При­чи­на №3

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО -

У ра­зі збіль­ше­н­ня роз­мі­ру зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ка без зго­ди по­ру­чи­те­ля, по­ру­ка не при­пи­ня­є­ться.

Від­по­від­но до ч. 1 ст. 559 Ци­віль­но­го ко­де­ксу (у чин­ній ре­да­кції), по­ру­ка зу­пи­ня­є­ться з при­пи­не­н­ням за­без­пе­че­но­го нею зо­бов'яза­н­ня, а та­кож у ра­зі змі­ни зо­бов'яза­н­ня без зго­ди по­ру­чи­те­ля, вна­слі­док чо­го збіль­шу­є­ться об­сяг йо­го від­по­від­аль­но­сті.

Вка­за­на нор­ма на пра­кти­ці ча­сто ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся по­ру­чи­те­ля­ми як під­ста­ва для ви­зна­н­ня по­ру­ки при­пи­не­ною у ра­зі, якщо кре­ди­тор «за­бу­вав» укла­сти із по­ру­чи­те­лем до­да­тко­ву уго­ду до до­го­во­ру по­ру­ки одно­ча­сно із вне­се­н­ням змін до основ­но­го до­го­во­ру (в ча­сти­ні збіль­ше­н­ня об­ся­гу від­по­від­аль­но­сті бор­жни­ка).

Но­вою ре­да­кці­єю ч. 1 ст. 559 Ци­віль­но­го ко­де­ксу пе­ред­ба­че­но, що у ра­зі змі­ни зо­бов’яза­н­ня без зго­ди по­ру­чи­те­ля, вна­слі­док чо­го збіль­шив­ся об­сяг від­по­від­аль­но­сті бор­жни­ка, та­кий по­ру­чи­тель не­се від­по­від­аль­ність за по­ру­ше­н­ня зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ком в об­ся­зі, що існу­вав до та­кої змі­ни зо­бов’яза­н­ня.

Та­ким чи­ном, якщо ра­ні­ше у ра­зі змі­ни основ­но­го зо­бов’яза­н­ня без зго­ди по­ру­чи­те­ля по­ру­ка при­пи­ня­ла­ся, то від­те­пер за­ли­ша­ти­ме­ться чин­ною, але в по­пе­ре­дньо­му об­ся­зі, тоб­то об­сяг від­по­від­аль­но­сті бор­жни­ка та по­ру­чи­те­ля бу­де рі­зним (умов­но зо­бов’яза­н­ня по­ру­чи­те­ля бу­дуть мен­ши­ми).

Про­те за яким зо­бов’яза­н­ням в та­ко­му ви­пад­ку бор­жник та по­ру­чи­тель бу­дуть від­по­від­а­ти со­лі­дар­но? Мо­же­мо при­пу­сти­ти, що в об­ся­зі пер­вин­но­го основ­но­го зо­бов’яза­н­ня, за яке по­ру­чив­ся по­ру­чи­тель. На­при­клад, бор­жник ви­нен 1 млн грн, а по­ру­чи­тель – 0,9 млн грн, оскіль­ки від­по­від­ає в об­ся­зі, що існу­вав до змі­ни зо­бов’яза­н­ня. Від­так, со­лі­дар­ним бу­де зо­бов’яза­н­ня на 0,9 млн грн, а по ін­шій ча­сти­ні (0,1 млн грн) бор­жник від­по­від­а­ти­ме са­мо­стій­но.

Вка­за­ні змі­ни є ціл­ком ло­гі­чни­ми (по­ру­чи­тель від­по­від­ає в об­ся­зі зо­бов’яза­н­ня, за яке по­ру­чив­ся, не­за­ле­жно від подаль­ших змін основ­но­го зо­бов’яза­н­ня) та ма­ють за­без­пе­чи­ти ді­є­вість по­ру­ки як за­хо­ду за­без­пе­че­н­ня зо­бов’язань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.