Уго­да зі спортс­ме­ном: тру­до­вий до­го­вір чи кон­тракт?

Yurydychna Gazeta - - ІНТЕРВ'Ю ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС - За­кон). КЗпП України).

Спор­тсмен – це фі­зи­чна осо­ба, яка си­сте­ма­ти­чно за­йма­є­ться пев­ним ви­дом (ви­да­ми) спор­ту та бе­ре участь у спор­тив­них зма­га­н­нях. Са­ме та­ке ви­зна­че­н­ня мі­стить основ­ний на­ціо­наль­ний за­кон, який ре­гу­лює від­но­си­ни у га­лу­зі спор­ту – За­кон України «Про фі­зи­чну куль­ту­ру і спорт» від 24.12.1993 р. (да­лі –

Осо­ба, яка за­йма­є­ться про­фе­сій­ним спор­том, по су­ті ви­ко­нує пев­ну ро­бо­ту, що об­умов­лює за­сто­су­ва­н­ня до неї за­ко­но­дав­ства про пра­цю, вра­хо­ву­ю­чи про­фе­сій­ні осо­бли­во­сті.

Серед чин­ної пра­во­вої ба­зи по­ня­т­тя тру­до­во­го до­го­во­ру або кон­тра­кту що­до спортс­ме­нів зу­стрі­ча­є­ться ли­ше у ст. 37 За­ко­ну, в якій за­зна­че­но, що цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, який ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі фі­зи­чної куль­ту­ри та спор­ту, укла­дає тру­до­вий до­го­вір ( кон­тракт) зі спортс­ме­на­ми та фа­хів­ця­ми шта­тної ко­ман­ди на­ціо­наль­них збір­них ко­манд України з олім­пій­ських, не­о­лім­пій­ських та на­ціо­наль­них ви­дів спор­ту, а з ви­дів спор­ту осіб з ін­ва­лі­дні­стю – Укра­їн­ський центр з фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту осіб з ін­ва­лі­дні­стю.

Спор­тсме­ни, які є чле­на­ми шта­тної ко­ман­ди на­ціо­наль­них збір­них ко­манд України, бе­руть участь у між­на­ро­дних зма­га­н­нях або ін­ших спор­тив­них зма­га­н­нях, не вклю­че­них до Єди­но­го ка­лен­дар­но­го пла­ну фіз­куль­тур­но- оздо­ров­чих та спор­тив­них за­хо­дів України, за по­го­дже­н­ням з цен­траль­ним ор­га­ном ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту, від­по­від­но до умов тру­до­во­го до­го­во­ру (кон­тра­кту).

Спор­тсмен на­бу­ває ста­ту­су спортс­ме­на-про­фе­сіо­на­ла з мо­мен­ту укла­де­н­ня кон­тра­кту з від­по­від­ни­ми суб'єкта­ми сфе­ри фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту про участь у зма­га­н­нях серед спортс­ме­нів-про­фе­сіо­на­лів.

Ін­ших по­си­лань на кон­тракт зі спортс­ме­на­ми За­кон не мі­стить. У та­ко­му ви­пад­ку бу­ло б ло­гі­чним за­крі­пле­н­ня осо­бли­во­стей укла­де­н­ня та­ко­го ви­ду тру­до­вих до­го­во­рів у Ко­де­ксі за­ко­нів про пра­цю України (да­лі – Про­те за­ко­но­да­вець цьо­го не зро­бив.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.