Ро­бо­та за три мо­ря

Осо­бли­во­сті пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО - ЮрійЮ ій БАБЕНКО,БАБЕНКО

Акту­аль­ність те­ми та мас­шта­би про­бле­ми

Що­хви­ли­ни з Укра­ї­ни ви­їжджає два за­ро­бі­тча­ни – 100 тис. осіб що­мі­ся­ця ( ukrainianpeopleleaks. com). За по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, кіль­кість тру­до­вих мі­гран­тів з Укра­ї­ни скла­дає при­бли­зно 5 млн осіб. Згі­дно з да­ни­ми ООН, до 2050 р. вна­слі­док цих про­це­сів на­се­ле­н­ня на­шої кра­ї­ни мо­же ско­ро­ти­ти­ся на 18%.

Ана­лі­зу­ю­чи ці при­го­лом­шли­ві фа­кти, за­для по­рів­ня­н­ня ці­ка­во звер­ну­ти ува­гу на кіль­кість іно­зем­ців, які при­їжджа­ють в Укра­ї­ну на пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Так, згі­дно з ін­фор­ма­ці­єю, на­да­ною Дер­жав­ною слу­жбою зайня­то­сті, з по­ча­тку 2017 р. в Укра­ї­ні офі­цій­но пра­цю­ва­ли 12 409 іно­зем­ців (пе­ре­ва­жно гро­ма­дя­ни Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції та Ту­реч­чи­ни).

От­же, час­тка іно­зем­них спе­ці­а­лі­стів, які за­їжджа­ють в Укра­ї­ну, є мі­зер­ною у по­рів­нян­ні з кіль­кі­стю тих, які ви­їжджа­ють. Зви­чай­но, ві­до­мих і зро­зумі­лих пе­ред­умов для цьо­го до­ста­тньо, однак в цьо­му ма­те­рі­а­лі про­по­ну­є­мо звер­ну­ти ува­гу на одну пе­ред­умо­ву, а са­ме на те, на­скіль­ки про­ду­ма­ною є дер­жав­на по­лі­ти­ка у сфе­рі пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні, а та­кож від­по­ві­сти на низ­ку за­пи­тань. Чи не є на­дмір­но об­тя­жли­вою та бю­ро­кра­ти­чною про­це­ду­ра пра­це­вла­шту­ва­н­ня в Укра­ї­ні іно­зем­ців? Чи бу­ли ство­ре­ні які­сні пе­ред­умо­ви та зро­зумі­лі пра­ви­ла для отри­ма­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня? Чи є ефе­ктив­ною дер­жав­на по­лі­ти­ка у цій сфе­рі?

За­галь­ний по­ря­док пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців

Для по­ча­тку роз­гля­не­мо за­галь­ний по­ря­док пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні. Біль­шість пи­тань що­до за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців ре­гу­лю­ю­ться розд. 7 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня» (ст. 42-4210). Якщо ко­ро­тко, нор­ма­тив­но-пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня цьо­го пи­та­н­ня зво­ди­ться до на­сту­пно­го. Для пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ця ро­бо­то­да­вець зо­бов’яза­ний отри­ма­ти до­звіл Дер­жав­ної слу­жби зайня­то­сті (ви­да­є­ться те­ри­то­рі­аль­ним ор­га­ном – Цен­тром зайня­то­сті). До­звіл ви­да­є­ться на кон­кре­тний строк та на ви­зна­че­ну по­са­ду. Однак на по­са­ду за су­мі­сни­цтвом до­звіл мо­жна не отри­му­ва­ти, якщо строк дії тру­до­во­го до­го­во­ру на по­са­ді за су­мі­сни­цтвом не пе­ре­ви­щує строк дії до­зво­лу за основ­ним мі­сцем ро­бо­ти.

За­кон мі­стить пе­ре­лік осіб, яким не по­трі­бно отри­ма­н­ня до­зво­лу. Зокре­ма, це іно­зем­ці, які по­стій­но про­жи­ва­ють в Укра­ї­ні, бі­жен­ці, пред­став­ни­ки авіа­ком­па­ній та фло­ту, акре­ди­то­ва­ні в Укра­ї­ні жур­на­лі­сти, спортс­ме­ни й ар­ти­сти, ви­кла­да­чі, на­у­ков­ці, пра­ців­ни­ки іно­зем­них пред­став­ництв та де­які ін­ші ка­те­го­рії осіб (ч. 6 ст. 42).

До­звіл ви­да­є­ться ро­бо­то­дав­цю за умо­ви ви­пла­ти зар­пла­ти в роз­мі­рі 10 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат (на­ра­зі це 37 230 грн) або 5 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат, якщо осо­ба на­йма­є­ться на ро­бо­ту в гро­мад­ську чи бла­го­дій­ну ор­га­ні­за­цію або в на­вчаль­ний за­клад.

Для отри­ма­н­ня до­зво­лу ро­бо­то­да­вець по­дає за­яву вста­нов­ле­но­го зраз­ка, ко­пію па­спор­та, фо­то­кар­тку іно­зем­ця та ко­пію про­е­кту тру­до­во­го до­го­во­ру (для окре­мих ка­те­го­рій). Для про­дов­же­н­ня стро­ку по­да­ю­ться за­ява, фо­то­кар­тка і до­ку­мен­ти згі­дно з пе­ре­лі­ком для отри­ма­н­ня до­зво­лу, якщо во­ни змі- ни­ли­ся. В обох ви­пад­ках ви­ма­га­ти ін­ші до­ку­мен­ти за­бо­ро­ня­є­ться.

Ст. 423 ре­гу­лює строк дії до­зво­лу (за за­галь­ним пра­ви­лом, до­звіл ви­да­є­ться не біль­ше ніж на 1 рік). Ст. 424 вста­нов­лює пла­ту за ви­да­чу чи про­дов­же­н­ня стро­ку дії до­зво­лу.

У ра­зі змі­ни на­зви/най­ме­ну­ва­н­ня, ре­ор­га­ні­за­ції чи ви­ді­лу ро­бо­то­дав­ця, оформ­ле­н­ня іно­зем­цем но­во­го па­спор­та, змі­ни на­зви по­са­ди чи пе­ре­ве­де­н­ня на ін­шу по­са­ду ро­бо­то­да­вець по­ви­нен вне­сти змі­ни до до­зво­лу про­тя­гом 30 днів пі­сля ви­ни­кне­н­ня вка­за­них об­ста­вин.

Пі­сля отри­ма­н­ня до­зво­лу ро­бо­то­да­вець зо­бов’яза­ний не пі­зні­ше ніж че­рез 90 ка­лен­дар­них днів з да­ти ви­да­чі до­зво­лу та у 10-ден­ний строк пі­сля укла­де­н­ня тру­до­во­го до­го­во­ру на­да­ти йо­го ко­пію до ор­га­ну Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, який ви­дав до­звіл.

Під­ста­ва­ми для від­мо­ви у ви­да­чі або про­дов­жен­ні стро­ків до­зво­лу мо­жуть бу­ти та­кі: не­у­су­не­н­ня не­до­лі­ків за­яви, які бу­ли під­ста­вою для зу­пи­не­н­ня її роз­гля­ду; по­да­н­ня за­яви та до­ку­мен­тів на про­дов­же­н­ня стро­ку до­зво­лу з по­ру­ше­н­ням стро­ків; від­су­тність в Єди­но­му дер­жав­но­му ре­є­стрі юри­ди­чних осіб, фі­зи­чних осіб- під­при­єм­ців ві­до­мо­стей про ро­бо­то­дав­ця чи на­яв­ність ві­до­мо­стей про при­пи­не­н­ня дер­жав­ної ре­є­стра­ції.

На­сам­кі­нець, ст. 4210 пе­ред­ба­чає, що ро­бо­то­да­вець зо­бов’яза­ний по­да­ти за­яву про ска­су­ва­н­ня до­зво­лу, якщо при­пи­не­но тру­до­вий до­го­вір з іно­зем­цем; при­пи­не­но до­го­вір, на під­ста­ві яко­го іно­зе­мець був на­прав­ле­ний на ро­бо­ту; іно­зем­ця ви­зна­но бі­жен­цем або осо­бою, яка по­тре­бує до­да­тко­во­го за­хи­сту.

Мін­со­цпо­лі­ти­ки зо­бов’яза­не ска­су­ва­ти до­звіл у та­ких ви­пад­ках: нев­не­се­н­ня ро­бо­то­дав­цем пла­ти за до­звіл у пе­ред­ба­че­ний строк; не­на­да­н­ня ко­пії тру­до­во­го до­го­во­ру у ви­зна­че­ний строк; по­да­н­ня ро­бо­то­дав­цем за­яви про ска­су­ва­н­ня до­зво­лу; ви­яв­ле­н­ня не­до­сто­вір­но­сті да­них про ви­не­се­н­ня рі­ше­н­ня про при­му­со­ве по­вер­не­н­ня або при­му­со­ве ви­дво­ре­н­ня іно­зем­ця у по­да­них до­ку­мен­тах; вста­нов­ле­н­ня фа­кту за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ця або осо­би без гро­ма­дян­ства на ін­ших умо­вах, ніж ті, що ви­зна­че­ні до­зво­лом; ви­не­се­н­ня ви­ро­ку су­ду про при­тя­гне­н­ня іно­зем­ця до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті.

Вар­то за­ува­жи­ти, що за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає осо­бли­ві ка­те­го­рії іно­зем­ців, які ма­ють пев­ні від­мін­но­сті у про­це­ду­рі отри­ма­н­ня до­зво­лів на пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Зокре­ма, до та­ких іно­зем­ців на­ле­жать:

• іно­зем­ні ви­со­ко­опла­чу­ва­ні про­фе­сіо­на­ли;

• за­снов­ни­ки/уча­сни­ки/бе­не­фі­ці­а­ри юри­ди­чної осо­би, ство­ре­ної в Укра­ї­ні;

• іно­зем­ні пра­ців­ни­ки твор­чих про­фе­сій; • іно­зем­ні ІТ-про­фе­сіо­на­ли; • ви­пу­скни­ки уні­вер­си­те­тів, що вхо­дять до пер­шої со­тні у сві­то­вих рей­тин­гах уні­вер­си­те­тів (на сьо­го­дні пе­ре­лік та­ких рей­тин­гів за­твер­дже­но Роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бмі­ну від 14.03.2018 р. №154-р, він вклю­чає три рей­тин­ги: «Шан­хай­ський», за вер­сі­єю «Таймс» та рей­тинг «К’ю Ес»).

По-пер­ше, до пе­ре­лі­че­них осіб не за­сто­со­ву­є­ться ви­мо­га що­до роз­мі­ру зар­пла­ти (на­га­да­є­мо, за­галь­на ви­мо­га що­до мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру зар­пла­ти на­ра­зі ста­но­вить 37 230 грн). По-дру­ге, строк дії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.