Kyiv Legal Hackers у Нью-Йор­ку

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ва­лен­тин В ПІВОВАРОВ ПІВОВАРОВ, Сo-Founder, MD PatentBot, спів­ор­га­ні­за­тор Kyiv Legal Hackers

Істо­рія укра­їн­ської ча­сти­ни між­на­ро­дно­го ком'юні­ті фа­хів­ців, які пра­цю­ють на ме­жі те­хно­ло­гій та пра­ва Kyiv Legal Hackers, роз­по­ча­лась пів­то­ра ро­ку то­му. Мій пар­тнер зна­йшов у Twitter пост з хе­ште­гом legaltech про по­шук лю­дей, які за­ці­кав­ле­ні у про­су­ван­ні ін­ду­стрії ін­но­ва­цій у пра­ві в Сан-Ді­є­го. Про Укра­ї­ну там не зга­ду­ва­ло­ся, але нев­же це мо­же ста­ти пе­ре­шко­дою? Я на­пи­сав ав­то­ру тві­та, за­снов­ни­ку Legal Hackers ча­пте­ра в Лос-Ан­дже­ле­сі Amy Wan, що те­ри­то­рі­аль­но ми зна­хо­ди­мо­ся не в США, але ба­жа­н­ня і мо­жли­во­сті у нас ве­ли­че­зні. В ре­зуль­та­ті – ін­тро із за­снов­ни­ком Global Legal Hackers з Нью-Йор­ку, де­кіль­ка скай­пів та пла­ну­ва­н­ня на рік упе­ред. Вже у кві­тні 2017 р. Kyiv Legal Hackers за­яви­ли про старт ро­бо­ти в Укра­ї­ні, став­ши пер­шим legaltech ком'юні­ті в Схі­дній Єв­ро­пі та се­ред кра­їн пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру. Зго­дом ми про­ве­ли пер­ший в істо­рії Схі­дної Єв­ро­пи ха­ка­тон юри­ди­чних ін­но­ва­цій, пер­ший EU Legal Hackers Summit, на яко­му зі­бра­ли лю­дей з біль­ше ніж 12 кра­їн, в то­му чи­слі legaltech ен­ту­зі­а­стів з Ка­на­ди й США, чи­слен­ні кон­фе­рен­ції та мі­та­пи. Сьо­го­дні за­галь­на кіль­кість уча­сни­ків ком'юні­ті на­лі­чує вже май­же 500 осіб.

Гло­баль­ний рух, який став осно­вою для по­яви Legal Hackers ча­пте­рів у всьо­му сві­ті, роз­по­чав­ся у 2012 р. в Нью-Йор­ку. То­ді пі­сля обго­во­ре­н­ня но­во­вве­день в ав­тор­сько­му пра­ві аме­ри­кан­ські юри­сти впер­ше спро­бу­ва­ли да­ти від­по­відь на за­пи­та­н­ня про те, як во­ни мо­жуть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­хно­ло­гії для ви­рі­ше­н­ня пра­во­вих пи­тань.

Бі­ля ви­то­ків сто­я­ли про­фе­сор Джо­на­тан Аскін та сту­ден­ти клі­ні­ки Бру­клін­сько­го юри­ди­чно­го ін­ку­ба­то­ра і по­лі­ти­ки, які ви­рі­ши­ли про­ве­сти пер­ший у сві­то­вій істо­рії ха­ка­тон юри­ди­чних ін­но­ва­цій. Зу­стріч у вузь­ко­му ко­лі на­зва­ли New York Legal Hackers. Пі­сля успі­шно про­ве­де­но­го ха­ка­то­ну ідею по­ді­бних зу­стрі­чей під­хо­пив Ва­шинг­тон, а по­тім ком'юні­ті по­ши­ри­ло­ся на ін­ші шта­ти та кон­ти­нен­ти.

То­му са­ме в США що­рі­чно про­хо­дить International Legal Hackers Summit, го­лов­ною іде­єю яко­го є обмін до­сві­дом се­ред ло­каль­них від­ді­лень, а та­кож обго­во­ре­н­ня ідей та ду­мок що­до май­бу­тньо­го роз­ви­тку ком'юні­ті.

Мій шлях до то­го, щоб взя­ти участь у гло­баль­но­му са­мі­ті та пред­ста­ви­ти укра­їн­ський legaltech сві­ту із сер­ця Нью-Йор­ка, роз­по­чав­ся ще рік то­му. То­ді, за пев­ним збі­гом об­ста­вин, ви­да­ча ві­зи за­тя­гну­ла­ся. У 2017 р., до остан­ньо­го спо­ді­ва­ю­чись на кра­ще, ме­ні не вда­ло­ся своє­ча­сно отри­ма­ти до­звіл та по­ле­ті­ти в США. У 2018 р., ма­ю­чи на ру­ках ві­зу, я зро­зу­мів, що про­сто зо­бов'яза­ний зро­би­ти все мо­жли­ве, щоб ма­ти мо­жли­вість осо­би­сто роз­по­ві­сти про успі­хи укра­їн­сько­го legaltech та на­шо­го ком'юні­ті.

На мо­мент прийня­т­тя цьо­го рі­ше­н­ня я вже че­твер­тий мі­сяць пе­ре­бу­вав у Гон­кон­зі, де про­хо­див аксе­ле­ра­цій­ну про­гра­му з про­е­ктом PatentBot в одно­му з най­біль­ших аксе­ле­ра­то­рів Гон­кон­гу Betatron. Че­сно ка­жу­чи, ле­ті­ти з Гон­кон­гу в США – не най­лег­ше зав­да­н­ня, але я усві­до­мив, що є ли­ше два ва­рі­ан­ти: ле­ті­ти че­рез пів­сві­ту (а це близь­ко 13 тис. км), змі­ню­ва­ти свій біо­ритм та отри­ма­ти силь­ний дже­тлаг, оскіль­ки рі­зни­ця в ча­сі ста­но­вить 12 го­дин, але ри­зи­кну­ти й узя­ти участь, або за­ли­ша­ти­ся в Гон­кон­зі та пра­цю­ва­ти в ком­фор­ті, як і в ми­ну­лі мі­ся­ці, у шта­тно­му ре­жи­мі.

Укра­їн­сько­му legaltech на Схі­дно­му узбе­реж­жі бу­ти! Пер­ші емо­ції

Рі­ше­н­ня бу­ло прийня­то: ри­зи­кну­ти та по­ле­ті­ти! Зви­чай­но, зі­гра­ли роль ще й ін­ші чин­ни­ки. Ра­ні­ше я ні­ко­ли не був на Схі­дно­му узбе­реж­жі США, ме­ні бу­ло ці­ка­во по­ба­чи­ти­ся з пер­шим аме­ри­кан­ським клі­єн­том на­шо­го про­е­кту PatentBot, з яким ми під­три­му­є­мо дру­жній зв'язок вже не один мі­сяць. Став­ки бу­ли зро­бле­ні, кви­тки при­дба­ні, жи­тло за­ре­зер­во­ва­но по­бли­зу Цен­траль­но­го пар­ку. 19 сер­пня я ви­їхав в ае­ро­порт у Гон­кон­зі. У ме­не одра­зу ж по­ча­ли­ся при­го­ди. Я ле­тів ізра­їль­ськи­ми авіа­лі­ні­я­ми. Ще до отри­ма­н­ня кви­тка ме­ні по­ста­ви­ли близь­ко 50 за­пи­тань, пе­ре­вер­ну­ли та пе­ре­ві­ри­ли весь ба­гаж. Ті ще роз­ва­ги! По­тім бу­ло два пе­ре­льо­ти по 11 го­дин з пе­ре­сад­кою в Те­льАві­ві. Ма­буть, як ком­пен­са­цію, на ве­ли­ке зди­ву­ва­н­ня, кор­дон та па­спорт­ний кон­троль в ае­ро­пор­ту Кен­не­ді в Нью-Йор­ку я про­йшов за 5 хви­лин.

Пер­ше вра­же­н­ня від Нью-Йор­ку бу­ло ду­же силь­ним. На­сам­пе­ред, я по­мі­тив кон­траст з Гон­кон­гом – це лю­ди та енер­гія мі­ста. По­го­да та­кож на­ба­га­то ближ­ча до на­шої, ніж та, до якої я вже звик в Азії. Оскіль­ки мій ба­гаж був за­гу­бле­ний під час пе­ре­льо­тів і на той мо­мент з ре­чей у ме­не був ли­ше рюк­зак, я ви­рі­шив про­гу­ля­ти­ся до Цен­траль­но­го пар­ку пі­шки. Енер­ге­ти­ка мі­ста дій­сно вра­жа­ла! Це на­віть скла­дно опи­са­ти сло­ва­ми. Ви­рі­шив­ши слі­ду­ва­ти аме­ри­кан­ським тра­ди­ці­ям, я ку­пив ве­ге­та­рі­ан­ський сен­двіч з ка­вою за 5 до­ла­рів у кі­о­ску та з'їв йо­го на ла­во­чці. Са­ме там і в цей мо­мент я усві­до­мив: я в одно­му з най­ві­до­мі­ших міст пла­не­ти, в еко­но­мі­чно­му та фі­нан­со­во­му цен­трі США, в мі­сті, ку­ди мріє по­тра­пи­ти ко­жен. Ве­ли­че­зне за­до­во­ле­н­ня та одно­ча­сно від­по­від­аль­ність! З Нью-Йор­ком ми по­ча­ли ди­ха­ти в один такт з пер­ших хви­лин. По­пе­ре­ду че­кав не ли­ше са­міт, під­го­тов­ка до яко­го роз­по­ча­лась ще до по­їзд­ки. Ра­зом з мо­єю ко­ле­гою, CEO PatentBot На­та­лі­єю Вла­ди­ми­ро­вою, про­тя­гом ти­жня ми зу­стрі­ча­ли­ся з по­тен­цій­ни­ми пар­тне­ра­ми, ін­ве­сто­ра­ми та клі­єн­та­ми, які да­ва­ли нам цін­ні по­ра­ди що­до аме­ри­кан­сько­го рин­ку.

International Legal Hackers Summit. По­ча­ток

Про­гра­ма са­мі­ту скла­да­є­ться з 3-х днів, вклю­ча­ю­чи пре-па­ті на­пе­ре­до­дні го­лов­ної кон­фе­рен­ції в Бру­клі­ні в одно­му з аме­ри­кан­ських ба­рів. Це був мій пер­ший ві­зит у Бру­клін і мо­жу ска­за­ти, що він зна­чно від­рі­зня­є­ться від Ман­хет­те­на сво­їм спо­ко­єм та роз­мі­ре­ні­стю. Він на­віть чи­мось схо­жий на Лі­вий бе­рег Ки­є­ва. В цей день я по­зна­йо­мив­ся з ба­га­тьма ор­га­ні­за­то­ра­ми ін­ших Legal Hackers ча­пте­рів з рі­зних ку­то­чків сві­ту, яких ра­ні­ше ба­чив ли­ше в ін­тер­не­ті. Це ди­во­ви­жне від­чу­т­тя! Адже те, що кіль­ка ро­ків то­му зда­ва­ло­ся та­ким да­ле­ким і не­д­ося­жним, ви­яви­ло­ся та­ким близь­ким. Оскіль­ки ме­ні бу­ло ва­жли­во гі­дно пред­ста­ви­ти на­ше ком’юні­ті Kyiv Legal Hackers на­сту­пно­го ран­ку, з пре-па­ті я по­їхав на­ба­га­то ра­ні­ше ніж ін­ші.

День пер­ший. 25 сер­пня

Про­гра­ма пер­шо­го дня са­мі­ту бу­ла най­більш на­си­че­ною. По­ча­ток о 9 ран­ку, по­тім ві­таль­не сло­во від одно­го з ор­га­ні­за­то­рів Джейм­со­на Дем­псі (до ре­чі, він брав участь в Єв­ро­пей­сько­му Са­мі­ті в Оде­сі, який ми про­ве­ли у трав­ні 2018 р.), по­тім пре­зен­та­ції екс­пер­тів та сві­то­вих ча­пте­рів.

Пер­шою ви­сту­пи­ла Colleen V. Chien (Кол­лін В. Чи­єн) – про­фе­сор пра­ва в юри­ди­чній шко­лі уні­вер­си­те­ту Сан­та-Кла­ра, в яко­му во­на ви­кла­дає па­тен­тне пра­во, між­на­ро­дну ін­те­ле­кту­аль­ну вла­сність та за­со­би пра­во­во­го за­хи­сту. У 2013 р. во­на бу­ла ви­зна­на одним з кра­щих юри­стів у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті у сві­ті, а з 2013 р. до 2015 р. пра­цю­ва­ла в Бі­ло­му до­мі та бу­ла стар­шим ра­дни­ком пре­зи­ден­та США Ба­ра­ка Оба­ми з ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та ін­но­ва­цій. Кол­лін ві­до­ма в усьо­му сві­ті сво­ї­ми до­слі­дже­н­ня­ми та пу­блі­ка­ці­я­ми з пи­тань вну­трі­шньо­го й між­на­ро­дно­го па­тен­тно­го пра­ва і по­лі­ти­ки США.

Во­на не­о­дно­ра­зо­во да­ва­ла свід­че­н­ня пе­ред Кон­гре­сом, а та­кож при­ду­ма­ла тер­мін PAE – па­тен­тні су­до­ві роз­гля­ди. По­лі­ти­чні ре­ко­мен­да­ції, які во­на роз­ро­бля­ла ра­зом зі спів­ав­то­ра­ми, у ста­т­тях що­до пе­ре­гля­ду за­ко­но­дав­ства та ін­ших фо­ру­мах, бу­ли прийня­ті Вер­хов­ним су­дом США, в за­ко­но­про­е­ктах Кон­гре­су, в Па­тен­тно-тор­го­вель­ній па­ла­ті США і 32 шта­та­ми. Кол­лін ви­зна­на «одним з най­більш ци­то­ва­них екс­пер­тів у па­тен­тній си­сте­мі» США. Оскіль­ки наш про­ект PatentBot пов'яза­ний з ін­те­ле­кту­аль­ною вла­сні­стю, для нас бу­ло цін­ним по­спіл­ку­ва­ти­ся з Кол­лін пі­сля пре­зен­та­ції та отри­ма­ти від неї осо­би­стий фі­дбек.

Пі­сля ви­сту­пу Кол­лін бу­ли пре­зен­та­ції ор­га­ні­за­то­рів Legal Hackers ча­пте­рів з рі­зних ку­то­чків сві­ту. У пер­ший день бу­ло близь­ко 10 пре- зен­та­цій, під час яких ко­жен роз­по­від­ав про успі­хи ком'юні­ті у сво­їй кра­ї­ні. Ме­ні за­пам’ята­ли­ся і ста­ли най­більш ці­ка­ви­ми дві пре­зен­та­ції.

Colombia Legal Hackers від­зна­чи­ли­ся сво­єю актив­ні­стю. Во­ни за­йма­ю­ться під­го­тов­кою до мас­шта­бно­го між­на­ро­дно­го за­хо­ду в лю­то­му 2019 р. Ці­ка­вим та ку­ме­дним був до­свід то­го, як не ро­зу­мі­ю­чи, чим за­йма­ю­ться «пра­во­ві ха­ке­ри», до них ча­сто звер­та­ли­ся за по­слу­гою ха­кну­ти ака­унт у со­ці­аль­них ме­ре­жах або ін­шу по­ді­бну си­сте­му. До ре­чі, з чи­мось по­ді­бним ми та­кож де­кіль­ка ра­зів зі­штов­ху­ва­ли­ся в Укра­ї­ні.

Зди­ву­ва­ли сво­єю пре­зен­та­ці­єю Legal Hackers з Бра­зи­лії. У них в кра­ї­ні є 9 від­ді­лень і во­ни на­стіль­ки актив­ні, що за­галь­на кіль­кість всіх уча­сни­ків ста­но­вить близь­ко 1,5 тис. осіб. До цьо­го я не знав, що юри­ди­чний ри­нок Бра­зи­лії на­стіль­ки ве­ли­кий. З на­се­ле­н­ня 208 млн лю­дей – 1 млн юри­стів і ще близь­ко 1 млн сту­ден­тів на­вча­ю­ться на всіх юри­ди­чних фа­куль­те­тах. По­тен­ці­ал ав­то­ма­ти­за­ції та за­га­лом впро­ва­дже­н­ня юри­ди­чних ін­но­ва­цій в цій кра­ї­ні ве­ли­че­зний.

У сво­їй пре­зен­та­ції я роз­по­вів про на­ше ком’юні­ті Kyiv Legal Hackers. Ко­ро­тко про на­ші ре­зуль­та­ти. Від­то­ді як мій пар­тнер Не­стор Ду­бне­вич зна­йшов у Twitter за хе­ште­гом #legaltech за­снов­ни­ка Los Angeles Legal Hackers Amy Wan, ми­ну­ло пів- то­ра ро­ку. За цей час ми ста­ли пер­шим у Схі­дній Єв­ро­пі Legal Hackers від­ді­ле­н­ням, про­ве­ли два мас­шта­бних ха­ка­то­на, які від­ві­да­ли біль­ше ніж 300 осіб, ство­ри­ли 25 legaltech про­ду­ктів. Не­зва­жа­ю­чи на те, що наш ча­птер ки­їв­ський, окрім Ки­є­ва, ми про­ве­ли івен­ти у Льво­ві, Хар­ко­ві, Оде­сі. Ми взя­ли участь та пред­ста­ви­ли Укра­ї­ну на Digital Festival у Брюс­се­лі ра­зом з від­ді­ле­н­ням Legal Hackers з Бель­гії. Ча­сти­на на­шої ко­ман­ди ми­ну­ло­го ро­ку пред­ста­ви­ла ком'юні­ті на International Legal Hackers Summit у Нью-Йор­ку.

Крім ве­ли­ких кон­фе­рен­цій та ха­ка­то­нів, ми про­ве­ли дві лі­тні не­твор­кінг-ве­чір­ки, на яких під му­зи­ку (в ми­ну­ло­му ро­ці у нас на­віть був ві­ніл) та на­пої об'єд­ну­є­мо всіх legaltechен­ту­зі­а­стів для які­сно­го спіл­ку­ва­н­ня. Та­кож ми про­ве­ли пер­ший в істо­рії

У про­це­сі роз­ви­тку ін­ду­стрії legaltech, на­сам­пе­ред, все бу­ду­є­ться на люд­ських сто­сун­ках

EU Legal Hackers Summit у трав­ні 2018 р. в Оде­сі та зі­бра­ли близь­ко 150 уча­сни­ків з 12 кра­їн сві­ту, які обмі­ню­ва­ли­ся між­на­ро­дним до­сві­дом та іде­я­ми роз­ви­тку legaltech у сво­їй кра­ї­ні. Та­кож ми до­по­мо­гли від­кри­ти Legal Hackers від­ді­ле­н­ня в Ро­сії, Бі­ло­ру­сі та Мол­до­ві. Це ли­ше по­ча­ток, адже у нас ще ба­га­то гло­баль­них пла­нів на май­бу­тнє.

Пі­сля пре­зен­та­цій усіх ча­пте­рів та лан­чу не­ймо­вір­ну пре­зен­та­цію про­ве­ла Katherine Maher, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор фон­ду Wikimedia Foundation – не­ко­мер­цій­ної бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції, яка під­три­мує ін­фра­стру­кту­ру для ро­бо­ти низ­ки ба­га­то­мов­них кра­уд­сор­син­го­вих ві­кі-про­е­ктів, вклю­ча­ю­чи Ві­кі­пе­дію, Ві­кі­слов­ник, Ві­кі­ци­та­ти, Ві­кі­пі­дру­чник та ін. Як ви­яви­ло­ся, Ке­трін – друг ди­тин­ства ор­га­ні­за­то­ра Global Legal Hackers Джейм­со­на Дем­псі. Її пре­зен­та­ція сто­су­ва­ла­ся Ві­кі­ме­діа та сай­ту Ві­кі­пе­дія.

З го­лов­но­го, що за­пам'ята­ло­ся, вар­то від­зна­чи­ти, що Ві­кі­пе­дія вхо­дить у ТОП-5 най­по­пу­ляр­ні­ших сай­тів у сві­ті. В се­ре­дньо­му по­над 3 тис. ра­зів на день ко­ри­сту­ва­чі чи­та­ють ма­те­рі­а­ли на те­му прав лю­ди­ни (для по­рів­ня­н­ня, но­ви­ни про Пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па – по­над 6 тис. ра­зів). Та­кож зди­ву­вав факт про Ві­кі­пе­дію в Афри­ці, де на­се­ле­н­ня кон­ти­нен­ту ста­но­вить 1,2 млрд лю­дей, а ма­те­рі­а­ли про куль­ту­ру кон­ти­нен­ту на 98,3% на­пи­са­ні не афри­кан­ця­ми.

Крім до­сві­ду в га­лу­зі ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій, Ке­трін Ма­єр пра­цю­ва­ла в не­ко­мер­цій­них та між­на­ро­дних се­кто­рах, при­ді­ля­ю­чи осо­бли­ву ува­гу ви­ко­ри­стан­ню те­хно­ло­гій для роз­ши­ре­н­ня прав лю­ди­ни й між­на­ро­дно­го роз­ви­тку. Го­лов­на те­за, яку во­на на­ма­га­ла­ся до­не­сти про­тя­гом усьо­го ви­сту­пу – зна­н­ня та до­ступ до ін­фор­ма­ції є ва­жли­вою та не­о­дмін­ною скла­до­вою до­сту­пу пра­во­су­д­дя.

Пі­сля пре­зен­та­цій Legal Hackers ча­пте­рів та ви­сту­пів екс­пер­тів від­бу­лась низ­ка вор­кшо­пів на те­ми Legal Design, про­гра­му­ва­н­ня для юри­стів, Blockchain Law & Policy Town Hall і LegalTech. За що­рі­чною тра­ди­ці­єю, пі­сля за­кін­че­н­ня пер­шо­го дня всі уча­сни­ки са­мі­ту зі­бра­ли­ся на спіль­не фо­то бі­ля Бру­клін­сько­го і Ман­хет­тен­сько­го мо­сту.

Дру­гий день роз­по­чав­ся з пре­зен­та­ції Justin Brannan, ко­ли­шньо­го му­зи­кан­та-гі­та­ри­ста одно­го з ві­до­мих аме­ри­кан­ських гур­тів, який на­ра­зі є чле­ном Ра­ди в Нью-Йор­ку з Бей-Рідж та ди­ре­кто­ром зі зв'яз­ків і за­ко­но­дав­чих пи­тань по­лі­ти­ка Він­сен­та Джен­ті­ле. Джа­стін до­по­міг роз­ро­би­ти та пе­ре­да­ти ва­жли­ві за­ко­ни, спря­мо­ва­ні на роз­ши­ре­н­ня до­сту­пу до по­сі­бни­ків, про­грам і по­слуг Нью-Йор­ку для ве­те­ра­нів, а та­кож за­ко­ни, які за­хи­ща­ють без­ро­бі­тних від дис­кри­мі­на­ції в ро­бо­ті. Крім то­го, Джа­стін до­по­міг ство­ри­ти по­всю­дний ре­єстр жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми. Він вва­жа­є­ться одним з не­ба­га­тьох лю­дей, які пе­ре­тво­ри­ли пра­ва тва­рин у га­ря­чу те­му на ви­бор­чих пе­ре­го­нах ме­ра Нью-Йор­ка у 2013 р. У 2017 р. Джа­стін Бран­нан був обра­ний пред­став­ни­ком одно­го з окру­гів у Бру­клі­ні та успі­шно бо­ре­ться за пра­ва лю­дей з ма­лим і се­ре­днім до­ста­тком.

Пі­сля ви­сту­пу Джа­сті­на від­бу­ли­ся стра­те­гі­чні се­сії про те, як мо­жна зро­би­ти ком'юні­ті Legal Hackers кра­ще та ефе­ктив­ні­ше, під час яких ко­жен ді­лив­ся сво­ї­ми дум­ка­ми. За­га­лом, у 2018 р. в International Legal Hackers Summit у Нью-Йор­ку взя­ли участь 85 осіб з рі­зних кра­їн. Ба­га­то з них по­обі­ця­ли взя­ти участь в на­сту­пно­му між­на­ро­дно­му івен­ті на­шо­го ком'юні­ті Kyiv Legal Hackers.

Мо­жу з впев­не­ні­стю ска­за­ти, що у сві­то­во­му бі­зне­сі та в про­це­сі роз­ви­тку ін­ду­стрії legaltech, на­сам­пе­ред, все бу­ду­є­ться на люд­ських сто­сун­ках, обмі­ні куль­тур­ни­ми цін­но­стя­ми, а вже по­тім – зна­н­ня­ми. Під­твер­дже­н­ням цьо­го є те, що ор­га­ні­за­тор Global Legal Hackers Джейм­сон Дем­псі пі­сля від­ві­ду­ва­н­ня Єв­ро­пей­сько­го Legal Hackers Са­мі­ту в Оде­сі ви­вчив ки­ри­ли­чний ал­фа­віт та ба­га­то по­чер­пнув для ор­га­ні­за­ції івен­тів від гло­баль­но­го ча­пте­ру та для про­су­ва­н­ня legaltech ін­ду­стрії на аме­ри­кан­сько­му рин­ку.

Це ще раз під­твер­джує, що укра­їн­ський legaltech вже дав­но ви­йшов за ме­жі на­шої кра­ї­ни та ба­га­то в чо­му за­дає тренд ін­ду­стрії не ли­ше в Єв­ро­пі або в кра­ї­нах пост­ра­дян­сько­го про­сто­ру, але й у США. Мо­жли­во, на­шим про­е­ктам не зав­жди ви­ста­чає бі­знес-спря­мо­ва­но­сті та ін­ве­сти­цій, але го­лов­не, що є за­пал, який все по­до­лає. У Kyiv Legal Hackers ду­же ба­га­то пла­нів на но­вий се­зон! То­му при­єд­нуй­те­ся до нас в Telegram (@kyivlegalhackers) і за­ли­шай­те­ся на зв'яз­ку! Я обі­цяю ба­га­то ці­ка­во­го!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.