Бу­ла б охо­та – бу­де гар­на ро­бо­та

Що по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти при пра­це­вла­шту­ван­ні іно­зем­ців в Укра­ї­ні

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО - Юлі­яЮ і ЗАРІЧНЮК,ЗАРІЧНЮК юрист Eterna Law За­кон).

Ми­ну­ло­го ро­ку про­це­ду­ра пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців за­зна­ла зна­чних змін в ре­зуль­та­ті на­бра­н­ня чин­но­сті 27.09.2017 р. За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до усу­не­н­ня бар’єрів для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій» №2058-VII (да­лі –

Зокре­ма, за­зна­че­ним За­ко­ном бу­ли вне­се­ні змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня», а са­ме до розд. VII «За­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства в Укра­ї­ні». Окрім то­го, з на­бра­н­ням чин­но­сті За­ко­ном втра­тив чин­ність По­ря­док ви­да­чі, про­дов­же­н­ня дії та ану­лю­ва­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства, за­твер­дже­ний по­ста­но­вою Ка­бмі­ну від 27.05.2013 р. №437. До основ­них змін, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном, вар­то від­не­сти на­сту­пні.

1. Спро­ще­н­ня про­це­ду­ри отри­ма­н­ня до­зво­лу

Ра­ні­ше пе­ред отри­ма­н­ням до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня для іно­зем­но­го спів­ро­бі­тни­ка ро­бо­то­да­вець був зо­бов’яза­ний спо­ві­сти­ти ра­йон­ний центр зайня­то­сті про на­яв­ну ва­кан­сію шля­хом по­да­н­ня Ін­фор­ма­ції про по­пит на ро­бо­чу си­лу (ва­кан­сії). У від­по­від­но­му зві­ті не­об­хі­дно бу­ло вка­за­ти ви­мо­ги до кан­ди­да­та, та­ким чи­ном об­ґрун­то­ву­ю­чи не­об­хі­дність пра­це­вла­шту­ва­ти са­ме іно­зем­ця. По­да­н­ня до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня до­зво­лу бу­ло мо­жли­вим ли­ше че­рез 2 ти­жні з дня по­да­н­ня зві­ту до цен­тру зайня­то­сті. Цю ви­мо­гу бу­ло ска­со­ва­но, що зна­чно при­ско­рює про­цес пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ця.

Крім то­го, був сут­тє­во ско­ро­че­ний пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які по­да­ю­ться ро­бо­то­дав­цем для отри­ма­н­ня до­зво­лу. Спи­сок до­ку­мен­тів ви­гля­дає та­ким чи­ном: • за­ява за вста­нов­ле­ною фор­мою; • ко­пія па­спор­та іно­зем­ця з пе­ре­кла­дом; • ко­льо­ро­ва фо­то­гра­фія; • ко­пія про­е­кту тру­до­во­го до­го­во­ру, по­свід­че­на ро­бо­то­дав­цем.

До на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ном ро­бо­то­дав­ці та­кож по­да­ва­ли та­кі до­ку­мен­ти:

• Ко­пії до­ку­мен­тів про осві­ту або ква­лі­фі­ка­цію іно­зем­ця, ле­га­лі­зо­ва­ні у кра­ї­ні ви­да­чі. Іно­ді ди­пло­ми, які на­да­ва­ли­ся іно­зем­ця­ми, вва­жа­ли­ся та­ки­ми, що не до­во­дять їх рі­вень ква­лі­фі­ка­ції, то­му центр зайня­то­сті від­мов­ляв у ви­да­чі до­зво­лів.

• До­ку­мент, ви­да­ний лі­ку­валь­но­про­фі­ла­кти­чним за­кла­дом, про те, що осо­ба не хво­ра на хро­ні­чний ал­ко­го­лізм, то­кси­ко­ма­нію, нар­ко­ма­нію або ін­ші ін­фе­кцій­ні за­хво­рю­ва­н­ня, пе­ре­лік яких ви­зна­че­но МОЗ. Оскіль­ки отри­ма­ти та­кий до­ку­мент у кра­ї­ні про­жи­ва­н­ня іно­зем­ця бу­ло не­мо­жли­во, йо­му не­об­хі­дно бу­ло про­хо­ди­ти огляд в Укра­ї­ні. Вра­хо­ву­ю­чи, що про­це­ду­ра отри­ма­н­ня до­зво­лу не пе­ред­ба­ча­ла при­су­тно­сті іно­зем­ця в Укра­ї­ні, ця ви­мо­га зна­чно ускла­дню­ва­ла про­цес.

• До­від­ка МВС про те, що іно­зе­мець на мо­мент отри­ма­н­ня до­зво­лу не від­бу­ває по­ка­ра­н­ня за ско­є­н­ня зло­чи­ну та сто­сов­но ньо­го не здій­сню­є­ться кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. Та­ка до­від­ка мо­гла бу­ти отри­ма­на за кор­до­ном або в Укра­ї­ні (якщо іно­зе­мець зна­хо­див­ся на те­ри­то­рії Укра­ї­ни).

2. Мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна пла­та

По­чи­на­ю­чи з 27.09.17 р. ро­бо­то­да­вець має пра­во отри­ма­ти до­звіл на пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ця ли­ше за умо­ви ви­пла­ти йо­му за­ро­бі­тної пла­ти у роз­мі­рі:

• не мен­ше ніж 5 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат (ста­ном на сьо­го­дні – 18 615 грн) – іно­зем­цям, які пра­цю­ють у гро­мад­ських об’єд­на­н­нях, бла­го­дій­них ор­га­ні­за­ці­ях та де­яких на­вчаль­них за­кла­дах;

• не мен­ше ніж 10 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат (ста­ном на сьо­го­дні – 37 230 грн) – для ре­шти ка­те­го­рій пра­ців­ни­ків. З цьо­го пра­ви­ла є де­кіль­ка ви­ня­тків, про що пі­де мо­ва да­лі.

За­ро­бі­тна пла­та, яку ро­бо­то­да­вець бу­де ви­пла­чу­ва­ти іно­зем­цю, вка­зу­є­ться у про­е­кті тру­до­во­го до­го­во­ру, який по­да­є­ться до Цен­тру зайня­то­сті для отри­ма­н­ня до­зво­лу. Крім то­го, ро­бо­то­да­вець зо­бов’яза­ний про­тя­гом 90 днів з дня ви­да­чі до­зво­лу укла­сти тру­до­вий до­го­вір з іно­зем­цем і по­да­ти йо­го ко­пію до Цен­тру зайня­то­сті не пі­зні­ше ніж че­рез 10 днів з дня укла­де­н­ня. Ігно­ру­ва­н­ня ці­єї ви­мо­ги або за­зна­че­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти в ін­шо­му роз­мі­рі є під­ста­вою для ска­су­ва­н­ня до­зво­лу.

3. Ви­зна­че­н­ня осо­бли­вих ка­те­го­рій іно­зем­ців, пра­це­вла­шту­ва­н­ня яких має пев­ні осо­бли­во­сті

До та­ких осо­бли­вих ка­те­го­рій на­ле­жать:

• іно­зем­ні ви­со­ко­опла­чу­ва­ні про­фе­сіо­на­ли (спе­ці­а­лі­сти, які отри­му­ють за­ро­бі­тну пла­ту в роз­мі­рі не мен­ше ніж 50 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат);

• за­снов­ни­ки та/або уча­сни­ки, та/ або бе­не­фі­ці­а­ри юри­ди­чної осо­би, ство­ре­ної в Укра­ї­ні;

• ви­пу­скни­ки уні­вер­си­те­тів, що вхо­дять до пер­шої со­тні у сві­то­вих рей­тин­гах уні­вер­си­те­тів, від­по­від­но до пе­ре­лі­ку, ви­зна­че­но­го КМУ;

• іно­зем­ні пра­ців­ни­ки твор­чих про­фе­сій; • іно­зем­ні ІТ-про­фе­сіо­на­ли. Для за­зна­че­них ка­те­го­рій пра­ців­ни­ків не за­сто­со­ву­ю­ться ви­мо­ги що­до мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти. До то­го ж во­ни мо­жуть отри­ма­ти до­звіл на пра­це­вла­шту­ва­н­ня стро­ком до 3-х ро­ків, то­ді як для ре­шти іно­зем­ців ро­бо­то­да­вець мо­же отри­ма­ти до­звіл стро­ком ли­ше до 1-го ро­ку.

4. Про­дов­же­н­ня до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня ста­ло пла­тною по­слу­гою

Ра­ні­ше ро­бо­то­да­вець спла­чу­вав дер­жав­не ми­то ли­ше за ви­да­чу до­зво­лу на пра­це­вла­шту­ва­н­ня. З на­бра­н­ням чин­но­сті За­ко­ном роз­мір пла­ти за про­дов­же­н­ня до­зво­лу не від­рі­зня­є­ться від пла­ти за йо­го ви­да­чу. Су­ма до спла­ти за­ле­жить від стро­ку дії до­зво­лу – від 2-х до 6-ти про­жи­тко­вих мі­ні­му­мів для пра­це­зда­тних осіб (від 3 524 грн до 10 572 грн).

Вар­то за­зна­чи­ти, що за­га­лом про­це­ду­ра отри­ма­н­ня до­зво­лів на пра­це­вла­шту­ва­н­ня зна­чно спро­сти­ла­ся для усіх ка­те­го­рій іно­зем­них пра­ців­ни­ків. Основ­ною ме­тою за­ко­но­дав­ця бу­ло за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сто­рів, то­му для ці­єї ка­те­го­рії пра­ців­ни­ків бу­ли ство­ре­ні ма­кси­маль­но про­сті умо­ви отри­ма­н­ня до­звіль­них до­ку­мен­тів для ро­бо­ти та про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Во­дно­час вста­нов­ле­н­ня до­во­лі ви­со­кої мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти для іно­зем­но­го спів­ро­бі­тни­ка, який не під­па­дає під жо­дну з осо­бли­вих ка­те­го­рій, спри­яє пра­це­вла­шту­ван­ню гро­ма­дян Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.