Адво­кат­ське об'єд­на­н­ня МІТRАХ від­кри­ває офіс в Оде­сі

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

Адво­кат­ське об'єд­на­н­ня МІТRАХ від­кри­ває офіс в Оде­сі. Но­вий офіс роз­по­чав свою ро­бо­ту 27.08.2018 р. Пре­зен­та­ція ло­каль­но­го офі­су від­бу­лась у День не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни на Все­укра­їн­сько­му чем­піо­на­ті Бі­знес-ліг «Що? Де? Ко­ли?», юри­ди­чним пар­тне­ром яко­го ви­сту­пи­ло АО МІТRАХ.

В оде­сько­му офі­сі пра­цю­ва­ти­муть юри­сти та адво­ка­ти, які вже ма­ють ко­ло вла­сних клі­єн­тів та на­пра­цьо­ва­ні ве­ли­кі ло­каль­ні зв'яз­ки. Очо­лить но­вий офіс у ста­ту­сі стар­шо­го пар­тне­ра ві­до­мий в Оде­сі юрист Ма­ксим Глу­хан­чук. До скла­ду оде­ської ко­ман­ди та­кож вхо­дить Оле­ксандр Му­ко­нін, адво­кат з біль­ше ніж 15-рі­чним до­сві­дом юри­ди­чно­го су­про­во­ду скла­дних справ, член Ра­ди адво­ка­тів Оде­ської обла­сті. В ме­жах оде­сько­го офі­су Оле­ксандр ке­рує пра­кти­кою за­хи­сту бі­зне­су. Пра­кти­ку ви­рі­ше­н­ня спо­рів очо­ли­ла Оле­на Ле­ге­чен­ко.

Ді­яль­ність оде­сько­го офі­су бу­де орі­єн­то­ва­на, на­сам­пе­ред, на су­про­від ло­каль­них су­до­вих спо­рів та за- хист бі­зне­су, а та­кож на під­трим­ку ін­те­ре­сів клі­єн­тів цен­траль­но­го офі­су ком­па­нії у пів­ден­но­му ре­гіо­ні. Вузь­ка спе­ці­а­лі­за­ція фі­лії в Оде­сі до­зво­лить АО МІТRАХ роз­ши­ри­ти свої мо­жли­во­сті та ще біль­ше від­по­від­а­ти ви­мо­га­ми клі­єн­тів.

«Від­кри­т­тя офі­су в Оде­сі для нас є стра­те­гі­чним кро­ком і яв­ляє со­бою ло­гі­чно не­об­хі­дне роз­ши­ре­н­ня в ре­гіо­ни. Оде­са – один з най­більш еко­но­мі­чно роз­ви­не­них і по­лі­ти­чно актив­них ре­гіо­нів на­шої кра­ї­ни. Нам вкрай ва­жли­во бу­ти там пов­но- цін­но при­су­тні­ми. Клі­єн­ти все ча­сті­ше звер­та­ю­ться за до­по­мо­гою у скла­дних спра­вах, які ви­ма­га­ють ко­ор­ди­но­ва­но­го пред­став­ле­н­ня їхніх ін­те­ре­сів у рі­зних ре­гіо­нах. Від­кри­т­тя оде­сько­го офі­су де­мон­струє го­тов­ність МІТRАХ йти на­зу­стріч очі­ку­ва­н­ням клі­єн­тів і бу­ти на­дій­ним юри­ди­чним ра­дни­ком там, де це не­об­хі­дно», – про­ко­мен­ту­вав рі­ше­н­ня про ви­хід у пів­ден­ний ре­гіон Ки­ри­ло Фе­сик, ке­ру­ю­чий пар­тнер АО МІТRАХ.

Го­во­ря­чи про роз­ши­ре­н­ня ком­па­нії, Ма­ксим Глу­хан­чук за­зна­чив: «Я ду­же гор­дий ого­ло­си­ти про при­хід МІТRАХ в Оде­су. МІТRАХ ке­ру­є­ться ре­тель­но про­ду­ма­ною стра­те­гі­єю, яка на­дає від­по­відь на го­лов­не пи­та­н­ня – як від­по­від­а­ти очі­ку­ва­н­ням клі­єн­тів на ди­на­мі­чно­му і кон­ку­рен­тно­му рин­ку. Онов­ле­ну ко­ман­ду АО МІТRАХ об'єд­нує спіль­на мен­таль­ність та єди­ний під­хід до ро­бо­ти, що до­зво­лить нам про­по­ну­ва­ти оде­ським клі­єн­там більш ви­со­кий рі­вень сер­ві­су і су­про­від про­е­ктів будь-якої скла­дно­сті в ме­жах одні­єї ком­па­нії. Я впев­не­ний, що си­нер­гія мо­жли­во­стей най­ближ­чим ча­сом дасть свої пло­ди».

Адре­са офі­су ком­па­нії MITRAX в Оде­сі: БЦ Kadorr City Mall, вул. Ге­ну­езь­ка, 24-Б, оф. 411.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.