Від бор­гу не вте­чеш:

7 ва­жли­вих змін у кре­ди­ту­ван­ні та за­без­пе­чен­ні зо­бов’язань

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО - ЮрійЮ ій КОЛОС КОЛОС, адво­кат, стар­ший юрист АО «ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри» Алі­наА і ПОДОЛЄВА,ПОДОЛЄВА юрист АО «ЮФ «Ва­силь Кі­сіль і Пар­тне­ри»

03.07.2018 р. Вер­хов­ною Ра­дою Укра­ї­ни прийня­то За­кон Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до від­нов­ле­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня». Біль­шість по­ло­жень прийня­то­го За­ко­ну сто­су­ю­ться вре­гу­лю­ва­н­ня за­ко­но­дав­чих про­га­лин, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться бор­жни­ка­ми, по­ру­чи­те­ля­ми та іпо­те­ко­дав­ця­ми (за­ста­во­дав­ця­ми) для уни­кне­н­ня ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань шля­хом ви­зна­н­ня не­дій­сни­ми кре­ди­тних до­го­во­рів, ви­зна­н­ня по­рук при­пи­не­ни­ми, ви­ве­де­н­ня май­на з-під об­тя­же­н­ня, лі­кві­да­ції бор­жни­ка та ін­ши­ми ме­то­да­ми.

За­кон є чер­го­вим кро­ком до по­си­ле­н­ня пра­во­во­го за­хи­сту кре­ди­то­рів та удо­ско­на­ле­н­ня ме­ха­ні­змів стя­гне­н­ня бор­гів з ме­тою по­кра­ще­н­ня си­ту­а­ції на кре­ди­тно­му рин­ку. Біль­шість но­вих норм по су­ті є за­крі­пле­н­ням у за­ко­ні пра­во­вих по­зи­цій, які бу­ли сфор­мо­ва­ні су­да­ми ви­щих ін­стан­цій впро­довж 2008-2017 рр. (впро­довж де­кіль­кох фі­нан­со­во-еко­но­мі­чних криз, які при­зво­ди­ли до різ­ко­го збіль­ше­н­ня про­блем­них кре­ди­тів та кре­ди­тних спо­рів).

Що змі­ни­ться і на що по­трі­бно звер­ну­ти ува­гу у зв’яз­ку із прийня­ти­ми змі­на­ми в сфе­рі ре­гу­лю­ва­н­ня кре­ди­ту­ва­н­ня та за­без­пе­че­н­ня зо­бов’язань?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.