При­чи­на №1

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО -

Лі­кві­да­ція бор­жни­ка (юри­ди­чної осо­би) не є під­ста­вою для при­пи­не­н­ня за­ста­ви та по­ру­ки.

Чин­на ре­да­кція Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни мі­стить про­га­ли­ну у ре­гу­лю­ван­ні пи­та­н­ня, чи при­пи­ня­є­ться за­ста­ва та по­ру­ка вна­слі­док лі­кві­да­ції бор­жни­ка за основ­ним зо­бов’яза­н­ням.

Ра­зом з тим, вка­за­на про­бле­ма бу­ла ви­рі­ше­на су­до­вою пра­кти­кою. Вер­хов­ний Суд Укра­ї­ни та но­вий Вер­хов­ний Суд сфор­му­ва­ли пра­во­ву по­зи­цію, від­по­від­но до якої при­пи­не­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня вна­слі­док лі­кві­да­ції бор­жни­ка­ю­ри­ди­чної осо­би не при­пи­няє по­ру­ки, якщо кре­ди­тор ре­а­лі­зу­вав своє пра­во на стя­гне­н­ня за­бор­го­ва­но­сті (звер­нув­ся із по­зо­вом до по­ру­чи­те­ля) до мо­мен­ту при­пи­не­н­ня бор­жни­ка-юри­ди­чної осо­би ( по­ста­но­ви Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни від 25.11.2015 р. у спра­ві №6-172цс15, від 06.07.2016 р. у спра­ві №3-584гс16, від 29.03.2017 р. у спра­ві №6-2013цс16; по­ста­но­ви Вер­хов­но­го Су­ду від 28.02.2018 р. у спра­ві №2-1147/11, від 30.05.2018 р. у спра­ві №2-4125/11 та ін.).

Та­ким чи­ном ка­са­цій­ні су­ди не вба­ча­ли під­став для при­пи­не­н­ня по­ру­ки, якщо кре­ди­тор встиг по­да­ти по­зов до по­ру­чи­те­ля до мо­мен­ту за­вер­ше­н­ня лі­кві­да­ції бор­жни­ка.

У но­вій ре­да­кції ст. 559 Ци­віль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни вка­за­на про­бле­ма ви­рі­шу­є­ться на рів­ні за­ко­ну: ста­т­тя до­пов­не­на но­вою ча­сти­ною, яка пе­ред­ба­чає, що лі­кві­да­ція бор­жни­ка-юри­ди­чної осо­би не при­пи­няє по­ру­ку, якщо до да­ти вне­се­н­ня від­по­від­но­го за­пи­су до Єди­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців та гро­мад­ських фор­му­вань про при­пи­не­н­ня бор­жни­ка кре­ди­тор звер­нув­ся до су­ду з по­зо­вом до по­ру­чи­те­ля у зв’яз­ку з по­ру­ше­н­ням та­ким бор­жни­ком зо­бов’яза­н­ня.

Окрім то­го, ана­ло­гі­чною нор­мою що­до від­су­тно­сті під­став для при­пи­не­н­ня пра­ва за­ста­ви (іпо­те­ки) у зв’яз­ку з лі­кві­да­ці­єю юри­ди­чної осо­би-бор­жни­ка до­пов­не­но ст. 593 Ци­віль­но­го ко­де­ксу, про­те з де­яки­ми осо­бли­во­стя­ми. Во­ни по­ля­га­ють у то­му, що за­ста­во­дер­жа­тель до лі­кві­да­ції бор­жни­ка-юри­ди­чної осо­би по­ви­нен ре­а­лі­зу­ва­ти своє пра­во що­до звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет за­ста­ви (іпо­те­ки) шля­хом або по­да­чі по­зо­ву, або пред’яв­ле­н­ня ви­мо­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.