва­тний ви­ко­на­вець змо­же при­ді­ли­ти біль­ше ча­су, ува­ги та на­по­ле­гли­во­сті, спря­мо­ва­ної на пов­не фа­кти­чне ви­ко­на­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня.

Вве­де­н­ня ін­сти­ту­ту при­ва­тних ви­ко­нав­ців на­дає мо­жли­вість отри­му­ва­ти по­слу­ги з при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня на більш ви­со­ко­му та ком­фор­тно­му рів­ні. В чо­му це про­яв­ля­є­ться? По-пер­ше, у спри­я­тли­во­му, спо­кій­но­му та по­ва­жно­му став­лен­ні до стя­гу­ва­чів. У цьо­му ви­пад­ку стя­гу­вач (чи йо­го пред­став­ник) ви­сту­пає в ро­лі не ли­ше сто­ро­ни у ви­ко­нав­чо­му про­ва­джен­ні, а ще й в ро­лі клі­єн­та. По­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, що клі­єнт має пра­во ви­бо­ру як між дер­жав­ним чи при­ва­тним ви­ко­нав­цем, так і без­по­се­ре­дньо між при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми (за ви­ня­тком де­яких аспе­ктів, вста­нов­ле­них нор­ма­ми чин­но­го за­ко­но­дав­ства, ко­ли під­ві­дом­чість чи ка­те­го­рія спра­ви пе­ред­ба­ча­ють чі­тко ви­зна­че­ний ор­ган, на ви­ко­на­н­ня до яко­го не­об­хі­дно пред’яв­ля­ти ви­ко­нав­чий до­ку­мент).

По-дру­ге, звер­та­ю­чись за при­му­со­вим ви­ко­на­н­ням до при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця, ви отри­му­є­те чи­ма­ло пе­ре­ваг: мо­жли­вість при­зна­чи­ти зу­стріч у зру­чний для вас час (зві­сно, у при­ва­тних ви­ко­нав­ців го­ди­ни при­йо­му та­кож вста­нов­ле­ні, але у ра­зі по­тре­би та на­яв­но­сті віль­но­го ча­су при­ва­тний ви­ко­на­вець мо­же прийня­ти стя­гу­ва­ча у не­пе­ре­дба­че­ний для цьо­го час); від­су­тність будь-яких черг; по­зи­тив­не та при­ві­тне став­ле­н­ня; від­су­тність до­да­тко­вих ви­трат ча­су на ре­є­стра- цію ко­ре­спон­ден­ції та очі­ку­ва­н­ня пев­но­го пе­рі­о­ду (який за­зви­чай мо­же три­ва­ти від одно­го до кіль­кох днів), до­ки по­да­ний на ре­є­стра­цію до­ку­мент по­тра­пить без­по­се­ре­дньо до дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця (у зв’яз­ку з на­яв­ні­стю про­це­су «ві­зу­ва­н­ня» до­ку­мен­тів ке­рів­ни­ка­ми).

Окрім то­го, при­ва­тний ви­ко­на­вець мо­же на­да­ти кон­суль­та­цію, на­при­клад, що­до від­по­від­но­сті ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та ви­мо­гам, пе­ред­ба­че­ним чин­ним за­ко­но­дав­ством. У ра­зі на­яв­но­сті пев­них не­від­по­від­но­стей ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­та ви­мо­гам при- ва­тний ви­ко­на­вець одра­зу мо­же на них вка­за­ти та на­да­ти мо­жли­вість звер­ну­ти­ся за їх ви­прав­ле­н­ням без втра­ти ча­су на ви­не­се­н­ня і над­си­ла­н­ня по­ста­но­ви про від­мо­ву у від­крит­ті ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня.

Зві­сно, звер­ну­ти­ся за кон­суль­та­ці­єю мо­жна і до ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, але здій­сни­ти це мо­жна бу­де ви­клю­чно в го­ди­ни при­йо­му. Окрім цьо­го, не­об­хі­дно звер­ну­ти ува­гу, що до мо­мен­ту по­да­чі на ре­є­стра­цію за­яви про при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня стя­гу­вач не ма­є­те мо­жли­во­сті по­зна­йо­ми­ти­ся з дер­жав­ним ви­ко­нав­цем, на ви­ко­нан­ні у яко­го бу­де ви­ко­нав­чий до­ку­мент. Іно­ді тра­пля­ю­ться ви­пад­ки, ко­ли пра­во­ві по­зи­ції кіль­кох спе­ці­а­лі­стів ду­же від­рі­зня­ю­ться. Та­ким чи­ном, отри­ма­н­ня ін­фор­ма­цій­ної (кон­суль­та­тив­ної) до­по­мо­ги від одно­го дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця не мо­же га­ран­ту­ва­ти, що по­зи­ція ін­шо­го дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця, до яко­го по­тра­пить ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня, бу­де іден­ти­чною.

Від­су­тність у при­ва­тних ви­ко­нав­ців на­дмір­но­го за­ван­та­же­н­ня що­до на­да­н­ня зві­тів, яке за­би­рає чи­ма­ло ча­су, на­дає йо­му мо­жли­вість біль­ше ча­су при­ді­ля­ти ви­ко­нан­ню. Та­кож вра­хо­ву­ю­чи, що при­ва­тні ви­ко­нав­ці, на від­мі­ну від дер­жав­них, не ма­ють став­ки (за­ро­бі­тної пла­ти), а їхній до­хід за­ле­жить ви­клю­чно від ре­зуль­та­тив­но­сті їх ви­ко­на­н­ня (про­цент від стя­гну­тої су­ми), мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що при­ва­тні ви­ко­нав­ці хо­ча б за­ра­ди отри­ма­н­ня осо­би­сто­го до­хо­ду зму­ше­ні бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти рі­ше­н­ня, до­кла­да­ю­чи ма­кси­мум зу­силь та ча­су.

При­йма­ю­чи рі­ше­н­ня що­до ви­бо­ру при­ва­тно­го чи дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця, та­кож слід звер­та­ти ува­гу на один до­ста­тньо ва­жли­вий мо­мент. Се­ред дер­жав­них ви­ко­нав­ців є чи­ма­ло ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців, які ма­ють ви­со­кий рі­вень при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня зав­дя­ки гло­баль­но­му до­сві­ду. Во­дно­час се­ред при­ва­тних ви­ко­нав­ців є пев­на кіль­кість осіб, які вза­га­лі ні­ко­ли не пра­цю­ва­ли в ор­га­нах дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби, то­му во­ни по­тре­бу­ють пев­но­го ча­су для осво­є­н­ня но­вої сфе­ри, а та­кож отри­ма­н­ня до­сві­ду та пра­кти­ки в при­му­со­во­му ви­ко­нан­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.