«Про­блем­ні» но­та­рі­у­си чи про­бле­ми но­та­рі­у­сів?

Yurydychna Gazeta - - АВТОРИ НОМЕРА КОЛОНКА РЕДАКТОРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

У кра­їн­ський но­та­рі­ат цьо­го ро­ку свя­ткує зна­ко­вий юві­лей – 25-річ­чя з да­ти прийня­т­тя про­філь­но­го за­ко­ну. Остан­ній вла­сне став за­по­ру­кою впро­ва­дже­н­ня в кра­ї­ні на той час но­во­го ти­пу но­та­рі­а­ту – ла­тин­сько­го. На­ра­зі но­та­рі­ат ди­на­мі­чно роз­ви­ва­є­ться, а ви­ни­кне­н­ня до­да­тко­вих пов­но­ва­жень, без­умов­но, тя­гне й до­да­тко­ву від­по­від­аль­ність.

Ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що у сфе­рі дер­жав­ної ре­є­стра­ції но­та­рі­у­си Укра­ї­ни отри­ма­ли одні з най­шир­ших пов­но­ва­жень се­ред но­та­рі­а­тів усьо­го сві­ту. Фа­кти­чно їм са­мо­стій­но до­во­ди­ться ви­бу­до­ву­ва­ти пра­кти­ку та від­шлі­фо­ву­ва­ти нор­ма­тив­но­пра­во­ву ба­зу з цих пи­тань. Но­та­рі­ат що­дня до­во­дить най­біль­шу на­дій­ність, фа­хо­вість та за­кон­ність ви­ко­на­н­ня ре­є­стра­цій­них фун­кцій по­рів­ня­но з ін­ши­ми суб’єкта­ми ре­є­стра­ції. Крім то­го, но­та­рі­у­си є єди­ни­ми суб’єкта­ми се­ред дер­жав­них ре­є­стра­то­рів, які ви­ко­ну­ють фун­кції фі­нан­со­во­го мо­ні­то­рин­гу.

На сьо­го­дні сут­тє­вою про­бле­мою є вчи­не­н­ня но­та­рі­у­са­ми но­та­рі­аль­них дій, спря­мо­ва­них на одер­жа­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди (тоб­то ді­яль­ність так зва­них «чор­них но­та­рі­у­сів», які пла­но­мір­но вчи­ня­ють дії в по­ру­ше­н­ня за­ко­ну). Не­що­дав­но Ки­ївсь- кою мі­сце­вою про­ку­ра­ту­рою бу­ло по­ві­дом­ле­но про пі­до­зру одно­му з при­ва­тних но­та­рі­у­сів, який спри­яв рей­дер­сько­му за­хо­плен­ню май­но­во­го ком­пле­ксу – тор­го­вель­но­го цен­тру. В ін­шо­му ви­пад­ку но­та­рі­у­си «не по­мі­ча­ють» під­роб­ку до­ку­мен­тів, по­сві­чу­ють уго­ди з по­мер­ли­ми чи гро­ма­дя­на­ми, які фі­зи­чно не зна­хо­дя­ться на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Тож, під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна спра­ве­дли­во від­зна­чи­ти, що існу­ють як «про­блем­ні» но­та­рі­у­си, так і про­бле­ми у но­та­рі­у­сів, які по­тре­бу­ють подаль­шо­го розв’яза­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.