До­ступ до про­фе­сії но­та­рі­у­са: ана­ліз остан­ніх змін

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА НОТАРІАТ - Ки­ри­ло К МІНЕНКО,МІНЕНКО на­чаль­ник Управ­лі­н­ня з пи­тань но­та­рі­а­ту сто­ли­чної юсти­ції По­ря­док),

Но­та­рі­ус не мо­же за­йма­ти­ся під­при­єм­ни­цькою, адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, бу­ти за­снов­ни­ком адво­кат­ських об’єд­нань, пе­ре­бу­ва­ти на дер­жав­ній слу­жбі або слу­жбі в ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, у шта­ті ін­ших юри­ди­чних осіб, а та­кож ви­ко­ну­ва­ти ін­шу опла­чу­ва­ну ро­бо­ту, крім ви­кла­да­цької, на­у­ко­вої і твор­чої ді­яль­но­сті.

Крім то­го, осо­ба по­вин­на бу­ти від­по­від­аль­ною, сум­лін­но ста­ви­ти­ся до сво­єї про­фе­сії, бу­ти ува­жною, ма­ти ве­ли­ке ба­жа­н­ня роз­ви­ва­ти­ся і весь час вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся.

На сьо­го­дні на­ше за­ко­но­дав­ство по­стій­но змі­ню­є­ться: при­йма­ю­ться но­ві за­ко­ни, по­ста­но­ви, до­да­ю­ться но­ві фун­кції. Тож для то­го, щоб бу­ти про­фе­сіо­на­лом свої спра­ви, а та­кож ком­пе­тен­тним но­та­рі­у­сом, не­об­хі­дно весь час на­вча­ти­ся, чи­та­ти, бу­ти в кур­сі остан­ніх змін, зна­ти тон­ко­щі за­ко­но­дав­ства та не бо­я­ти­ся осво­ю­ва­ти но­ві на­прям­ки.

Чим біль­ше у вас знань, тим більш ква­лі­фі­ка­ції, адже на­прям­ків у сфе­рі но­та­рі­а­ту ду­же ба­га­то: оформ­ле­н­ня до­ві­ре­но­стей, за­яв, по­свід­чень, рі­зно­ма­ні­тних угод, спад­ку­ва­н­ня. Крім то­го, це ре­є­стра­ція пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но, ре­є­стра­ція юри­ди­чних осіб та фі­зи­чних осіб­під­при­єм­ців то­що.

Згі­дно з за­ко­ном про но­та­рі­ат, но­та­рі­у­си вчи­ня­ють та­кі но­та­рі­аль­ні дії:

– по­свід­чу­ють пра­во­чи­ни (до­го­во­ри, за­по­ві­ти, до­ві­ре­но­сті то­що);

– вжи­ва­ють за­хо­дів що­до охо­ро­ни спад­ко­во­го май­на;

– ви­да­ють сві­до­цтва про пра­во на спад­щи­ну;

– ви­да­ють сві­до­цтва про пра­во вла­сно­сті на час­тку в спіль­но­му май- ні по­друж­жя в ра­зі смер­ті одно­го з них;

– ви­да­ють сві­до­цтва про при­дба­н­ня май­на з при­лю­дних тор­гів (ау­кціо­нів);

– ви­да­ють сві­до­цтва про при­дба­н­ня май­на з при­лю­дних тор­гів (ау­кціо­нів), якщо при­лю­дні тор­ги (ау­кціо­ни) не від­бу­ли­ся;

– про­во­дять опис май­на фі­зи­чної осо­би, яка ви­зна­на без­ві­сно від­су­тньою або мі­сце пе­ре­бу­ва­н­ня якої не­ві­до­ме;

– ви­да­ють ду­блі­ка­ти но­та­рі­аль­них до­ку­мен­тів, що збе­рі­га­ю­ться у спра­вах но­та­рі­у­са;

– на­кла­да­ють за­бо­ро­ну що­до від­чу­же­н­ня не­ру­хо­мо­го май­на (май­но­вих прав на не­ру­хо­ме май­но), що під­ля­гає дер­жав­ній ре­є­стра­ції;

– за­свід­чу­ють вір­ність ко­пій (фо­то­ко­пій) до­ку­мен­тів і ви­пи­сок із них;

– за­свід­чу­ють справ­жність під­пи­су на до­ку­мен­тах;

– за­свід­чу­ють вір­ність пе­ре­кла­ду до­ку­мен­тів із одні­єї мо­ви на ін­шу;

– по­свід­чу­ють той факт, що фі­зи­чна чи юри­ди­чна осо­ба є ви­ко­нав­цем за­по­ві­ту;

– по­свід­чу­ють той факт, що фі­зи­чна осо­ба є жи­вою;

– по­свід­чу­ють факт пе­ре­бу­ва­н­ня фі­зи­чної осо­би в пев­но­му мі­сці;

– по­свід­чу­ють час пред'яв­ле­н­ня до­ку­мен­тів;

– пе­ре­да­ють за­яви фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб ін­шим фі­зи­чним та юри­ди­чним осо­бам;

– при­йма­ють у де­по­зит гро­шо­ві су­ми та цін­ні па­пе­ри; – вчи­ня­ють ви­ко­нав­чі на­пи­си; – вчи­ня­ють про­те­сти ве­ксе­лів; – вчи­ня­ють мор­ські про­те­сти; – при­йма­ють на збе­рі­га­н­ня до­ку­мен­ти.

На но­та­рі­у­сів мо­же бу­ти по­кла­де­но вчи­не­н­ня ін­ших но­та­рі­аль­них дій згі­дно з за­ко­ном.

Ква­лі­фі­ка­цій­ний іспит. Як це пра­цює?

Осо­ба, яка має на­мір здій­сню­ва­ти но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність і від­по­від­ає ви­мо­гам, пе­ред­ба­че­ним ст. 3 За­ко­ну, від­по­від­но до По­ряд­ку до­пу­ску осіб до скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту та про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту Ви­щою ква­лі­фі­ка­цій­ною ко­мі­сі­єю но­та­рі­а­ту, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни №1905/5 від 28.07.2011 р. (да­лі – не пі­зні­ше ніж за двад­цять днів до дня про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту осо­би­сто по­дає до від­по­від­но­го Го­лов­но­го управ­лі­н­ня юсти­ції за­яву на ім’я на­чаль­ни­ка Го­лов­но­го управ­лі­н­ня юсти­ції про вне­се­н­ня до Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної Ко­мі­сії но­та­рі­а­ту по­да­н­ня про до­пуск до скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту.

Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­на ко­мі­сія но­та­рі­а­ту роз­гля­дає по­да­н­ня го­лов­них управ­лінь юсти­ції та при­ймає рі­ше­н­ня про до­пуск або не­до­пуск осіб до скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту про пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю.

Пі­сля успі­шно­го скла­да­н­ня іспи­ту осо­ба отри­мує Сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю за про­це­ду­рою, пе­ред­ба­че­ною По­ряд­ком ви­да­чі сві­до­цтва про пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни 11.07.2012 р. №1043/5.

За ре­зуль­та­та­ми ква­лі­фі­ка­цій­них іспи­тів на пра­во за­йма­ти­ся но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю, які три­ва­ли з 26 ли­пня по 09 сер­пня, в Укра­ї­ні з’яви­ло­ся 207 но­вих но­та­рі­у­сів. Тоб­то скла­ли іспит 38% від за­галь­ної кіль­ко­сті.

Та­кий від­со­ток тих, хто склав іспит, є за­галь­но­єв­ро­пей­ським стан­дар­том. Як­би іспит скла­да­ли 10%

Но­та­рі­ус не по­ви­нен пе­ре­бу­ва­ти у шта­ті ін­ших дер­жав­них, при­ва­тних і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій

кан­ди­да­тів, це озна­ча­ло б, що не за­без­пе­чу­є­ться до­ступ до про­фе­сії, а як­би скла­да­ли біль­ше 50%, то по­трі­бно б бу­ло шу­ка­ти про­бле­му в то­му, що іспит є ду­же про­стим.

Зро­ста­н­ня кіль­ко­сті тих, хто склав іспит, є на­слід­ком то­го, що у цьо­му ро­ці, за мі­сяць до іспи­ту, Мін’юст на сво­є­му офі­цій­но­му сай­ті опу­блі­ку­вав усі те­сто­ві за­пи­та­н­ня, щоб кан­ди­да­ти ма­ли змо­гу які­сно під­го­ту­ва­ти­ся.

Се­ред остан­ніх но­во­вве­день слід за­зна­чи­ти, що з кін­ця 2017 ро­ку бу­ло змен­ше­но про­хі­дний бал із 72 до 70.

Ко­ли мо­жна роз­по­чи­на­ти но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність?

Отри­ма­н­ня сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю є під­ста­вою для при­зна­че­н­ня на по­са­ду дер­жав­но­го но­та­рі­у­са або для ре­є­стра­ції при­ва­тної но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті.

При­ва­тний но­та­рі­ус зо­бов’яза­ний до по­ча­тку зайня­т­тя при­ва­тною но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю укла­сти до­го­вір стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті.

Ре­є­стра­ція при­ва­тної но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті про­во­ди­ться від­по­від­но до за­ко­ну та По­ло­же­н­ня про по­ря­док ре­є­стра­ції при­ва­тної но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті та за­мі­ще­н­ня при­ва­тно­го но­та­рі­у­са, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни 22.03.2011 р. №871/5.

До­ступ до но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті

Від­по­від­но до ст. 13-1 За­ко­ну, ро­бо­че мі­сце (кон­то­ра) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са по­вин­но роз­та­шо­ву­ва­ти­ся в ме­жах ви­зна­че­но­го для ньо­го но­та­рі­аль­но­го окру­гу. Ви­мо­ги до ро­бо­чо­го мі­сця (кон­то­ри) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са вста­нов­ле­но ст. 25 За­ко­ну та По­ло­же­н­ням про ви­мо­ги до ро­бо­чо­го мі­сця (кон­то­ри) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са та здій­сне­н­ня кон­тро­лю за ор­га­ні­за­ці­єю но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті, за­твер­дже­ним на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 23.03.2011 р. №888/5.

Но­та­рі­аль­ний округ. Як пра­цює но­та­рі­ус?

Та­кож існу­ють кон­кре­тні ви­мо­ги що­до мо­жли­во­сті ко­жно­го при­ва­тно­го но­та­рі­у­са, який здій­снює но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність, одно­ча­сно та не­за­ле­жно від ін­шо­го при­ва­тно­го но­та­рі­у­са здій­сню­ва­ти но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність:

– при­ва­тний но­та­рі­ус має пра­во на одне при­мі­ще­н­ня для роз­мі­ще­н­ня ро­бо­чо­го мі­сця (кон­то­ри), яке по­вин­но зна­хо­ди­ти­ся у ме­жах но­та­рі­аль­но­го окру­гу, в яко­му здій­сню­є­ться но­та­рі­аль­на ді­яль­ність;

– до­ступ до при­мі­ще­н­ня при­ва­тно­го но­та­рі­у­са має бу­ти віль­ним для від­ві­ду­ва­чів;

– не до­пу­ска­є­ться роз­мі­ще­н­ня ро­бо­чо­го мі­сця (кон­то­ри) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са у під­валь­них при­мі­ще­н­нях, кі­о­сках чи ін­ших тим­ча­со­вих спо­ру­дах;

– при­ва­тний но­та­рі­ус має здій­сню­ва­ти при­йом гро­ма­дян в окре­мо- му ро­бо­чо­му ка­бі­не­ті. При­йом гро­ма­дян про­во­ди­ться не мен­ше п'яти го­дин на день і п'яти ро­бо­чих днів на ти­ждень;

– ко­жен но­та­рі­ус по­ви­нен ма­ти окре­мий ро­бо­чий ка­бі­нет пло­щею не мен­ше 10 ква­дра­тних ме­трів.

Дер­жав­ні та при­ва­тні но­та­рі­у­си ма­ють пра­во вчи­ня­ти пе­ре­лі­че­ні но­та­рі­аль­ні дії.

На яких під­ста­вах ану­лю­є­ться пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю?

Ану­лю­ва­н­ня сві­до­цтва як дер­жав­них, так і при­ва­тних но­та­рі­у­сів, ви­рі­шу­є­ться Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни.

Во­дно­час пе­ред­ба­че­ні за­ко­но­дав­ством під­ста­ви ану­лю­ва­н­ня сві­до­цтва за по­да­н­ням управ­лі­н­ня юсти­ції ( ст. 12 За­ко­ну Укра­ї­ни « Про но­та­рі­ат»). Най­пер­шою під­ста­вою ану­лю­ва­н­ня сві­до­цтва є втра­та но­та­рі­у­сом гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни чи ви­їзд за ме­жі Укра­ї­ни на по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня – тіль­ки гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни мо­же бу­ти но­та­рі­у­сом, а ви­їзд за ме­жі Укра­ї­ни на по­стій­не мі­сце про­жи­ва­н­ня ро­бить не­ре­аль­ним за­ня­т­тя та­кою ді­яль­ні­стю на те­ри­то­рії Укра­ї­ни; ви­не­се­н­ня що­до но­та­рі­у­са обви­ну­валь­но­го ви­ро­ку су­ду, який на­брав чин­но­сті; не­о­дно­ра­зо­во­го по­ру­ше­н­ня но­та­рі­у­сом чин­но­го за­ко­но­дав­ства або гру­бо­го по­ру­ше­н­ня за­ко­ну, яке за­вда­ло шко­ди ін­те­ре­сам дер­жа­ви, під­при­ємств, уста­нов, ор­га­ні­за­цій, гро­ма­дян при вчи­нен­ні но­та­рі­аль­них дій та/або ін­ших дій, по­кла­де­них на но­та­рі­у­са від­по­від­но до за­ко­ну та ін.

Не­об­хі­дність за­без­пе­че­н­ня об'єктив­но­сті й не­за­ле­жно­сті но­та­рі­у­са під час вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій ви­ма­гає, щоб но­та­рі­ус не пе­ре­бу­вав у шта­ті ін­ших дер­жав­них, при­ва­тних і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, не був під­при­єм­цем і по­се­ре­дни­ком, вза­га­лі не ви­ко­ну­вав ін­шої опла­чу­ва­ної ро­бо­ти. По­ру­ше­н­ня ці­єї ви­мо­ги є під­ста­вою для ану­лю­ва­н­ня сві­до­цтва. Пра­ця в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях, а та­кож за­ня­т­тя під­при­єм­ни­цтвом чи по­се­ре­дни­цтвом, впли­ва­ли б на за­кон­ність та об'єктив­ність вчи­ню­ва­них но­та­рі­у­сом дій.

Оскіль­ки ді­яль­ність но­та­рі­а­ту від­чу­тно впли­ває на рі­зні аспе­кти су­спіль­но­го жи­т­тя кра­ї­ни, від яко­сті ро­бо­ти та мо­раль­но-про­фе­сій­но­го рів­ня но­та­рі­у­сів за­ле­жать нор­маль­не фун­кціо­ну­ва­н­ня ци­віль­но­го обо­ро­ту кра­ї­ни, ефе­ктив­ність охо­ро­ни й за­хи­сту май­но­вих прав та за­кон­них ін­те­ре­сів гро­ма­дян і ор­га­ні­за­цій.

Юри­сту для здій­сне­н­ня сво­їх про­фе­сій­них обов'яз­ків не­об­хі­дно не тіль­ки зна­ти пра­во, до­три­му­ва­ти­ся ви­мог за­ко­но­дав­ства, скла­да­ти до­ку­мен­ти, але й ще віль­но і кра­си­во ви­кла­да­ти свої дум­ки, зна­ти істо­рію, фі­ло­со­фію, по­лі­ти­ку, вві­чли­во та ува­жно спіл­ку­ва­ти­ся з гро­ма­дя­на­ми, тоб­то во­ло­ді­ти більш зна­чною си­сте­мою ду­хов­них цін­но­стей, які скла­да­ють по­ня­т­тя за­галь­ної куль­ту­ри осо­би.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.