Роз’ясне­н­ня Мін­фі­ну що­до спла­ти зе­мель­но­го по­да­тку

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - Єв­ге­ній Є ійСОКУР СОКУР, юрист-ана­лі­тик TaxLink України), ПК

06.07.2018 р. Мін­фін ви­дав на­каз №602 «Про за­твер­дже­н­ня уза­галь­ню­ю­чих по­да­тко­вих кон­суль­та­цій з де­яких пи­тань опо­да­тку­ва­н­ня пла­ти за зем­лю», яким за­твер­див три уза­галь­ню­ю­чі по­да­тко­ві кон­суль­та­ції (УПК) що­до справ­ля­н­ня зе­мель­но­го по­да­тку:

• у ра­зі орен­ди пло­щі у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку;

• вла­сни­ком не­ру­хо­мо­го май­на, що роз­та­шо­ва­не на зе­мель­ній ді­лян­ці, пра­ва на яку в та­кої осо­би не оформ­ле­ні;

• з фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку;

Да­лі роз­гля­не­мо ко­жну з них де­таль­ні­ше.

1. За зе­мель­ну ді­лян­ку під бу­дин­ком та при­бу­дин­ко­ву те­ри­то­рію спла­тить ОСББ або ор­га­ні­за­ція з управ­лі­н­ня бу­дин­ка­ми

У сво­є­му роз’ яснен­ні Мін­фін про­ана­лі­зу­вав по­ря­док спла­ти зе­мель­но­го по­да­тку вла­сни­ка­ми та ко­ри­сту­ва­ча­ми (орен­да­ря­ми) як жи­тло­вих, так і не­жи­тло­вих при­мі­щень у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку.

Якщо з вла­сни­ка­ми жи­тло­вих при­мі­щень си­ту­а­ція зро­зумі­ла, то з вла­сни­ка­ми не­жи­тло­вих при­мі­щень у ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ках ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня сто­сов­но ви­зна­че­н­ня остан­ніх як пла­тни­ків зе­мель­но­го по­да­тку. За­галь­но­ві­до­мою є по­зи­ція по­да­тків­ців та су­до­ва пра­кти­ка (напр. По­ста­но­ва Вер­хов­но­го су­ду від 27.02.2018 р. у спра­ві №826/8675/17), яка зво­ди­ться до ци­ту­ва­н­ня п. 287.8 ст. 287 По­да­тко­во­го ко­де­ксу України від 02.12.2010 р. №2755-VI (да­лі –

в якій йде­ться про те, що вла­сник не­жи­тло­во­го при­мі­ще­н­ня (йо­го ча­сти­ни) у ба­га­то­квар­тир­но­му жи­тло­во­му бу­дин­ку спла­чує до бю­дже­ту по­да­ток за пло­щі під та­ки­ми при­мі­ще­н­ня­ми (їх ча­сти­на- ми), вра­хо­ву­ю­чи про­пор­цій­ну час­тку при­бу­дин­ко­вої те­ри­то­рії, по­чи­на­ю­чи з да­ти дер­жав­ної ре­є­стра­ції пра­ва вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но.

Во­дно­час Мін­фін ви­слов­лює від­мін­ну по­зи­цію. Пред­став­ни­ки мі­ні­стер­ства за­зна­ча­ють, що пла­тни­ка­ми зе­мель­но­го по­да­тку за зе­мель­ні ді­лян­ки під ба­га­то­квар­тир­ни­ми жи­тло­ви­ми бу­дин­ка­ми є:

• або під­при­єм­ства, уста­но­ви та ор­га­ні­за­ції, які здій­сню­ють управ­лі­н­ня ци­ми бу­дин­ка­ми, яким зе­мель­ні ді­лян­ки під та­ким бу­дин­ком та при­бу­дин­ко­ва те­ри­то­рія на­да­ні у по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня;

• або спів­вла­сни­ки ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку, яким зе­мель­ні ді­лян­ки під та­ким бу­дин­ком та при­бу­дин­ко­ва те­ри­то­рія на­да­ні у вла­сність чи у по­стій­не ко­ри­сту­ва­н­ня.

Здій­снив­ши ана­ліз За­ко­ну України «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня прав вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку», Ци­віль­но­го ко­де­ксу України та Зе­мель­но­го ко­де­ксу України, Мін­фін в уза­галь­ню­ю­чій кон­суль­та­ції ви­зна­чив, що вла­сник не­ру­хо­мо­го май­на в ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку має на­рів­ні з ін­ши­ми спів­вла­сни­ка­ми не­сти ви­тра­ти на утри­ма­н­ня бу­дин­ку, про­пор­цій­ні до сво­єї ча­сти­ни май­на, які мо­жуть вклю­ча­ти та­кож пе­ред­ба­че­ну за­ко­но­дав­ством пла­ту за зем­лю що­до зе­мель­ної ді­лян­ки під та­ким бу­дин­ком та при­бу­дин­ко­ву те­ри­то­рію.

Без­по­се­ре­днім пла­тни­ком пла­ти за зем­лю ви­сту­пає осо­ба, що­до якої здій­сне­но ре­є­стра­цію дер­жав­них прав на зе­мель­ну ді­лян­ку під бу­дин­ком та при­бу­дин­ко­ву те­ри­то­рію (уста­но­ва або ор­га­ні­за­ція, яка здійс- нює управ­лі­н­ня ба­га­то­квар­тир­ним бу­дин­ком дер­жав­ної або ко­му­наль­ної вла­сно­сті; об'єд­на­н­ня спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку, яке є суб'єктом ре­є­стра­ції від­по­від­но до рі­ше­н­ня спів­вла­сни­ків).

Орен­дар як жи­тло­во­го, так і не­жи­тло­во­го при­мі­ще­н­ня у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку без­по­се­ре­дньо не на­бу­ває прав вла­сно­сті чи ко­ри­сту­ва­н­ня зе­мель­ни­ми ді­лян­ка­ми, які під­ля­га­ли б дер­жав­ній ре­є­стра­ції за та­ким орен­да­рем від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства.

2. Во­ло­ді­єш не­ру­хо­мі­стю, але ще не офор­мив пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку під нею – не­має обов’яз­ку спла­чу­ва­ти зе­мель­ний по­да­ток

По­зи­ція Мін­фі­ну зво­ди­ться до то­го, що осо­бу, яка во­ло­діє не­ру­хо­мим май­ном, роз­та­шо­ва­ним на зе­мель­ній ді­лян­ці, пра­ва на яку для та­кої осо­би не оформ­ле­ні, не мо­жна вва­жа­ти пла­тни­ком зе­мель­но­го по­да­тку в ро­зу­мін­ні ст. 269 ПК України до мо­мен­ту ви­ни­кне­н­ня від­по­від­них прав у та­кої осо­би на цю зе­мель­ну ді­лян­ку згі­дно із за­пи­сом, сфор­мо­ва­ним у Дер­жав­но­му зе­мель­но­му ка­да­стрі, у ви­зна­че­но­му за­ко­ном по­ряд­ку. До та­ко­го мо­мен­ту, від­по­від­но до ви­мог ПК України, за­зна­че­на осо­ба не по­вин­на спла­чу­ва­ти зе­мель­ний по­да­ток.

3. Справ­ля­н­ня зе­мель­но­го по­да­тку з фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців пла­тни­ків єди­но­го по­да­тку

Пи­та­н­ня сто­су­ва­ло­ся не­об­хі­дно­сті спла­ти зе­мель­но­го по­да­тку за зе­мель­ні ді­лян­ки, на яких роз­та­шо­ва­ні бу­дів­лі (спо­ру­ди), їх ча­сти­ни або не­жи­тло­ві при­мі­ще­н­ня у ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ках, фі­зи­чною осо­бою-під­при­єм­цем, яка за­сто­со­вує спро­ще­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня, облі­ку й зві­тно­сті та ви­ко­ри­сто­вує та­кі бу­дів­лі (спо­ру­ди), їх ча­сти­ни або при­мі­ще­н­ня для про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

Згі­дно з ви­снов­ка­ми Мін­фі­ну, фі­зи­чна осо­ба-під­при­є­мець пла­тник єди­но­го по­да­тку, який ви­ко­ри­сто­вує бу­дів­лі (спо­ру­ди), їх ча­сти­ни для про­ва­дже­н­ня го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті та офор­мив свої пра­ва на зе­мель­ну ді­лян­ку під та­ки­ми об'єкта­ми від­по­від­но до ви­мог за­ко­но­дав­ства, не по­ви­нен спла­чу­ва­ти зе­мель­ний по­да­ток.

Во­дно­час по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, що абз. 4 п. 297.1 ст. 297 По­да­тко­во­го ко­де­ксу України не пе­ред­ба­чає звіль­не­н­ня від зе­мель­но­го по­да­тку для фі­зи­чної осо­би-під­при­єм­ця пла­тни­ка єди­но­го по­да­тку у ви­пад­ку, ко­ли обов’язок зі спла­ти по­да­тку ви­ни­кає у ньо­го як у спів­вла­сни­ка ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку у скла­ді ви­трат на управ­лі­н­ня.

На­да­н­ня ви­ще­за­зна­че­них роз’яснень Мін­фі­ну ма­ти­ме ве­ли­кий вплив на під­хід до ви­зна­че­н­ня ка­те­го­рії пла­тни­ків зе­мель­но­го по­да­тку, оскіль­ки пла­тник по­да­тків, від­по­від­но до п. 53.1 ст. 53 ПК України, не при­тя­гу­є­ться до від­по­від­аль­но­сті за ді­я­н­ня, що мі­стять озна­ки по­да­тко­во­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, якщо він ді­яв від­по­від­но до уза­галь­ню­ю­чої по­да­тко­вої кон­суль­та­ції. Це пра­ви­ло по­ши­рю­є­ться та­кож на ви­пад­ки, якщо та­ка по­да­тко­ва кон­суль­та­ція на­да­лі бу­де змі­не­на або ска­со­ва­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.