Спор­тив­ний ар­бі­тра­жний суд як не­за­ле­жний ор­ган та йо­го фун­кції

Спор­тив­ний ар­бі­тра­жний суд як не­за­ле­жний ор­ган та йо­го фун­кції

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ан­дрій ШУРИН, юрист Jurimex

Спор­тив­ний ар­бі­тра­жний суд (Court of Arbitration for Sport, CAS) – це не­за­ле­жний від будь-якої спор­тив­ної ор­га­ні­за­ції між­на­ро­дний ар­бі­тра­жний ор­ган, що ви­рі­шує спо­ри, пов’яза­ні зі спор­том. Штаб-квар­ти­ра су­ду роз­та­шо­ва­на в Ло­зан­ні, Швей­ца­рія. Крім то­го, є окре­мі під­роз­ді­ли су­ду в Нью-Йор­ку та Сі­днеї.

Та­кож на пе­рі­од про­ве­де­н­ня ве­ли­ких спор­тив­них між­на­ро­дних зма­гань CAS ство­рює тим­ча­со­ві три­бу­на­ли для при­ско­ре­н­ня ви­рі­ше­н­ня спо­рів, що ви­ни­ка­ють у про­це­сі про­ве­де­н­ня цих зма­гань. Зокре­ма, на Олім­пій­ських іграх та­кі тим­ча­со­ві три­бу­на­ли ство­рю­ю­ться з 1996 р., на чем­піо­на­тах Єв­ро­пи з фут­бо­лу – з 2000 р., на чем­піо­на­тах сві­ту з фут­бо­лу – з 2006 р.

Від­по­від­но до ст. R27 Ре­гла­мен­ту CAS, йо­го основ­ною фун­кці­єю є ви­рі­ше­н­ня пря­мо чи опо­се­ред­ко­ва­но пов’яза­них зі спор­том спо­рів шля­хом ар­бі­тра­жу чи шля­хом по­се­ре­дни­цтва у про­це­сі ме­ді­а­ції.

Ко­мер­цій­ні спо­ри ви­ни­ка­ють з до­го­вір­них, кон­тра­ктних від­но­син між клу­ба­ми, між клу­ба­ми та спортс­ме­на­ми, спор­тив­ни­ми аген­та­ми, з при­во­ду трансфер­ної ді­яль­но­сті, угод що­до пе­ре­да­чі те­ле­ві­зій­них та ін­ших ме­діа-прав то­що. Та­кож до ці­єї ка­те­го­рії справ на­ле­жать ло­каль­ні ди­сци­плі­нар­ні спо­ри, що пе­ред­ба­ча­ють ци­віль­но-пра­во­ву від­по­від­аль­ність спортс­ме­на (на­при­клад, у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня до спортс­ме­на сан­кцій клу­бом чи фе­де­ра­ці­єю за по­ру­ше­н­ня вну­трі­шньо­го ре­гла­мен­ту такий спір мо­же бу­ти пе­ре­да­ний на роз­гляд CAS).

Дру­га гру­па спо­рів – ви­клю­чно ди­сци­плі­нар­на. Во­на ви­ни­кає на під­ста­ві по­ру­ше­н­ня вста­нов­ле­них пра­вил, ре­гла­мен­тів, ви­мог чи ін­ших за­галь­но­прийня­тих нор­ма­тив­них при­пи­сів. Біль­шість та­ких справ пов’язу­ю­ться з вжи­ва­н­ням спортс­ме­на­ми до­пін­гу або з ін­ши­ми гру­би­ми по­ру­ше­н­ня­ми спор­тив­них пра­вил (на­при­клад, уми­сним за­сто­су­ва­н­ням на­силь­ства, са­мо­прав­ством, упе­ре­дже­ним прийня­т­тям рі­шень суд­дею, по­ру­ше­н­ням пра­вил фі­нан­со­во­го фейр-плей то­що).

Ди­сци­плі­нар­ні спо­ри, що ма­ють ло­каль­ний ха­ра­ктер, ви­рі­шу­ю­ться на рів­ні спор­тив­них фе­де­ра­цій, упов- но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми та ли­ше пі­сля прийня­т­тя ни­ми рі­шень, у ра­зі по­тре­би, оскар­жу­ю­ться до CAS, то­му най­ча­сті­ше та­кі спо­ри роз­гля­дає Па­ла­та апе­ля­цій­но­го ар­бі­тра­жу.

Та­кож вар­то від­зна­чи­ти роз’ясню­валь­ну фун­кцію CAS, яка по­ля­гає в не­об­хі­дно­сті роз­роб­ки ним чи­слен­них ре­ко­мен­да­цій та кон­суль­та­тив­них ви­снов­ків що­до рі­зно­ма­ні­тних пра­во­вих пи­тань, пов’яза­них зі спор­том.

Стру­кту­ра CAS

CAS скла­да­є­ться з двох па­лат. Пер­ша – за­галь­на па­ла­та Ар­бі­тра­жно­го спор­тив­но­го су­ду – роз­гля­дає спо­ри як суд пер­шої ін­стан­ції для спо­рів, по­да­них до CAS. Дру­га – па­ла­та Апе­ля­цій­но­го ар­бі­тра­жу – є апе­ля­цій­ною ін­стан­цію для справ, по­пе­ре­дньо роз­гля­ну­тих ін­ши­ми спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми (на­при­клад, спор­тив­ни­ми фе­де­ра­ці­я­ми кра­їн). Ко­жну па­ла­ту очо­лює го­ло­ва.

Ар­бі­тра­жні про­ва­дже­н­ня від­кри­ті у CAS роз­по­ді­ля­ю­ться між па­ла­та­ми Су­до­вою кан­це­ля­рі­єю (Court Office). Та­ке рі­ше­н­ня про роз­по­діл спра­ви не мо­же бу­ти оскар­же­не жо­дною зі сто­рін про­ва­дже­н­ня.

Су­до­ву кан­це­ля­рію очо­лює Ге­не­раль­ний се­кре­тар, який має одно­го чи кіль­кох за­сту­пни­ків (ра­дни­ків), що мо­жуть тим­ча­со­во за­мі­ня­ти йо­го у ра­зі по­тре­би. Кан­це­ля­рія ви­ко­нує та­кож ін­ші адмі­ні­стра­тив­ні фун­кції, пе­ред­ба­че­ні ста­ту­том CAS.

То­чна кіль­кість ар­бі­трів CAS не вста­нов­ле­на, про­те їх має бу­ти не мен­ше ніж 150 осіб. За­зви­чай у скла­ді CAS зна­хо­ди­ться близь­ко 300 ар­бі­трів з по­над 85 кра­їн. Ар­бі­три оби­ра­ю­ться на 4 ро­ки з мо­жли­ві­стю пе­ре­о­бра­н­ня. CAS пе­ред­ба­чає за­кри­тий пе­ре­лік ар­бі­трів, що пев­ною мі­рою не­ти­по­во для ар­бі­тра­жу, але во­дно­час га­ран­тує не­об­хі­дну ква­лі­фі­ка­цію ар­бі­трів у спор­тив­ній сфе­рі.

Та­кож слід звер­ну­ти ува­гу на ICAS як на до­да­тко­вий ор­ган у си­сте­мі спор­тив­но­го ар­бі­тра­жу, зав­да­н­ням яко­го є спри­я­н­ня у ви­рі­шен­ні спо­рів, пов’яза­них зі спор­том, за­без­пе­че­н­ня до­три­ма­н­ня про­це­су­аль­них прав сто­рін в ар­бі­тра­жно­му про­це­сі, на­гляд за ді­яль­ні­стю CAS, за­без­пе­че­н­ня йо­го не­за­ле­жно­сті, здій­сне­н­ня кон­тро­лю за фі­нан­су­ва­н­ням CAS, при­зна­че­н­ня ар­бі­трів, роз­по­діл справ між ни­ми, за­без­пе­че­н­ня від­во­дів та за­мін ар­бі­трів у ра­зі по­тре­би, а та­кож здій­сне­н­ня ін­ших адмі­ні­стра­тив­них фун­кцій.

Хто мо­же звер­ну­ти­ся до CAS?

Будь-яка фі­зи­чна чи юри­ди­чна осо­ба, яка пев­ним чи­ном пов’яза­на з пра­во­від­но­си­на­ми, на під­ста­ві яких ви­ник спір, мо­же звер­ну­ти­ся до CAS із за­явою про від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня. Зокре­ма, до CAS мо­жуть звер­ну­ти­ся окре­мі спор­тсме­ни, спор­тив­ні клу­би, спор­тив­ні фе­де­ра­ції, ор­га­ні­за­цій­ні ко­мі­те­ти пев­них спор­тив­них за­хо­дів, спон­со­ри спор­тив­них за­хо­дів, спор­тив­ні фе­де­ра­ції, те­ле­ві­зій­ні та ін­ші ме­діа-ком­па­нії, що во­ло­ді­ють пра­ва­ми на транс­ля­цію спор­тив­них зма­гань та ін­ших за­хо­дів то­що. Та­ке ши­ро­ке ко­ло осіб, які мо­жуть звер­ну­ти­ся до CAS, вчер­го­ве під­кре­слює, на­скіль­ки об’єм­ною є сфе­ра пи­тань, що роз­гля­да­ю­ться Спор­тив­ним ар­бі­тра­жним су­дом.

Для то­го щоб CAS мав мо­жли­вість роз­гля­ну­ти спір, не­об­хі­дно, щоб це бу­ло пе­ред­ба­че­но пи­сьмо­вою уго­дою між сто­ро­на­ми спо­ру (так зва­ним ар­бі­тра­жним за­сте­ре­же­н­ням), що за­га­лом є тра­ди­цій­ною ри­сою будь-яко­го ар­бі­тра­жно­го про­це­су. Ча­сто та­ке ар­бі­тра­жне за­сте­ре­же­н­ня існує ще до по­яви спір­них пра­во­від­но­син і мо­же бу­ти пе­ред­ба­че­не у кон­тра­кті спортс­ме­на, будь-яко­му ін­шо­му ци­віль­но-пра­во­во­му до­го­во­рі (на­при­клад, ре­клам­но­му кон­тра­кті), а та­кож мо­же бу­ти на­яв­не в ре­гла­мен­тах спор­тив­них ор­га­ні­за­цій, ре­гла­мен­тах про­ве­де­н­ня пев­них спор­тив­них за­хо­дів, у ме­жах ста­ту­тів чи пра­вил спор­тив­них ор­га­ні­за­цій, асо­ці­а­цій чи в будь-яких ін­ших нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах, роз­ро­бле­них спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­ни­ми спор­тив­ни­ми ор­га­на­ми, з ме­тою ви­зна­че­н­ня кон­кре­тно­го про­це­су­аль­но­го по­ряд­ку дій у ра­зі по­тре­би звер­не­н­ня до Спор­тив­но­го ар­бі­тра­жно­го су­ду.

Якщо йо­го не­має на мо­мент ви­ни­кне­н­ня спо­ру, то сто­ро­ни мо­жуть у пи­сьмо­вій фор­мі по­го­ди­ти­ся на звер­не­н­ня із за­явою про пе­ре­да­чу їхньо­го спо­ру на роз­гляд CAS та ви­зна­чи­ти в ньо­му окре­мі ню­ан­си ар­бі­тра­жно­го про­ва­дже­н­ня.

Про­це­ду­ра роз­гля­ду спо­ру CAS

Про­це­ду­ра, що за­сто­со­ву­є­ться до спо­ру, за­ле­жить від ко­жної окре­мої спра­ви. Ре­гла­мент CAS пе­ред­ба­чає 4 основ­ні ви­ди про­це­дур:

• Про­це­ду­ра зви­чай­но­го ар­бі­тра­жу, яка ре­гу­лює про­ва­дже­н­ня у пер­шій ін­стан­ції, де роз­гля­да­ю­ться тра­ди­цій­ні ко­мер­цій­ні ар­бі­тра­жні спо­ри, вклю­ча­ю­чи спо­ри, пов’яза­ні зі спон­сор­ськи­ми кон­тра­кта­ми, пра­ва­ми на транс­ля­цію, лі­цен­зу­ва­н­ня, кон­тра­кта­ми спортс­ме­нів, аген­тів то­що.

• Про­це­ду­ра апе­ля­цій­но­го ар­бі­тра­жу, пре­дме­том роз­гля­ду якої є звер­не­н­ня з оскар­же­н­ням рі­шень упов­но­ва­же­них спор­тив­них ор­га­нів, спо­ри з при­во­ду від­шко­ду­ва­н­ня та ком­пен­са­цій за по­ру­ше­н­ня угод, пра­вил, ре­гла­мен­тів, про­ва­дже­н­ня з при­во­ду за­сто­су­ва­н­ня ди­сци­плі­нар­них сан­кцій чи ан­ти­до­пін­го­вих пра­вил.

• Про­це­ду­ра ad hoc – про­це­ду­ра спе­ці­аль­но­го ар­бі­тра­жу за­сто­со­ву­є­ться під час про­ве­де­н­ня мас­шта­бних спор­тив­них зма­гань, та­ких як Олім­пій­ські ігри та чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу. Го­лов­ною осо­бли­ві­стю цьо­го про­це­су є йо­го швид­кість, адже для роз­гля­ду спра­ви CAS ство­рю­ю­ться спе­ці­аль­ні тим­ча­со­ві три­бу­на­ли, які роз­гля­да­ють спір про­тя­гом 24 го­дин з мо­мен­ту над­хо­дже­н­ня спра­ви до роз­гля­ду.

• Ме­ді­а­ція – та­ка про­це­ду­ра ви­рі­ше­н­ня спо­ру, на від­мі­ну від ар­бі­тра­жу, за­сто­со­ву­є­ться не так ча­сто, про­те обов’яз­ко­во про­по­ну­є­ться сто­ро­нам як аль­тер­на­тив­ний спо­сіб ви­рі­ше­н­ня спо­ру пе­ред від­кри­т­тям ар­бі­тра­жно­го про­ва­дже­н­ня за їхнім звер­не­н­ням. У та­ко­му ви­пад­ку, а та­кож якщо сто­ро­ни спо­ру не ба­жа­ють, щоб ви­рі­ше­н­ня спо­ру бу­ло пе­ре­кла­де­но ви­клю­чно на ко­ле­гію ар­бі­трів, CAS ви­сту­пає у ро­лі ме­ді­а­то­ра, який спри­яє то­му, щоб сто­ро­ни вла­сно­руч ді­йшли до кон­сен­су­су під час обго­во­ре­н­ня мо­жли­вих та опти­маль­них ва­рі­ан­тів ви­рі­ше­н­ня спо­ру. Роз’ясне­н­ня CAS не на­бу­ває ста­ту­су ар­бі­тра­жно­го рі­ше­н­ня і ма­ти­ме ре­ко­мен­да­цій­ний ха­ра­ктер.

Як роз­по­ча­ти ар­бі­тра­жне про­ва­дже­н­ня?

Сто­ро­на, що звер­та­є­ться до ар­бі­тра­жно­го спор­тив­но­го су­ду, по­вин­на на­ді­сла­ти за­пит (за­яву на ар­бі­траж) до Кан­це­ля­рії CAS або по­да­ти апе­ля­цій­ну скар­гу в пе­ред­ба­че­ній

Ре­зуль­та­ти роз­гля­ду ар­бі­тра­жних спо­рів пу­блі­ку­ю­ться у від­кри­то­му до­сту­пі, якщо ін­ше не пе­ред­ба­че­но уго­дою сто­рін спо­ру

ре­гла­мен­том фор­мі з не­об­хі­дни­ми до­да­тка­ми.

У ра­зі апе­ля­цій­но­го оскар­же­н­ня сто­ро­на мо­же звер­ну­ти­ся з та­кою скар­гою ви­клю­чно за умо­ви, що про­це­ду­ра оскар­же­н­ня в адмі­ні­стра­тив­но­му по­ряд­ку вже бу­ла ви­чер­па­на, тоб­то сто­ро­на вже звер­та­ла­ся з від­по­від­ною скар­гою до упов­но­ва­же­но­го ор­га­ну чи спор­тив­ної фе­де­ра­ції.

Без­по­се­ре­дньо під час ар­бі­тра­жно­го про­це­су сто­ро­ни мо­жуть са­мо­стій­но пред­став­ля­ти свої ін­те­ре­си або їхні ін­те­ре­си мо­же пред­став­ля­ти будь-яка ін­ша осо­ба за ви­бо­ром сто­рін, тоб­то не­має обов’яз­ко­вої уча­сті адво­ка­та.

Мі­сце роз­гля­ду, мо­ва та вар­тість ар­бі­тра­жу

Мі­сцем роз­гля­ду спо­рів CAS є м. Ло­зан­на. Це ха­ра­ктер­на осо­бли­вість спор­тив­но­го ар­бі­тра­жу, яка не мо­же бу­ти змі­не­на на­віть ар­бі­тра­жною уго­дою, що пря­мо пе­ред­ба­че­но ре­гла­мен­том. Ана­ло­гі­чна умо­ва ви­су­ва­є­ться до спе­ці­аль­них три­бу­на­лів ad hoc. Мі­сце про­ве­де­н­ня слу­хань не впли­ває на юри­ди­чну адре­су ар­бі­тра­жу, який за­ли­ша­є­ться в Ло­зан­ні.

Оскіль­ки ко­жен склад ар­бі­трів Спор­тив­но­го ар­бі­тра­жно­го су­ду є між­на­ро­дним ар­бі­тра­жним три­бу­на­лом, роз­та­шо­ва­ним у Швей­ца­рії, всі спра­ви в CAS є пре­дме­том ре­гу­лю­ва­н­ня Швей­цар­сько­го За­ко­ну «Про між­на­ро­дне при­ва­тне пра­во», який га­ран­тує про­це­дур­ну по­слі­дов­ність що­до всіх справ у CAS.

Про­ва­дже­н­ня здій­сню­є­ться фран­цузь­кою та ан­глій­ською мо­ва­ми. Про­те за зго­дою сто­рін мо­же бу­ти ви­ко­ри­ста­на ін­ша мо­ва.

Вар­тість ар­бі­тра­жу – одна з не­ти­по­вих ха­ра­кте­ри­стик CAS, оскіль­ки во­на є по­рів­ня­но не­ви­со­кою. Ре­є­стра­цій­ний вне­сок ви­зна­че­ний у роз­мі­рі 1000 швей­цар­ських фран­ків, а роз­по­діл ви­трат на пра­во­ву до­по­мо­гу і го­но­ра­ри ар­бі­трів за­ле­жить від прийня­то­го рі­ше­н­ня та су­ми при­зна­че­но­го від­шко­ду­ва­н­ня. При роз­гля­ді ди­сци­плі­нар­них спо­рів го­но­ра­ри ар­бі­трам не спла­чу­ю­ться.

Яке за­ко­но­дав­ство за­сто­со­ву­є­ться до ар­бі­тра­жно­го про­ва­дже­н­ня?

Спір ви­рі­шу­є­ться від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства, обра­но­го сто­ро­на­ми спо­ру, а у ра­зі від­су­тно­сті та­ко­го ви­бо­ру спір бу­де ви­рі­шу­ва­ти­ся згі­дно зі Швей­цар­ським за­ко­но­дав­ством. Та­кож за зго­дою сто­рін спір мо­же бу­ти ви­рі­ше­ний на осно­ві прин­ци­пу ex aequo et bono (за прин­ци­пом до­бра і спра­ве­дли­во­сті), за яким суд не обме­же­ний су­во­ри­ми нор­ма­ми за­ко­ну, а ке­ру­є­ться за­са­да­ми спра­ве­дли­во­сті (ст. R45 ста­ту­ту CAS).

Це пев­ною мі­рою від­рі­зня­є­ться від за­галь­но­прийня­тої про­це­ду­ри в ко­мер­цій­но­му ар­бі­тра­жі, в то­му кон­текс­ті, що ін­ші ін­сти­ту­цій­ні пра­ви­ла до­зво­ля­ють ар­бі­тра­жно­му су­ду обра­ти най­більш від­по­від­ний за­кон, який за­сто­со­ву­є­ться до спра­ви, у ра­зі від­су­тно­сті пря­мо­го ви­бо­ру пра­ва сто­ро­на­ми (ст. 21 ICC Пра­ви­ла та ст. 22.3 LCIA), при чо­му сто­ро­нам обов’яз­ко­во про це по­ві­дом­ля­є­ться ще до по­ча­тку роз­гля­ду спо­ру CAS.

Ві­дбір ар­бі­трів

Спра­ви в ар­бі­тра­жно­му про­ва­джен­ні роз­гля­да­ю­ться одно­о­сі­бно або ко­ле­гі­аль­но у скла­ді ко­ле­гії (па­не­лі) з трьох ар­бі­трів. До то­го ж ко­жен ар­бітр мо­же бра­ти участь у ви­рі­шен­ні спо­рів як у пер­шій, так і в дру­гій па­ла­ті. Ко­жен ар­бітр зо­бов’яза­ний до­три­му­ва­ти­ся пра­вил кон­фі­ден­цій­но­сті та не роз­го­ло­шу­ва­ти жо­дної ін­фор­ма­ції про об­ста­ви­ни спо­ру.

Від­по­від­но до за­галь­ної про­це­ду­ри ар­бі­тра­жу, ко­жна зі сто­рін оби­рає одно­го ар­бі­тра зі спи­ску КАС, по­тім двоє ви­зна­че­них сто­ро­на­ми ар­бі­трів оби­ра­ють тре­тьо­го ар­бі­тра, що бу­де го­ло­ву­ю­чим у ко­ле­гії. У ра­зі не­до­ся­гне­н­ня зго­ди між ни­ми Го­ло­ва Па­ла­ти вла­сно­руч оби­рає го­ло­ву­ю­чо­го в ко­ле­гії.

Під час апе­ля­цій­ної про­це­ду­ри ко­жна зі сто­рін ви­зна­чає по одно­му ар­бі­тру зі спи­ску КАС, а Го­ло­ву ко­ле­гії оби­рає ли­ше Го­ло­ва Апе­ля­цій­ної па­ла­ти. Та­кож у ра­зі по­пе­ре­дньої зго­ди сто­рін або вра­хо­ву­ю­чи скла­дність та осо­бли­во­сті спра­ви, CAS мо­же при­зна­чи­ти спра­ву до роз­гля­ду ли­ше одно­му ар­бі­тру на вла­сний роз­суд за зго­дою сто­рін. Ар­бітр має бу­ти не­за­ле­жний від впли­ву обох сто­рін та не­упе­ре­дже­ний сто­сов­но ко­жної з них.

Якщо існу­ють об­ста­ви­ни, що ви­кли­ка­ють сум­ні­ви сто­сов­но не­упе­ре­дже­но­сті ар­бі­тра, він мо­же бу­ти від­ве­де­ний за звер­не­н­ням сто­ро­ни спо­ру пі­сля пе­ре­вір­ки всіх об­ста­вин. Про­це­ду­ра від­во­ду здій­сню­є­ться ICAS (від­по­від­но до ст. R27, R34-R36 ста­ту­ту CAS).

За­сі­да­н­ня у спра­ві

Пі­сля прийня­т­тя рі­ше­н­ня про від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня го­ло­ва ко­ле­гії (або одно­осо­бо­вий ар­бітр) ви­дає роз­по­ря­дже­н­ня, за яким за­сі­да­н­ня по­вин­но бу­ти про­ве­де­но у най­швид­ші стро­ки. За за­галь­ним пра­ви­лом, має бу­ти здій­сне­но одне за­сі­да­н­ня, про­тя­гом яко­го ко­ле­гія за­слу­хо­вує до­во­ди сто­рін, по­ка­за­н­ня свід­ків, всі оста­то­чні «усні» ар­гу­мен­ти сто­рін. Ко­жна зі сто­рін мо­же да­ва­ти свід­че­н­ня в тих ме­жах, а та­кож ви­кли­ка­ти тих свід­ків, які бу­ли вка­за­ні в їхньо­му пи­сьмо­во­му звер­нен­ні до CAS.

Ко­жна зі сто­рін від­по­від­аль­на за фі­нан­со­ві ви­тра­ти, не­об­хі­дні для ви­кли­ку свід­ків та за­лу­че­н­ня пе­ре­кла­да­ча. Го­ло­ва ко­ле­гії у ра­зі по­тре­би мо­же за­без­пе­чи­ти за­слу­хо­ву­ва­н­ня до­во­дів сто­рін чи по­ка­зань свід­ків шля­хом ві­део- або те­ле­кон­фе­рен­ції. Сто­ро­ни та свід­ки по­пе­ре­джу­ю­ться про від­по­від­аль­ність за не­прав­ди­ві свід­че­н­ня. Пі­сля за­кін­че­н­ня за­сі­да­н­ня сто­ро­ни та свід­ки біль­ше не мо­жуть звер­та­ти­ся з кло­по­та­н­ня­ми чи да­ва­ти свід­че­н­ня, окрім то­го ви­пад­ку, якщо на це бу­де на­да­но до­да­тко­вий до­звіл ко­ле­гії. Якщо ко­ле­гія вва­жає, що отри­ма­ла всю не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію для ви­рі­ше­н­ня спо­ру, за по­го­дже­н­ням зі сто­ро­на­ми во­на при­ймає рі­ше­н­ня не про­во­ди­ти да­лі за­сі­да­н­ня (ст. R44.2 ста­ту­ту).

Оскар­же­н­ня рі­ше­н­ня CAS

Рі­ше­н­ня ар­бі­тра­жу є оста­то­чним та обов’яз­ко­вим для сто­рін з мо­мен­ту йо­го ого­ло­ше­н­ня. Обов’яз­ко­вість та­ко­го рі­ше­н­ня за­без­пе­чу­є­ться Нью-Йорк­ською кон­вен­ці­єю про ви­зна­н­ня та ви­ко­на­н­ня іно­зем­них ар­бі­тра­жних рі­шень, яка ра­ти­фі­ко­ва­на біль­ше ніж 125 кра­ї­на­ми у сві­ті.

Оскар­же­н­ня оста­то­чно­го рі­ше­н­ня CAS здій­сню­є­ться до Фе­де­раль­но­го су­ду Швей­ца­рії на до­ста­тньо обме­же­ній кіль­ко­сті під­став, до яких на­ле­жать від­су­тність пов­но­ва­жень на роз­гляд спо­ру, по­ру­ше­н­ня ба­зо­вих про­це­су­аль­них пра­вил, не­су­мі­сність з дер­жав­ною по­лі­ти­кою. Під­ста­ви та по­ря­док апе­ля­цій­но­го оскар­же­н­ня рі­шень ар­бі­тра­жу пе­ред­ба­че­ні ст. 47-49 ста­ту­ту CAS.

Спор­тив­не пре­це­ден­тне пра­во

За за­галь­ним пра­ви­лом, ре­зуль­та­ти роз­гля­ду ар­бі­тра­жних спо­рів пу­блі­ку­ю­ться у від­кри­то­му до­сту­пі, якщо ін­ше не пе­ред­ба­че­но уго­дою сто­рін спо­ру. На­яв­ність по­слі­дов­них пре­це­ден­тів за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня уста­ле­ної пра­во­вої пра­кти­ки та фор­му­ва­н­ня фун­да­мен­ту для спор­тив­но­го пре­це­ден­тно­го пра­ва (lex sportivia).

Ви­сно­вок

Спор­тив­на сфе­ра що­ро­ку екс­по­нен­ці­аль­но збіль­шує вла­сну ка­пі­та­лі­за­цію. На­ра­зі її об­сяг ста­но­вить біль­ше ніж 6% від за­галь­но­го об­ся­гу тор­го­вих від­но­син, і з ко­жним ро­ком ця ци­фра ли­ше збіль­шу­є­ться. При­мі­ром, у 2018 р. су­мар­на вар­тість кон­тра­ктів на те­ле­транс­ля­цію Ан­глій­ської прем’єр-лі­ги ста­но­ви­ла біль­ше ніж ВВП Чор­но­го­рії – 6.7 млрд до­ла­рів про­ти 4.1 млрд до­ла­рів.

Як і в будь-якій ін­шій ко­мер­цій­ній сфе­рі, в ме­жах спор­тив­ної ін­ду­стрії ви­ни­кає чи­слен­на кіль­кість пра­во­вих спо­рів. За та­ких умов зна­че­н­ня Спор­тив­но­го ар­бі­тра­жно­го су­ду як мі­жна­ро­дно­го ор­га­ну, упов­но­ва­же­но­го ви­рі­шу­ва­ти ці спо­ри, пря­мо­про­пор­цій­но зро­стає.

Бу­ду­чи спе­ці­аль­но упов­но­ва­же­ним ор­га­ном, CAS має низ­ку пе­ре­ваг над ін­ши­ми ко­мер­цій­ни­ми ар­бі­тра­жа­ми. Зокре­ма, опе­ра­тив­ність прийня­т­тя рі­шень (осо­бли­во в ме­жах про­це­ду­ри ad hoc), по­рів­ня­но не­ви­со­ка вар­тість про­ва­дже­н­ня та спе­ці­аль­на ква­лі­фі­ка­ція ар­бі­трів.

Крім то­го, не вар­то за­бу­ва­ти про роль CAS як ор­га­ну, що за­без­пе­чує спра­ве­дли­вість та зма­галь­ність спор­тив­них зма­гань, до­три­ма­н­ня прин­ци­пів фейр-плей шля­хом роз­гля­ду ди­сци­плі­нар­них справ, а та­кож про йо­го роль як ор­га­ну, який сво­єю ді­яль­ність за­без­пе­чує фор­му­ва­н­ня уста­ле­ної пра­во­вої пра­кти­ки у спор­тив­ній сфе­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.