Тран­сфер­тне ці­но­утво­ре­н­ня:

До­свід ор­га­ні­за­ції ефе­ктив­но­го ло­каль­но­го ком­пла­єн­су все­ре­ди­ні ком­па­ній рі­зних га­лу­зей

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА - Іри­на І БОЛТЯНСЬКА, БОЛТЯНСЬКА кон­суль­тант KPMG, гру­па трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня

На сьо­го­дні в Укра­ї­ні вже скла­ла­ся пра­кти­ка про­це­су під­го­тов­ки та по­да­чі до­ку­мен­та­ції з трансфер­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня (да­лі – ТЦУ). Про­цес під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції є до­ста­тньо дов­го­три­ва­лим і тру­до­міс­тким. Ком­па­нії ма­ють три шля­хи ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня: ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сних ре­сур­сів ком­па­нії, за­лу­че­н­ня зов­ні­шніх кон­суль­тан­тів або ком­бі­на­ція пер­ших двох ва­рі­ан­тів. У цій стат­ті ми ро­з­гля­не­мо чин­ни­ки, що впли­ва­ють на прийня­т­тя рі­ше­н­ня сто­сов­но ко­жно­го під­хо­ду до ор­га­ні­за­ції під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції з ТЦУ.

Рі­ше­н­ня про те, як ор­га­ні­зу­ва­ти ро­бо­ту під­при­єм­ства з до­три­ма­н­ня ви­мог но­во­го за­ко­но­дав­ства у сфе­рі ТЦУ, за­ле­жить від низ­ки ін­ди­ві­ду­аль­них та об'єктив­них чин­ни­ків.

До ін­ди­ві­ду­аль­них мо­жна від­не­сти кіль­кість кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій, скла­дність опе­ра­цій, об­ся­ги опе­ра­цій та стру­кту­ру опе­ра­цій гру­пи.

Кіль­кість кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій

У ра­зі здій­сне­н­ня ве­ли­кої кіль­ко­сті одно­ти­пних кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій або кіль­кох не­о­дно­ти­пних не­об­хі­дно ство­ри­ти вла­сний від­діл з ТЦУ. Та­кож мо­жли­вий змі­ша­ний ва­рі­ант, ко­ли окре­мі ча­сти­ни ро­бо­ти з під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції роз­ро­бля­ють зов­ні­шні кон­суль­тан­ти, а ін­ші фун­кції ви­ко­ну­ють спів­ро­бі­тни­ки ком­па­нії.

Якщо кіль­кість кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій ком­па­нії ве­ли­ка та всі во­ни не­о­дно­ти­пні, по­стає пи­та­н­ня про де­ле­гу­ва­н­ня під­го­тов­ки до­ку­мен­та­цій зов­ні­шнім кон­суль­тан­там, які ма­ють до­свід ор­га­ні­за­ції ро­біт з рі­зних ти­пів опе­ра­цій.

Скла­дність опе­ра­цій

Рі­зні ти­пи кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій при­пу­ска­ють за­сто­су­ва­н­ня рі­зних ме­то­дів ана­лі­зу від­по­від­но­сті умов кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій прин­ци­пу «ви­тя­гну­тої ру­ки».

У ме­жах ме­то­ду по­рів­няль­ної не­кон­тро­льо­ва­ної ці­ни мо­же ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся ін­фор­ма­ція бір­жо­вих ко­ти­ру­вань, ко­мер­цій­них дже­рел та баз да­них, що не­об­хі­дні для зна­хо­дже­н­ня по­тен­цій­но зі­став­них опе­ра­цій та в май­бу­тньо­му для об­ґрун­ту­ва­н­ня від­по­від­но­сті умов кон­тро­льо­ва­ної опе­ра­ції прин­ци­пу «ви­тя­гну­тої ру­ки». В цьо­му ви­пад­ку мо­жли­вим є під­хід до ор­га­ні­за­ції під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції з ТЦУ, за яко­го фун­кції з мо­ні­то­рин­гу цін та умов про­ве­де­н­ня опе­ра­цій де­ле­гу­ю­ться спів­ро­бі­тни­кам ком­па­нії.

Якщо опе­ра­ції скла­дні (на­при­клад, на­да­н­ня по­слуг з пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни, R&D, опе­ра­ції з ве­ли­кою кіль­кі­стю по­се­ре­дни­ків), біль­ше зна­че­н­ня має пра­виль­ність ви­бо­ру ме­то­до­ло­гі­чно­го під­хо­ду. На­при­клад, за­сто­су­ва­н­ня ме­то­ду чи­сто­го при­бу­тку ви­ма­гає ква­лі­фі­ко­ва­но­го ви­рі­ше­н­ня пи­тань про ви­бір сто­ро­ни, що те­сту­є­ться, ви­ко­ри­ста­ний по­ка­зник рен­та­бель­но­сті, ба­зу для роз­по­ді­лу ви­трат, кри­те­рії від­бо­ру по­рів­нян­них ком­па­ній то­що. Для ана­лі­зу скла­дних опе­ра­цій до­ціль­ні­ше за­лу­ча­ти зов­ні­шніх кон­суль­тан­тів.

Об­сяг опе­ра­цій

За­лу­че­н­ня вла­сних ре­сур­сів для під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції є ви­прав­да­ним, якщо за­галь­ний об­сяг кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій не­зна­чний, а су­ма ри­зи­ків, пов'яза­них з по­мил­ка­ми при вста­нов­лен­ні трансфер­тних цін, не­ве­ли­ка.

Якщо за­галь­ний об­сяг кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій зна­чний, у та­ких ви­пад­ках для зни­же­н­ня ри­зи­ку прийня­т­тя не­пра­виль­них рі­шень при вста­нов­лен­ні цін ком­па­нії до­ціль­ні­ше за­лу­ча­ти зов­ні­шніх кон­суль­тан­тів.

Стру­кту­ра опе­ра­цій гру­пи

Якщо ком­па­нії одні­єї гру­пи здій­сню­ють ви­ро­бни­цтво, скла­да­н­ня та ре­а­лі­за­цію про­ду­кції дистриб'юто­рам і кін­це­вим по­ку­пцям, пи­та­н­ня вста­нов­ле­н­ня цін в ко­жній опе­ра­ції за­чі­па­ють ін­те­ре­си всіх або біль­шо­сті ком­па­ній гру­пи. За­лу­че­н­ня зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го кон­суль­тан­та до­зво­ляє зни­зи­ти ймо­вір­ність прийня­т­тя рі­шень, не­опти­маль­них з по­да­тко­вої по­зи­ції, під впли­вом вну­трі­шньо­гру­по­вих чин­ни­ків.

До об’єктив­них чин­ни­ків на­ле­жать ви­тра­ти, ефе­ктив­ність та ри­зи­ки.

Ви­тра­ти

При­йма­ю­чи рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня вла­сно­го від­ді­лу з ТЦУ, ком­па­нії не­об­хі­дно ма­ти на ува­зі, що сьо­го­дні на рин­ку пра­ці зов­сім ма­ло ква­лі­фі­ко­ва­них фа­хів­ців у га­лу­зі ТЦУ. В біль­шо­сті ви­пад­ків це ко­ли­шні спів­ро­бі­тни­ки між­на­ро­дних кон­сал­тин­го­вих фірм та між­на­ро­дних груп ком­па­ній. За­лу­че­н­ня та­ких фа­хів­ців обі­йде­ться ком­па­нії не­де­ше­во. Існує аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант – під­го­тов­ка вла­сних фа­хів­ців. Однак на­вча­н­ня пра­ців­ни­ка до не­об­хі­дно­го рів­ня ви­ма­гає ча­су і зна­чних ви­трат (вар­тість одно­го се­мі­на­ру з ТЦУ в Ки­є­ві ко­штує близь­ко 2 тис. грн). Окрім то­го, на по­ча­тко­вих ета­пах у ком­па­нії, ймо­вір­но, ви­ни­кнуть пи­та­н­ня з ТЦУ, які ви­ма­га­ють ква­лі­фі­ко­ва­но­го про­фе­сій­но­го су­дже­н­ня.

Якщо ком­па­нія пе­ре­дає фун­кції з під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції з ТЦУ зов­ні­шнім кон­суль­тан­там, у дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві ком­па­нія ма­ти­ме еко­но­мі­чний ви­граш, що по­ля­гає у на­сту­пно­му. Основ­ний об­сяг ро­бо­ти (ана­ліз кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій, ви­бір ме­то­ду, про­ве­де­н­ня по­рів­няль­них до­слі­джень та ін.) бу­де здій­сне­ний кон­суль­тан­том у пер­ший рік ро­бо­ти. На­да­лі, за умо­ви збе­ре­же­н­ня схе­ми та ха­ра­кте­ру ді­яль­но­сті, ком­па­нії по­трі­бно бу­де ли­ше що­рі­чно онов­лю­ва­ти до­ку­мен­та­цію (вар­тість онов­ле­н­ня на­ба­га­то ниж­ча, ніж вар­тість по­ча­тко­вої під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції).

Ефе­ктив­ність

Прийняв­ши рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня вла­сно­го від­ді­лу з ТЦУ, ком­па­нія по­вин­на бу­ти го­то­ва до низь­кої ефе­ктив­но­сті цих фа­хів­ців на по­ча­тко­вих ета­пах. По­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти обме­же­н­ня, пов'яза­ні з ква­лі­фі­ка­ці­єю, до­сві­дом вла­сних спів­ро­бі­тни­ків і до­сту­пні­стю для них рі­зних дже­рел ін­фор­ма­ції, не­об­хі­дних для ана­лі­зу від­по­від­но­сті умов кон­тро­льо­ва­них опе­ра­цій прин­ци­пу «ви­тя­гну­тої ру­ки».

Зов­ні­шні кон­суль­тан­ти, як пра­ви­ло, ма­ють чі­тку ор­га­ні­за­цію бі­зне­с­про­це­су на­да­н­ня від­по­від­них по­слуг. Їх пе­ре­ва­гою є на­яв­ність істо­тних на­пра­цю­вань у сфе­рі ТЦУ: від­пра­цьо­ва­ні ме­то­до­ло­гі­чні під­хо­ди, фор­ми за­пи­тів, про­гра­ми для ав­то­ма­ти­за­ції по­шу­ку ін­фор­ма­ції, до­ступ до баз да­них то­що.

Якщо ком­па­нія при­ймає рі­ше­н­ня про те, що ви­мо­ги ТЦУ бу­дуть ви­ко­ну­ва­ти­ся ма­те­рин­ською ком­па­ні­єю, слід пам’ята­ти про від­мін­но­сті в за­ко­но­дав­стві рі­зних кра­їн. Від­да­ле­но з Ан­глії або Швей­ца­рії кон­тро­лю­ва­ти про­це­си на мі­сцях не­ефе­ктив­но. Це не­зна­н­ня мі­сце­вих норм, мо­ви, від­су­тність мі­сце­вих ре­сур­сів вза­є­мо­дії з по­да­тко­ви­ми ор­га­на­ми та мо­жли­во­сті від­по­від­а­ти на їхні за­пи­ти.

Ри­зи­ки

У ра­зі ви­ко­на­н­ня фун­кцій з ТЦУ вла­сним від­ді­лом зна­чним є ри­зик, пов'яза­ний з мо­жли­вою суб'єктив­ні­стю рі­шень, прийня­тих спів­ро­бі­тни­ка­ми ком­па­нії. Пра­це­вла­што­ву­ю­чи фа­хів­ця з ТЦУ, фір­мі по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти ри­зи­ки, пов'яза­ні з пе­ре­ри­ва­н­ням йо­го ро­бо­ти (че­рез від­пус­тки, хво­ро­би, звіль­не­н­ня).

У ви­пад­ку за­лу­че­н­ня зов­ні­шніх кон­суль­тан­тів цей ри­зик зни­жу­є­ться зав­дя­ки уча­сті у про­е­кті кіль­кох фа­хів­ців і ба­га­то­рів­не­вої си­сте­ми пе­ре­вір­ки ре­зуль­та­тів про­е­кту. Однак цей ва­рі­ант та­кож має пев­ні ри­зи­ки. Зокре­ма, во­ни мо­жуть бу­ти пов'яза­ні з не­то­чні­стю (не­пов­но­тою) ін­фор­ма­ції, на­да­ної ком­па­ні­єю зов­ні­шньо­му кон­суль­тан­ту, не­до­ста­тньою ква­лі­фі­ка­ці­єю зов­ні­шньо­го кон­суль­тан­та та ін. Оби­ра­ю­чи зов­ні­шньо­го кон­суль­тан­та, не­об­хі­дно отри­ма­ти ін­фор­ма­цію про на­яв­ність у ньо­го до­сві­ду ре­а­лі­за­ції ана­ло­гі­чних про­е­ктів з ТЦУ, йо­го ква­лі­фі­ка­цію, а та­кож мо­жли­вість на­да­н­ня га­ран­тій що­до яко­сті по­слуг.

Та­ким чи­ном, у про­це­сі ви­зна­че­н­ня під­хо­ду до ана­лі­зу ТЦУ та під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції ком­па­ні­ям слід ке­ру­ва­ти­ся по­слі­дов­ним під­хо­дом, спря­мо­ва­ним не ли­ше на мі­ні­мі­за­цію по­то­чних ви­трат, але й на по­слі­дов­не управ­лі­н­ня по­да­тко­ви­ми ри­зи­ка­ми та ство­ре­н­ня си­стем вну­трі­шньо­го кон­тро­лю за ТЦУ вла­сни­ми ре­сур­са­ми або із за­лу­че­н­ням зов­ні­шніх кон­суль­тан­тів.

За­лу­че­н­ня вла­сних ре­сур­сів для під­го­тов­ки до­ку­мен­та­ції є ви­прав­да­ним, якщо об­сяг опе­ра­цій не­зна­чний

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.