HR Compliance: що по­трі­бно зна­ти бі­зне­су

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Ві­кто­рі­я­Ві і МЕЛЬНИЧЕНКО,МЕЛЬНИЧЕНКО ке­рів­ник пра­кти­ки Compliance ЮФ INTEGRITES

Одні­єю з най­біль­ших по­ми­лок де­яких ро­бо­то­дав­ців є не­до­оцін­ка ва­жли­во­сті тру­до­во­го пра­ва та до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства в цій сфе­рі. Не­до­три­ма­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі тру­до­во­го пра­ва мо­же ма­ти не­га­тив­ні на­слід­ки для гло­баль­ної ком­па­нії. Не зав­жди хед- офіс мо­же бу­ти впев­не­ний, що всі до­чір­ні ком­па­нії на­ле­жним чи­ном до­три­му­ю­ться мі­сце­во­го за­ко­но­дав­ства у сфе­рі тру­до­во­го пра­ва.

Без­пе­ре­чно, ви­со­кі стан­дар­ти ком­пла­єн­су мо­жуть до­по­мог­ти між­на­ро­дній ком­па­нії вста­но­ви­ти уні­фі­ко­ва­ні пра­ви­ла ве­де­н­ня бі­зне­су в усьо­му сві­ті. Ком­пла­єнс- ау­ди­ти, на­ле­жним чи­ном впро­ва­дже­на єди­на по­лі­ти­ка та про­це­ду­ри, тре­нін­ги пер­со­на­лу, роз­слі­ду­ва­н­ня скарг пра­ців­ни­ків та ін­ші за­хо­ди, без­пе­ре­чно, до­по­мо­жуть під­при­єм­ству уни­кну­ти будь-яких ри­зи­ків штра­фів і роз­слі­ду­вань з бо­ку ло­каль­них пра­во­охо­рон­них ор­га­нів та до­зво­лять між­на­ро­дній ком­па­нії зо­се­ре­ди­ти ува­гу на її основ­но­му бі­зне­сі.

Ло­каль­не тру­до­ве за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни ди­ктує пев­ні стан­дар­ти ре­гу­лю­ва­н­ня тру­до­вих пра­во­від­но­син, щоб дер­жа­ва мо­гла за­без­пе­чу­ва­ти спра­ве­дли­ві та без­пе­чні умо­ви пра­ці для всіх гро­ма­дян. На жаль, не­ста­біль­на по­лі­ти­чна та еко­но­мі­чна си­ту­а­ція ми­ну­лих ро­ків при­зве­ла до не­спри­я­тли­вих ко­мер­цій­них на­слід­ків для біль­шо­сті іно­зем­них ін­ве­сто­рів: во­ни бу­ли ви­му­ше­ні ско­ро­ти­ти ви­тра­ти та кіль­кість мі­сце­во­го пер­со­на­лу. З ме­тою опти­мі­за­ції бі­зне­су спів­ро­бі­тни­ки та­кож бу­ли час­тко­во пе­ре­ве­де­ні на ау­тсор­синг або аут­ста­фінг.

Вар­то за­зна­чи­ти, що че­рез пев­ні осо­бли­во­сті чин­но­го за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни по­слу­ги аут­ста­фін­гу мо­жуть роз­гля­да- ти­ся вла­дою як дії по­за за­ко­ном. Ком­па­нії- про­вай­де­ри по­слуг аут­ста­фін­гу по­вин­ні бу­ти за­ре­є­стро­ва­ні у спе­ці­аль­но­му спи­ску Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з пи­тань пра­ці. На жаль, ця ви­мо­га не мо­же бу­ти ре­а­лі­зо­ва­на на пра­кти­ці че­рез від­су­тність від­по­від­них нор­ма­тив­них по­ло­жень, які все ще пе­ре­бу­ва­ють на ста­дії роз­роб­ки та за­твер­дже­н­ня.

Та­кож слід за­зна­чи­ти, що у 2017 р. Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра Укра­ї­ни від­кри­ла кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня про­ти двох ком­па­ній-про­вай­де­рів по­слуг аут­ста­фін­гу, яких бу­ло зви­ну­ва­че­но в ухи­лен­ні від спла­ти по­да­тків та від­ми­ван­ні гро­шей. За да­ни­ми офі­цій­них до­ку­мен­тів, за­зна­че­ні ком­па­нії про­тя­гом кіль­кох остан­ніх ро­ків на­да­ва­ли по­слу­ги для де­ся­тків най­біль­ших укра­їн­ських ком­па­ній та укра­їн­ських фі­лій між­на­ро­дних ком­па­ній. За вер­сі­єю слід­ства, ці ком­па­ні­ї­про­вай­де­ри по­слуг аут­ста­фін­гу ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли схе­му на­йму, яка по­зба­ви­ла дер­жав­ний бю­джет 1 млрд грн. Однак ці ком­па­нії за­пе­ре­чу­ють всі зви­ну­ва­че­н­ня, за­свід­чу­ють свою до­бро­че­сність, оскар­жу­ю­чи дії слід­чих ор­га­нів у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му чин­ним за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни.

З огля­ду на ви­ще­ска­за­не, ми ре­ко­мен­ду­є­мо ма­те­рин­ським ком­па­ні­ям про­ана­лі­зу­ва­ти на­яв­ні пра­во­ві від­но­си­ни з ау­тсор­син­го­ви­ми/аут­ста­фін­го­ви­ми про­вай­де­ра­ми та пе­ре­свід­чи­ти­ся, що їхня «до­чка» в Укра­ї­ні укла­ла без­пе­чні уго­ди про на­да­н­ня по­слуг з від­по­від­ни­ми по­ста­чаль­ни­ка­ми. Крім то­го, ми ре­ко­мен­ду­є­мо про­ве­сти вну­трі­шній або зов­ні­шній ком­пла­єнс-ау­дит під­при­єм­ства, щоб ви­зна­чи­ти, які ри­зи­ки (якщо та­кі є) існу­ють у сфе­рі тру­до­вих пра­во­від­но­син.

За­зви­чай ро­бо­то­дав­ці-пред­став­ни­ки між­на­ро­дних ком­па­ній не­нав­ми­сно по­ру­шу­ють пев­ні ви­мо­ги ло­каль­но­го за­ко­но­дав­ства. Ча­сто бра­кує гли­бо­ко­го ро­зу­мі­н­ня мі­сце­вих за­ко­но­дав­чих ви­мог, які мо­жуть бу­ти не­о­дно­зна­чни­ми та мі­сти­ти про­га­ли­ни в ре­гу­лю­ван­ні. Однак не­зна­н­ня або не­ро­зу­мі­н­ня, як і з будь-яким за­ко­ном, не звіль­няє від від­по­від­аль­но­сті. Не­до­три­ма­н­ня мі­сце­вих за­ко­но­дав­чих ви­мог мо­же сер­йо­зно впли­ну­ти на бі­знес та йо­го ре­пу­та­цію. Без­пе­ре­чно, ста­нов­ле­н­ня ви­со­ких вну­трі­шніх стан­дар­тів ком­пла­єн­су ком­па­нії під­ви­щує про­зо­рість і без­пе­ку, змен­шу­ю­чи ри­зик су­до­вих по­зо­вів та штра­фів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.