Уго­да зі спортс­ме­ном:

тру­до­вий до­го­вір чи кон­тракт?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СПОРТИВНЕ ПРАВО / СПОРТИВНИЙ АРБІТРАЖ - Яна Я БАБЕНКО,БАБЕНКО стар­ший юрист, адво­кат, АО «Кра­вець і пар­тне­ри»

Во­дно­час ст. 38 За­ко­ну ви­зна­че­но, що ді­яль­ність у про­фе­сій­но­му спор­ті спортс­ме­нів, тре­не­рів та ін­ших фа­хів­ців, яка по­ля­гає у під­го­тов­ці й уча­сті у спор­тив­них зма­га­н­нях серед спортс­ме­нів-про­фе­сіо­на­лів, є основ­ним дже­ре­лом їхніх до­хо­дів, про­ва­ди­ться від­по­від­но до цьо­го За­ко­ну, Ко­де­ксу за­ко­нів про пра­цю України та ін­ших нор­ма­тив­но­пра­во­вих актів, а та­кож ста­ту­тних та ре­гла­мен­тних до­ку­мен­тів від­по­від­них суб'єктів сфе­ри фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту та між­на­ро­дних спор­тив­них ор­га­ні­за­цій.

Тоб­то умов­но мо­жна ви­ді­ли­ти та­кі гру­пи нор­ма­тив­них актів, яки­ми ре­гу­лю­є­ться про­фе­сій­на ді­яль­ність спортс­ме­нів:

• за­ко­ни (За­кон України «Про фі­зи­чну куль­ту­ру і спорт»);

• підза­кон­ні нор­ма­тив­но-пра­во­ві акти (на­при­клад, До­від­ник ква­лі­фі­ка­цій­них ха­ра­кте­ри­стик про­фе­сій пра­ців­ни­ків сфе­ри фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту, за­твер­дже­ний На­ка­зом Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді та спор­ту України 28.10.2016 р. №4080);

• ста­ту­ти та ре­гла­мен­ти суб'єктів сфе­ри фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту та між­на­ро­дних спор­тив­них ор­га­ні­за­цій (на­при­клад, По­ло­же­н­ня про ста­тус ба­скет­бо­лі­ста України, по­ря­док під­пи­са­н­ня кон­тра­ктів, пе­ре­хо­ду грав­ців з одно­го клу­бу/ко­ман­ди до ін­шо­го, за­твер­дже­не Пре­зи­ден­том Фе­де­ра­ції ба­скет­бо­лу України 08.08.2013 р., Ре­гла­мент Фе­де­ра­ції фут­бо­лу України зі ста­ту­су та трансфе­ру фут­бо­лі­стів від 2014 р.).

Ха­ра­ктер­ні озна­ки кон­тра­кту

Як вже за­зна­ча­ло­ся ви­ще, мо­мент на­бу­т­тя спортс­ме­ном ста­ту­су про­фе­сій­но­го пов’язу­є­ться са­ме з укла­де­н­ням кон­тра­кту. Са­ме з цьо­го ча­су спор­тсмен стає на­йма­ним пра­ців­ни­ком, на яко­го по­ши­рю­є­ться за­ко­но­дав­ство про пра­цю.

Так, п. 3, 4 Ре­гла­мен­ту Фе­де­ра­ції фут­бо­лу України ви­зна­ча­є­ться, що про­фе­сіо­нал – це фут­бо­ліст, який має пи­сьмо­вий кон­тракт з клу­бом та отри­мує за свою ді­яль­ність у фут­бо­лі ви­на­го­ро­ду, яка пе­ре­ви­щує йо­го фа­кти­чні ви­тра­ти. Фут­бо­ліст отри­мує ста­тус про­фе­сіо­на­ла і від­по­від­ні пра­ва та обов’яз­ки з мо­мен­ту укла­де­н­ня кон­тра­кту з про­фе­сій­ним клу­бом з ме­тою уча­сті у зма­га­н­нях.

П. 1.5. ст. 1 По­ло­же­н­ня про ба­скет­бо­лі­ста України грав­ця, який має кон­тракт з клу­бом/ко­ман­дою, що йо­го на­ймає, та який отри­мує ви­на­го­ро­ду у ви­гля­ді за­ро­бі­тної пла­ти та ін­шу пла­ту, по­над ті­єї, що об­умов­ле­на в п. 1.4, ФБУ вва­жає спортс­ме­ном-про­фе­сіо­на­лом.

Зва­жа­ю­чи на ту роль, яку ви­ко­нує тру­до­вий кон­тракт у про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті спортс­ме­нів, ва­жли­во де­таль­ні­ше роз­гля­ну­ти по­ря­док та осо­бли­во­сті та­ко­го ви­ду тру­до­вих до­го­во­рів.

У ч. 3 ст. 21 КЗпП України за­зна­че­но, що осо­бли­вою фор­мою тру­до­во­го до­го­во­ру є кон­тракт, в яко­му строк йо­го дії, пра­ва, обов'яз­ки та від­по­від­аль­ність сто­рін (в то­му чи­слі ма­те­рі­аль­на), умо­ви ма­те­рі­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня та ор­га­ні­за­ції пра­ці пра­ців­ни­ка, умо­ви ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру (в то­му чи­слі до­стро­ко­во­го) мо­жуть вста­нов­лю­ва­ти­ся уго­дою сто­рін. Сфе­ра за­сто­су­ва­н­ня кон­тра­кту ви­зна­ча­є­ться за­ко­на­ми України.

Тру­до­вий до­го­вір укла­да­є­ться, як пра­ви­ло, в пи­сьмо­вій фор­мі. До­дер­жа­н­ня пи­сьмо­вої фор­ми є обов'яз­ко­вою умо­вою при укла­ден­ні кон­тра­кту (п. 3 ч. 1 ст. 24 КЗпП Украї ни). Зміст кон­тра­кту скла­да­ють пра­ва та обов’яз­ки сто­рін. Оскіль­ки укла­де­н­ня кон­тра­кту зі спортс­ме­на­ми, як вже за­зна­ча­ло­ся, де­таль­но ре­гу­лю­є­ться ста­ту­та­ми та ре­гла­мен­та­ми спор­тив­них ор­га­ні­за­цій, са­ме ци­ми до­ку­мен­та­ми вста­нов­лю­ю­ться осо­бли­во­сті кон­тра­ктів що­до окре­мих ви­дів спор­ту.

П. 2 ст. 8 Ре­гла­мен­ту фе­де­ра­ції фут­бо­лу України ви­зна­чає, що кон­тракт вста­нов­лює умо­ви тру­до­вих від­но­син між клу­бом і фут­бо­лі­стом. Кон­тракт обов’яз­ко­во по­ви­нен від­по­від­а­ти «Мі­ні­маль­ним ви­мо­гам до стан­дар­тно­го кон­тра­кту фут­бо­лі­ста-про­фе­сіо­на­ла, ви­зна­че­ним уго­дою між УЄФА, ЄПФЛ, АЄК і Єв­ро­пей­сько­го ди­ві­зіо­ну ФІФПро від 19.04.2012 р.» (До­да­ток №2), мі­сти­ти по­ло­же­н­ня ти­по­вої фор­ми кон­тра­кту (До­да­ток №3) та чі­тку фі­ксо­ва­ну су­му за­ро­бі­тної пла­ти.

До­да­ток №3 Ре­гла­мен­ту фе­де­ра­ції фут­бо­лу України мі­стить ти­по­ву фор­му Кон­тра­кту між про­фе­сій­ним фут­боль­ним клу­бом та фут­бо­лі­стом- про­фе­сіо­на­лом, за­твер­дже­ну Ви­ко­нав­чим ко­мі­те­том ФФУ 03.07.2014 р.

За­га­лом, пи­тан­ню укла­де­н­ня тру­до­во­го кон­тра­кту зі спортс­ме­ном-фут­бо­лі­стом при­свя­че­но окре­мий розд. IV Ре­гла­мен­ту фе­де­ра­ції фут­бо­лу України. З ана­лі­зу цьо­го роз­ді­лу мо­жна ви­ді­ли­ти основ­ні озна­ки кон­тра­кту:

• обов’яз­ко­во укла­да­є­ться в пи­сьмо­вій фор­мі;

• має від­по­від­а­ти «Мі­ні­маль­ним ви­мо­гам до стан­дар­тно­го кон­тра­кту фут­бо­лі­ста-про­фе­сіо­на­ла, ви­зна­че­ним уго­дою між УЄФА, ЄПФЛ, АЄК і Єв­ро­пей­сько­го ди­ві­зіо­ну ФІФПро від 19.04.2012 р.»;

• по­ви­нен мі­сти­ти по­ло­же­н­ня ти­по­вої фор­ми кон­тра­кту та чі­тку фі­ксо­ва­ну су­му за­ро­бі­тної пла­ти;

• по­ви­нен мі­сти­ти пра­ва та обов’яз­ки грав­ця і клу­бу;

• не мо­же укла­да­ти­ся на строк мен­ший ніж 6 мі­ся­ців та біль­ший ніж 5 ро­ків (3 ро­ки для не­пов­но­лі­тніх);

• по­ви­нен мі­сти­ти за­бо­ро­ни та обме­же­н­ням для грав­ців (за­бо­ро­на грав­цю бра­ти участь в азар­тних іграх, обов’язок грав­ця ве­сти здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя, не вжи­ва­ти ал­ко­голь і тю­тюн, не зав­да­ва­ти шко­ди ре­пу­та­ції клу­бу, за­бо­ро­на не­га­тив­но оці­ню­ва­ти по­ряд­ки в клу­бі, не на­да­ва­ти не­га­тив­ні оцін­ки ке­рів­ни­цтву клу­бу, тре­не­рам і фут­бо­лі­стам, офі­цій­ним осо­бам ФФУ та ін.).

У По­ло­жен­ні про ста­тус ба­скет­бо­лі­ста України вста­нов­ле­ні ви­мо­ги до кон­тра­кту ба­скет­бо­лі­ста: кон­тракт має від­по­від­а­ти ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства України та ре­гла­мен­тних до­ку­мен­тів Між­на­ро­дної фе­де­ра­ції ба­скет­бо­лу (ФІБА); строк кон­тра­кту не по­ви­нен бу­ти мен­шим ніж 60 ка­лен­дар­них днів та біль­шим ніж 4 ро­ки то­що.

Та­ким чи­ном, за за­галь­ни­ми озна­ка­ми кон­тракт зі спортс­ме­ном при­рів­ню­є­ться до тру­до­во­го до­го­во­ру з ін­ши­ми пра­ців­ни­ка­ми, тоб­то спор­тсме­ни-про­фе­сіо­на­ли ви­ко­ну­ють від­по­від­ну ро­бо­ту та отри­му­ють за це ви­на­го­ро­ду від ро­бо­то­дав­ця.

Кон­тракт зі спортс­ме­ном і тру­до­вий до­го­вір. В чо­му від­мін­ність?

Во­дно­час спорт як вид ді­яль­но­сті все ж та­ки пе­ред­ба­чає по­кла­де­н­ня спе­ци­фі­чних обов’яз­ків на спортс­ме­нів, які мо­жуть бу­ти від­обра­же­ні в їхніх кон­тра­ктах. На­при­клад, згі­дно зі змі­стом Ти­по­во­го кон­тра­кту між про­фе­сій­ним фут­боль­ним клу­бом та фут­бо­лі­стом-про­фе­сіо­на­лом, на пе­рі­од дії Кон­тра­кту фут­бо­ліс­т­про­фе­сіо­нал зо­бов’язу­є­ться:

• під­ви­щу­ва­ти спор­тив­ну май­стер­ність, зна­ти та до­три­му­ва­ти­ся Пра­вил гри з фут­бо­лу, по­ло­жень ре­гла­мен­тних до­ку­мен­тів ФІФА, УЄФА, ФФУ, від­по­від­ної лі­ги/асо­ці­а­ції чи ор­га­ні­за­ції, що про­во­дить зма­га­н­ня, які сто­су­ю­ться ста­ту­су, прав та обов’яз­ків фут­бо­лі­ста-про­фе­сіо­на­ла;

• спри­я­ти ро­сту до­ся­гнень та ав­то­ри­те­ту клу­бу, сум­лін­но і своє­ча­сно, на ви­со­ко­му про­фе­сіо­наль­но­му рів­ні ви­ко­ну­ва­ти свої тру­до­ві обов’яз­ки, бра­ти участь в іграх (ма­тчах) фут­боль­них ко­манд клу­бу

та в усіх за­хо­дах, пов’яза­них з на­вчаль­но-тре­ну­валь­ним про­це­сом (не­за­ле­жно від то­го, пе­ред­ба­че­ні во­ни в за­галь­но­му по­ряд­ку або ви­зна­че­ні ін­ди­ві­ду­аль­но), утри­му­ва­ти­ся від дій, які за­ва­жа­ють ін­шим фут­бо­лі­стам ви­ко­ну­ва­ти свої про­фе­сій­ні обов’яз­ки, до­три­му­ва­ти­ся вста­нов­ле­но­го ре­жи­му тре­ну­вань, зма­гань та збо­рів;

• у ра­зі хво­ро­би чи отри­ма­н­ня трав­ми обов’яз­ко­во звер­та­ти­ся до ме­ди­чної слу­жби клу­бу, ре­тель­но до­три­му­ва­ти­ся вка­зі­вок спе­ці­а­лі­стів ці­єї слу­жби;

• не за­йма­ти­ся са­мо­лі­ку­ва­н­ням і ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ме­ди­чні пре­па­ра­ти ли­ше з до­зво­лу лі­ка­ря клу­бу;

• ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти спор­тив­ну екі­пі­ров­ку клу­бу, дбай­ли­во ста­ви­ти­ся до на­да­но­го спор­тив­но­го ін­вен­та­рю та ін­шо­го май­на клу­бу;

• не бра­ти участь в ре­клам­них за­хо­дах (де­мон­стра­ці­ях будь-якої фор­ми одя­гу, то­ва­рів, ви­ро­бів, фо­то­гра­фу­ван­ні, кі­но, ві­део­з­йом­ках то­що) без до­зво­лу ке­рів­ни­цтва клу­бу;

• в ін­терв’ю не на­да­ва­ти не­га­тив­них оці­нок по­ряд­ку, вста­нов­ле­но­му в клу­бі, ке­рів­ни­цтву, тре­не­рам і фут­бо­лі­стам фут­боль­них ко­манд клу­бу, ар­бі­трам ма­тчів, офі­цій­ним осо­бам;

• ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги ан­ти­дис­кри­мі­на­цій­ної по­лі­ти­ки будь-якої асо­ці­а­ції, лі­ги, об’єд­на­н­ня фут­бо­лі­стів-про­фе­сіо­на­лів та/або клу­бу;

• не вжи­ва­ти пси­хо­тро­пні та нар­ко­ти­чні ре­чо­ви­ни без спе­ці­аль­но­го ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня і до­зво­лу тре­не­ра-лі­ка­ря фут­боль­ної ко­ман­ди клу­бу;

• не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти за­бо­ро­не­ні ме­то­ди, фар­ма­ко­ло­гі­чні пре­па­ра­ти або ме­то­ди (до­пінг) з ме­тою під­ви­ще­н­ня сво­їх ро­зу­мо­вих і фі­зи­чних по­ка­зни­ків не­при­ро­дним шля­хом;

• не до­пу­ска­ти по­ру­ше­н­ня норм мо­ра­лі під час ро­бо­ти та від­по­чин­ку, не вжи­ва­ти ал­ко­голь і тю­тюн;

• за­бо­ро­ня­є­ться ро­би­ти або при­йма­ти будь-які став­ки сто­сов­но фут­бо­лу, без­по­се­ре­дньо або опо­се­ред­ко­ва­но, че­рез ін­ших осіб (на­віть тих, які ма­ють пра­во ро­би­ти або при­йма­ти їх);

• ве­сти здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя і під­три­му­ва­ти ви­со­кий рі­вень спор­тив­ної фор­ми то­що.

На від­мі­ну від зви­чай­но­го тру­до­во­го до­го­во­ру, кон­тракт із про­фе­сій­ним спортс­ме­ном має та­кі осо­бли­во­сті: • Обов’яз­ко­ва пи­сьмо­ва фор­ма. • Чі­тко вста­нов­ле­но строк дії кон­тра­кту. До то­го ж вста­нов­лю­є­ться як мі­ні­маль­ний, так і ма­кси­маль­ний строк. Мі­ні­маль­ні стро­ки: у фут­бо­лі – 6 мі­ся­ців, у ба­скет­бо­лі – 60 днів. Ма­кси­маль­ні стро­ки: у фут­бо­лі – 5 ро­ків, у ба­скет­бо­лі – 4 ро­ки.

• Осо­бли­вим є ви­зна­че­н­ня ро­бо­чо­го ча­су спортс­ме­на. Згі­дно з Ти­по­вою фор­мою кон­тра­кту між про­фе­сіо­наль­ним фут­боль­ним клу­бом та фут­бо­лі­стом-про­фе­сіо­на­лом, ро­бо­тою фут­бо­лі­ста є тре­ну­ва­н­ня та участь у зма­га­н­нях.

• Спо­ри, пов’яза­ні з тру­до­ви­ми кон­тра­кта­ми, по­вин­ні роз­гля­да­ти­ся в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку. Ти­по­вий кон­тракт між про­фе­сій­ним фут­боль­ним клу­бом та фут­бо­лі­стом-про­фе­сіо­на­лом мі­стить по­ло­же­н­ня, що у ра­зі не­до­ся­гне­н­ня зго­ди між фут­бо­лі­стом-про­фе­сіо­на­лом і клу­бом спір роз­гля­да­є­ться Па­ла­тою з ви­рі­ше­н­ня спо­рів ФФУ та/або CAS (Спор­тив­ним ар­бі­тра­жним су­дом, м. Ло­зан­на, Швей­ца­рія). Сто­ро­ни зо­бов’язу­ю­ться утри­му­ва­ти­ся від ви­рі­ше­н­ня спо­рів між со­бою в су­дах за­галь­ної юрис­ди­кції. Для вка­за­них ці­лей во­ни зо­бов’язу­ю­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти від­по­від­ні ор­га­ни – Па­ла­та з ви­рі­ше­н­ня спо­рів ФФУ та CAS (Спор­тив­ний ар­бі­тра­жний суд, м. Ло­зан­на, Швей­ца­рія).

Осо­бли­во­сті ро­зір­ва­н­ня кон­тра­кту

За за­галь­ним пра­ви­лом, кон­тракт мо­же бу­ти ро­зір­ва­но за вза­єм­ною зго­дою сто­рін. Ви­пад­ки ро­зір­ва­н­ня кон­тра­кту в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку є чі­тко ре­гла­мен­то­ва­ни­ми та пе­ред­ба­ча­ють до­три­ма­н­ня від­по­від­ної про­це­ду­ри й за­сто­су­ва­н­ня на­слід­ків та­ко­го ро­зір­ва­н­ня.

У п. 7 ст. 10 Ре­гла­мен­ту Фе­де­ра­ції фут­бо­лу України за­зна­че­но, що кон­тракт не мо­же бу­ти ро­зір­ва­но в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку в роз­пал се­зо­ну. При цьо­му ба­га­то клу­бів до­да­ють до кон­тра­ктів по­ло­же­н­ня про від­по­від­ну су­му ком­пен­са­ції, за умо­ви спла­ти якої кон­тракт мо­же бу­ти ро­зір­ва­но в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку. П. 2 ст. 10 Ре­гла­мен­ту Фе­де­ра­ції фут­бо­лу України вста­нов­ле­но, що у ра­зі ро­зір­ва­н­ня кон­тра­кту за під­ста­ва­ми, не пе­ред­ба­че­ни­ми за­ко­но­дав­ством України та кон­тра­ктом фут­бо­лі­ста, вин­на сто­ро­на зо­бов’яза­на спла­ти­ти дру­гій сто­ро­ні ком­пен­са­цію. У ра­зі ро­зір­ва­н­ня кон­тра­кту з ви­ни клу­бу Па­ла­та з ви­рі­ше­н­ня спо­рів ФФУ на­дає фут­бо­лі­сто­ві ста­тус «віль­ний агент», клуб втра­чає пра­во на ком­пен­са­цію за під­го­тов­ку та зо­бов’яза­ний по­га­си­ти за­бор­го­ва­ність пе­ред фут­бо­лі­стом за пе­рі­од йо­го ро­бо­ти в клу­бі.

Окрім то­го, як пра­ви­ло, у кон­тра­ктах за­зна­ча­ю­ться га­ран­тії спортс­ме­нів у ра­зі ро­зір­ва­н­ня кон­тра­кту. Зокре­ма, якщо фут­бо­ліст отри­мав трав­му або про­фе­сій­не за­хво­рю­ва­н­ня під час ма­тчів, тре­ну­вань, збо­рів, від­ря­джень, кон­тракт з ним не мо­же бу­ти до­стро­ко­во ро­зір­ва­ний в одно­сто­рон­ньо­му по­ряд­ку. У ра­зі за­кін­че­н­ня стро­ку дії кон­тра­кту він по­дов­жу­є­ться до ві­днов­ле­н­ня фут­бо­лі­стом пра­це­зда­тно­сті чи вста­нов­ле­н­ня гру­пи ін­ва­лі­дно­сті або кон­тракт мо­же бу­ти ро­зір­ва­но одні­єю зі сто­рін без будь-яких на­слід­ків (ви­пла­ти ком­пен­са­ції або за­сто­су­ва­н­ня сан­кцій) у ра­зі по­ва­жної при­чи­ни. Ви­зна­ний фут­бо­ліст-про­фе­сіо­нал, який про­тя­гом се­зо­ну зі­грав мен­ше ніж 10% офі­цій­них ма­тчів у скла­ді ко­ман­ди сво­го клу­бу, мо­же до­стро­ко­во ро­зі­рва­ти кон­тракт на під­ста­ві по­ва­жної спор­тив­ної при­чи­ни. Спор­тив­на при­чи­на вста­нов­лю­є­ться з ура­ху­ва­н­ням об­ста­вин ко­жно­го кон­кре­тно­го ви­пад­ку від­по­від­но до ре­гла­мен­тних до­ку­мен­тів ФФУ та ФІФА. У та­ко­му ви­пад­ку сан­кції не за­сто­со­ву­ю­ться, але ком­пен­са­ція мо­же ви­пла­чу­ва­ти­ся. На цій під­ста­ві фут­бо­ліс­т­про­фе­сіо­нал мо­же ро­зі­рва­ти свій кон­тракт ли­ше про­тя­гом 15 днів пі­сля за­кін­че­н­ня остан­ньо­го офі­цій­но­го ма­тчу в се­зо­ні за уча­стю клу­бу, в яко­му він за­ре­є­стро­ва­ний.

Кон­тракт зі спортс­ме­ном, який втра­тив пра­це­зда­тність у зв’яз­ку з трав­мою чи про­фе­сій­ним за­хво­рю- ва­н­ням, що бу­ли отри­ма­ні на тре­ну­валь­но­му за­нят­ті, збо­рах, іграх (від­по­від­но до ви­снов­ку ме­ди­чної ко­мі­сії), не мо­же бу­ти ро­зір­ва­ний з іні­ці­а­ти­ви клу­бу/ко­ман­ди до то­го, як гра­вець від­но­вив пра­це­зда­тність чи йо­му бу­ла вста­нов­ле­на гру­па ін­ва­лі­дно­сті (п. 1.6. По­ло­же­н­ня про ста­тус ба­скет­бо­лі­ста України).

Ви­сно­вок

З огля­ду на ви­ще­ви­кла­де­не, мо­жна під­су­му­ва­ти, що по­ря­док укла­де­н­ня кон­тра­кту з про­фе­сій­ни­ми спортс­ме­на­ми ре­гу­лю­є­ться на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні та де­та­лі­зу­є­ться ста­ту­тни­ми й ре­гла­мен­тни­ми до­ку­мен­та­ми суб'єктів сфе­ри фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту та між­на­ро­дних спор­тив­них ор­га­ні­за­цій. Во­дно­час хо­ті­ло­ся б від­зна­чи­ти, що все ж та­ки не­об­хі­дним є про­ве­де­н­ня си­сте­ма­ти­за­ції норм, які ре­гу­лю­ють пи­та­н­ня про­фе­сій­ної (тру­до­вої) ді­яль­но­сті про­фе­сій­них спортс­ме­нів на рів­ні за­ко­нів та нор­ма­тив­но-підза­кон­них актів України.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.