Від­те­пер «BREXIT» – тор­го­ва мар­ка ЄС!?

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ - Ген­на­дій Г ійАНДРОЩУК АНДРОЩУК, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник, зав. ла­бо­ра­то­рії пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій НДІ ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті НАПрН України, к.е.н., до­цент, су­до­вий екс­перт

Ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу (скор. BREXIT – від по­єд­на­н­ня слів англ. Britain – Бри­та­нія і англ. Exit – ви­хід) – го­лов­на по­лі­ти­чна ме­та кон­се­рва­тив­ної опо­зи­ції та де­яких окре­мих осіб (на­ціо­на­лі­стів і єв­ро­ске­пти­ків) у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Під час ре­фе­рен­ду­му 2016 р. за ви­хід Ве­ли­ко­бри­та­нії з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ви­сло­ви­ли­ся 51,9% ви­бор­ців, а за про­дов­же­н­ня член­ства в ЄС – 48,1%. В рі­зних ча­сти­нах Ве­ли­ко­бри­та­нії під­сум­ки го­ло­су­ва­н­ня від­рі­зня­ли­ся. Жи­те­лі Шо­тлан­дії та Пів­ні­чної Ір­лан­дії ви­сло­ви­ли­ся пе­ре­ва­жно про­ти ви­хо­ду, а пред­став­ни­ки Ан­глії (окрім сто­ли­ці) та Уель­су – за ви­хід.

Пер­ша ре­а­кція сві­то­вої гро­мад­сько­сті бу­ла де­що зди­во­ва­ною. Ре­зуль­та­ти ре­фе­рен­ду­му на­віть шо­ку­ва­ли, оскіль­ки ба­га­то по­лі­то­ло­гів пе­ред­ба­ча­ли зов­сім ін­ший ре­зуль­тат го­ло­су­ва­н­ня.

Цей тер­мін одра­зу став по­пу­ляр­ним в усьо­му сві­ті. Де­я­кі під­при­єм­ці ви­рі­ши­ли ним ско­ри­ста­ти­ся, по­дав­ши у Ве­ли­ко­бри­та­нії за­яви на ре­є­стра­цію від­по­від­них тор­го­вих ма­рок для про­су­ва­н­ня сво­їх то­ва­рів і по­слуг. Та­кож бу­ли по­да­ні за­яви до Єв­ро­пей­сько­го ві­дом­ства ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті (European Union Intellectual Property Office – EUIPO)

Пі­сля по­втор­но­го роз­гля­ду одні­єї із за­яв Апе­ля­цій­на ра­да EUIPO не­що­дав­но за­яви­ла, що аб­со­лю­тні під­ста­ви для від­мо­ви не пе­ре­шко­джа­ють ре­є­стра­ції по­зна­че­н­ня «BREXIT» як то­вар­но­го зна­ка в кла­сах 5, 32 і 34 МКТП. За­яв­ни­ком є бри­тан­ська ком­па­нія Brexit Drinks Ltd, а то­ва­ра­ми, для яких здій­сню­є­ться ре­є­стра­ція, крім ін­шо­го, є хар­чо­ві до­бав­ки, енер­ге­ти­чні на­пої, про­ду­кти пи­во­ва­рі­н­ня та си­га­ре­ти.

Спо­ча­тку екс­перт Апе­ля­цій­ної ра­ди EUIPO ви­су­нув за­пе­ре­че­н­ня від­по­від­но до по­ло­жень ст. 7 (1) (b) та (f) роз­по­ря­дже­н­ня European Union trade mark regulation (EUTMR) на тій під- ста­ві, що цей знак був не ли­ше опи­со­вим, а ще й обра­зли­вим. За сло­ва­ми екс­пер­та, тер­мін «BREXIT» сто­су­є­ться ви­ве­де­н­ня Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства з Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, всі єв­ро­пей­ські гро­ма­дя­ни з ним зна­йо­мі. От­же, це бу­де спри­йма­ти­ся як де­віз для ви­ве­де­н­ня Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства з ЄС, а не як по­ка­зник тор­го­во­го по­хо­дже­н­ня що­до то­ва­рів, на які по­ши­рю­є­ться цей тер­мін. Крім то­го, він ствер­джу­вав, що цей знак здій­снить обра­зли­вий вплив на чу­тли­вість се­ре­дньо­го єв­ро­пей­сько­го спо­жи­ва­ча, зокре­ма на 48% гро­ма­дян, які го­ло­су­ва­ли за те, щоб за­ли­ши­ти­ся в ЄС, ко­мен­ту­ю­чи та­ким чи­ном: «Це є спро­бою зі­гра­ти ва­жли­ву роль «BREXIT» як сер­йо­зно­го ім­пуль­су в су­ча­сній єв­ро­пей­ській істо­рії».

На дум­ку екс­пер­та, тер­мін «BREXIT» не має пра­ва на охо­ро­ну тор­го­вої мар­ки, то­му що єв­ро­пей­ські гро­ма­дя­ни бу­ли б за­над­то до­бре зна­йо­мі з тер­мі­ном (b), ши­ро­ко обго­во­рю­ва­ний Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю від­хід з ЄС став «сер­йо­зним мо­мен­том в су­ча­сній єв­ро­пей­ській істо­рії». Крім то­го, ре­є­стра­ція мо­гла б обра­зи­ти (f), осо­бли­во якщо во­на бу­ла б до­зво­ле­на для та­ких про­ду­ктів як енер­ге­ти­чні на­пої та (e-)си­га­ре­ти. Екс­перт зга­дав тут 48% бри­тан­ців, які про­го­ло­су­ва­ли за те, щоб за­ли­ши­ти­ся в ЄС.

Пи­та­н­ня про дер­жав­ну по­лі­ти­ку та мо­раль­ність

Ро­з­гля­да­ю­чи подаль­шу апе­ля­цію за­яв­ни­ка, Апе­ля­цій­на ра­да по­ясни­ла, що то­вар­ний знак мо­же вва­жа­ти­ся амо­раль­ним, якщо він «пря­мо су­пе­ре­чить прийня­тим прин­ци­пам мо­ра­лі в кон­текс­ті ни­ні­шніх від­но­син, які пе­ре­ва­жа­ли на да­ту по­да­чі оспо­рю­ва­ної мар­ки».

В цьо­му ви­пад­ку Апе­ля­цій­на ра­да ви­яви­ла, що тер­мін «BREXIT» не має мо­раль­них ко­но­та­цій, а та­кож що він сто­су­є­ться су­ве­рен­но­го по­лі­ти­чно­го рі­ше­н­ня, прийня­то­го від­по­від­но до всіх юри­ди­чних і кон­сти­ту­цій­них ви­мог. Та­кож бу­ло ви­зна­но, що від­мо­ва від ре­є­стра­ції тор­го­вої мар­ки «BREXIT» мо­же бу­ти по­ру­ше­н­ням осно­во­по­ло­жно­го пра­ва на сво­бо­ду ви­ра­же­н­ня по­гля­дів, вста­нов­ле­но­го ст. 11 Хар­тії основ­них прав ЄС і ст. 10 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і основ­них сво­бо­ди. Будь-яке обме­же­н­ня цьо­го фун­да­мен­таль­но­го пра­ва має бу­ти пе­ред­ба­че­но за­ко­ном, не­об­хі­дним у де­мо­кра­ти­чно­му су­спіль­стві та від­по­від­а­ти ці­лям, які ста­нов­лять су­спіль­ний ін­те­рес. Зва­жа­ю­чи на ви­ще­за­зна­че­не, Апе­ля­цій­на ра­да ви­зна­ла, що сло­во «BREXIT» не мо­же вва­жа­ти­ся амо­раль­ним:

«BREXIT не є про­во­ка­ці­єю або під­бу­рю­ва­н­ням до зло­чин­но­сті або йо­го від­су­тно­сті. Він та­кож не є ем­бле­мою те­ро­ри­зму або при­гні­че­н­ня, або дис­кри­мі­на­ції будь-яко­го ро­ду. Це не си­но­нім со­ці­аль­них хви­лю­вань. «BREXIT» – це не при­від для не­на- ви­сті, се­кси­зму, ра­си­зму або чо­гось по­ді­бно­го. І це не при­стой­но або не­при­стой­но. Зви­чай­но, «BREXIT» – це су­пе­ре­чли­ва те­ма. Про­те у ра­зі за­сто­су­ва­н­ня як брен­ду для еле­ктрон­них си­га­рет, пи­ва або фру­кто­вих со­ків по­лі­ти­чне і га­ря­че спір­не по­сла­н­ня «BREXIT» роз­чи­ня­є­ться в гу­мо­рі. Йо­го по­ле­мі­чний сенс ба­га­то в чо­му зни­кає, ко­ли він ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як бренд, який вка­зує на ко­мер­цій­не по­хо­дже­н­ня цих то­ва­рів».

У сво­є­му рі­шен­ні Апе­ля­цій­на ра­да зга­да­ла та­кож про на­ціо­наль­ні бри­тан­ські тор­го­ві мар­ки «BREXIT THE MUSICAL» і «English Brexit Tea», що вже існу­ють. Як­би тер­мін «BREXIT» дій­сно по­ру­шу­вав дер­жав­ну по­лі­ти­ку або мо­раль, прийня­т­тя цих тор­го­вих ма­рок бу­ло б див­ним. До то­го ж вплив BREXIT, ймо­вір­но, бу­де більш ін­тен­сив­ним у Ве­ли­ко­бри­та­нії, ніж в ін­ших ча­сти­нах ЄС.

Ві­дмі­тний бар'єр

Щоб ма­ти пра­во на охо­ро­ну тор­го­вої мар­ки, знак по­ви­нен іден­ти­фі­ку­ва­ти ко­мер­цій­не по­хо­дже­н­ня фір­мо­вих то­ва­рів або по­слуг, що до­зво­ляє від­по­від­ній гро­мад­сько­сті від­рі­зня­ти ці то­ва­ри або по­слу­ги від то­ва­рів ін­шо­го бі­зне­су (GretagMacbeth v OHIM). Ро­з­гля­да­ю­чи, чи від­по­від­ає сло­во «BREXIT» цим кри­те­рі­ям, Апе­ля­цій­на ра­да від­зна­чи­ла, що тер­мін «BREXIT» не є по­хваль­ним, це не ре­клам­на фор­му­ла (на­при­клад, га­сло «зро­бле­но у Ве­ли­ко­бри­та­нії»).

Апе­ля­цій­на ра­да ви­зна­ла цей тер­мін як такий, що за­пам'ято­ву­є­ться та є фан­та­сти­чним по­єд­на­н­ням слів з грай­ли­вим сприйня­т­тям слів «Бри­та­нія» і «ви­хід», ко­мен­ту­ю­чи, що це ство­рює «ди­во­ви­жне вра­же­н­ня у спо­жи­ва­ча», тоб­то має ві­дмі­тний ха­ра­ктер. В ре­зуль­та­ті апе­ля­ція за­вер­ши­ла­ся успі­хом.

Апе­ля­цій­на ра­да EUIPO те­пер оста­то­чно по­ста­но­ви­ла, що ре­є­стра­ція тор­го­вої мар­ки не мо­же бу­ти від­хи­ле­на. Во­на за­зна­чи­ла, що мо­раль­ні прин­ци­пи, зга­да­ні у ст. 7 (1) (е) EUTMR, не ма­ють ні­чо­го спіль­но­го з по­га­ним сма­ком, хо­ро­ши­ми ма­не­ра­ми або за­хи­стом осо­би­стих по­чут­тів. Пі­сля все­бі­чно­го ви­вче­н­ня пра­во­вої ба­зи BREXIT Апе­ля­цій­ний ра­да ді­йшла ви­снов­ку, що «BREXIT вті­лює су­ве­рен­не по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня, пов­ні­стю взя­те згі­дно з Лі­са­бон­ським до­го­во­ром і кон­сти­ту­цій­ни­ми ви­мо­га­ми Ве­ли­ко­бри­та­нії та не має жо­дних мо­раль­них ко­но­та­цій». Як за­галь­ний ви­сно­вок бу­ло за­зна­че­но, що ре­є­стра­ція то­вар­но­го зна­ка не мо­же бу­ти за­бо­ро­не­на, оскіль­ки ця ідея мо­же обра­зи­ти пев­ну ча­сти­ну гро­мад­сько­сті.

Що сто­су­є­ться від­мі­тної ри­си, на дум­ку Апе­ля­цій­ної ра­ди, знак «BREXIT» ду­же за­пам'ято­ву­є­ться. Апе­ля­цій­ний ра­да за­зна­чи­ла, що спо­жи­ва­чі енер­ге­ти­чних на­по­їв або си­га­рет з мар­ку­ва­н­ням «BREXIT» не ма­ти­муть жо­дних про­блем, щоб уни­кну­ти або по­вто­ри­ти по­ку­пку в май­бу­тніх ви­пад­ках. Та­кож во­на за­зна­чи­ла, що знак не має хва­ле­бно­го ха­ра­кте­ру та не мі­стить ін­фор­ма­ції про якість то­ва­рів, що­до яких ви­ма­га­ла­ся ре­є­стра­ція. Оскіль­ки цей тер­мін та­кож хи­мер­ний, по­ді­бний пор­тман­то, що по­єд­нує сло­ва «Бри­та­нія» і «ви­хід», не мо­жна за­пе­ре­чу­ва­ти йо­го від­рі­зняль­ної зда­тно­сті (пор­тман­то – англ. portmanteau words – гі­бри­дне сло­во. Тер­мін при­ду­мав Лью­їс Кер­рол у кни­зі «Алі­са в кра­ї­ні Чу­дес» (Alice in Wonderland). У та­ких сло­вах по­єд­ну­ю­ться за фор­мою ча­сти­ни двох слів, а за змі­стом – оби­два сло­ва).

Не­зва­жа­ю­чи на пев­ну слаб­кість в аспе­ктах рі­ше­н­ня що­до не­при­стой­но­сті по­лі­ти­чної ідеї, пи­та­н­ня мо­гло бу­ти ви­рі­ше­не по-рі­зно­му в кон­текс­ті ін­ших по­лі­ти­чних ідей, в йо­го ре­зуль­та­ті це прав­до­по­ді­бно і пра­виль­но.

Ра­ні­ше в EUIPO вже бу­ло кіль­ка спроб за­ре­є­стру­ва­ти тор­го­ві мар­ки «BREXIT». То­ді всім за­яв­ни­кам бу­ло від­мов­ле­но в ре­є­стра­ції, оскіль­ки во­ни вва­жа­ли­ся обра­зли­ви­ми, по­збав­ле­ни­ми від­мі­тно­го ха­ра­кте­ру та/або опи­со­во­го ха­ра­кте­ру. Про­те за­зна­че­не не­що­дав­нє рі­ше­н­ня Апе­ля­цій­ної ра­ди від­те­пер мо­же слу­гу­ва­ти під­ґрун­тям для ре­є­стра­ції та­ких зна­ків. Зви­чай­но, як і ра­ні­ше, де­я­кі по­зна­че­н­ня бу­дуть вва­жа­ти­ся опи­со­ви­ми зі зро­зумі­лих при­чин. На­при­клад, «BREXIT LAW», для якої за­яв­ка бу­ла по­да­на юри­ди­чною фір­мою ви­що­го рів­ня що­до юри­ди­чних по­слуг, але зго­дом від­кли­ка­на, а та­кож, ймо­вір­но, «BREXIT NAVIGATOR», для яко­го за­яв­ка бу­ла по­да­на юри­ди­чною фір­мою що­до юри­ди­чних і фі­нан­со­вих по­слуг, яка на­ра­зі зна­хо­ди­ться на роз­гля­ді в EUIPO.

От­же, ма­є­мо ось такий за­ре­є­стро­ва­ний в ЄС ан­глій­ський гу­мор!

На дум­ку екс­пер­та Апе­ля­цій­ної ра­ди EUIPO, тер­мін «BREXIT» не має пра­ва на охо­ро­ну тор­го­вої мар­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.