Змі­ни у сфе­рі від­чу­же­н­ня ча­сток ТОВ та про­це­ду­ри йо­го оформ­ле­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО - Дми­троД ГРОНЬ ГРОНЬ, стар­ший юрист ЮФ Evris За­кон про ТОВ). Ста­ні­сла­вС і РОДІОНОВ,РОДІОНОВ юрист ЮФ Evris про ре­є­стра­цію), За­кон

17.06.2018 р. на­брав чин­но­сті За­кон Укра­ї­ни «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю» (да­лі – Цей нор­ма­тив­ний акт – від­по­відь на за­пи­ти та по­тре­би бі­зне­су, які на­ко­пи­чи­ли­ся за 27 ро­ків ро­бо­ти то­ва­риств з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю (да­лі – з мо­раль­но за­ста­рі­лим За­ко­ном Укра­ї­ни «Про го­спо­дар­ські то­ва­ри­ства».

За­кон про ТОВ вно­сить ба­га­то сут­тє­вих змін в ро­бо­ту най­по­ши­ре­ні­шої ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми ве­де­н­ня бі­зне­су (ТОВ), ба­га­то з яких вже бу­ли де­таль­но опи­са­ні на­ши­ми ко­ле­га­ми в про­філь­них ви­да­н­нях.

В да­но­му ма­те­рі­а­лі ми ко­ро­тко про­ана­лі­зу­є­мо змі­ни, що від­бу­ли­ся у сфе­рі від­чу­же­н­ня ча­сток ТОВ та про­це­ду­ри йо­го оформ­ле­н­ня.

Від­чу­же­н­ня ча­сток тре­тім осо­бам та пе­ре­ва­жне пра­во

У пер­шу чер­гу не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що За­кон про ТОВ ба­зо­во пе­ред­ба­чає, що уча­сник мо­же від­чу­жи­ти на­ле­жну йо­му час­тку в ТОВ ін­шим уча­сни­кам та/або тре­тім осо­бам. Во­дно­час ста­ту­том ТОВ мо­же вста­нов­лю­ва­ти­ся обме­же­н­ня: умо­вою вчи­не­н­ня та­ких опе­ра­цій, а та­кож пе­ре­да­чі час­тки в за­ста­ву, є отри­ма­н­ня зго­ди ін­ших уча­сни­ків ТОВ. Вка­за­не обме­же­н­ня мо­же бу­ти вклю­че­не/ви­клю­че­не зі ста­ту­ту одно­стай­ним рі­ше­н­ням уча­сни­ків.

Слід пам'ята­ти, що так са­мо за за­галь­ним пра­ви­лом діє пе­ре­ва­жне пра­во уча­сни­ків на при­дба­н­ня час­тки ТОВ у ви­пад­ку її від­чу­же­н­ня ін­шим уча­сни­ком тре­тім осо­бам. По ана­ло­гії всі пи­та­н­ня, пов'язан­ні з вре­гу­лю­ва­н­ням пе­ре­ва­жно­го пра­ва (по­ря­док ре­а­лі­за­ції, роз­по­діл час­тки, від­мо­ва від та­ко­го пра­ва та ін.), вклю­ча­ю­ться/ змі­ню­ю­ться/ви­клю­ча­ю­ться зі ста­ту­ту одно­стай­ним рі­ше­н­ням уча­сни­ків.

Як ба­чи­мо, за­ко­но­да­вець не тіль­ки пі­шов шля­хом ма­кси­маль­ної дис­по­зи­тив­но­сті та гну­чко­сті в ре­гу­лю­ван­ні пи­тань від­чу­же­н­ня ча­сток ТОВ тре­тім осо­бам, але й за­без­пе­чив за­хист та під­ви­ще­н­ня ро­лі мі­но­ри­тар­них уча­сни­ків під час узго­дже­н­ня та­ких пи­тань у ста­ту­тах ТОВ.

По­ря­док оформ­ле­н­ня від­чу­же­н­ня ча­сток ТОВ

Окрім за­зна­че­них ви­ще, на­бу­ли чин­но­сті та­кож но­ві нор­ми про по­ря­док оформ­ле­н­ня та ре­є­стра­ції змін, пов'яза­них з від­чу­же­н­ням/пе­ре­хо­дом пра­ва вла­сно­сті на час­тку в ТОВ.

Так, За­ко­ном про ТОВ вне­се­но змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ре­є­стра­цію юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро- мад­ських фор­му­вань» (да­лі –

яким окре­мо, су­то для ці­лей ре­є­стра­ції змін про склад уча­сни­ків, пе­ред­ба­че­ні: – пе­ре­лік не­об­хі­дних до­ку­мен­тів; – ка­те­го­рії осіб, які мо­жуть звер­та­ти­ся для вчи­не­н­ня від­по­від­них ре­є­стра­цій­них дій.

Від­те­пер основ­ним до­ку­мен­том, який фі­ксує факт від­чу­же­н­ня час­тки, є акт при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі, і за­кон не ви­ма­гає по­да­н­ня для ре­є­стра­ції но­во­го уча­сни­ка до­го­во­ру ку­пів­лі­про­да­жу, ін­шо­го пра­во­чи­ну або про­то­ко­лу за­галь­них збо­рів ТОВ про прийня­т­тя но­во­го уча­сни­ка. Во­дно­час за­кон ви­ма­гає здій­сне­н­ня но­та­рі­аль­но­го по­свід­че­н­ня справ­жно­сті під­пи­сів сто­рін на та­ких актах при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі.

Вар­то за­зна­чи­ти, що сто­ро­ни, як і до цьо­го, ма­ють пра­во укла­сти до­го­вір ку­пів­лі-про­да­жу час­тки в про­стій пи­сьмо­вій фор­мі, а но­та­рі­аль­не по­свід­че­н­ня мо­же здій­сню­ва­ти­ся на ви­мо­гу одні­єї зі сто­рін/за їхньою вза­єм­ною зго­дою. При цьо­му За­ко­ном про ТОВ бу­ла змен­ше­на став­ка дер­жав­но­го ми­та для по­свід­че­н­ня ці­єї ка­те­го­рії до­ку­мен­тів (1 не­о­по­да­тко­ву­ва­ний мі­ні­мум до­хо­дів гро­ма­дян за­мість 1% від су­ми до­го­во­ру).

Дру­гою сут­тє­вою змі­ною в про­це­ду­рі оформ­ле­н­ня і ре­є­стра­ції змі­ни скла­ду уча­сни­ків ТОВ ста­ло ви­зна­че­н­ня суб'єктно­го скла­ду по­тен­цій­них за­яв­ни­ків. Від­те­пер за­ко­ном про ре­є­стра­цію пе­ред­ба­че­но, що у ви­пад­ку від­чу­же­н­ня час­тки зга­да­ний ви­ще акт при­йма­н­ня-пе­ре­да­чі (ра­зом з ін­ши­ми не­об­хі­дни­ми до­ку­мен­та­ми) мо­же бу­ти по­да­ний: (a) но­вим уча­сни­ком; (b) по­пе­ре­днім вла­сни­ком час­тки.

Вра­хо­ву­ю­чи за­зна­че­не, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що за­про­ва­дже­ні но­во­вве­де­н­ня сут­тє­во спро­щу­ють та убез­пе­чу­ють про­це­ду­ру від­чу­же­н­ня і оформ­ле­н­ня час­тки в ТОВ за но­вим вла­сни­ком:

– пе­ред­ба­че­на За­ко­ном про ТОВ мо­жли­вість для но­во­го вла­сни­ка час­тки са­мо­стій­но звер­ну­ти­ся із за­явою про про­ве­де­н­ня ре­є­стра­цій­них дій ви­клю­чає йо­го за­ле­жність від во­ле­ви­яв­ле­н­ня ін­ших уча­сни­ків (зокре­ма, оформ­ле­н­ня про­то­ко­лів за­галь­них збо­рів ТОВ про прийня­т­тя но­во­го уча­сни­ка) та до­зво­ляє йо­му са­мо­стій­но на­бу­ти ста­ту­су уча­сни­ка ТОВ;

– ви­ко­ри­ста­н­ня акту при­йма­н­ня­пе­ре­да­чі як основ­но­го до­ку­мен­та, що по­свід­чує пе­ре­хід прав на час­тку, зни­жує ри­зик про­ти­прав­но­го від­чу­же­н­ня час­тки (на під­ста­ві про­то­ко­лу за­галь­них збо­рів, що під­пи­су­вав­ся го­ло­вою та се­кре­та­рем збо­рів, які мо­гли і не бу­ти на­ле­жним чи­ном упов­но­ва­же­ні уча­сни­ка­ми ТОВ);

– з ура­ху­ва­н­ням то­го, що від­те­пер в ста­ту­ті ТОВ мо­жна не вка­зу­ва­ти пе­ре­лік уча­сни­ків, змі­ни до ЄДР вно­ся­ться без від­по­від­но­го рі­ше­н­ня за­галь­них збо­рів, що ро­бить ЄДР пер­шо­чер­го­вим та основ­ним дже­ре­лом ві­до­мо­стей про акту­аль­ний склад уча­сни­ків. Пе­ре­хід до та­кої мо­де­лі ціл­ком від­по­від­ає вже уста­ле­ній пра­кти­ці сто­сов­но то­го, що но­вий уча­сник ТОВ стає «пра­во­мо­чним» по від­но­шен­ню до тре­тіх осіб ли­ше пі­сля вне­се­н­ня від­по­від­них за­пи­сів до ЄДР.

Під­су­мо­ву­ю­чи ви­ще­ска­за­не, ми вва­жа­є­мо, що за­зна­че­ні нор­ми но­сять по­зи­тив­ний ха­ра­ктер, а за­для уни­кне­н­ня ри­зи­ків оскар­же­н­ня ре­є­стра­цій­них дій з пи­тань при­ве­де­н­ня ді­яль­но­сті та/або до­ку­мен­тів під­при­єм­ства у від­по­від­ність із За­ко­ном про ТОВ вар­то за­лу­ча­ти про­фе­сій­них юри­ди­чних ра­дни­ків до ро­бо­ти з оформ­ле­н­ня від­по­від­них до­ку­мен­тів та су­про­во­дже­н­ня вне­се­н­ня змін до ЄДР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.