Axon Partners об’єд­на­ла­ся з хар­ків­ським адво­кат­ським бю­ро Окса­ни Ко­бзар

Yurydychna Gazeta - - НОВИНИ ЮРИДИЧНИЙ БІЗНЕС -

У ті­ні гу­чних об’єд­нань ми зро­би­ли ще одне, але лам­по­ве і ка­мер­не. Те­пер бі­рю­зо­ва юри­ди­чна фір­ма є не ли­ше в Ки­є­ві та Льво­ві, але й у Хар­ко­ві. Об’єд­на­на ком­па­нія ма­ти­ме на­зву Axon Partners.

Бю­ро Окса­ни Ко­бзар, як і Axon Partners, вхо­дить у між­на­ро­дні рей­тин­ги. При цьо­му Axon Partners є то­по­вою укра­їн­ською юри­ди­чною ком­па­ні­єю в ІТ- ін­ду­стрії. На­ше об’єд­на­н­ня має ціл­ком пра­кти­чну ме­ту, а не про­сто пра­гне пе­ре­ва­ли­ти headcount за 30 юри­стів. По-пер­ше, ми ма­є­мо на­мір по­збу­ти­ся бу­ти­ко­во­сті. Те­пер ми ма­є­мо пов­но­цін­ну су­до­ву пра­кти­ку, пра­кти­ку між­на­ро­дно­го опо­да­тку­ва­н­ня і ми­тну пра­кти­ку. По-дру­ге, ми ви­хо­ди­мо за ме­жі ви­клю­чно те­хно­ло­гі­чних і ме­діа ком­па­ній, во­дно­час збе­рі­га­ю­чи фо­кус на ін­но­ва­ці­ях.

По­ту­жна по­да­тко­ва, а тим біль­ше су­до­ва пра­кти­ка – це чер­во­ний оке­ан на рин­ку юри­ди­чних по­слуг. Ра­ні­ше ми не ви­ді­ля­ли їх в окре­мі пра­кти­ки з двох при­чин. Пер­ша при­чи­на – ми не бу­ли го­то­ві кон­ку­ру­ва­ти з лі­де­ра­ми, ве­ли­кою че­твір­кою та укра­їн­ськи­ми BigLaw. Те­пер ми до­ро­сли до кон­ку­рен­ції з укра­їн­ськи­ми BigLaw в ІТ-ін­ду­стрії як зов­ні­шньо (рей­тин­ги), так і вну­трі­шньо (про­це­си та рі­вень екс­пер­ти­зи). Та­ким чи­ном, мо­же­мо на­дбу­до­ву­ва­ти на свою силь­ну екс­пер­ти­зу в ІТ но­ві до­да­тко­ві пра­кти­ки. Дру­га при­чи­на – за­зви­чай по­да­тко­ві та су­до­ві юри­сти за­над­то вжи­ва­ю­ться в роль юри­стів, за­мість то­го щоб бу­ти бі­знес-кон­суль­тан­та­ми для клі­єн­та. Нам ду­же по­ща­сти­ло, що ми по­зна­йо­ми­ли­ся і спра­цю­ва­ли­ся з Окса­ною Ко­бзар.

Ма­ти офі­си у трьох най­біль­ших ІТ-цен­трах Укра­ї­ни бу­ло не стіль­ки на­шою стра­те­гі­єю, скіль­ки мрі­єю. Ве­ли­кі ІТ-ком­па­нії з офі­са­ми роз­роб­ки по всій Укра­ї­ні по­чу­ва­ти­му­ться без­пе­чні­ше, ма­ю­чи по­руч юри­стів. Хо­ча ми те­пер орі­єн­ту­є­мо­ся на ве­ли­кий бі­знес, але про­дов­жи­мо до­по­ма­га­ти стар­та­пам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.