При­чи­на №4

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО -

По­ру­ка при­пи­ня­є­ться пов­ним ви­ко­на­н­ням основ­но­го зо­бов’яза­н­ня або то­ді, ко­ли кре­ди­тор про­тя­гом стро­ку за­галь­ної по­зов­ної дав­но­сті не пред’явить по­зо­ву до по­ру­чи­те­ля.

Ч. 4 ст. 559 чин­ної ре­да­кції Ци­віль­но­го ко­де­ксу мі­стить нор­му, яка на пра­кти­ці ма­ла не­о­дна­ко­ве за­сто­су­ва­н­ня: «…по­ру­ка при­пи­ня­є­ться, якщо кре­ди­тор про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців з дня на­ста­н­ня стро­ку ви­ко­на­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня не пред’явить ви­мо­ги до по­ру­чи­те­ля, якщо ін­ше не пе­ред­ба­че­но за­ко­ном».

Не­о­дно­зна­чність ро­зу­мі­н­ня на пра­кти­ці ма­ло по­ня­т­тя «пред’яви­ти ви­мо­гу»: пред’яви­ти пи­сьмо­ву ви­мо­гу до по­ру­чи­те­ля чи пред’яви­ти по­зов до по­ру­чи­те­ля?

У по­ста­но­вах Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни від 21.01.2015 р. у спра­ві № 910/ 9381/ 14 та від 18.06.2015 р. у спра­ві №910/24463/14 суд вка­зав, що «по­ло­же­н­ня­ми ч. 4 ст. 559 Ци­віль­но­го ко­де­ксу пе­ред­ба­че­но при­пи­не­н­ня по­ру­ки в ра­зі не­пред'яв­ле­н­ня кре­ди­то­ром про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців від дня на­ста­н­ня стро­ку ви­ко­на­н­ня основ­но­го зо­бов'яза­н­ня са­ме ви­мо­ги до по­ру­чи­те­ля, а не по­зо­ву, як по­мил­ко­во вва­жає по­зи­вач».

Про­те як ВСУ, так і ВС, вка­зу­ю­чи на не­о­дна­ко­ве за­сто­су­ва­н­ня су­да­ми ви­щих ін­стан­цій ч. 4 ст. 559 Ци­віль­но­го ко­де­ксу, сфор­му­ва­ли ін­шу по­зи­цію: «сло­во­спо­лу­че­н­ня «пред'яв­ле­н­ня ви­мо­ги» до по­ру­чи­те­ля про­тя­гом ше­сти мі­ся­ців … слід ро­зу­мі­ти як пред'яв­ле­н­ня кре­ди­то­ром у вста­нов­ле­но­му за­ко­ном по­ряд­ку про­тя­гом за­зна­че­но­го стро­ку са­ме по­зов­ної, а не будь-якої ін­шої ви­мо­ги до по­ру­чи­те­ля» (по­ста­но­ви Вер­хов­но­го Су­ду Укра­ї­ни від 20.04.2016 р. у спра­ві №6-2662цс15, від 07.09.2016 р. у спра­ві № 6691цс16, від 06.09.2017 р. у спра­ві №6-623цс17, від 01.11.2017 р. у спра­ві №6-2615цс16; по­ста­но­ви Вер­хов­но­го Су­ду від 06.03.2018 р. у спра­ві №910/1408/15-г, від 27.03.2018 р. у спра­ві №926/2153/16).

Ви­рі­шу­ю­чи да­ну про­бле­му, за­ко­но­да­вець кон­кре­ти­зу­вав ч. 4 ст. 559 Ци­віль­но­го ко­де­ксу та вста­но­вив: якщо у до­го­во­рі по­ру­ки не вста­нов­ле­но строк по­ру­ки, то по­ру­ка при­пи­ня­є­ться пов­ним ви­ко­на­н­ням основ­но­го зо­бов’яза­н­ня або якщо кре­ди­тор про­тя­гом трьох ро­ків від дня на­ста­н­ня стро­ку (тер­мі­ну) ви­ко­на­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня не пред’явить по­зо­ву до по­ру­чи­те­ля. Так са­мо, якщо строк (тер­мін) ви­ко­на­н­ня основ­но­го зо­бов’яза­н­ня не вста­нов­ле­ний або вста­нов­ле­ний мо­мен­том пред’яв­ле­н­ня ви­мо­ги, по­ру­ка при­пи­ня­є­ться, якщо кре­ди­тор не пред’явить по­зо­ву до по­ру­чи­те­ля про­тя­гом трьох ро­ків від дня укла­де­н­ня до­го­во­ру по­ру­ки.

Від­так, за­ко­но­да­вець не ли­ше збіль­шив строк для пред’яв­ле­н­ня ви­мо­ги (по­зо­ву) до по­ру­чи­те­ля (з 6 мі­ся­ців до 3 ро­ків), а й вста­но­вив кон­кре­тний спо­сіб ре­а­лі­за­ції ви­мо­ги до по­ру­чи­те­ля (шля­хом по­да­н­ня са­ме по­зо­ву). Спо­ді­ва­є­мо­ся, що вка­за­ні змі­ни по­став­лять кра­пку у не­о­дна­ко­во­му ро­зу­мін­ні та за­сто­су­ван­ні від­по­від­них норм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.