Пла­та за фут­боль­ну во­лю: історія про кон­тра­ктну не­во­лю та зво­ро­тний бік ве­ли­ких трансфе­рів

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СПОРТИВНЕ ПРАВО / СПОРТИВНИЙ АРБІТРАЖ - Оле­ксандр О ВОЛКОВ ВОЛКОВ, стар­ший юрист між­на­ро­дної ар­бі­тра­жної та су­до­вої пра­кти­ки ЄПАП Укра­ї­на ПСЖ) Бар­се­ло­на)

На­при­кін­ці трансфер­но­го ві­кна 2018 р. історія з най­біль­шим фут­боль­ним трансфе­ром у сві­ті зно­ву в цен­трі ува­ги УЄФА. Іспан­ські фут­боль­ні чи­нов­ни­ки сво­їм за­пи­том іні­ці­ю­ва­ли по­втор­не роз­слі­ду­ва­н­ня пра­вил до­три­ма­н­ня фі­нан­со­вої че­сної гри па­ризь­ким «Па­рі Сен-Жер­мен» (да­лі – пі­сля трансфе­ру Не­йма­ра у 2017 р., а та­кож на­ста­н­ня обов’яз­ку зі спла­ти 135 млн єв­ро за фран­цузь­ко­го вун­дер­кін­да Кі­лі­а­на Мбап­пе. У цій стат­ті ми про­ана­лі­зу­є­мо, як Не­йма­ру вда­ло­ся юри­ди­чно ро­зі­рва­ти кон­тракт з Бар­се­ло­ною, як ПСЖ до­во­дить УЄФА до­три­ма­н­ня клу­бом пра­вил фі­нан­со­вої че­сної гри у трансфе­рах з Не­йма­ром та Мбап­пе, а та­кож спро­бу­є­мо спро­гно­зу­ва­ти по­тен­цій­не рі­ше­н­ня УЄФА та йо­го на­слід­ки.

Із за­кри­т­тям трансфер­но­го ві­кна влі­тку 2017 р. в єв­ро­пей­сько­му фут­бо­лі всі фут­боль­ні фун­кціо­не­ри та вбо­лі­валь­ни­ки ви­ди­хну­ли з по­лег­ше­н­ням. Во­ни ста­ли свід­ка­ми най­біль­шої су­ми, будь-ко­ли ви­пла­че­ної за ро­зір­ва­н­ня кон­тра­кту з фут­бо­лі­стом. ПСЖ ви­пла­тив 222 млн єв­ро ка­та­лон­ській «Бар­се­ло­ні» (да­лі – за пе­ре­хід бра­зиль­ця Не­йма­ра-мо­лод­шо­го.

Цей пе­ре­хід ви­кли­кав ажі­о­таж, юри­ди­чні спо­ри та ба­га­то вза­єм­них обви­ну­ва­чень. Про­стий вбо­лі­валь­ник зміг по­ба­чи­ти ли­ше вер­ши­ну айс­бер­га, а най­ці­ка­ві­ші де­та­лі та на­слід­ки цьо­го трансфе­ру за­ли­ши­ли­ся без до­ста­тньої ува­ги. Пе­ред тим як го­во­ри­ти про трансфер, не­об­хі­дно уто­чни­ти, звід­ки ви­ни­кла та­ка ве­ли­ка су­ма, а та­кож як ПСЖ без зго­ди Бар­се­ло­ни вда­ло­ся пе­ре­ма­ни­ти грав­ця.

Су­ча­сний фут­бол по­бу­до­ва­ний на про­сто­му ба­зо­во­му пра­ви­лі ФІФА – фут­боль­ний кон­тракт під­ля­гає ро­зір­ван­ню ли­ше у двох основ­них ви­пад­ках: за­вер­ше­н­ня йо­го дії або за вза­єм­ною зго­дою. Са­ме це пра­ви­ло на­дає фут­боль­ним клу­бам мо­жли­вість утри­му­ва­ти грав­ців та за­ро­бля­ти на їх пе­ре­хо­дах, адже зго­да клу­бу ко­штує гро­шей, іно­ді на­віть за­па­мо­ро­чли­вих. Вар­тість та­кої зго­ди клуб та гра­вець ду­же ча­сто про­пи­су­ють у кон­тра­ктах. На­зи­ва­є­ться во­на кла­у­зу­ла або ці­на сво­бо­ди.

Та­ким чи­ном, клуб та гра­вець за­вча­сно до­мов­ля­ю­ться, що від клу­бу не ви­ма­га­ти­ме­ться до­да­тко­ва зго­да, якщо ін­ший клуб за­пла­тить ви­зна­че­ну кла­у­зу­лою су­му ком­пен­са­ції за грав­ця. В ар­бі­тра­жній пра­кти­ці Спор­тив­ний ар­бі­тра­жний суд у спра­ві Al Gharafa S.C. & M. Bresciano v Al Nasr S.C. & FIFA (CAS 2013/A/3411) до­слі­див при­ро­ду по­ло­же­н­ня про від­ку­пне (кла­у­зу­лу) та на­дав йо­му та­ке тлу­ма­че­н­ня: «[Від­по­від­но до та­ко­го по­ло­же­н­ня] одна сто­ро­на (як пра­ви­ло, клуб) по­го­джу­є­ться на­пе­ред на те, що кон­тракт мо­же бу­ти ро­зір­ва­но, то­му успі­шне при­пи­не­н­ня кон­тра­кту мо­же вва­жа­ти­ся та­ким, що ґрун­ту­є­ться на (по­пе­ре­дній) зго­ді сто­рін. Та­ким чи­ном, сто­ро­на, яка роз­ри­ває кон­тракт, не є по­ру­шни­ком та не не­се від­по­від­аль­ність у ви­гля­ді спор­тив­них сан­кцій. Во­на ли­ше зо­бов’яза­на спла­ти­ти об­умов­ле­ну су­му, що і є «від­пла­тою» (або «ці­ною») за ро­зір­ва­н­ня».

За за­галь­ним пра­ви­лом, фут­боль­ні клу­би на­ма­га­ю­ться вклю­чи­ти за­ви­ще­ну су­му до кон­тра­кту та за­ли­ши­ти за со­бою пра­во по­тор­гу­ва­ти­ся з пре­тен­ден­та­ми на грав­ця. У та­ких ви­пад­ках клу­би ча­сто ви­хо­дять не ли­ше з рин­ко­вої вар­то­сті грав­ця, а та­кож із су­ми, пе­ред­ба­че­ної кла­у­зу­лою. Однак іно­ді клу­би вза­га­лі не пе­ред­ба­ча­ють кла­у­зу­лу у фут­боль- них кон­тра­ктах. Кла­у­зу­ла у кон­тра­кті Не­йма­ра з ПСЖ від­су­тня, адже у Фран­ції та­кі кон­тра­ктні по­ло­же­н­ня су­пе­ре­чать на­ціо­наль­ним ре­гу­ля­тор­ним пра­ви­лам.

На від­мі­ну від кон­тра­кту Не­йма­ра з ПСЖ, йо­го кон­тракт з Бар­се­ло­ною мі­стив кла­у­зу­лу в роз­мі­рі 222 млн єв­ро. Ця фан­та­сти­чна су­ма, на дум­ку фун­кціо­не­рів та юри­стів Бар­се­ло­ни, бу­ла стри­му­валь­ним чин­ни­ком, однак не для ПСЖ. Влі­тку 2017 р. ПСЖ на­дав бан­ків­ський чек Бар­се­ло­ні на су­му 222 млн єв­ро та за­без­пе­чив бра­зиль­сько­му фут­бо­лі­сто­ві рі­чну за­ро­бі­тну пла­ту в роз­мі­рі 30 млн єв­ро. Бар­се­ло­на бу­ла зму­ше­на від­пу­сти­ти Не­йма­ра до ПСЖ.

Ра­зом із трансфе­ром Не­йма­ра ПСЖ отри­мав про­бле­му ін­шо­го юри­ди­чно­го змі­сту. Трансфер бра­зиль­ця утво­рив дір­ку роз­мі­ром 250 млн єв­ро у ба­лан­сі клу­бу. Ре­гла­мен­тні по­ло­же­н­ня УЄФА пе­ред­ба­ча­ють пра­ви­ло, що ба­лан­со­ві бор­ги фут­боль­них клу­бів не мо­жуть пе­ре­ви­щу­ва­ти 30 млн єв­ро у се­зо­ні 2017/2018. Вод- но­час про­цес та дже­ре­ла отри­ма­н­ня не­об­хі­дних фі­нан­со­вих над­хо­джень по­вин­ні бу­ти ди­вер­си­фі­ко­ва­ни­ми, про­зо­ри­ми та не­пов’яза­ни­ми з вла­сни­ка­ми клу­бу. Ви­хо­дя­чи із за­зна­че­них пра­вил, за­ли­ша­ло­ся ли­ше одне пи­та­н­ня, яким чи­ном, ви­тра­тив­ши та­кі су­ми, ПСЖ вда­ло­ся ви­ко­на­ти пра­ви­ло фі­нан­со­вої че­сної гри та за­кри­ти ба­лан­со­ві ви­тра­ти.

Фа­кти­чним вла­сни­ком ПСЖ є дер­жав­ні фі­нан­со­ві стру­кту­ри Ка­та­ру, де у 2022 р. від­бу­де­ться чем­піо­нат сві­ту з фут­бо­лу. Спо­ча­тку в пре­сі з’яви­ла­ся

Фа­кти­чним вла­сни­ком «Па­рі Сен-Жер­мен» є дер­жав­ні фі­нан­со­ві стру­кту­ри Ка­та­ру

ін­фор­ма­ція про те, що ка­тар­ський ін­ве­сти­цій­ний фонд при­зна­чить бра­зиль­ця облич­чям сві­то­вої пер­шо­сті, за що за­пла­тить йо­му 270 млн єв­ро (це до­зво­лить Не­йма­ру са­мо­стій­но ви­ку­пи­ти пра­ва на свою во­лю у Бар­се­ло­ни). Про­те обу­ре­на гро­мад­ськість та кри­ти­ка УЄФА зму­си­ли ПСЖ від­мо­ви­ти­ся від цьо­го ва­рі­ан­та.

Тож ПСЖ за­пла­тив на­пря­му Бар­се­ло­ні, а в ба­лан­сі клу­бу утво­рив­ся зна­чний мі­нус. Юри­сти ПСЖ бу­ли зму­ше­ні шу­ка­ти аль­тер­на­тив­ні ва­рі­ан­ти, щоб до­три­ма­ти­ся ви­мог УЄФА. Ма­буть, такий ва­рі­ант бу­ло зна­йде­но.

По-пер­ше, ПСЖ зміг до­ве­сти УЄФА, що фі­нан­со­ві пра­ви­ла до­зво­ля­ють роз­би­ва­ти су­му трансфе­ру про­пор­цій­но стро­ку кон­тра­кту. От­же, ПСЖ роз­бив спла­че­ну су­му Бар­се­ло­ні на 5 ро­ків та, на­пев­но, по­ста­вив на свої ба­лан­со­ві ви­да­тки ли­ше 44,5 млн єв­ро у се­зон.

По-дру­ге, ймо­вір­но, клуб зна­йшов до­да­тко­ві дже­ре­ла фі­нан­су­ва­н­ня, роз­ді­лив­ши їх з ін­ши­ми фран­цузь­ки­ми клу­ба­ми. Ви­кри­валь­ним сюр­при­зом став ви­пад­ко­во опу­блі­ко­ва­ний лист по­дя­ки пре­зи­ден­та фут­боль­но­го клу­бу «Ліон» сво­є­му ко­ле­зі з ПСЖ: «Зав­дя­ки ду­же ви­гі­дним те­ле­ві­зій­ним кон­тра­кта­ми, укла­де­ни­ми за до­по­мо­гою ті­сно­го зв'яз­ку Ва­шо­го клу­бу з дер­жа­вою Ка­тар, час­тка всіх фран­цузь­ких клу­бів у те­ле­ві­зій­но­му пу­лі істо­тно ви­ро­сте». От­же, пев­на ча­сти­на гро­шей з те­ле­ві­зій­но­го пу­лу від Ка­та­ру ма­ла б ді­ста­ти­ся ПСЖ.

По-тре­тє, ПСЖ по­ві­дом­ляв про ша­ле­ний по­пит на фут­бол­ки з іме­нем Не­йма­ра, які ма­ли при­не­сти ПСЖ зна­чні при­бу­тки.

У 2017 р. ПСЖ не зу­пи­нив­ся і взяв в «орен­ду» мо­ло­ду зір­ку Фран­ції Кі­лі­а­на Мбап­пе за 45 млн єв­ро з обов’яз­ком спла­ти­ти ще 135 млн єв­ро на­при­кін­ці се­зо­ну 2017/ 2018. Фа­кти­чно ПСЖ стру­кту­ру­ва­ло цей трансфер як орен­ду з опці­єю ви­ку­пу.

Ці ар­гу­мен­ти по­вин­ні бу­ли ста­ти основ­ною по­зи­ці­єю ПСЖ пе­ред УЄФА. У 2017 р. УЄФА до­во­лі стри­ма­но від­ре­а­гу­ва­ло, іні­ці­ю­вав­ши вла­сне роз­слі­ду­ва­н­ня, а її пре­зи­дент за­явив: «Якщо ви­на ПСЖ [за по­ру­ше­н­ня фі­нан­со­вих пра­вил] бу­де до­ве­де­на, клуб по­ви­нен бу­ти ви­клю­че­ний з єв­ро­куб­ків». Це роз­слі­ду­ва­н­ня УЄФА за­кін­чи­ло­ся для ПСЖ без будь-яких не­га­тив­них на­слід­ків.

У 2018 р. трансфе­ри Не­йма­ра та Мбап­пе зно­ву по­тра­пи­ли під ува­гу УЄФА. У фо­ку­сі до­слі­дже­н­ня УЄФА опи­ни­ла­ся пра­во­мір­ність та від­по­від­ність стру­кту­ру­ва­н­ня си­сте­ми трансфе­ру Мбап­пе. На­сам­пе­ред, УЄФА має до­слі­ди­ти цю стру­кту­ру трансфе­ру та ви­зна­чи­ти, чи був це пря­мий трансфер­ний кон­тракт вар­ті­стю 180 млн єв­ро, або пра­во­мір­на орен­дна уго­да з подаль­шим ви­ку­пом у роз­мі­рі 135 млн єв­ро. Якщо УЄФА ді­йде ствер­джу­валь­но­го ви­снов­ку, ПСЖ бу­де зму­ше­ний вне­сти від­по­від­ні змі­ни до сво­го ба­лан­су, що збіль­шить ви­да­тки клу­бу.

На­ра­зі на по­ча­тку се­зо­ну 2018/ 2019 УЄФА має ви­не­сти рі­ше­н­ня за по­втор­ним кло­по­та­н­ням фун­кціо­не­рів Іспан­ської фе­де­ра­ції фут­бо­лу що­до до­три­ма­н­ня ПСЖ пра­вил фі­нан­со­вої че­сної гри при трансфе­рах Не­йма­ра та Мбап­пе. Слід­ча па­ла­та Ін­стан­ції УЄФА з фі­нан­со­во­го кон­тро­лю клу­бів має до­слі­ди­ти, чи бу­ли дії ПСЖ гра­мо­тни­ми юри­ди­чни­ми рі­ше­н­ня­ми, які пре­ва­лю­ють над ду­хом прин­ци­пів фі­нан­со­вої че­сної гри.

Від­сто­я­ти пра­виль­ність сво­їх юри­ди­чних схем ПСЖ бу­де ду­же скла­дно, адже УЄФА, ві­ро­гі­дно, ви­хо­ди­ти­ме із за­галь­них пра­вил фі­нан­со­вої че­сної гри та за­по­бі­га­ти­ме будь-яким спро­бам їх обі­йти. Якщо УЄФА ді­йде ви­снов­ку про по­ру­ше­н­ня ПСЖ сво­їх пра­вил, клу­бу за­гро­жує дис­ква­лі­фі­ка­ція з Лі­ги Чем­піо­нів, за­бо­ро­на на трансфе­ри, штраф або ін­ші сан­кції. В ре­зуль­та­ті за­сто­су­ва­н­ня та­ких сан­кцій ПСЖ мо­же бу­ти зму­ше­ний про­да­ти сво­їх зі­рок Не­йма­ра та/або Мбап­пе, основ­ним пре­тен­ден­том на при­дба­н­ня яких є ма­дрид­ський Ре­ал.

Вра­хо­ву­ю­чи не­що­дав­нє ска­су­ва­н­ня Спор­тив­ним ар­бі­тра­жним су­дом рі­ше­н­ня УЄФА що­до по­ру­ше­н­ня іта­лій­ським Мі­ла­ном пра­вил фі­нан­со­вої че­сної гри, УЄФА бу­де ду­же ре­тель­но під­хо­ди­ти до ви­рі­ше­н­ня спра­ви що­до ПСЖ. На­пев­но, са­ме то­му УЄФА де­що зво­лі­кає з ухва­ле­н­ня­ми рі­ше­н­ня пе­ред за­кри­т­тям трансфер­но­го ві­кна. Вра­хо­ву­ю­чи та­ку за­трим­ку в ча­сі, ма­буть, ПСЖ змо­же уни­кну­ти сер­йо­зних сан­кцій від УЄФА. Однак будь-яке рі­ше­н­ня у цій спра­ві бу­де ви­зна­чаль­ним для подаль­ших під­хо­дів до ви­ко­на­н­ня пра­вил фі­нан­со­вої че­сної гри фут­боль­ни­ми клу­ба­ми Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.