При­го­ди пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні

Остан­ні за­ко­но­дав­чі змі­ни

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО -

Остан­ні рік-пів­то­ра від­зна­чи­ли­ся сут­тє­ви­ми змі­на­ми у про­це­ду­рі пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців та пов’яза­них з цим мі­гра­цій­них про­це­сах (ві­зи, по­свід­ка). При цьо­му чи не ко­жна пор­ція змін су­про­во­джу­ва­ла­ся ко­мен­та­ря­ми нор­мо­твор­ців про на­бли­же­н­ня до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів та «усу­не­н­ня бар'єрів для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій», адже са­ме так ам­бі­цій­но на­зи­ва­є­ться один з остан­ніх за­ко­нів, що ре­фор­мує про­це­ду­ру.

У зо­ні дис­Ком­фор­ту

Та чи дій­сно іно­зем­ні пра­ців­ни­ки від­чу­ли на со­бі за­де­кла­ро­ва­ні «по­кра­ще­н­ня»? Зі сво­го до­сві­ду ро­бо- ти му­шу ска­за­ти, на жаль, по­ки що по­кра­ще­н­ня не від­чу­ва­ю­ться. Ба­га­то з них го­во­рять про від­чу­тний дис­ком­форт. У чо­му ж по­ля­гає при­чи­на дис­ком­фор­ту? На мою дум­ку, на­сам­пе­ред, в очі­ку­ва­н­нях, які не ви­пра­вда­ли­ся.

Як по­ка­зує до­свід, іно­зем­ні пра­ців­ни­ки в біль­шо­сті ви­пад­ків з ро­зу­мі­н­ням став­ля­ться до то­го, що про­це­ду­ра отри­ма­н­ня до­зво­лів в Укра­ї­ні є не­про­стою. Во­дно­час їм хо­че­ться, щоб існу­ва­ли ме­ха­ні­зми, які до­зво­лять спро­сти­ти або хо­ча б при­швид­ши­ти ці про­це­ду­ри для тих, хто го­то­вий за­пла­ти­ти біль­шу ці­ну. Що ж на­то­мість? А на­то­мість при­швид­ше­на (але не спро­ще­на) про­це­ду­ра існує ли­ше для отри­ма­н­ня ві­зи Д, то­ді як для отри­ма­н­ня та по­дов­же­н­ня по­сві­док строк, нав­па­ки, тіль­ки збіль­шу­є­ться і май­же вдві­чі (з 10 ка­лен­дар­них до 15 ро­бо­чих днів). При цьо­му не­має жо­дних офі­цій­них ме­ха­ні­змів для при­ско­ре­но­го/ спро­ще­но­го роз­гля­ду.

За­ра­ди спра­ве­дли­во­сті, вар­то від­зна­чи­ти, що з роз­гля­дом кло­по­тань про ви­да­чу до­зво­лів са­ме на пра­це­вла­шту­ва­н­ня, як пра­ви­ло, пи­та­н­ня стро­ків го­стро не сто­їть, адже пе­ред­ба­че­ні за­ко­ном стро­ки і так до­ста­тньо ко­ро­ткі (7 ро­бо­чих днів для отри­ма­н­ня до­зво­лу і 3 – для по­дов­же­н­ня). Однак з до­зво­ла­ми на пра­цю ма­є­мо тру­дно­щі ін­шо­го ха­ра­кте­ру.

Зокре­ма, «по­кра­ще­на» про­це­ду­ра біль­ше не пе­ред­ба­чає мо­жли­во­сті отри­ма­н­ня ду­блі­ка­ту до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня у ра­зі йо­го втра­ти. Ще пів­бі­ди, якщо до­звіл втра­че­но на ета­пі, ко­ли на йо­го під­ста­ві іно­зе­мець вже отри­мав ві­зу Д і по­свід­ку. В та­ко­му ви­пад­ку мо­жна про­сто «до­тяг­ти» до мо­мен­ту, ко­ли не­об­хі­дно бу­де по­да­ва­ти кло­по­та­н­ня про йо­го по­дов­же­н­ня. Про­те якщо до­звіл втра­че­но не­вдов­зі пі­сля ви­да­чі, іно­зе­мець про­сто не ма­ти­ме змо­ги отри­ма­ти по­свід­ку, адже для цьо­го мі­гра­цій­на слу­жба ви­ма­гає пред’яв­ле­н­ня ори­гі­на­лу до­зво­лу…

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.