Ефе­ктив­ність су­до­вої си­сте­ми

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА СУДОВА СИСТЕМА - Юлі­яЮ і ЛУКОШКІНА ЛУКОШКІНА, стар­ший юрист LCF Law Group Ва­ле­рі­яВ і ЛАДА ЛАДА, юрист LCF Law Group ВККС)

Єв­ро­пей­ським су­дом з прав лю­ди­ни (ЄСПЛ) за ре­зуль­та­та­ми роз­гля­ду скарг про­ти України про по­ру­ше­н­ня стат­ті 6 Кон­вен­ції про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод за пе­рі­од з 1997 р. по 2017 р. вста­нов­ле­но, що Укра­ї­ною по­ру­ше­но пра­ва на спра­ве­дли­вий су­до­вий роз­гляд 529 ра­зів, факт по­ру­ше­н­ня пра­ва на спра­ве­дли­вий суд че­рез по­ру­ше­н­ня ро­зум­но­го стро­ку роз­гля­ду справ – 353 ра­зи, не­ви­ко­на­н­ня су­до­во­го рі­ше­н­ня – 34 ра­зи.

На­дмір­на три­ва­лість су­до­во­го про­це­су та ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень в Укра­ї­ні – це клю­чо­ві про­бле­ми від­прав­ле­н­ня пра­во­су­д­дя, які свід­чать про не­ефе­ктив­ність су­до­вої си­сте­ми.

На­ра­зі в Укра­ї­ні три­ває су­до­ва ре­фор­ма, яка по­кли­ка­на під­ви­щи­ти рі­вень ефе­ктив­но­сті пра­во­су­д­дя та за­без­пе­чи­ти фі­зи­чним і юри­ди­чним осо­бам ді­є­вий за­хист прав та ін­те­ре­сів у су­ді. Зокре­ма, був здій­сне­ний пе­ре­хід до три­лан­ко­вої си­сте­ми су­дів та ство­ре­ний но­вий Вер­хов­ний Cуд, за­про­ва­дже­но адво­кат­ську мо­но­по­лію на пред­став­ни­цтво ін­те­ре­сів у су­дах та ін­сти­тут при­ва­тних ви­ко­нав­ців, прийня­ті но­ві про­це­су­аль­ні ко­де­кси. Окрім то­го, про­дов­жу­є­ться про­цес ре­фор­му­ва­н­ня су­дів пер­шої ін­стан­ції та апе­ля­цій­ної ін­стан­ції, а та­кож пе­ред­ба­ча­є­ться ство­ре­н­ня в си­сте­мі су­до­устрою но­вих ви­щих спе­ці­а­лі­зо­ва­них су­дів – Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду та Ви­що­го су­ду з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Розумні стро­ки роз­гля­ду справ

Про­це­су­аль­ні ко­де­кси України в ре­да­кції від 15.12.2017 р. пе­ред­ба­ча­ють, що роз­гляд справ у по­ряд­ку по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня здій­сню­є­ться про­тя­гом ро­зум­но­го стро­ку, але в будь-яко­му ви­пад­ку строк роз­гля­ду справ у по­ряд­ку спро­ще­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня не по­ви­нен пе­ре­ви­щу­ва­ти 60 днів з дня від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві, а в по­ряд­ку за­галь­но­го по­зов­но­го про­ва­дже­н­ня – 125 днів. Во­дно­час у про­це­сі су­до­во- го роз­гля­ду спра­ви мо­жуть ви­ни­ка­ти об­ста­ви­ни або шту­чно ство­рю­ва­ти­ся пе­ре­шко­ди, які при­зво­дять до за­над­то три­ва­ло­го су­до­во­го роз­гля­ду.

По-пер­ше, вчи­не­н­ня уча­сни­ка­ми про­це­су дій, спря­мо­ва­них на за­тя­гу­ва­н­ня або пе­ре­шко­джа­н­ня су­до­во­му роз­гля­ду спра­ви (про­це­су­аль­ні зло­вжи­ва­н­ня). На­при­клад, не­яв­ка уча­сни­ків про­це­су на су­до­ві за­сі­да­н­ня, по­да­н­ня без­під­став­них кло­по­тань про від­кла­де­н­ня слу­ха­н­ня у спра­ві, по­да­н­ня не­о­б­ґрун­то­ва­них апе­ля­цій­них скарг на ухва­лу су­ду про від­кри­т­тя про­ва­дже­н­ня у спра­ві. В та­ко­му ви­пад­ку без­пе­ре­чно по­зи­тив­ною но­ве­лою про­це­су­аль­но­го за­ко­но­дав­ства є вве­де­н­ня від­по­від­аль­но­сті уча­сни­ків про­це­су за зло­вжи­ва­н­ня про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми, вчи­не­н­ня дій або допу­ще­н­ня без­ді­яль­но­сті з ме­тою пе­ре­шко­джа­н­ня су­до­чин­ству, що по­вин­на спо­ну­ка­ти уча­сни­ків про­це­су до­бро­со­ві­сно ко­ри­сту­ва­ти­ся сво­ї­ми пра­ва­ми. І хо­ча сьо­го­дні су­ди ши­ро­ко ще не за­сто­со­ву­ють та­кі за­со­би впли­ву, їх на­яв­ність вже сти­му­лює уча­сни­ків про­це­су до­бро­со­ві­сно ко­ри­сту­ва­ти­ся сво­ї­ми про­це­су­аль­ни­ми пра­ва­ми.

По-дру­ге, ви­тре­бу­ва­н­ня до­ка­зів, не­об­хі­дних для роз­гля­ду спра­ви, та очі­ку­ва­н­ня їх над­хо­дже­н­ня, при­зна­че­н­ня та про­ве­де­н­ня су­до­вої екс­пер­ти­зи, за­лу­че­н­ня тре­тіх осіб до роз­гля­ду у спра­ві. За­зви­чай у ра­зі не­об­хі­дно­сті при­зна­че­н­ня су­дом екс­пер­ти­зи очі­ку­ва­ти на її ре­зуль­тат до­во­ди­ться біль­ше ніж 4-5 мі­ся­ців. То­му дій­сно по­зи­тив­ни­ми змі­на­ми в цьо­му аспе­кті є мо­жли­вість для осіб, які ма­ють на­мір роз­по­ча­ти су­до­вий про­цес, отри­ма­ти ви­сно­вок екс­пер­та за ме­жа­ми су­до­вої про­це­ду­ри та на­да­ти йо­го до су­ду на під­твер­дже­н­ня сво­єї по­зи­ції.

Без­пе­ре­чно, най­біль­шою про­бле­мою, яка зу­мов­лює три­ва­лість су­до­во­го роз­гля­ду та спри­чи­няє пе­ре­ван­та­же­ність су­дів, є не­до­ста­тність ка­дрів суд­дів. У мі­сце­вих за­галь­них чи адмі­ні­стра­тив­них су­дах зви­чай­ною пра­кти­кою ста­ло від­кла­ден- ня су­до­вих за­сі­дань біль­ше ніж на 3-4 мі­ся­ці.

Ста­ном на 01.01.2018 р. за­твер­дже­на шта­тна чи­сель­ність суд­дів апе­ля­цій­них і мі­сце­вих су­дів ста­но­ви­ла 7235 по­сад, фа­кти­чна кіль­кість суд­дів скла­ла 5515. Тоб­то кіль­кість ва­кан­тних по­сад суд­дів скла­дає 1720, або 24% від шта­тної чи­сель­но­сті.

Крім то­го, в ме­жах За­ко­ну України «Про су­до­устрій та ста­тус суд­дів» здій­сню­є­ться ква­лі­фі­ка­цій­не оці­ню­ва­н­ня суд­дів, пі­сля яко­го Ви­ща ква­лі­фі­ка­цій­на ко­мі­сія суд­дів України (да­лі – при­ймає рі­ше­н­ня про під­твер­дже­н­ня або не­під­твер­дже­н­ня зда­тно­сті суд­ді здій­сню­ва­ти пра­во­су­д­дя. Згі­дно з опу­блі­ко­ва­ною на сай­ті ВККС ін­фор­ма­ці­єю, ста­ном на 2018 р. ВККС за­пла­но­ва­но про­ве­де­н­ня ква­лі­фі­ка­цій­но­го оці­ню­ва­н­ня на від­по­від­ність за­йма­ній по­са­ді 1060 суд­дів мі­сце­вих та апе­ля­цій­них су­дів. Ста­ном на 26.06.2018 р. сто­сов­но 994 суд­дів за­вер­ше­но ква­лі­фі­ка­цій­не оці­ню­ва­н­ня. З них 805 суд­дів ви­зна­но та­ки­ми, що від­по­від­а­ють за­йма­ній по­са­ді. Про­те 189 суд­дів ре­ко­мен­до­ва­но звіль­ни­ти або вже звіль­не­ні.

Во­дно­час Ука­за­ми Пре­зи­ден­та України від 29.12.2017 р. бу­ло прийня­то рі­ше­н­ня про лі­кві­да­цію, ре­ор­га­ні­за­цію мі­сце­вих та апе­ля­цій­них су­дів та ство­ре­н­ня но­вих окру­жних су­дів, апе­ля­цій­них су­дів в апе­ля­цій­них окру­гах. За­га­лом, за­мість 663 мі­сце­вих су­дів утво­ре­но 283 окру­жних су­дів. На сьо­го­дні стро­ки та по­ря­док лі­кві­да­ції, пе­ре­да­н­ня справ ще не ви­зна­че­ні.

От­же, су­до­ва ре­фор­ма в Укра­ї­ні ство­ри­ла пе­ред­умо­ви для ви­рі­ше­н­ня су­да­ми спо­рів у розумні стро­ки та за­без­пе­чи­ла мо­жли­вість уча­сни­кам про­це­су про­гно­зу­ва­ти стро­ки прийня­т­тя су­до­вих рі­шень. Про­те для ре­а­лі­за­ції цих умов не­об­хі­дна ста­біль­на су­до­ва си­сте­ма з до­ста­тньою кіль­кі­стю суд­дів, яка має бу­ти ство­ре­на пі­сля за­вер­ше­н­ня су­до­вої ре­фор­ми.

Ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень

У зв’яз­ку з низь­ки­ми по­ка­зни­ка­ми фа­кти­чно­го ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень, пи­та­н­ня не­об­хі­дно­сті ре­фор­му­ва­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі при­му­со­во­го ви­ко­на­н­ня рі­шень за­ли­ша­є­ться одним з на­галь­них.

Ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень є не­о­дмін­ною скла­до­вою су­до­во­го роз­гля­ду, на що та­кож не­о­дно­ра­зо­во звер­тав ува­гу Єв­ро­пей­ський суд з прав лю­ди­ни, оскіль­ки са­ме під час ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень до­ся­га­є­ться кін­це­ва ме­та пра­во­су­д­дя і від­бу­ва­є­ться ре­аль­не по­нов­ле­н­ня по­ру­ше­них прав гро­ма­дян. Во­дно­час без на­ле­жно­го ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень пра­во­су­д­дя зво­ди­ться на­ні­вець.

У 2016 р. з ме­тою під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті при­му­со­во­го ви­ко­нан- ня су­до­вих рі­шень бу­ло за­про­ва­дже­но ін­сти­тут при­ва­тних ви­ко­нав­ців та ав­то­ма­ти­зо­ва­ну си­сте­му оброб­ки да­них для обмі­ну ін­фор­ма­ці­єю про ви­ко­нав­че про­ва­дже­н­ня. Ін­сти­тут при­ва­тних ви­ко­нав­ців по­ви­нен був ство­ри­ти кон­ку­рен­цію дер­жав­ній ви­ко­нав­чій слу­жбі та змен­ши­ти на­ван­та­же­н­ня дер­жав­них ви­ко­нав­ців. Про­те на­ра­зі де­я­кі при­ва­тні ви­ко­нав­ці ще не мо­жуть за­без­пе­чи­ти за­пи­ти що­до ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень.

Зокре­ма, ста­ном на кі­нець 2017 р. до Єди­но­го ре­є­стру при­ва­тних ви­ко­нав­ців України бу­ло вклю­че­но при­бли­зно 80 осіб, а ста­ном на кі­нець ли­пня 2018 р. – 120 осіб. При цьо­му, згі­дно зі зві­том Мі­ні­стер­ства юсти­ції України, ли­ше за 2017 р. втри­чі збіль­ши­ла­ся кіль­кість ви­ко­на­них су­до­вих рі­шень у ци­віль­них і го­спо­дар­ських спра­вах (з 6% у 2016 р. до 18% у 2017 р., в то­му чи­слі зав­дя­ки при­ва­тним ви­ко­нав­цям).

Без­пе­ре­чно, про­гре­сом для здій­сне­н­ня ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня є за­про­ва­дже­н­ня ав­то­ма­ти­зо­ва­ної си­сте­ми ви­ко­нав­чо­го про­ва­дже­н­ня, до якої вхо­дить Єди­ний ре­єстр бор­жни­ків та ін­фор­ма­цій­ні ба­зи да­них. На­при­клад, но­та­рі­у­си, ор­га­ни, що здій­сню­ють ре­є­стра­цію май­на, дер­жав­ні ре­є­стра­то­ри ре­чо­вих прав на не­ру­хо­ме май­но не ли­ше від­мов­ля­ють у здій­снен­ні ре­є­стра­цій­них дій будь-якій осо­бі, яка вне­се­на до Єди­но­го ре­є­стру бор­жни­ків та має на­мір здій­сни­ти від­чу­же­н­ня на­ле­жно­го їй май­на, але й по­вин­ні по­ві­до­ми­ти дер­жав­но­го або при­ва­тно­го ви­ко­нав­ця про май­но, яке бор­жник мав на­мір від­чу­жи­ти.

Та­ким чи­ном, вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­ду­ри ви­ко­нав­чо­го впро­ва­дже­н­ня та ефе­ктив­не ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень вба­ча­є­ться са­ме в подаль­шо­му роз­ви­тку при­ва­тної си­сте­ми ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень та ав­то­ма­ти­за­ції про­це­сів, у то­му чи­слі що­до по­шу­ку ра­хун­ків бор­жни­ка, за­без­пе­че­н­ня до­сту­пу ви­ко­нав­ців до дер­жав­них баз да­них і ре­є­стрів, що має на ме­ті зна­чне змен­ше­н­ня ча­со­вих та фі­нан­со­вих ви­трат на здій­сне­н­ня ви­ко­нав­чих дій.

Ви­снов­ки

Ство­ре­н­ня но­во­го Вер­хов­но­го Су­ду, вве­де­н­ня в дію но­вих про­це­су­аль­них ко­де­ксів, за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­но­го су­до­чин­ства – це змі­ни, які вже є пе­ред­умо­вою для за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го здій­сне­н­ня пра­во­су­д­дя. У свою чер­гу, су­до­ва си­сте­ма отри­має змо­гу ви­ко­ри­ста­ти свій по­тен­ці­ал ли­ше пі­сля пов­но­го за­вер­ше­н­ня су­до­вої ре­фор­ми, ви­рі­ше­н­ня всых ка­дро­вих і ор­га­ні­за­цій­них пи­тань що­до за­без­пе­че­н­ня на­ле­жної ро­бо­ти су­дів та ре­а­лі­за­ції в пов­ній мі­рі ре­фор­ми си­сте­ми ви­ко­на­н­ня су­до­вих рі­шень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.