Ево­лю­ція за­ко­но­дав­ства чи зо­на дис­ком­фор­ту?

Yurydychna Gazeta - - АВТОРИ НОМЕРА КОЛОНКА ВИПУСКОВОГО РЕДАКТОРА - Окса­на ГОРЬОВА, жур­на­ліст «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

ВУкра­ї­ні за­ре­є­стро­ва­но чи­ма­ло під­при­ємств з іно­зем­ни­ми ін­ве­сти­ці­я­ми. У ба­га­тьох ви­пад­ках їх за­снов­ни­ки за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб тру­до­ві фун­кції ви­ко­ну­ва­ли са­ме іно­зем­ні гро­ма­дя­ни. Зви­чай­но, час­тка та­ких спе­ці­а­лі­стів, які пра­цю­ють в на­шій кра­ї­ні, є мі­зер­ною, якщо по­рів­ню­ва­ти з кіль­кі­стю тих, які ви­їжджа­ють з Укра­ї­ни. Однак свя­те мі­сце по­ро­жнім не бу­ває, то­му пи­та­н­ня пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців на те­ри­то­рії Укра­ї­ни є до­ста­тньо акту­аль­ним.

Остан­ні рік-пів­то­ра за­ко­но­дав­ство у сфе­рі отри­ма­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців в Укра­ї­ні від­зна­чи­ло­ся сут­тє­ви­ми змі­на­ми. На пе­ре­ко­на­н­ня укра­їн­ських нор­мо­твор­ців, цьо­му спри­яє на­бли­же­н­ня до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів та «усу­не­н­ня бар'єрів для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій», адже са­ме так на­зи­ва­є­ться один із за­ко­нів, що ре­фор­мує про­це­ду­ру. Та чи дій­сно іно­зем­ні пра­ців­ни­ки від­чу­ли на со­бі за­де­кла­ро­ва­ні «по­кра­ще­н­ня»? Це і є клю­чо­вим пи­та­н­ням, від­по­відь на яке спро­бу­ва­ли зна­йти юри­сти.

Про­бле­ма вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб (ВПО) за­ли­ша­є­ться одні­єю з най­більш бо­лю­чих для Укра­ї­ни. Вій­сько­вий кон­флікт на Дон­ба­сі та ане­ксія Кри­му при­зве­ли до то­го, що близь­ко 1,5 млн укра­їн­ців бу­ли зму­ше­ні за­ли­ши­ти вла­сні до­мів­ки. Сьо­го­дні одні­єю з най­пер­ших про­блем ВПО є від­су­тність пра­ва на віль­ний ви­бір мі­сця пе­ре­бу­ва­н­ня та про­жи­ва­н­ня, а та­кож на ре­є­стра­цію або від­нов­ле­н­ня ре­є­стра­ції осо­би в її не­ру­хо­мо­му май­ні, що зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії, не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.