Оку­по­ва­ний Дон­бас:

пра­во­ві про­бле­ми вну­трі­шньої мі­гра­ції укра­їн­ців

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО - Дми­тро Д КОНОВАЛЕНКО, КОНОВАЛЕНКО юрист АО «Кло­чков та пар­тне­ри»

Вна­слі­док оку­па­ції Кри­му і во­єн­но­го кон­флі­кту на те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, ста­ном на 05.02.2018 р. на облік бу­ло взя­то 1 493 057 пе­ре­се­лен­ців з Дон­ба­су і Кри­му. У зв’яз­ку з цим, впро­довж остан­ніх ро­ків в Укра­ї­ні від­бу­ва­є­ться ста­нов­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства у сфе­рі вну­трі­шньо­го пе­ре­мі­ще­н­ня осіб, яке на­ра­зі охо­плює до­ста­тньо ши­ро­ке ко­ло пра­во­від­но­син, пов’яза­них з пра­ва­ми ви­му­ше­но пе­ре­мі­ще­них осіб. При цьо­му за­ли­ша­ю­ться не­ви­рі­ше­ни­ми чи­ма­ло пра­во­вих про­блем та ко­лі­зій, які ство­рю­ють сут­тє­ві обме­же­н­ня в мо­жли­во­сті ре­а­лі­за­ції прав вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб.

На­сам­пе­ред, вар­то від­зна­чи­ти, що по­при офі­цій­ну ста­ти­сти­ку взя­т­тя на облік вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, існує до­сить зна­чна кіль­кість ви­му­ше­них пе­ре­се­лен­ців, які фа­кти­чно про­жи­ва­ють в рі­зних ре­гіо­нах Укра­ї­ни, про­те з рі­зних при­чин за­ли­ша­ю­ться бу­ти за­ре­є­стро­ва­ни­ми за сво­ї­ми ко­ли­шні­ми адре­са­ми на не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії. Та­ка си­ту­а­ція зу­мов­лює обме­же­н­ня ба­га­тьох кон­сти­ту­цій­них прав та сво­бод цих гро­ма­дян.

Сьо­го­дні одні­єю з най­пер­ших про­блем вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб є про­бле­ма з пра­вом на віль­ний ви­бір мі­сця пе­ре­бу­ва­н­ня та про­жи­ва­н­ня, а та­кож на ре­є­стра­цію або від­нов­ле­н­ня ре­є­стра­ції осо­би в її не­ру­хо­мо­му май­ні, що зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії, не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні.

У 2015 р. За­ко­ном Укра­ї­ни №888-VIII «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів» бу­ли вне­се­ні пев­ні змі­ни до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сво­бо­ду пе­ре­су­ва­н­ня та віль­ний ви­бір мі­сця про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні», а са­ме пов­но­ва­же­н­ня що­до ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня осіб бу­ли пе­ре­да­ні до ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Тоб­то на­ра­зі від­мі­тку в па­спор­ті про мі­сце ре­є­стра­ції став­лять адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ні від­ді­ли з пи­тань ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня/пе­ре­бу­ва­н­ня фі­зи­чних осіб від­по­від­них мі­сце­вих/ра­йон­них, се­ли­щних, сіль­ських рад.

Для пе­ре­сі­чно­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни за­ре­є­стру­ва­ти своє мі­сце про­жи­ва­н­ня/пе­ре­бу­ва­н­ня не є ве­ли­кою про­бле­мою, адже для цьо­го йо­му не­об­хі­дно зі­бра­ти па­кет до­ку­мен­тів та звер­ну­ти­ся до від­по­від­но­го ор­га­ну. Однак для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб цей по­ря­док не діє. Тож якщо вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­на осо­ба є сту­ден­том, на­вча­є­ться у ВНЗ Укра­ї­ни та за­ре­є­стро­ва­на в гур­то­жи­тку, а по­тім пі­сля за­кін­че­н­ня ВНЗ її зня­ли з ре­є­стра­ції, або якщо це осо­ба, яка впер­ше отри­мує па­спорт­ний до­ку­мент чи від­нов­лює втра­че­ний па­спорт­ний до­ку­мент, во­на фа­кти­чно не змо­же за­ре­є­стру­ва­ти­ся/ від­но­ви­ти ре­є­стра­цію за адре­сою сво­го мі­сця про­жи­ва­н­ня, за­ли­ше­но­го на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії.

У цій сфе­рі пра­во­від­но­син є сут­тє­ва про­га­ли­на. Ст. 6 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про сво­бо­ду пе­ре­су­ва­н­ня та віль­ний ви­бір мі­сця про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні» ви­зна­че­но по­ря­док ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня гро­ма­дян. Для ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня осо­ба по­вин­на по­да­ти пи­сьмо­ву за­яву; до­ку­мент, до яко­го вно­ся­ться ві­до­мо­сті про мі­сце про­жи­ва­н­ня (якщо ди­ти­на не до­ся­гла 16-рі­чно­го ві­ку, по­да­є­ться сві­до­цтво про на­ро­дже­н­ня); до­ку­мент, що під­твер­джує пра­во на про­жи­ва­н­ня в жи­тлі, адре­са яко­го за­зна­ча­є­ться під час ре­є­стра­ції; кви­тан­ція про спла­ту адмі­ні­стра­тив­но­го збо­ру.

По­ста­но­ва КМУ № 207 від 02.03.2016 р. «Про за­твер­дже­н­ня Пра­вил ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня та По­ряд­ку пе­ре­да­чі ор­га­на­ми ре­є­стра­ції ін­фор­ма­ції до Єди­но­го дер­жав­но­го де­мо­гра­фі­чно­го ре­є­стру» ви­зна­чає ор­ган ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня. У п. 3 ці­єї по­ста­но­ви за­зна­че­но, що ре­є­стра­ція мі­сця про­жи­ва­н­ня/пе­ре­бу­ва­н­ня здій­сню­є­ться ви­ко­нав­чим ор­га­ном на те­ри­то­рії від­по­від­ної адмі­ні­стра­тив­но-те­ри­то­рі­аль­ної оди­ни­ці, на яку по­ши­рю­ю­ться пов­но­ва­же­н­ня від­по­від­но­го ор­га­ну. Та­ким чи­ном, ре­є­стра­ція мі­сця про­жи­ва­н­ня осіб здій­сню­є­ться на те­ри­то­рії, за яку від­по­від­ає пев­ний ви­ко­нав­чий ор­ган. Роз­по­ря­дже­н­ням КМУ №1085-р від 07.11.2014 р. ви­зна­че­но пе­ре­лік на­се­ле­них пун­ктів До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, на те­ри­то­рії яких ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди Укра­ї­ни тим­ча­со­во не здій­сню­ють свої пов­но­ва­же­н­ня. На під­ста­ві цьо­го осо­би, які пе­ре­мі­сти­ли­ся або пе­ре­мі­щу­ю­ться на під­кон­троль­ну укра­їн­ській вла­ді те­ри­то­рію, не ма­ють мо­жли­во­сті здій­сни­ти ре­є­стра­цію у сво­їй при­ва­тній вла­сно­сті, яка роз­та­шо­ва­на на те­ри­то­рії До­не­цької, Лу­ган­ської обла­стей або Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим.

Сьо­го­дні до ко­ла та­ких дис­кри­мі­но­ва­них осіб мо­жуть бу­ти від­не­се­ні осо­би, які бу­ли за­ре­є­стро­ва­ні в гур­то­жи­тках, але пі­сля отри­ма­н­ня осві­ти бу­ли зня­ті з ре­є­стра­ції; осо­би, які до­ся­гли 16-рі­чно­го ві­ку та впер­ше отри­му­ють па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни; но­во­на­ро­дже­ні ді­ти, які по­вин­ні бу­ти за­ре­є­стро­ва­ні за адре­сою одно­го з ба­тьків (якщо ба­тьки – ВПО).

До то­го ж під­си­лює про­бле­ма­ти­ку си­сте­ма отри­ма­н­ня, обмі­ну та по­нов­ле­н­ня до­ку­мен­тів (зокре­ма, па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни) для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. По-пер­ше, те­ри­то­рі­аль­ні під­роз­ді­ли Дер­жав­ної мі­гра­цій­ної слу­жби (да­лі – ДМС) від­мов­ля­ю­ться на­да­ва­ти будь-які адмі­ні­стра­тив­ні по­слу­ги пе­ре­се­лен­цям, у яких з рі­зних при­чин не­має від­по­від­ної до­від­ки ВПО та які за­ре­є­стро­ва­ні на тим­ча­со­во

Cи­сте­ма обме­же­н­ня пра­ва на пе­ре­су­ва­н­ня че­рез лі­нію зі­ткне­н­ня та­кож сут­тє­во по­ру­шує пра­ва ВПО

оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. Це є сут­тє­вою про­бле­мою для осіб, які втра­ти­ли па­спорт та не всти­гли офор­ми­ти до­від­ку або ба­жа­ють офор­ми­ти за­кор­дон­ний па­спорт чи отри­ма­ти адмі­ні­стра­тив­ну по­слу­гу.

По-дру­ге, у ра­зі за­мі­ни па­спор­та, ви­да­чі па­спор­та за­мість втра­че­но­го чи ви­кра­де­но­го де-юре мі­сце ре­є­стра­ції пе­ре­се­лен­ців на тим­ча­со­во не­під­кон­троль­ній те­ри­то­рії Укра­ї­ни най­ча­сті­ше не по­нов­лю­є­ться при ви­да­чі но­вих до­ку­мен­тів, на­віть якщо за­яв­ник має до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють йо­го/її пра­во на про­жи­ва­н­ня у вка­за­но­му жи­тлі.

По-тре­тє, існу­ють зна­чні тру­дно­щі під час про­ве­де­н­ня так зва­ної про­це­ду­ри вста­нов­ле­н­ня осо­би. Ця про­це­ду­ра за­сто­со­ву­є­ться у ви­пад­ку, якщо за­яв­ник, який звер­та­є­ться за отри­ма­н­ням па­спор­та за­мість втра­че­но­го або ви­кра­де­но­го, не має ін­ших до­ку­мен­тів з фо­то­кар­ткою, та вклю­чає опи­ту­ва­н­ня не мен­ше ніж 3-х ро­ди­чів, су­сі­дів або будь-яких ін­ших осіб з ме­тою вста­нов­ле­н­ня осо­би за­яв­ни­ка. При цьо­му для пе­ре­се­лен­ців, які ви­їха­ли з те­ри­то­рії сво­го по­стій­но­го про­жи­ва­н­ня, за­без­пе­че­н­ня яв­ки 3-х «свід­ків» для про­хо­дже­н­ня ці­єї про­це­ду­ри стає май­же не­мо­жли­вим. Ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція сто­су­є­ться тих осіб, які ма­ють па­спорт та за­ре­є­стро­ва­ні на не­під­кон­троль­ній Укра­ї­ні те­ри­то­рії, а то­му під­твер­ди­ти дій­сність та­ко­го па­спор­та не вба­ча­є­ться за мо­жли­ве, що є під­ста­вою для від­мо­ви у вчи­нен­ні ба­га­тьох адмі­ні­стра­тив­них по­слуг.

Вка­за­на про­бле­ма тя­гне за со­бою низ­ку ін­ших обме­жень прав (зокре­ма, не­мо­жли­вість ско­ри­ста­ти­ся пев­ни­ми бан­ків­ськи­ми по­слу­га­ми, обме­же­н­ня ви­бор­чих прав та ін.).

На­віть якщо осо­ба має до­від­ку про взя­т­тя на облік вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ної осо­би, про­це­ду­ри ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня ВПО шля­хом про­став­ля­н­ня від­мі­тки про ре­є­стра­цію до до­від­ки про взя­т­тя на облік та пе- ре­вір­ки мі­сця про­жи­ва­н­ня обме­жу­ють пра­во пе­ре­се­лен­ців на сво­бо­ду пе­ре­су­ва­н­ня та віль­ний ви­бір мі­сця про­жи­ва­н­ня. Від­по­від­но до змін, що від­бу­ли­ся (прийня­т­тя По­ста­но­ви КМУ від 04.03.2015 р. №79), дер­жа­ва за­про­ва­ди­ла пра­кти­ку пе­ре­вір­ки мі­сця про­жи­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ців, або так зва­ну про­це­ду­ру ве­ри­фі­ка­ції. При цьо­му від­су­тність пе­ре­се­лен­ців за адре­сою, яку во­ни вка­за­ли при взят­ті на облік, є під­ста­вою для по­збав­ле­н­ня ста­ту­су (зня­т­тя з облі­ку).

Від­по­від­но до ви­ще­за­зна­че­ної По­ста­но­ви КМУ №79, осо­би, які отри­ма­ли до­від­ки про взя­т­тя на облік до 18.03.2015 р. (на­бра­н­ня чин­но­сті По­ста­но­вою КМУ №79), не по­вин­ні са­мо­стій­но звер­та­ти­ся до під­роз­ді­лів ДМС для про­став­ле­н­ня та­кої від­мі­тки до до­від­ки про взя­т­тя на облік, оскіль­ки По­ста­но­вою пе­ред­ба­че­но, що факт про­жи­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ця за вка­за­ною ним адре­сою по­ви­нен бу­ти пе­ре­ві­ре­ний упов­но­ва­же­ним ор­га­ном. Ли­ше пі­сля пе­ре­вір­ки від­бу­ва­є­ться про­став­ле­н­ня та­кої від­мі­тки. Во­дно­час пе­ре­вір­ки мо­жли­ві ли­ше пі­сля то­го, як під­роз­ді­ли Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни пе­ре­да­дуть упов­но­ва­же­ним під­роз­ді­лам ДМС пер­со­наль­ні да­ні пе­ре­се­лен­ців. Однак на сьо­го­дні та­ка пе­ре­да­ча да­них не­мо­жли­ва, оскіль­ки не був роз­ро­бле­ний ме­ха­нізм пе­ре­да­чі цих за­хи­ще­них да­них.

Та­ким чи­ном, пе­ре­вір­ки мі­сця про­жи­ва­н­ня пе­ре­се­лен­ців не­мож- ли­ві та не про­во­дя­ться че­рез об’єктив­ні при­чи­ни від­су­тно­сті нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи для та­ких пе­ре­ві­рок, а от­же, від­су­тня мо­жли­вість про­став­ле­н­ня від­мі­ток ДМС на до­від­ках. Про­те управ­лі­н­ня пра­ці та со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня, цен­три зайня­то­сті, управ­лі­н­ня Пен­сій­но­го Фон­ду Укра­ї­ни та ін­ші ор­га­ни у ра­зі звер­не­н­ня до них пе­ре­се­лен­ців ви­ма­га­ють на­да­н­ня до­від­ки з від­мі­ткою ДМС що­до ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня.

Що­до обме­же­н­ня сво­бо­ди пе­ре­су­ва­н­ня

Обме­же­н­ня прав на віль­ний ви­бір мі­сця про­жи­ва­н­ня су­про­во­джу­є­ться си­стем­ни­ми обме­же­н­ня­ми у пра­ві на сво­бо­ду пе­ре­су­ва­н­ня, яке є не­о­дмін­ним кон­сти­ту­цій­ним пра­вом ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни.

На осо­бли­ву ува­гу за­слу­го­ву­ють окре­мі по­ло­же­н­ня за­ко­ну Укра­ї­ни «Про осо­бли­во­сті дер­жав­ної по­лі­ти­ки із за­без­пе­че­н­ня дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях», а осо­бли­во нор­ми, що ре­гу­лю­ють пи­та­н­ня в’їзду осіб, пе­ре­мі­ще­н­ня то­ва­рів на тим­ча­со­во оку­по­ва­ні те­ри­то­рії в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях і ви­їзд осіб, пе­ре­мі­ще­н­ня то­ва­рів з та­ких те­ри­то­рій.

Ч. 5 ст. 12 За­ко­ну ви­зна­че­но, що з ме­тою за­без­пе­че­н­ня жит­тє­во ва­жли­вих ін­те­ре­сів су­спіль­ства і дер­жа- ви під час від­сі­чі зброй­ної агре­сії в зо­нах без­пе­ки, при­ле­глих до ра­йо­ну бо­йо­вих дій, вій­сько­во­слу­жбов­ці, пра­ців­ни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів ма­ють пра­во «тим­ча­со­во обме­жу­ва­ти або за­бо­ро­ня­ти рух транс­порт­них за­со­бів і пі­шо­хо­дів на ву­ли­цях та до­ро­гах», «вхо­ди­ти (про­ни­ка­ти) в жи­тло­ві та ін­ші при­мі­ще­н­ня, на зе­мель­ні ді­лян­ки, що на­ле­жать гро­ма­дя­нам, на те­ри­то­рію та в при­мі­ще­н­ня під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій».

По су­ті та­кі по­ло­же­н­ня є спро­бою де-фа­кто ре­а­лі­зу­ва­ти ме­ха­ні­зми вій­сько­во­го ста­ну в об­хід ви­зна­че­ної за­ко­ном про­це­ду­ри, то­му та­кі по­ло­же­н­ня за­ко­ну не ви­три­му­ють жо­дної кри­ти­ки, адже йдуть у роз­різ не ли­ше з по­ло­же­н­ня­ми за­ко­но­дав­ства у сфе­рі обо­ро­ни, але й з по­ло­же­н­ня­ми Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни та ви­мо­га­ми Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни в ча­сти­ні не­до­тор­ка­но­сті жи­тла чи ін­шо­го во­ло­ді­н­ня осо­би.

Крім то­го, си­сте­ма обме­же­н­ня пра­ва на пе­ре­су­ва­н­ня че­рез лі­нію зі­ткне­н­ня та­кож сут­тє­во по­ру­шує пра­ва ВПО. Ста­ном на сьо­го­дні че­рез лі­нію зі­ткне­н­ня фун­кціо­нує 5 кон­троль­них пун­ктів в’їзду-ви­їзду (да­лі – КПВВ). Чо­ти­ри КПВВ – «Пи­ще­вик», «Но­во­тро­ї­цьке», «Мар’їн­ка» та «Зай­це­ве» – роз­та­шо­ва­ні в До­не­цькій обла­сті. Ще один КПВВ – «Ста­ни­ця Лу­ган­ська» – роз­та­шо­ва­ний в Лу­ган­ській обла­сті. Це єди­не КПВВ на всю область та єди­не на всій лі­нії зі­ткне­н­ня, де транс­порт­ні за­со­би не мо­жуть пе­ре­ти­на­ти лі­нію зі­ткне­н­ня.

Вста­нов­ле­ним тим­ча­со­вим по­ряд­ком кон­тро­лю за пе­ре­мі­ще­н­ням осіб, транс­порт­них за­со­бів та ван­та­жів (то­ва­рів) че­рез лі­нію зі­ткне­н­ня в ме­жах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей зна­чно обме­же­но пра­во Укра­їн­ських гро­ма­дян на сво­бо­ду пе­ре­су­ва­н­ня. Згі­дно з п. 1.6. По­ряд­ку, за­бо­ро­не­но пе­ре­тин лі­нії зі­ткне­н­ня гро­мад­ським па­са­жир­ським транс­пор­том, за ви­ня­тком не­ре­гу­ляр­них пе­ре­ве­зень для окре­мих ор­га­ні­зо­ва­них груп лю­дей (бі­жен­ців, ді­тей для оздо­ров­ле­н­ня та від­по­чин­ку то­що). Так са­мо за­ли­ша­ю­ться про­бле­ми з отри­ма­н­ням пе­ре­пус­тки (до­зво­лу) для пе­ре­ти­ну лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, ве­ли­че­зні чер­ги на кон­троль­них пун­ктах в’їзду-ви­їзду, не­ста­ча акту­аль­ної ін­фор­ма­ції (про шля­хи по­да­н­ня до­ку­мен­тів, дій­сність по­пе­ре­дньо отри­ма­них до­ку­мен­тів та ін.).

Під­су­мо­ву­ю­чи, слід під­кре­сли­ти, що по­при чи­слен­ні спро­би дер­жа­ви ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня що­до вну­трі­шньої мі­гра­ції на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні, від­су­тність си­стем­но­сті та узго­дже­но­сті ро­бо­ти ор­га­нів вла­ди, що су­про­во­джу­є­ться ор­га­ні­за­цій­ни­ми й те­хні­чни­ми не­до­лі­ка­ми, да­ю­ться в зна­ки, що по­зна­ча­є­ться на по­стій­них ути­сках прав та сво­бод ВПО. Во­дно­час, з огля­ду на мас­шта­би пе­ре­се­лен­сько­го ру­ху, не­про­сті еко­но­мі­чні та по­лі­ти­чні об­ста­ви­ни, а та­кож від­су­тність пра­кти­чно­го до­сві­ду, на­ша кра­ї­на по­сту­по­во про­су­ва­є­ться у на­прям­ку розв’яза­н­ня ці­єї вкрай бо­лю­чої про­бле­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.