По­ро­шен­ко під­пи­сав за­кон що­до екс­порт­но­го ПДВ на олій­ні

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Ми­хай­ло ГОНЧАРУК, ке­ру­ю­чий пар­тнер Honcharuk and Partners law firm

Пре­зи­дент України Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон «Про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу України що­до де­яких пи­тань опо­да­тку­ва­н­ня по­да­тком на до­да­ну вар­тість опе­ра­цій з ви­ве­зе­н­ня за ме­жі ми­тної те­ри­то­рії України олій­них куль­тур».

Як по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди, від­по­від­ний за­ко­но- про­ект (№7403-д) за під­пи­сом Пре­зи­ден­та на­ді­йшов до Пар­ла­мен­ту 30.08.2018 р.

Від­по­від­ний за­кон пе­ред­ба­чає, що ска­су­ва­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ під час екс­пор­ту сої та ра­псу не по­ши­рю­є­ться на сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства, що са­мо­стій­но ви­ро­сти­ли за­зна­че­ні куль­ту­ри на зем­лях сіль­госп­при­зна­че­н­ня.

Це са­ме той ви­па­док, ко­ли не­ве­ли­чкі до­пов­не­н­ня до за­ко­ну змі­ню­ють весь ри­нок і ко­шту­ють міль­йо­ни до­ла­рів.

За­зна­че­ні змі­ни до По­да­тко­во­го ко­де­ксу ви­клю­ча­ють опе­ра­ції з екс­пор­ту рі­па­ку та со­є­вих бо­бів з-по­між тих, які опо­да­тко­ву­ю­ться по­да­тком на до­да­ну вар­тість. Оскіль­ки екс­порт цих то­вар­них по­зи­цій не опо­да­тко­ву­є­ться ПДВ, то від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ при екс­пор­ті не здій­сню­є­ться. Однак за­зна­че­ні змі­ни не сто­су­ю­ться без­по­се­ре­дніх ви­ро­бни­ків та­ких олій­них куль­тур.

Та­ким чи­ном, ли­ше сіль­го­спви­ро­бни­ки змо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на від­шко­ду­ва­н­ня ПДВ при екс­пор­ті рі­па­ку та со­є­вих бо­бів. Агро­трей­де­ри та­ку мо­жли­вість втра­ча­ють.

При­мі­тно, що ця ча­сти­на за­зна­че­них змін на­бу­ває чин­но­сті з 01.09.2018 р. – са­ме в пе­рі­од збо­ру вро­жаю, що ви­кли­че не­об­хі­дність пе­ре­гля­ду та вре­гу­лю­ва­н­ня кон­тра­ктних зо­бов’язань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.