«В Астерс дій­сно фан­та­сти­чна ко­ман­да!» , – Ан­же­лі­ка Лі­ві­цька

Ми­ну­ло­го ти­жня ЮФ Asters по­ві­до­ми­ла про при­єд­на­н­ня до сво­єї ко­ман­ди Ан­же­лі­ки ЛІВІЦЬКОЇ на по­са­ду ра­дни­ка у пра­кти­ці енер­ге­ти­ки та при­ро­дних ре­сур­сів. В екс­клю­зив­но­му ін­терв'ю «Юри­ди­чній Га­зе­ті» Ан­же­лі­ка по­ді­ли­ла­ся сво­ї­ми пла­на­ми на но­вій по­зи­ції та ба­ченн

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Моє го­лов­не зав­да­н­ня – ста­ти іде­аль­ною ча­сти­ною па­злу, як фра­гмент, що йо­го змі­цнює і по­си­лює

– Па­ні Ан­же­лі­ко, роз­ка­жіть, будь ла­ска, чо­му Ви прийня­ли рі­ше­н­ня при­єд­на­ти­ся до Астерс?

– То­му що Астерс – це ко­ман­да. В прин­ци­пі, для ме­не все ви­рі­ши­ла пер­ша зу­стріч з мо­їм на­ра­зі вже ке­рів­ни­ком – пар­тне­ром Яро­сла­вом Пе­тро­вим. Ми бу­ли зна­йо­мі за­дов­го до мо­го пе­ре­хо­ду в Астерс та ма­ли уяв­ле­н­ня про про­фе­сій­ний рі­вень один одно­го. Пев­ним чи­ном на­віть бу­ли кон­ку­рен­та­ми.

Фра­за Яро­сла­ва, яка ста­ла для ме­не у роз­мо­ві най­ва­жли­ві­шою і спо­ну­ка­ла по­ста­ви­ти Астерс на пер­шу схо­дин­ку се­ред де­кіль­кох ін­ших фірм (з яки­ми я ве­ла пе­ре­мо­ви­ни про мо­жли­вий пе­ре­хід), зву­ча­ла так: «Як ча­сти­ну ко­ман­ди я ба­чу те­бе у та­ких на­прям­ках…». То­ді я зро­зумі­ла, що: (1) Яро­слав вже оці­нив ме­не і прийняв рі­ше­н­ня що­до ме­не; (2) він го­во­рив про ко­ман­ду, а не про се­бе осо­би­сто; (3) в Яро­сла­ва є ба­че­н­ня і чі­ткий план то­го, як він бу­де роз­ви­ва­ти пра­кти­ку, і які най­силь­ні­ші сто­ро­ни ко­жно­го грав­ця в ко­ман­ді. І він – self- made про­фе­сіо­нал, так са­мо як і я. Це озна­чає, що ми зав­жди зро­зу­мі­є­мо один одно­го.

В сво­є­му жит­ті я кіль­ка ра­зів пе­ре­ко­ну­ва­ла­ся, що ва­жли­вим у ви­бо­рі ро­бо­ти є не ли­ше бренд, офіс, мі­сце ро­бо­ти (те­ри­то­рі­аль­но) та рі­вень зар­пла­тні. Най­ва­жли­ві­ше – лю­ди, які йдуть з то­бою по­руч.

Тре­ба, щоб між чле­на­ми ко­ман­ди існу­ва­ла і про­фе­сій­на, і люд­ська «хі­мія». Вва­жай­те, що у нас з ко- ман­дою Астерс вже скла­ла­ся про­фе­сій­на «хі­мія». Про­те щоб скла­ла­ся і люд­ська – це вже зав­да­н­ня ви­клю­чно для ме­не, то­му що це я при­єд­на­ла­ся до ко­ман­ди, і са­ме то­му це зо­на ви­клю­чно мо­єї від­по­від­аль­но­сті. Це моє го­лов­не зав­да­н­ня – ста­ти іде­аль­ною ча­сти­ною па­злу, як фра­гмент, що йо­го змі­цнює і по­си­лює. – Що для Вас озна­чає при­єд­на­ти­ся до то­по­вої юри­ди­чної фір­ми у яко­сті ра­дни­ка? – До­ві­ра. Від­по­від­аль­ність. Го­тов­ність на­да­ва­ти най­ви­щий стан­дарт по­слуг. Якість. Швид­кість.

То­по­вою ком­па­нія мо­же бу­ти за рі­зни­ми озна­ка­ми. Я ду­маю, що ва­жли­во бу­ти не ли­ше то­по­вим, а й лі­де­ром. Астерс – це фір­ма-лі­дер. – Як Ви пла­ну­є­те по­си­лю­ва­ти пра­кти­ку енер­ге­ти­ки? – Озву­че­ні пе­ре­ді мною очі­ку­ва­н­ня Астерс – це під­ви­ще­н­ня рів­ня по­слуг з пи­тань не­ру­хо­мо­сті са­ме в ча­сти­ні ре­а­лі­за­ції про­е­ктів з енер­ге­ти­ки. На­при­клад, кон­суль­ту­ва­н­ня з пи­тань зем­ле­ві­две­де­н­ня, змі­ни ці­льо­во­го при­зна­че­н­ня зе­мель, укла­де­н­ня до­го­во­рів орен­ди чи су­пер­фі­цію, сер­ві­ту­тів, всі пи­та­н­ня бу­дів­ни­цтва, EPC, ре­є­стра­ція пра­ва вла­сно­сті. Як вже ста­ло по­мі­тно з пер­ших днів ро­бо­ти, у при­го­ді стає і мій ба­га­то­рі­чний до­свід з пи­тань еко­ло­гії.

Зі сво­го бо­ку, до­да­тко­во до ре­а­лі­за­ції за­дач, які пе­ре­ді мною по­ста­ви­ли в Астерс, я хо­чу роз­ши­ри­ти клі­єнт­ський пул і під­ви­щи­ти впі­зна­ва­ність та ре­пу­та­цій­ну цін­ність брен­ду Астерс на юри­ди­чно­му рин­ку Укра­ї­ни. Моя ме­та – щоб че­рез рік-пів­то­ра уча­сни­ки рин­ку го­во­ри­ли: «Най­кра­ща і най­про­фе­сій­ні­ша ко­ман­да юри­стів у сфе­рі енер­ге­ти­ки – це Астерс » . І це не пи­та­н­ня мо­їх вла­сних ам­бі­цій – тут дій­сно фан­та­сти­чна ко­ман­да!

– На Ва­шу дум­ку, на­скіль­ки пра­кти­ка енер­ге­ти­ки є пер­спе­ктив­ною у най­ближ­чі 5-10 ро­ків в Укра­ї­ні?

– Тен­ден­ція всьо­го сві­ту одна – аль­тер­на­тив­на енер­ге­ти­ка « бумить » . По- пер­ше, це еко­ло­гі­чно, по-дру­ге – над­зви­чай­но ви­гі­дно еко­но­мі­чно. В Укра­ї­ні «бум» під­си­лює і «зе­ле­ний та­риф», і до­сту­пні для ре­а­лі­за­ції мас­шта­бних про­е­ктів ді­лян­ки.

Укра­ї­на має ве­ли­че­зний роз­ви­ток ві­тро­енер­ге­ти­ки за ра­ху­нок осво­є­н­ня ві­тро­во­го по­тен­ці­а­лу гір­ських і сте­по­вих ра­йо­нів Укра­ї­ни ( тоб­то Оде­ської, Ми­ко­ла­їв­ської, Хер­сон­ської обла­стей, а та­кож, час­тко­во, Кар­пат). Але кра­ще в Укра­ї­ні роз­ви­ва­є­ться со­ня­чна енер­ге­ти­ка. Зав­дя­ки ве­ли­кій кіль­ко­сті со­ня­чних днів і по­мір­ній тем­пе­ра­ту­рі по­ві­тря со­ня­чні стан­ції в Укра­ї­ні пра­цю­ють ма­кси­маль­но ефе­ктив­но. На­при­клад, вста­нов­ле­на по­ту­жність со­ня­чних еле­ктро­стан­цій в Укра­ї­ні у 2017 р. скла­ла 742 МВт. Гар­ний ре­зуль­тат.

Зви­чай­но ж, ін­ве­сто­рів при­ва­блює ще й ви­со­кий « зе­ле­ний та­риф» та ко­ро­ткий тер­мін оку­пно­сті ін­ве­сти­цій – близь­ко 5-8 ро­ків. То­му най­ближ­чі 3-5 ро­ків – це най­вда­лі­ша ін­ве­сти­ція в укра­їн­ський бі­знес, а да­лі по­ба­чи­мо. Не бу­ду «ван­гу­ва­ти». – Які тен­ден­ції спо­сте­рі­га­ю­ться на рин­ку да­них по­слуг у сві­ті? Чи від­рі­зня­ю­ться укра­їн­ські трен­ди від гло­баль­них? – Якщо ми го­во­ри­мо про аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку, то з мо­го по­пе­ре­дньо­го до­сві­ду ро­бо­ти у між­на­ро­дній юри­ди­чній ком­па­нії мо­жу ска­за­ти, що і у між­на­ро­дну фір­му, і в укра­їн­ські юри­ди­чні ком­па­нії за­зви­чай звер­та­ю­ться ін­ве­сто­ри, які б хо­ті­ли вкла­сти гро­ші в ре­а­лі­за­цію про­е­ктів аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки в Укра­ї­ні.

То­му основ­ний об­сяг ро­біт, який на­да­ють юри­ди­чні фір­ми, – це про­ве­де­н­ня юри­ди­чно­го ау­ди­ту про­е­кту для ці­лей подаль­шо­го фі­нан­су­ва­н­ня. Крім то­го, до­сить ча­сто між­на­ро­дні юри­ди­чні ком­па­нії на­да­ють по­слу­ги вже пра­цю­ю­чим со­ня­чним, ві­тро­вим чи гі­дро­еле­ктро­стан­ці­ям, і то­ді най­біль­ший об­сяг ро­біт ле­жить у ца­ри­ні еко­ло­гі­чних пи­тань.

Якщо ж го­во­ри­ти про аль­тер­на­тив­ну енер­ге­ти­ку і укра­їн­ські юри­ди­чні фір­ми, то во­ни ви­кли­ка­ють

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.