«Start up» в но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА НОТАРІАТ - Ан­на А МЕЛЬНИК, МЕЛЬНИК Го­лов­не те­ри­то­рі­аль­не управ­лі­н­ня юсти­ції у м. Ки­є­ві За­кон), По­ря­док),

Остан­нім ча­сом, здо­був­ши осві­ту ба­ка­лав­ра та ма­гі­стра пра­ва, мо­ло­дий юрист за­ми­слю­є­ться, яку юри­ди­чну про­фе­сію обра­ти. Отри­мав­ши юри­ди­чну осві­ту, мо­жна обра­ти свій «Start up» в про­фе­сію адво­ка­та, суд­ді чи но­та­рі­у­са. Про­фе­сія но­та­рі­у­са є по-сво­є­му ці­ка­вою, ніж усі ін­ші; з ко­жним ро­ком во­на все біль­ше роз­ви­ва­є­ться, вдо­ско­на­лю­є­ться, а та­кож до­да­ю­ться но­ві фун­кції, що на­дає мо­жли­вість ба­жа­ю­чим роз­ви­ва­ти­ся та ре­а­лі­зу­ва­ти­ся у пра­во­вій сфе­рі.

На­ра­зі ба­жа­ю­чі сту­ден­ти юри­ди­чних спе­ці­аль­но­стей, які здо­бу­ва­ють сту­пінь «ба­ка­лавр пра­ва», лег­ко мо­жуть ста­ти ча­сти­ною но­та­рі­а­ту та прой­ти пра­кти­ку в дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­то­рах, а по­тім вла­шту­ва­ти­ся на ро­бо­ту.

Но­та­рі­ат в Укра­ї­ні – це си­сте­ма ор­га­нів і по­са­до­вих осіб, на які по­кла­де­но обов'язок по­свід­чу­ва­ти пра­ва, а та­кож фа­кти, що ма­ють юри­ди­чне зна­че­н­ня, та вчи­ня­ти ін­ші но­та­рі­аль­ні дії, пе­ред­ба­че­ні За­ко­ном Укра­ї­ни «Про но­та­рі­ат» (да­лі –

з ме­тою на­да­н­ня їм юри­ди­чної ві­ро­гі­дно­сті.

Но­та­рі­ус – це упов­но­ва­же­на дер­жа­вою фі­зи­чна осо­ба, яка здій­снює но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність у дер­жав­ній но­та­рі­аль­ній кон­то­рі, дер­жав­но­му но­та­рі­аль­но­му ар­хі­ві, або не­за­ле­жну про­фе­сій­ну но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність, зокре­ма по­свід­чує пра­ва, а та­кож фа­кти, що ма­ють юри­ди­чне зна­че­н­ня, та вчи­няє ін­ші но­та­рі­аль­ні дії, пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном, з ме­тою на­да­н­ня їм юри­ди­чної ві­ро­гі­дно­сті.

Як ста­ти но­та­рі­у­сом: ви­мо­ги та кро­ки «Step by step»?

Но­та­рі­у­сом мо­же бу­ти гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, який має пов­ну ви­щу юри­ди­чну осві­ту; во­ло­діє дер­жав­ною мо­вою; має стаж ро­бо­ти у сфе­рі пра­ва не менш як шість ро­ків, з них по­мі­чни­ком но­та­рі­у­са або кон­суль­тан­том дер­жав­ної но­та­рі­аль­ної кон­то­ри – не менш як три ро­ки; склав ква­лі­фі­ка­цій­ний іспит і отри­мав сві­до­цтво про пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю. Не мо­же бу­ти но­та­рі­у­сом осо­ба, яка має су­ди­мість, обме­же­на у ді­є­зда­тно­сті або ви­зна­на не­ді­є­зда­тною за рі­ше­н­ням су­ду.

Но­та­рі­у­су за­бо­ро­ня­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свої пов­но­ва­же­н­ня з ме­тою одер­жа­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди або прийня­т­тя обі­цян­ки чи про­по­зи­ції та­кої ви­го­ди для се­бе чи ін­ших осіб.

Но­та­рі­ус не мо­же за­йма­ти­ся під­при­єм­ни­цькою, адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, бу­ти за­снов­ни­ком адво­кат­ських об’єд­нань, пе­ре­бу­ва­ти на дер­жав­ній слу­жбі або слу­жбі в ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, у шта­ті ін­ших юри­ди­чних осіб, а та­кож ви­ко­ну­ва­ти ін­шу опла­чу­ва­ну ро­бо­ту, крім ви­кла­да­цької, на­у­ко­вої і твор­чої ді­яль­но­сті.

Та­кож осо­ба по­вин­на бу­ти від­по­від­аль­ною, сум­лін­но ста­ви­ти­ся до сво­єї про­фе­сії, бу­ти ува­жною, ма­ти ве­ли­ке ба­жа­н­ня роз­ви­ва­ти­ся та весь час вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся. Адже на сьо­го­дні на­ше за­ко­но­дав­ство по­стій­но змі­ню­є­ться, при­йма­ю­ться но­ві за­ко­ни, підза­кон­ні нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти, до­да­ю­ться но­ві фун­кції. Чим біль­ше у вас знань, тим більш ви ква­лі­фі­ко­ва­ні, адже на­прям­ків у сфе­рі но­та­рі­а­ту ду­же ба­га­то – це і оформ­ле­н­ня до­ві­ре­но­стей, за­яв, по­свід­че­н­ня рі­зно­ма­ні­тних угод, спад­ку­ва­н­ня, і ре­є­стра­ція пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но, ре­є­стра­ція юри­ди­чних осіб та фі­зи­чних осіб – під­при­єм­ців то­що.

Осо­ба, яка має на­мір здій­сню­ва­ти но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність і від­по­від­ає ви­мо­гам, пе­ред­ба­че­ним ст. 3 За­ко­ну, згі­дно з По­ряд­ком до­пу­ску до скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту та про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту Ви­щою ква­лі­фі­ка­цій­ною ко­мі­сі­єю но­та­рі­а­ту, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 28.07.2011 р. №1905/5, за­ре­є­стро­ва­ним в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 28 ли­пня 2011 р. за №926/19664 (да­лі – не пі­зні­ше ніж за двад­цять днів до дня про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту осо­би­сто по­дає до від­по­від­но­го го­лов­но­го те­ри­то­рі­аль­но­го управ­лі­н­ня юсти­ції за­яву на ім’я на­чаль­ни­ка го­лов­но­го те­ри­то­рі­аль­но­го управ­лі­н­ня юсти­ції про вне­се­н­ня до Ви­щої ква­лі­фі­ка­цій­ної ко­мі­сії но­та­рі­а­ту (да­лі – Ко­мі­сія) по­да­н­ня про до­пуск ці­єї осо­би до ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту.

Ко­мі­сія на під­ста­ві по­да­н­ня го­лов­но­го те­ри­то­рі­аль­но­го управ­лі­н­ня юсти­ції роз­гля­дає по­да­ні за­ін­те­ре­со­ва­ни­ми осо­ба­ми до­ку­мен­ти та при­ймає рі­ше­н­ня про до­пуск до скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту чи від­мо­ву у та­ко­му до­пу­ску.

Цьо­го­рі­чною но­ва­ці­єю є те, що за мі­сяць до про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту Мі­ні­стер­ство юсти­ції Укра­ї­ни на сво­їй офі­цій­ній ін­тер- нет-сто­рін­ці опу­блі­ку­ва­ло всі те­сто­ві за­пи­та­н­ня, що на­да­ва­ло мо­жли­вість кан­ди­да­там які­сно під­го­ту­ва­ти­ся до ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту. В свою чер­гу та­ка більш які­сна під­го­тов­ка да­ла змо­гу під­ви­щи­ти від­со­ток успі­шно­го скла­да­н­ня іспи­ту до за­галь­но­єв­ро­пей­сько­го, що свід­чить про те, що іспит про­во­ди­ться ма­кси­маль­но про­зо­ро.

Пі­сля успі­шно­го скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту осо­ба отри­мує Сві­до­цтво про пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю – за про­це­ду­рою, пе­ред­ба­че­ною По­ряд­ком.

По­ві­дом­ле­н­ня про ре­зуль­та­ти про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту роз­мі­щу­є­ться на офі­цій­ній ін­тер­нет-сто­рін­ці Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни в день ухва­ле­н­ня Ко­мі­сі­єю від­по­від­но­го рі­ше­н­ня, що є но­ве­лою у за­ко­но­дав­стві.

Згі­дно ін­фор­ма­ції сай­ту Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни, за ре­зуль­та­та­ми ква­лі­фі­ка­цій­них іспи­тів на пра­во за­йма­ти­ся но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю, які три­ва­ли з 26 ли­пня по 9 сер­пня, в Укра­ї­ні з’яви­ло­ся 207 но­вих но­та­рі­у­сів. Всьо­го до іспи­ту бу­ло допу­ще­но 539 кан­ди­да­тів, тоб­то скла­ли іспит 38% кан­ди­да­тів (про це по­ві- до­ми­ла за­сту­пник Мі­ні­стра юсти­ції з пи­тань дер­жав­ної ре­є­стра­ції Оле­на Су­кма­но­ва).

За її сло­ва­ми, та­кий від­со­ток тих, хто склав іспит, є за­галь­но­єв­ро­пей­ським стан­дар­том. «Як­би іспит скла­да­ло 10% кан­ди­да­тів, це озна­ча­ло б, що не за­без­пе­чу­є­ться до­ступ до про­фе­сії, а як­би скла­да­ло біль­ше 50%, то по­трі­бно б шу­ка­ти про­бле­му в то­му, що іспит є ду­же про­стим», – ска­за­ла Оле­на Су­кма­но­ва.

Умо­ви «start» но­та­рі­аль­ної ді­яль­ні­сті

Отри­ма­н­ня сві­до­цтва про пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю є під­ста­вою для при­зна­че­н­ня на по­са­ду дер­жав­но­го но­та­рі­у­са або для ре­є­стра­ції при­ва­тної ді­яль­но­сті.

При­ва­тний но­та­рі­ус зо­бов’яза­ний до по­ча­тку зайня­т­тя при­ва­тною но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю укла­сти до­го­вір стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті.

Ре­є­стра­ція при­ва­тної но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті про­во­ди­ться від­по- від­но до За­ко­ну та По­ло­же­н­ня про по­ря­док ре­є­стра­ції при­ва­тної но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті та за­мі­ще­н­ня при­ва­тно­го но­та­рі­у­са, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 22.03.2011 р. №888/5.

Від­по­від­но до ст. 13-1 За­ко­ну, ро­бо­че мі­сце ро­бо­че мі­сце (офі­су) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са по­вин­но роз­та­шо­ву­ва­ти­ся в ме­жах ви­зна­че­но­го для ньо­го но­та­рі­аль­но­го окру­гу. Но­та­рі­аль­ний округ – те­ри­то­рі­аль­на оди­ни­ця, в ме­жах якої но­та­рі­ус здій­снює но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність і в ме­жах яко­го зна­хо­ди­ться дер­жав­на но­та­рі­аль­на кон­то­ра, в якій пра­цює дер­жав­ний но­та­рі­ус, або ро­бо­че мі­сце (офіс) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са.

Ви­мо­ги до «офі­су» но­та­рі­у­са

Ви­мо­ги до ро­бо­чо­го мі­сця (офі­су) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са вста­нов­ле­но ст. 25 За­ко­ну та По­ло­же­н­ня про ви­мо­ги до ро­бо­чо­го мі­сця (кон­то­ри) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са та здій­сне­н­ня кон­тро­лю за ор­га­ні­за­ці­єю но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті, за­твер­дже­ним на­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 23.03.2011 р. №888/5 (да­лі – По­ло­же­н­ня).

Се­ред остан­ніх но­во­вве­день слід за­зна­чи­ти, що з кін­ця 2017 р. змен­ше­но про­хі­дний бал з сім­де­ся­ти двох до сім­де­ся­ти, що ста­ло пе­ред­умо­вою для успі­шно­го скла­да­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го іспи­ту.

От­же, ви­мо­ги до ро­бо­чо­го мі­сця (офі­су) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са вста­нов­ле­ні ст. 25 За­ко­ну та По­ло­же­н­ня. При­ва­тний но­та­рі­ус має пра­во ма­ти ли­ше одне при­мі­ще­н­ня для роз­мі­ще­н­ня ро­бо­чо­го мі­сця (кон­то­ри), яке по­вин­но зна­хо­ди­ти­ся у ме­жах но­та­рі­аль­но­го окру­гу, в яко­му здій­сню­є­ться но­та­рі­аль­на ді­яль­ність.

До­ступ до при­мі­ще­н­ня при­ва­тно­го но­та­рі­у­са має бу­ти віль­ним для від­ві­ду­ва­чів.

Не до­пу­ска­є­ться роз­мі­ще­н­ня ро­бо­чо­го мі­сця (офі­су) при­ва­тно­го но­та­рі­у­са у під­валь­них при­мі­ще­н­нях, кі­о­сках чи ін­ших тим­ча­со­вих спо­ру­дах.

При­ва­тний но­та­рі­ус має здій­сню­ва­ти при­йом гро­ма­дян в окре­мо­му ро­бо­чо­му ка­бі­не­ті.

От­же, ко­жен юрист мо­же ре­а­лі­зу­ва­ти свій «start up» но­та­рі­аль­ній ді­яль­но­сті.

Но­та­рі­у­су за­бо­ро­ня­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свої пов­но­ва­же­н­ня з ме­тою одер­жа­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.