З ви­мо­га­ми до бор­жни­ка – ли­ше в гос­псуд

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО - Яні­на­Яі БІСИК БІСИК, юрист ЮК «Алє­ксє­єв, Бо­яр­чу­ков і пар­тне­ри»

Ве­ли­ка Па­ла­та Вер­хов­но­го Су­ду зро­би­ла ви­сно­вок що­до ви­клю­чної під­су­дно­сті го­спо­дар­ським су­дам справ у май­но­вих спо­рах до бор­жни­ка ( По­ста­но­ва у спра­ві №372/3584/16-ц від 26.06.2018 р.).

Зокре­ма, вста­нов­ле­но, що «за на­яв­но­сті по­ру­ше­ної го­спо­дар­ським су­дом спра­ви про бан­крут­ство від­по­від­а­ча ци­віль­ну спра­ву за по­зо­вом до та­ко­го від­по­від­а­ча не мо­жна по­ру­ши­ти, а в ра­зі її по­ру­ше­н­ня во­на під­ля­гає за­кри­т­тю. Якщо під час її роз­гля­ду з'ясу­є­ться, що від­но­сно від­по­від­а­ча у спра­ві по­ру­ше­но про­ва­дже­н­ня про йо­го бан­крут­ство го­спо­дар­ським су­дом, то по­ру­ше­на спра­ва під­ля­гає за­кри­т­тю у зв'яз­ку з тим, що спра­ва не мо­же бу­ти роз­гля­ну­та в по­ряд­ку ци­віль­но­го су­до­чин­ства».

Вка­за­ний ви­сно­вок у пов­ній мі­рі від­по­від­ає при­пи­сам ста­тей 12, 16 ГПК Укра­ї­ни (в ре­да­кції до 15.12.2017 р.), ста­тей 20, 30 ГПК Укра­ї­ни (в ре­да­кції пі­сля 15.12.2017 р.) та п. 4 ст. 10 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про від­нов­ле­н­ня пла­то­спро­мо­жно­сті бор­жни­ка або ви­зна­н­ня йо­го бан­кру­том». Згі­дно на­ве­де­них ста­тей, ви­зна­че­но, що ви­клю­чно го­спо­дар­ським су­дам під­ві­дом­чі спра­ви про бан­крут­ство та спра­ви у спо­рах з май­но­ви­ми ви­мо­га­ми до бор­жни­ка, сто­сов­но яко­го від­кри­то про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство.

У кон­текс­ті да­них пра­во­від­но­син при­кла­дом мо­же слу­гу­ва­ти і По­ста­но­ва ВС у скла­ді ко­ле­гії КАС у спра­ві №826/4490/15 від 07.08.2018 р., де суд ка­са­цій­ної ін­стан­ції по­го­джу­є­ться з ви­снов­ка­ми, що «на мо­мент звер­не­н­ня по­зи­ва­ча до су­ду та ста­ном на день прийня­т­тя оскар­жу­ва­но­го су­до­во­го рі­ше­н­ня у про­ва­джен­ні го­спо­дар­сько­го су­ду пе­ре­бу­ва­ла спра­ва про бан­крут­ство від­по­від­а­ча, а от­же й за­яв­ле­ні у да­ній спра­ві по­зов­ні ви­мо­ги під­су­дні го­спо­дар­сько­му су­ду і не під­ля­га­ють ви­рі­шен­ню в по­ряд­ку адмі­ні­стра­тив­но­го су­до­чин­ства. Згі­дно з п. 1 ч. 1 ст. 157 КА­СУ (в ре­да­кції до 15.12.2017 р.), про­ва­дже­н­ня у спра­ві під­ля­гає за­кри­т­тю».

До­ціль­но на­ве­сти при­клад і го­спо­дар­ської юрис­ди­кції, зокре­ма По­ста­но­вою ВС у скла­ді ко­ле­гії КГС від 03.07.2018 р. у спра­ві №910/ 16476/17 суд при­хо­дить до ви­снов­ку, що «від­но­сно від­по­від­а­ча го­спо­дар­ським су­дом здій­сню­є­ться про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство, що ви­зна­чає спе­ці­аль­ний по­ря­док роз­гля­ду спо­рів, сто­ро­ною яких є від­по­від­ач-бор­жник, та зу­мов­лює їх кон­цен­тра­цію в ме­жах спра­ви про бан­крут­ство, оскіль­ки ре­зуль­тат роз­гля­ду та­ких спо­рів мо­же впли­ва­ти на пра­ва та обов'яз­ки бор­жни­ка та йо­го кре­ди­то­рів». Про­те в да­но­му ви­пад­ку су­до­ві рі­ше­н­ня по­пе­ре­дніх ін­стан­цій ска­со­ву­ють, а спра­ву пе­ре­да­ють для роз­гля­ду в ме­жах про­ва­дже­н­ня у спра­ві про бан­крут­ство.

Уза­галь­ни­мо ви­ще­за­зна­че­не: роз­гляд спо­рів з май­но­ви­ми ви­мо­га­ми до бор­жни­ка, що­до яко­го по­ру­ше­но спра­ву про бан­крут­ство, під­ля­гає роз­гля­ду ви­клю­чно го­спо­дар­ськи­ми су­да­ми в ме­жах спра­ви про бан­крут­ство, а бу­дья­кі існу­ю­чі про­ва­дже­н­ня в рам­ках ін­ших су­до­вих юрис­ди­кцій ( ци­віль­них/ адмі­ні­стра­тив­них) під­ля­га­ють за­кри­т­тю.

Про­те, якщо су­ди за­галь­ної та адмі­ні­стра­тив­ної юрис­ди­кції, в си­лу норм про­це­су­аль­них ко­де­ксів­за­кри­ва­ють про­ва­дже­н­ня у спра­ві, то Ка­са­цій­ний го­спо­дар­ський суд з по­си­ла­н­ням на п. 2 ч. 1 ст. 308 ГПК Укра­ї­ни за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду ка­са­цій­ної скар­ги пе­ре­дає спра­ву для її роз­гля­ду в ме­жах спра­ви про бан­крут­ство.

Зві­сно, мо­жли­вість кон­цен­тра­ції май­но­вих спо­рів до бор­жни­ка в рам­ках спра­ви про бан­крут­ство є без­за­пе­ре­чно по­зи­тив­ним аспе­ктом, оскіль­ки на­дає ре­аль­ну мо­жли­вість здій­сню­ва­ти су­до­вий кон­троль за ді­яль­ні­стю бор­жни­ка. Однак за­кри­т­тя вже існу­ю­чих про­ва­джень, по­ру­ше­них до від­кри­т­тя спра­ви про бан­крут­ство, ви­кли­кає пев­ні за­не­по­ко­є­н­ня що­до стро­ків їх роз­гля­ду в ме­жах і так дов­го­три­ва­ло­го про­це­су бан­крут­ства бор­жни­ка та по­ряд­ку об­чи­сле­н­ня стро­ків по­зов­ної дав­но­сті за та­ки­ми «по­втор­ни­ми» по­зов­ни­ми ви­мо­га­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.