Но­та­рі­ат Укра­ї­ни: май­бу­тнє вже тут!

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА НОТАРІАТ - Во­ло­ди­ми­рВ МАРЧЕНКО,

Укра­ї­ни отри­ма­ли одні з най­шир­ших пов­но­ва­жень се­ред но­та­рі­а­тів усьо­го сві­ту. То­му, фа­кти­чно, нам са­мо­стій­но до­во­ди­ться ви­бу­до­ву­ва­ти пра­кти­ку та від­шлі­фо­ву­ва­ти нор­ма­тив­но­пра­во­ву ба­зу з цих пи­тань.

Но­та­рі­аль­на па­ла­та Укра­ї­ни пра­цює над тим, щоб ко­жен но­та­рі­ус не за­ли­шав­ся сам на сам з по­стій­ни­ми змі­на­ми в за­ко­но­дав­стві. Крок за кро­ком, ви­вча­ю­чи про­блем­ні пи­та­н­ня, роз­би­ра­ю­чи кон­кре­тні си­ту­а­ції, а та­кож про­во­дя­чи кон­фе­рен­ції, кру­глі сто­ли та се­мі­на­ри, ми спіль­но з Мі­ні­стер­ством юсти­ції Укра­ї­ни пра­цю­є­мо над усу­не­н­ням про­га­лин за­ко­но­дав­ства. Зокре­ма, ва­жли­во уне­мо­жли­ви­ти при­тя­гне­н­ня но­та­рі­у­сів до від­по­від­аль­но­сті че­рез дво­я­ке тлу­ма­че­н­ня нор­ма­тив­ної ба­зи.

Ве­ли­ку ува­гу НПУ при­ді­ляє під­ви­щен­ню про­фе­сій­но­го рів­ня но­та­рі­у­сів. За остан­ні два з по­ло­ви­ною ро­ки на­ша ко­ман­да на­ма­га­ла­ся не за­ли­ши­ти по­за ува­гою жо­дних змін до за­ко­но­дав­ства і го­ту­ва­ла для но­та­рі­у­сів ме­то­ди­чні ре­ко­мен­да­ції, ін­фор­ма­цій­ні ли­сти, екс­пре­с­ана­лі­зи, а та­кож за­мов­ля­ла пра­во­ві ви­снов­ки най­по­ва­жні­ших екс­пер­тів в га­лу­зі пра­ва.

Вар­ті май­бу­тньо­го

25 ро­ків – до­ста­тній час, щоб зро­би­ти чі­ткий ви­сно­вок: но­та­рі­ат був і за­ли­ша­є­ться най­на­дій­ні­шим по­се­ре­дни­ком між дер­жа­вою та гро­ма­дя­на­ми, між фі­зи­чни­ми та юри­ди­чни­ми осо­ба­ми в ре­а­лі­за­ції їх за­кон­них прав та ін­те­ре­сів.

Но­та­рі­ат Укра­ї­ни вда­ло по­єд­нує кон­се­рва­тив­ні прин­ци­пи за­кон­но­сті та вер­хо­вен­ства пра­ва із акту­аль­ни­ми трен­да­ми, змі­ню­є­ться, ру­ха­є­ться в но­гу з ча­сом, а та­кож має усі пер­спе­кти­ви ста­ти одним із най­успі­шні­ших но­та­рі­а­тів сві­ту.

В 2017 р. ко­ман­дою НПУ бу­ло під­го­тов­ле­но Кон­це­пцію роз­ви­тку но­та­рі­а­ту Укра­ї­ни. Най­прі­о­ри­те­тні­ши­ми на­прям­ка­ми на да­ний час для нас є: пе­ре­да­ча пов­но­ва­жень в сфе­рі но­та­рі­а­ту від Мін’юсту до НПУ; ре­а­лі­за­ція Ко­де­ксу про­фе­сій­ної ети­ки но­та­рі­у­сів, прийня­то­го на чер­го­во­му з‘їзді но­та­рі­у­сів у кві­тні 2018 р.; ство­ре­н­ня еле­ктрон­но­го ре­є­стру но­та­рі­аль­них дій то­що. Пе­ре­ко­на­ний, що з но­вим ін­стру­мен­та­рі­єм не ли­ше опти­мі­зу­є­ться но­та­рі­аль­ний про­цес, але й від­кри­ю­ться но­ві мо­жли­во­сті для но­та­рі­а­ту в су­ча­сно­му ци­фро­во­му се­ре­до­ви­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.