Спів­від­но­ше­н­ня су­мі­жних юри­ди­чних про­фе­сій – но­та­рі­ус та адво­кат

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО НОТАРІАТ - Яро­сла­ваЯ БОРКА БОРКА, юрист ЮК «ВОЛХВ»

На сьо­го­дні­шній день про­фе­сії но­та­рі­у­са або адво­ка­та є най­по­пу­ляр­ні­ши­ми для лю­ди­ни з ви­щою юри­ди­чною осві­тою. Не є се­кре­том те, що у сво­їй ді­яль­но­сті но­та­рі­у­сам та адво­ка­там не­об­хі­дно спів­пра­цю­ва­ти: но­та­рі­ус, за­мість на­да­н­ня без­ко­штов­них юри­ди­чних кон­суль­та­цій клі­єн­там, одра­зу ж на­прав­ляє йо­го до адво­ка­та, адво­кат­сько­го бю­ро або об’єд­на­н­ня. У свою чер­гу адво­кат при­во­дить клі­єн­та до то­го ж но­та­рі­у­са для здій­сне­н­ня будь-яких но­та­рі­аль­них дій – від за­свід­че­н­ня справ­жно­сті під­пи­су на до­ку­мен­ті до під­го­тов­ки та про­ве­де­н­ня ва­жли­вих пра­во­чи­нів.

Однак ви­ще­вка­за­ні при­кла­ди вза­є­мо­дії є де­що «по­верх­не­ви­ми», оскіль­ки в ре­аль­но­сті спів­від­но­ше­н­ня та­ких про­фе­сій є на­ба­га­то ці­ка­ві­шим, з чим і до­ве­де­ться ро­зі­бра­ти­ся у да­ній стат­ті.

Схо­жість у ді­яль­но­сті но­та­рі­у­са та адво­ка­та

Як ві­до­мо, но­та­рі­ус/адво­кат – осо­би з ви­щою юри­ди­чною осві­тою, які ве­дуть спра­ви з клі­єн­та­ми, у яких є ті або ін­ші про­бле­ми у юри­ди­чній сфе­рі. Як но­та­рі­ус, так і адво­кат, скла­да­ють про­е­кти до­ку­мен­тів, від­обра­жа­ю­чи в них во­лю сво­го до­ві­ри­те­ля, а ча­сом і ін­ших осіб. Ді­яль­ність адво­ка­тів і но­та­рі­у­сів не є під­при­єм­ни­цькою, як пря­мо за­зна­че­но у від­по­від­них за­ко­нах. Спе­ці­аль­ним За­ко­ном, який ре­гу­лює ді­яль­ність адво­ка­тів, адво­кат­ських бю­ро та адво­кат­ських об’єд­нань, є За­кон Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність». Ді­яль­ність но­та­рі­у­са ре­гла­мен­ту­є­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про но­та­рі­ат» та По­ряд­ком вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій но­та­рі­у­са­ми Укра­ї­ни, за­твер­дже­ним На­ка­зом Мі­ні­стер­ства юсти­ції Укра­ї­ни від 22.02.2012 р. №296/5.

Від­по­від­но до ЗУ «Про но­та­рі­ат», но­та­рі­ус – це упов­но­ва­же­на дер­жа­вою фі­зи­чна осо­ба, яка здій­снює но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність у дер­жав­ній но­та­рі­аль­ній кон­то­рі, дер­жав­но­му но­та­рі­аль­но­му ар­хі­ві, або не­за­ле­жну про­фе­сій­ну но­та­рі­аль­ну ді­яль­ність, зокре­ма по­свід­чує пра­ва, а та­кож фа­кти, що ма­ють юри­ди­чне зна­че­н­ня, та вчи­няє ін­ші но­та­рі­аль­ні дії, пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном, з ме­тою на­да­н­ня їм юри­ди­чної ві­ро­гі­дно­сті.

Но­та­рі­у­сом мо­же бу­ти гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, який має пов­ну ви­щу юри­ди­чну осві­ту; во­ло­діє дер­жав­ною мо­вою; має стаж ро­бо­ти у сфе­рі пра­ва не менш як шість ро­ків (з них по­мі­чни­ком но­та­рі­у­са або кон­суль­тан­том дер­жав­ної но­та­рі­аль­ної кон­то­ри – не менш як три ро­ки); склав ква­лі­фі­ка­цій­ний іспит і отри­мав сві­до­цтво про пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю. Не мо­же бу­ти но­та­рі­у­сом осо­ба, яка має су­ди­мість, обме­же­на у ді­є­зда­тно­сті або ви­зна­на не­ді­є­зда­тною за рі­ше­н­ням су­ду.

Ви­зна­че­н­ня тер­мі­ну «адво­кат» за­зна­че­но у ЗУ «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність». Адво­ка­том мо­же бу­ти фі­зи­чна осо­ба, яка має пов­ну ви­щу юри­ди­чну осві­ту; во­ло­діє дер­жав­ною мо­вою; має стаж ро­бо­ти в га­лу­зі пра­ва не мен­ше двох ро­ків; скла­ла ква­лі­фі­ка­цій­ний іспит; про­йшла ста­жу­ва­н­ня (крім ви­пад­ків, вста­нов­ле­них цим За­ко­ном); скла­ла при­ся­гу адво­ка­та Укра­ї­ни та отри­ма­ла сві­до­цтво про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю.

Як но­та­рі­ус, так і адво­кат, пе­ред отри­ма­н­ням сві­до­цтва про пра­во на зайня­т­тя но­та­рі­аль­ною/адво­кат­ською ді­яль­ні­стю, скла­да­ють при­ся­гу. Зміст та­кої при­ся­ги ви­зна­ча­є­ться у ст. 6 ЗУ «Про но­та­рі­ат» та ст. 11 ЗУ «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність» від­по­від­но.

Но­та­рі­ус і адво­кат не­суть від­по­від­аль­ність за свої дії. Так, від­по­від­но до ст. 27 За­ко­ну Укра­ї­ни « Про но­та­рі­ат » , но­та­рі­ус при­тя­гу­є­ться до від­по­від­аль­но­сті в ра­зі шко­ди, за­по­ді­я­ної осо­бі вна­слі­док не­за­кон­них дій або не­дба­ло­сті при­ва­тно­го но­та­рі­у­са. При цьо­му шко­да, за­по­ді­я­на осо­бі, від­шко­до­ву­є­ться в пов­но­му роз­мі­рі.

Не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що ст. 27 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про но­та­рі­ат» до про­ти­прав­них дій від­но­сить не­за­кон­ні дії та не­дба­лість. При цьо­му са­ме по­ня­т­тя «не­дба­лість» цим За­ко­ном не ви­зна­че­но. Між тим, ви­зна­че­н­ня цьо­го по­ня­т­тя для оцін­ки дій но­та­рі­у­са є сут­тє­вим, то­му для ви­снов­ку що­до ви­зна­н­ня дій но­та­рі­у­са не­дба­ли­ми не­об­хі­дно ви­хо­ди­ти з ви­зна­че­н­ня са­мо­го по­ня­т­тя «не­дба­лість». У юри­ди­чній лі­те­ра­ту­рі не­дба­лість ви­зна­ча­є­ться як не­ви­ко­на­н­ня або не­на­ле­жне ви­ко­на­н­ня слу­жбо­вою осо­бою сво­їх слу­жбо­вих обов’яз­ків че­рез не­сум­лін­не став­ле­н­ня до них.

Вар­то звер­ну­ти ува­гу на те, що на від­мі­ну від адво­ка­та, для за­без­пе­че­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня шко­ди, за­по­ді­я­ної вна­слі­док вчи­не­ної но­та­рі­аль­ної дії та/або ін­шої дії, по­кла­де­ної на но­та­рі­у­са від­по­від­но до за­ко­ну, при­ва­тний но­та­рі­ус до по­ча­тку зайня­т­тя при­ва­тною но­та­рі­аль­ною ді­яль­ні­стю укла­дає до­го­вір стра­ху­ва­н­ня ци­віль­но-пра­во­вої від­по­від­аль­но­сті.

Якщо го­во­ри­ти про ди­сци­плі­нар­ну від­по­від­аль­ність адво­ка­та, то йо­го мо­же бу­ти при­тя­гну­то до ди­сци­плі­нар­ної від­по­від­аль­но­сті у по­ряд­ку ди­сци­плі­нар­но­го про­ва­дже­н­ня з під­став, пе­ред­ба­че­них ЗУ «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність».

За вчи­не­н­ня ди­сци­плі­нар­но­го про­сту­пку до адво­ка­та мо­же бу­ти за­сто­со­ва­но одне з ди­сци­плі­нар­них стя­гнень: по­пе­ре­дже­н­ня, зу­пи­не­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю на строк від одно­го мі­ся­ця до одно­го ро­ку; для адво­ка­тів Укра­ї­ни – по­збав­ле­н­ня пра­ва на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю з на­сту­пним ви­клю­че­н­ням з Єди­но­го ре­є­стру адво­ка­тів Укра­ї­ни, а для адво­ка­тів іно­зем­них дер­жав – ви­клю­че­н­ня з Єди­но­го ре­є­стру адво­ка­тів Укра­ї­ни.

Адво­кат­ська та но­та­рі­аль­на та­єм­ни­ця

Одні­єю з осо­бли­во­стей ви­ще­вка­за­них про­фе­сій є обов’ язок збе­рі­га­ти но­та­рі­аль­ну або адво­кат­ську та­єм­ни­цю. Так, се­ред осно­во­по­ло­жних прин­ци­пів ді­яль­но­сті но­та­рі­а­ту є прин­цип збе­ре­же­н­ня та­єм­ни­ці вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій.

Ана­ліз кри­мі­наль­но­го за­ко­но­дав­ства за­ру­бі­жних кра­їн дає змо­гу зро­би­ти ви­сно­вок, що у біль­шо- сті з них вста­нов­ле­на кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність за йо­го по­ру­ше­н­ня. Во­на здій­сню­є­ться за до­по­мо­гою норм кри­мі­наль­них ко­де­ксів, які пе­ре­бу­ва­ють у рі­зних роз­ді­лах цих за­ко­нів – зде­біль­шо­го у тих, які пе­ред­ба­ча­ють від­по­від­аль­ність за вчи­не­н­ня слу­жбо­вих зло­чи­нів. Це по­ясню­є­ться рі­зни­цею у під­хо­дах ви­зна­че­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су но­та­рі­у­са в рі­зних кра­ї­нах сві­ту. На жаль, чин­не за­ко­но­дав­ство про кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність Укра­ї­ни не здій­снює кри­мі­наль­но­пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня охо­ро­ни но­та­рі­аль­ної та­єм­ни­ці.

У чин­но­му ЗУ « Про но­та­рі­ат » ст. 8 ви­зна­че­но по­ня­т­тя « но­та­рі­аль­ної та­єм­ни­ці » . Так, но­та­рі­аль­ною та­єм­ни­цею ви­зна­є­ться су­ку­пність ві­до­мо­стей, отри­ма­них під час вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­ної дії або звер­не­н­ня до но­та­рі­у­са за­ін­те­ре­со­ва­ної осо­би, в то­му чи­слі про осо­бу, її май­но, осо­би­сті май­но­ві та не­май­но­ві пра­ва і обов' яз­ки то­що.

За змі­стом ст. 22 ЗУ «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», адво­кат­ською та­єм­ни­цею є будь-яка ін­фор­ма­ція, що ста­ла ві­до­ма адво­ка­ту, по­мі­чни­ку адво­ка­та, ста­жи­сту адво­ка­та, осо­бі, яка пе­ре­бу­ває у тру­до­вих від­но­си­нах з адво­ка­том, про клі­єн­та, а та­кож пи­та­н­ня, з яких клі­єнт ( осо­ба, якій від­мов­ле­но в укла­ден­ні до­го­во­ру про на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги з пе­ред­ба­че­них цим За­ко­ном під­став) звер­тав­ся до адво­ка­та, адво­кат­сько­го бю­ро, адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня, зміст по­рад, кон­суль­та­цій, роз’яснень адво­ка­та, скла­де­ні ним до­ку­мен­ти, ін­фор­ма­ція, що збе­рі­га­є­ться на еле­ктрон­них но­сі­ях, та ін­ші до­ку­мен­ти і ві­до­мо­сті, одер­жа­ні адво­ка­том під час здій­сне­н­ня адво­кат­ської ді­яль­но­сті.

Схо­жи­ми є по­зи­ції за­ко­но­дав­ця сто­сов­но ко­ла осіб, на яких по­ши­рю­є­ться обов’язок збе­рі­га­ти та­єм­ни­цю: обов’язок збе­рі­га­ти но­та­рі­аль­ну та­єм­ни­цю по­ши­рю­є­ться на но­та­рі­у­са та по­мі­чни­ка но­та­рі­у­са,

Для адво­ка­та не є прин­ци­по­вим пред­став­ле­н­ня ін­те­ре­сів клі­єн­та ви­клю­чно у су­до­во­му про­ва­джен­ні

а та­кож осіб, яким про вчи­не­ні но­та­рі­аль­ні дії ста­ло ві­до­мо у зв'яз­ку з ви­ко­на­н­ням ни­ми слу­жбо­вих обов'яз­ків чи ін­шої ро­бо­ти, осіб, за­лу­че­них для вчи­не­н­ня но­та­рі­аль­них дій у яко­сті свід­ків, та на ін­ших осіб, яким ста­ли ві­до­мі ві­до­мо­сті, що ста­нов­лять пре­дмет но­та­рі­аль­ної та­єм­ни­ці.

Обов’ язок збе­рі­га­ти адво­кат­ську та­єм­ни­цю по­ши­рю­є­ться на адво­ка­та, йо­го по­мі­чни­ка, ста­жи­ста та осіб, які пе­ре­бу­ва­ють у тру­до­вих від­но­си­нах з адво­ка­том, адво­кат­ським бю­ро, адво­кат­ським об’єд­на­н­ням, а та­кож на осо­бу, сто­сов­но якої при­пи­не­но або зу­пи­не­но пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю. Адво­кат, адво­кат­ське бю­ро, адво­кат­ське об’єд­на­н­ня зо­бов’яза­ні за­без­пе­чи­ти умо­ви, що уне­мо­жлив­лю­ють до­ступ сто­рон­ніх осіб до адво­кат­ської та­єм­ни­ці або її роз­го­ло­ше­н­ня.

То­то­жни­ми є по­ло­же­н­ня за­ко­но­дав­ства сто­сов­но то­го, що ані но­та­рі­ус, ані адво­кат не не­суть ди­сци­плі­нар­ної, адмі­ні­стра­тив­ної, ци­віль­но-пра­во­вої та кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за по­да­н­ня цен­траль­но­му ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму та фі­нан­су­ван­ню роз­по­всю­дже­н­ня зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня, ін­фор­ма­ції про фі­нан­со­ву опе­ра­цію – на­віть якщо та­ки­ми ді­я­ми зав­да­но шко­ди юри­ди­чним або фі­зи­чним осо­бам, та за ін­ші дії, якщо він ді­яв у ме­жах ви­ко­на­н­ня За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дію ле­га­лі­за­ції (від­ми­ван­ню) до­хо­дів, одер­жа­них зло­чин­ним шля­хом, фі­нан­су­ван­ню те­ро­ри­зму та фі­нан­су­ван­ню роз­по­всю­дже­н­ня зброї ма­со­во­го зни­ще­н­ня».

Вар­то за­зна­чи­ти, що у здій­снен­ні сво­єї про­фе­сій­ної ді­яль­но­сті адво­ка­там ча­сто до­во­ди­ться звер­та­ти­ся до дер­жав­них но­та­рі­аль­них кон­тор або при­ва­тних но­та­рі­у­сів з адво­кат­ськи­ми за­пи­та­ми, ме­тою яких є отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції, ко­пій до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних адво­ка­ту для на­да­н­ня пра­во­вої до­по­мо­ги клі­єн­ту. На та­кі звер­не­н­ня но­та­рі­у­си від­по­від­а­ють від­мо­вою, по­си­ла­ю­чись на збе­ре­же­н­ня но­та­рі­аль­ної та­єм­ни­ці.

В обго­во­рен­ні цьо­го пи­та­н­ня ви­сту­пи­ла Но­та­рі­аль­на па­ла­та Укра­ї­ни (да­лі – яка ви­сло­ви­ла за­не­по­ко­є­н­ня у зв’яз­ку з на­яв­ни­ми фа­кта­ми по­ру­ше­н­ня окре­ми­ми адво­ка­та­ми ви­мог чин­но­го за­ко­но­дав­ства, яким пе­ред­ба­че­ний за­хист но­та­рі­аль­ної та­єм­ни­ці. За сло­ва­ми НПУ, остан­нім ча­сом збіль­ши­ла­ся кіль­кість ви­пад­ків звер­не­н­ня адво­ка­тів до но­та­рі­у­сів із адво­кат­ськи­ми за­пи­та­ми що­до на­да­н­ня ін­фор­ма­ції, пов’яза­ної із вчи­не­н­ням но­та­рі­аль­них дій, не­зва­жа­ю­чи на те, що вка­за­на ін­фор­ма­ція є но­та­рі­аль­ною та­єм­ни­цею і її на­да­н­ня при­зво­ди­ти­ме до по­ру­ше­н­ня прав фі­зи­чних та юри­ди­чних осіб. НПУ за­зна­чи­ла і те, що, ви­хо­дя­чи із по­ло­жень За­ко­ну Укра­ї­ни «Про адво­ка­ту­ру та адво­кат­ську ді­яль­ність», но­та­рі­у­си не на­ле­жать до суб’єктів, яким мо­же бу­ти адре­со­ва­ний адво­кат­ський за­пит.

Ли­стом від 20.03.2018 р. до На­ціо­наль­ної асо­ці­а­ції адво­ка­тів Укра­ї­ни НПУ вка­за­ла, що но­та­рі­у­си, які не на­ле­жать до суб’єктів, до яких мо­жуть на­прав­ля­ти­ся адво­кат­ські за­пи­ти і за­сто­со­ву­ва­ти­ся сан­кції, пе­ред­ба­че­ні ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, від­мов­ля­ю­чи у на­дан­ні ін­фор­ма­ції, що мі­стить но­та­рі­аль­ну та­єм­ни­цю, ді­ють пра­во­мір­но. Цим са­мим Ли­стом НПУ про­сить при­пи­ни­ти по­ши­ре­ну пра­кти­ку спроб при­тя­гне­н­ня но­та­рі­у­сів до адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті за пра­во­мір­ну від­мо­ву від на­да­н­ня ін­фор­ма­ції, яка на­ле­жить до но­та­рі­аль­ної та­єм­ни­ці, а та­кож ви­кли­ку но­та­рі­у­сів на за­сі­да­н­ня ре­гіо­наль­них рад адво­ка­тів.

У свою чер­гу, для за­без­пе­че­н­ня по­да­н­ня на­ле­жних та допу­сти­мих до­ка­зів, адво­кат не по­збав­ле­ний мо­жли­во­сті звер­ну­ти­ся до су­ду з кло­по­та­н­ням про ви­тре­бу­ва­н­ня до­ка­зів, ви­клик но­та­рі­у­са в яко­сті свід­ка або за­лу­че­н­ня йо­го у яко­сті тре­тьої осо­би.

Якщо існу­ють об­ста­ви­ни, які свід­чать про не­за­кон­ність дій но­та­рі­у­са, зокре­ма під­роб­ка до­ку­мен­тів, за­ві­ре­н­ня під­пи­су на пра­во­чи­нах не ті­єї осо­би то­що, за­хи­сник ( адво­кат) має пра­во за­зна­чи­ти про це у по­ві­дом­лен­ні про вчи­не­н­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня як за ст. 365-2 КК Укра­ї­ни так і за ін­ши­ми ста­т­тя­ми КК Укра­ї­ни. Від­по­від­но суд мо­же ви­зна­ти та­ко­го но­та­рі­у­са як спів­у­ча­сни­ком, так і єди­ним ви­ко­нав­цем зло­чи­ну.

За­мість ви­снов­ку

Не­об­хі­дно за­зна­чи­ти, що адво­кат, перш за все, на­ці­ле­ний на за­до­во­ле­н­ня ви­мог клі­єн­та. Для адво­ка­та не є прин­ци­по­вим пред­став­ле­н­ня ін­те­ре­сів клі­єн­та ви­клю­чно у су­до­во­му про­ва­джен­ні. На­при­клад, з ме­тою еко­но­мії ча­су та гро­шей клі­єн­та, у ви­пад­ках, пря­мо пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством, кре­ди­тор (клі­єнт) мо­же отри­ма­ти за­бор­го­ва­ність без су­до­вих роз­гля­дів. У та­ко­му ви­пад­ку но­та­рі­ус має пра­во вчи­ни­ти ви­ко­нав­чий на­пис на до­ку­мен­ті, який вста­нов­лює за­бор­го­ва­ність, у по­ряд­ку, пе­ред­ба­че­но­му гла­вою 14 ЗУ «Про но­та­рі­ат». З та­ким ви­ко­нав­чим на­пи­сом до­ку­мент, який вста­нов­лює за­бор­го­ва­ність, на­бу­ває осо­бли­во­стей ви­ко­нав­чо­го до­ку­мен­ту, і це є яскра­вим при­кла­дом про­фе­сій­ної вза­є­мо­дії адво­кат­ської та но­та­рі­аль­ної ді­яль­но­сті. Вар­то за­зна­чи­ти, що гра­мо­тно скла­де­ні но­та­рі­у­сом до­ку­мен­ти та оцін­ка ри­зи­ків адво­ка­том є скла­до­ви­ми успі­ху, на­ці­ле­ни­ми на за­хист прав та за­кон­них ін­те­ре­сів клі­єн­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.