Спорт і при­ва­тне пра­во: як зна­йти то­чки до­ти­ку

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА РЕДАКТОРА - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

Стрім­ка ко­мер­ці­а­лі­за­ція рі­зних сфер су­спіль­но­го жи­т­тя, одне з про­від­них місць серед яких по­сі­дає сфе­ра спор­ту, є ха­ра­ктер­ною осо­бли­ві­стю су­ча­сно­го ета­пу роз­ви­тку су­спіль­ства. Во­дно­час, на пе­ре­ко­на­н­ня фа­хів­ців, ві­тчи­зня­ний за­ко­но­да­вець на­ра­зі одно­зна­чно не ви­знає спорт рі­зно­ви­дом еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, хо­ча й на­зи­ває про­фе­сій­ний спорт ко­мер­цій­ним на­прям­ком ді­яль­но­сті у спор­ті.

До при­кла­ду, при­бу­ток фут­боль­них клу­бів ан­глій­ської Прем’єр-лі­ги ли­ше від те­ле­ві­зій­них транс­ля­цій за ми­ну­лий се­зон (2016-2017 рр.) склав ре­кор­дні 4,5 млрд фун­тів. За­галь­на вар­тість спор­тив­них ме­діа-прав у сві­ті у 2016 р. до­ся­гла 43 млрд до­ла­рів. Сьо­го­дні, за рі­зни­ми під­ра­хун­ка­ми, за­галь­на ка­пі­та­лі­за­ція ін­ду­стрії спор­ту скла­дає від 500 млрд до 1,3 трлн до­ла­рів. Во­че­видь, у сві­ті спорт вже пе­ре­тво­рив­ся на по­ту­жний се­ктор еко­но­мі­ки.

Без­за­пе­ре­чно, гло­баль­на ко­мер­ці­а­лі­за­ція при­зво­дить до змі­ни яко­сті су­спіль­них від­но­син та за­со­бів їх пра­во­вої ре­гла­мен­та­ції. Зокре­ма, біль­шість від­но­син у сфе­рі спор­ту, які ра­ні­ше ре­гу­лю­ва­ли­ся пу­блі­чно-пра­во­ви­ми нор­ма­ми, сьо­го­дні по­тре­бу­ють при­ва­тно­пра­во­вої ре­гла­мен­та­ції.

Для України існує на­галь­на по­тре­ба прийня­т­тя окре­мо­го за­ко­ну «Про спорт» («Про про­фе­сій­ний спорт»), який мі­стив би спе­ці­аль­ні пра­во­ві нор­ми, спря­мо­ва­ні на вре­гу­лю­ва­н­ня ци­віль­них від­но­син у сфе­рі спор­ту. На пе­ре­ко­на­н­ня юри­стів, такий крок на­дав би мо­жли­вість зна­чно по­кра­щи­ти якість пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня при­ва­тних від­но­син у спор­ті та під­ви­щи­ти рі­вень за­хи­сту прав уча­сни­ків спор­тив­ної ді­яль­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.