По­за ме­жа­ми акту­аль­но­сті

Ухва­ле­но за­ко­но­про­ект що­до бо­роть­би з пі­рат­ством

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Юрій КРАЙНЯК, ке­рів­ник пра­кти­ки ме­діа пра­ва, ке­ру­ю­чий пар­тнер Jurimex

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни у дру­го­му чи­тан­ні ухва­ли­ла за­ко­но­про­ект Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку №4571 що­до пра­во­вої охо­ро­ни прав ав­то­рів, ви­ко­нав­ців, ви­ро­бни­ків фо­но­грам і ві­део­грам, комп'ютер­них про­грам, баз да­них у про­це­сі роз­по­всю­дже­н­ня та ви­ко­на­н­ня їхніх тво­рів. Про це по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі Укра­ї­ни. За­ко­но­про­ект має на ме­ті вдо­ско­на­ле­н­ня про-

Ко­ли на­при­кін­ці сер­пня 2018 р. гру­па Metallica роз­мі­сти­ла у твіт­те­рі ві­део, як дру­ку­є­ться на ком­пакт-ди­сках пе­ре­ви­да­н­ня їхньо­го кла­си­чно­го аль­бо­му, одним з най­по­ши­ре­ні­ших ко­мен­та­рів ко­ри­сту­ва­чів був та­кий: «Як ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ці шма­то­чки пла­сти­ку, щоб з них лу­на­ла му­зи­ка?». Дій­сно, в наш час про­сто не­мо­жли­во ку­пи­ти но­вий CD-пле­єр, адже кіль­ка ро­ків то­му основ­ні брен­ди спо­жив­чої еле­ктро­ні­ки при­пи­ни­ли їх ма­со­ве ви­ро­бни­цтво. Тож якщо хтось у 2018 р. ви­рі­шить зна­йти апа­рат для про­слу­хо­ву­ва­н­ня ком­пакт-ди­сків, йо­му пря­ма до­ро­га в по­лі­те­хні­чний му­зей або на бло­ши­ні рин­ки, де тор­гу­ють ста­ри­ми, вжи­ва­ни­ми і біль­ше не­акту­аль­ни­ми то­ва­ра­ми.

Са­ме в та­ких умо­вах Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни ви­рі­ши­ла прийня­ти за­кон, яким вдо­ско­на­лю­є­ться про­цес ви­да­чі кон­троль­них ма­рок для ау­діо­ка­сет та ком­пакт- ди­сків. Зви­чай­но, мо­жна го­во­ри­ти про те, що уто­чне­н­ня опри­лю­дню­ва­них да­них про за­яв­ни­ка що­до отри­ма­них ним кон­троль­них це­су мар­ку­ва­н­ня кон­троль­ни­ми мар­ка­ми при­мір­ни­ків ау­діо­ві­зу­аль­них тво­рів, фо­но­грам, ві­део­грам, комп' ютер­них про­грам, баз да­них. «Зав­дя­ки під­ви­щен­ню про­зо­ро­сті про­це­су мар­ку­ва­н­ня пра­во­вла­сни­ки змо­жуть ефе­ктив­но кон­тро­лю­ва­ти про­цес ви­да­чі ма­рок, вча­сно про­ти­ді­я­ти ша­храй­ству та не­за­кон­но­му ви­ко­ри­стан­ню цих за­хи­сних еле­мен­тів», – за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі ві­дом­ства. ма­рок є над­зви­чай­но ва­жли­вим, а та­кож про те, що на це звер­ну­ли ува­гу у зві­ті IIPA про вклю­че­н­ня Укра­ї­ни до «спи­ску 301». Мо­жна зна­йти ще ба­га­то ін­ших по­ді­бних до­во­дів на ко­ристь прийня­т­тя цьо­го за­ко­ну. Однак ню­анс у то­му, що про­бле­ма пі­рат­ства на ка­се­тах та ком­пакт-ди­сках – це про­бле­ма ми­ну­ло­го сто­річ­чя. Мо­жли­во, у 2000 р. цей за­кон був би акту­аль­ним і йо­го вар­то бу­ло б обго­во­рю­ва­ти. У 2018 р. пи­та­н­ня кон­троль­них ма­рок вже не ці­ка­вить ні­ко­го, крім IIPA, яка впро­довж де­ся­ти­літь ко­пі­пей­стить у вла­сні зві­ти одні й ті са­мі «стра­шил­ки» та на­віть не пе­ре­гля­дає їх на від­по­від­ність ре­а­лі­ям ча­су.

То­му про прийня­тий за­ко­но­про­ект одно­зна­чно мо­жна ска­за­ти ли­ше одне. Зви­чай­но, до­бре, що Вер­хов­на Ра­да за­вер­ну­ла ува­гу на ре­фор­му пра­ва ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Про­те в цій ре­фор­мі є ін­ші, на­ба­га­то ва­жли­ві­ші за­ко­но­про­е­кти, ніж вдо­ско­на­ле­н­ня про­це­ду­ри на­кле­ю­ва­н­ня ма­рок на ау­діо­ка­се­ти та ком­пакт-ди­ски.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.