По­кер стає ближ­чим

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Оле­ксандр КОШЕВИЙ, спе­ці­а­ліст зі спор­тив­но­го пра­ва

Мі­ні­стер­ство мо­ло­ді та спор­ту України ви­зна­ло спор­тив­ний по­кер ви­дом спор­ту в Укра­ї­ні.

Згі­дно з на­ка­зом Мі­ні­стер­ства №3780 від 16.08.2018 р., «Спор­тив­ний по­кер » ви­зна­є­ться ви- дом спор­ту в Укра­ї­ні. Від­по­від­ний пункт до­ру­че­но вне­сти до розд. ІІ Ре­є­стру ви­зна­них ви­дів спор­ту в Укра­ї­ні, за­твер­дже­но­го на­ка­зом Мін­спор­ту №639 від 11.03.2015 р.

– Що ж тут ска­за­ти, ду­же хо­ро­ший до­ку­мент, пов­ні­стю в ду­сі й тра­ди­ці­ях ра­дян­сько­го спор­ту. Про­те він ма­ло пов'яза­ний зі спор­тив­ним пра­вом. У цьо­му сен­сі він пов­ні­стю ар­ха­ї­чний та без­глу­здий. – У чо­му са­ме ар­ха­ї­чність?

– Річ у тім, що вся за­ко­но­дав­ча ба­за спор­ту в Укра­ї­ні за­крі­плює му­та­цію мо­де­лі управ­лі­н­ня ра­дян­ським спор­том. Тут клю­чо­ве сло­во­спо­лу­че­н­ня – му­та­ція си­сте­ми. Управ­лі­н­ня спор­том в Укра­ї­ні не має ні­чо­го спіль­но­го з ре­а­лі­я­ми рин­ко­вої еко­но­мі­ки та й вза­га­лі з ре­аль­ні­стю. – Яка ре­аль­ність сві­то­во­го спор­ту? Чим від­рі­зня­є­ться укра­їн­ська си­сте­ма управ­лі­н­ня спор­том?

– Спорт у сві­ті – це бі­зне­сін­ду­стрія, обіг якої дав­но ви­мі­рю­є­ться ви­клю­чно мі­льяр­да­ми до­ла­рів. Ця ін­ду­стрія має рі­зні дже­ре­ла до­хо­дів, об­умов­ле­ні по­пи­том на її про­ду­кти. Тут ре­а­лі­зо­ва­но прин­ци­пи мар­ке- тин­го­во­го управ­лі­н­ня. В на­ших спор­тив­них чи­нуш один фі­нан­сист, на яко­го во­ни мо­ля­ться – це Дер­жбю­джет. Да­лі ніж осво­є­н­ня ко­штів бю­дже­ту їх ре­а­лії та мрії не по­ши­рю­ю­ться. А для цьо­го по­трі­бно ви­зна­ва­ти ви­ди спор­ту, на­да­ва­ти зва­н­ня, роз­ря­ди то­що. – Чо­му ра­птом ви­ник ін­те­рес до цьо­го на­ка­зу?

– Ко­мі­чність си­ту­а­ції та ко­ру­пці­о­ген­ний аспект. При­мі­тний той факт, що ві­дом­ство, про яке ма­ло хто пам'ятає в на­пру­же­них бу­днях укра­їн­ської по­лі­ти­ки, на­га­дує про се­бе чер­го­вим ко­мі­чним (як у фор­мі, так і за змі­стом) до­ку­мен­том. – Чи ста­но­вить цей до­ку­мент цін­ність для спор­тив­но­го пра­ва?

– Ли­ше як ар­те­факт, який до­во­дить, що ві­дом­ство (Мін­спор­ту), яке дав­но по­трі­бно бу­ло лі­кві­ду­ва­ти, всу­пе­реч здо­ро­во­му глу­зду, про­дов­жує за дер­жав­ні гро­ші за­йма­ти­ся ні­се­ні­тни­цею.

Рі­ше­н­нях про ле­га­лі­за­цію но­вих ви­дів спор­ту в Укра­ї­ні для ме­не зав­жди ма­ють ви­гляд ті­єї ме­да­лі, в якої є дві сто­ро­ни. З одно­го бо­ку, це роз­ви­ток но­во­го ви­ду спор­ту, який за­крі­пле­ний на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні; від­кри­т­тя но­вих мо­жли­во­стей для фе­де­ра­цій та пред­став­ни­ків ви­ду спор­ту за­га­лом; мо­жли­вість про­ве­де­н­ня офі­цій­них за­хо­дів, най­ва­жли­ві­ши­ми з яких є зма­га­н­ня; роз­бу­до­ва но­вої спор­тив­ної ін­фра­стру­кту­ри; пред­став­ни­цтво на­ціо­наль­ної фе­де­ра­ції в по­ту­жних між­на­ро­дних фор­му­ва­н­нях; по­пу­ля­ри­за­ція но­во­го ви­ду спор­ту серед мо­ло­ді, яка по­тен­цій­но мо­гла обра­ти для се­бе менш корисний шлях у жи­ті; за­лу­че­н­ня бі­зне­су до спор­ту, в то­му чи­слі мі­жна­ро­дно­го, який в ре­зуль­та­ті мо­же ста­ти хо­ро­ши­ми ін­ве­сти­ці­я­ми в еко­но­мі­ку дер­жа­ви. Вре­шті­решт, на­віть олім­пій­ська хар­тія за­кли­кає до то­го, щоб роз­ви­ток та ле­га­лі­за­ція но­вих ви­дів спор­ту від­бу­ва­ли­ся по­стій­но і сві­то­ва спор­тив­на ро­ди­на по­пов­ню­ва­ла­ся но­ви­ми пред­став­ни­ка­ми.

Во­дно­час є зво­ро­тний бік ме­да­лі. Укра­ї­на сьо­го­дні зна­хо­ди­ться серед кра­їн-лі­де­рів у Єв­ро­пі, які ле­га­лі­зу­ва­ли най­біль­шу кіль­кість ви­дів спор­ту. В Укра­ї­ні ви­дом спор­ту є і бо­йо­вий го­пак, і ли­цар­ські бої та ба­га­то ін­ших, з при­во­ду ви­зна­н­ня яких серед фа­хів­ців то­чи­ли­ся дис­ку­сії. У нас ви­зна­но біль­ше ніж 200 ви­дів спор­ту. На­при­клад, у Нор­ве­гії, де спорт зна­хо­ди­ться на над­зви­чай­но по­ту­жно­му рів­ні, ли­ше близь­ко 60 ви­зна­них ви­дів спор­ту. Спор­тив­ні чи­нов­ни­ки в Нор­ве­гії чу­до­во ро­зу­мі­ють, для то­го щоб отри­му­ва­ти ме­да­лі на сві­то­вих спор­тив­них аре­нах, ва­жли­ва якість фі­нан­су­ва­н­ня ви­дів спор­ту, а не їх за­галь­на кіль­кість, яка по­стій­но збіль­шу­є­ться.

Спор­тив­ний по­кер як вид спор­ту про­йшов низ­ку бю­ро­кра­ти­чних про­це­дур в Укра­ї­ні пе­ред тим як ста­ти ви­зна­ним ви­дом спор­ту. Ото­то­жне­н­ня йо­го з азар­тни­ми ігра­ми, які в Укра­ї­ні з 2009 р. за­бо­ро­не­ні, бу­ло одним з основ­них ка­ме­нів спо­ти­ка­н­ня для йо­го ви­зна­н­ня.

Про­те не вар­то не­до­оці­ню­ва­ти по­пу­ляр­ність по­ке­ру серед укра­їн­ців та мо­жли­вий ко­мер­цій­ний ін­те­рес з бо­ку спон­со­рів та ві­до­мих спор­тив­них ін­ве­сти­цій­них ор­га­ні­за­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.