Кон­троль Мін’юсту за при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми

Кон­троль Мін’юсту за при­ва­тни­ми ви­ко­нав­ця­ми: за­хист прав сто­рін чи за­сіб ти­ску?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни, від­по­від­но до п. 8 ч. 1 ст. 17 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ор­га­ни та осіб, які здій­сню­ють при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень і рі­шень ін­ших ор­га­нів», здій­снює кон­троль за ді­яль­ні­стю при­ва­тних ви­ко­нав­ців та ви­зна­чає по­ря­док здій­сне­н­ня кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця.

Згі­дно зі ст. 34 за­зна­че­но­го За­ко­ну, кон­троль за ді­яль­ні­стю при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця здій­сню­є­ться Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни шля­хом про­ве­де­н­ня пла­но­вих і по­за­пла­но­вих пе­ре­ві­рок у по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни. Зокре­ма, по­за­пла­но­ві пе­ре­вір­ки про­во­дя­ться на під­ста­ві пи­сьмо­вих звер­нень уча­сни­ків ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня що­до рі­шень, дій або без­ді­яль­но­сті при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця.

У ра­зі ви­яв­ле­н­ня під час здій­сне­н­ня пе­ре­ві­рок ознак ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни вно­сить вмо­ти­во­ва­не по­да­н­ня до утво­ре­ної при ньо­му Ди­сци­плі­нар­ної ко­мі­сії про при­тя­гне­н­ня при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті.

Які ме­жі цьо­го кон­тро­лю та чи має пра­во Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни на­да­ва­ти оцін­ку про­це­су­аль­ним ді­ям при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця – спро­бу­є­мо ро­зі­бра­ти­ся у цій пу­блі­ка­ції.

За­ко­но­дав­ство

Від­по­від­но до ст. 129-1 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, дер­жа­ва за­без­пе­чує ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня у ви­зна­че­но­му за­ко­ном по­ряд­ку. Кон­троль за ви­ко­на­н­ням су­до­во­го рі­ше­н­ня здій­снює суд.

Від­по­від­но до ст. 4 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ор­га­ни та осіб, які здій­сню­ють при­му­со­ве ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень і рі­шень ін­ших ор­га­нів», одним із прин­ци­пів здій­сне­н­ня ді­яль­но­сті ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби та при­ва­тних ви­ко­нав­ців є прин­цип не­за­ле­жно­сті, в то­му чи­слі про­це­су­аль­ної. Згі­дно зі ст. 36 цьо­го ж За­ко­ну, рі­ше­н­ня, дії чи без­ді­яль­ність при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця мо­жуть бу­ти оскар­же­ні в по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му за­ко­ном.

Слід за­зна­чи­ти, що фун­кції дер­жав­но­го кон­тро­лю за осо­ба­ми, які здій­сню­ють де­ле­го­ва­ні дер­жа­вою фун­кції (зокре­ма, що­до при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень), роз­по­ді­ля­є­ться на два ви­ди кон­тро­лю: про­це­су­аль­ний кон­троль, який здій­сню­є­ться су­дом; ві­дом­чий кон­троль, який здій­снює Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни та Ди­сци­плі­нар­на ко­мі­сія при­ва­тних ви­ко­нав­ців.

Згі­дно з ч. 1, 2 ст. 74 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня», рі­ше­н­ня, дії чи без­ді­яль­ність ви­ко­нав­ця та по­са­до­вих осіб ор­га­нів дер­жав­ної ви­ко­нав­чої слу­жби що­до ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня мо­жуть бу­ти оскар­же­ні сто­ро­на­ми, ін­ши­ми уча­сни­ка­ми та осо­ба­ми до су­ду, який ви­дав ви­ко­нав­чий до­ку­мент, у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му за­ко­ном, а що­до ви­ко­на­н­ня рі­шень ін­ших ор­га­нів (по­са­до­вих осіб), у то­му чи­слі по­ста­нов дер­жав­но­го ви­ко­нав­ця про стя­гне­н­ня ви­ко­нав­чо­го збо­ру, по­ста­нов при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця про стя­гне­н­ня основ­ної ви­на­го­ро­ди, ви­трат ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня та штра­фів – до від­по­від­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го су­ду в по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му за­ко­ном. В цьо­му ви­пад­ку мо­ва йде про здій­сне­н­ня су­до­во­го кон­тро­лю за про­це­су­аль­ною ді­яль­ні­стю при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця під час ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня.

Та­ким чи­ном, Кон­сти­ту­ці­єю Укра­ї­ни та За­ко­ном вста­нов­ле­но єди­ний мо­жли­вий по­ря­док оскар­же­н­ня сто­ро­на­ми про­це­су­аль­них рі­шень, дії чи без­ді­яль­но­сті при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця під час ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня – по­да­н­ня скар­ги до су­ду. Від­по­від­но до ст. 19 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди та ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, їх по­са­до­ві осо­би зо­бов'яза­ні ді­я­ти ли­ше на під­ста­ві, в ме­жах пов­но­ва­жень та у спо­сіб, що пе­ред­ба­че­ні Кон­сти­ту­ці­єю та за­ко­на­ми Укра­ї­ни.

Вар­то від­зна­чи­ти, що чин­не за­ко­но­дав­ство не на­ді­ляє ні Мі­ні­стер­ство юсти­ції, ні утво­ре­ну при ньо­му Ди­сци­плі­нар­ну ко­мі­сію при­ва­тних ви­ко­нав­ців жо­дни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми що­до здій­сне­н­ня про­це­су­аль­но­го кон­тро­лю за про­це­су­аль­ни­ми ді­я­ми при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця у про­це­сі ви­ко­на­н­ня рі­шень су­дів.

На­то­мість Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни та Ди­сци­плі­нар­ну ко­мі­сію при­ва­тних ви­ко­нав­ців на­ді­ле­но фун­кці­єю ві­дом­чо­го кон­тро­лю, який по­кли­ка­ний дба­ти про на­ле­жну ети­чну по­ве­дін­ку при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця, на­ле­жне здій­сне­н­ня ор­га­ні­за­цій­них за­хо­дів (зокре­ма, що­до до­три­ма­н­ня по­ряд­ку ве­де­н­ня ді­ло­вод­ства та ар­хі­ву, здій­сне­н­ня при­йо­му гро­ма­дян, утри­ма­н­ня офі­су від­по­від­но до ви­зна­че­них ви­мог,

Ан­дрій А ій АВТОРГОВ АВТОРГОВ, адво­кат, к.ю.н.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.