При­чи­на №6

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО -

Звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки в по­за­су­до­во­го по­ряд­ку не по­збав­ляє кре­ди­то­ра пра­ва стя­гну­ти не­по­га­ше­ну за­бор­го­ва­ність.

Чин­на ре­да­кція ст. 36 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку» мі­стить до­сить див­ну та не­о­дно­зна­чну нор­му, яка пе­ред­ба­чає, що пі­сля за­вер­ше­н­ня по­за­су­до­во­го вре­гу­лю­ва­н­ня звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на пре­дмет іпо­те­ки будь-які на­сту­пні ви­мо­ги іпо­те­ко­дер­жа­те­ля що­до ви­ко­на­н­ня бор­жни­ком основ­но­го зо­бов’яза­н­ня є не­дій­сни­ми. Ана­ліз да­ної нор­ми до­зво­ляє ро­би­ти ви­сно­вок, що у ра­зі, якщо одно­го пре­дме­та іпо­те­ки, на яке звер­не­но стя­гне­н­ня у по­за­су­до­во­му по­ряд­ку, не­до­ста­тньо для за­до­во­ле­н­ня ви­мог іпо­те­ко­дер­жа­те­ля, а основ­не зо­бов’яза­н­ня за­без­пе­че­не де­кіль­ко­ма іпо­те­ка­ми, іпо­те­ко­дер­жа­тель по­збав­ля­є­ться пра­ва ре­а­лі­зу­ва­ти своє пра­во на звер­не­н­ня стя­гне­н­ня на ін­ші пре­дме­ти іпо­те­ки в си­лу пря­мої вка­зів­ки за­ко­ну.

Як ба­чи­мо, вка­за­на нор­ма су­пе­ре­чить за­галь­ним прин­ци­пам ци­віль­но­го пра­ва, зокре­ма, прин­ци­пам спра­ве­дли­во­сті, до­бро­со­ві­сно­сті та ро­зум­но­сті, а та­кож за­галь­ним нор­мам що­до ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань на­ле­жним чи­ном. Ін­ши­ми сло­ва­ми, якщо борг 10 млн грн за­без­пе­чу­є­ться п’ятьма іпо­те­ка­ми, а вар­тість ко­жно­го пре­дме­та іпо­те­ки скла­дає по 2 млн грн, то чи є ро­зум­ним та спра­ве­дли­вим, що звер­не­н­ня стя­гне­н­ня у по­за­су­до­во­му по­ряд­ку на один пре­дмет іпо­те­ки вар­ті­стю 2 млн грн при­пи­няє (по­га­шає) зо­бов’яза­н­ня на 8 млн грн, що за­ли­ши­ли­ся не­ви­ко­на­ни­ми?

Окрім то­го, ана­ліз су­до­вої пра­кти­ки, в то­му чи­слі і пра­кти­ки Вер­хов­но­го Су­ду, вка­зує на не­о­дно­зна­чність у за­сто­су­ван­ні да­ної нор­ми: су­ди, в си­лу пря­мої вка­зів­ки за­ко­ну (ч. 4 ст. 36 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку»), у по­ді­бних си­ту­а­ці­ях ви­зна­ють при­пи­не­ним основ­не зо­бов’яза­н­ня, на­віть якщо іпо­те­чне май­но, на яке звер­не­но стя­гне­н­ня в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку, не по­кри­ває за­бор­го­ва­ність бор­жни­ка в пов­но­му об­ся­зі (по­ста­но­ви Вер­хов­но­го Су­ду від 19.04.2018 р. у спра­ві № 910/ 9508/ 17, Ви­що­го го­спо­дар­сько­го су­ду Укра­ї­ни від 20.12.2016 р. у спра­ві №914/ 3604/15, від 02.10.2017 р. у спра­ві №908/02517/16).

Ра­зом з тим, Вер­хов­ний Суд у по­ста­но­ві від 11.04.2018 р. у спра­ві №761/17280/16-ц сфор­му­вав ін­шу пра­во­ву по­зи­цію: «Зо­бов'яза­н­ня за до­го­во­ром по­зи­ки не при­пи­ни­ло­ся в си­лу йо­го не­ви­ко­на­н­ня, а вар­то­сті на­бу­то­го по­зи­ко­дав­цем у вла­сність пре­дме­та іпо­те­ки не ви­ста­чи­ло на по­га­ше­н­ня бор­гу у пов­но­му об­ся­зі, то­му кре­ди­тор за при­пи­са­ми ст. 591 ЦК Укра­ї­ни та ч. 7 ст. 47 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку» має пра­во на стя­гне­н­ня су­ми, що не ви­ста­чає для по­га­ше­н­ня ці­єї за­бор­го­ва­но­сті».

То­му за­ко­но­да­вець, вра­хо­ву­ю­чи не­о­дно­зна­чність су­до­вої пра­кти­ки що­до да­но­го пи­та­н­ня, вніс від­по­від­ні змі­ни до ст. 5 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку», яки­ми вста­но­вив: якщо ви­мо­ги іпо­те­ко­дер­жа­те­ля за­без­пе­че­ні де­кіль­ко­ма пре­дме­та­ми іпо­те­ки (де­кіль­ко­ма до­го­во­ра­ми іпо­те­ки), а по­за­су­до­ве звер­не­н­ня стя­гне­н­ня від­бу­ва­є­ться за ра­ху­нок окре­мо­го пре­дме­та іпо­те­ки, іпо­те­ко­дер­жа­тель має пра­во ви­ма­га­ти ви­ко­на­н­ня зо­бов’яза­н­ня бор­жни­ком та/або іпо­те­ко­дав­цем в ча­сти­ні, що за­ли­ши­ла­ся не­ви­ко­на­ною.

Ра­зом з тим, не­зва­жа­ю­чи на вне­се­н­ня змін до ст. 5 за­ко­ну, за­ко­но­да­вець «за­був» вне­сти змі­ни до ст. 36 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про іпо­те­ку», що ство­рює пра­во­ву ко­лі­зію та за­ли­шає про­бле­му не­ви­рі­ше­ною. Як ба­чи­мо, прийня­ті змі­ни у цій ча­сти­ні не є си­стем­ни­ми та ви­кла­де­ну про­бле­му ли­ше ускла­дню­ють, а не ви­рі­шу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.