Вжи­ва­ні ав­то:

чи бу­де про­дов­же­н­ня «акції»?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ - Оле­наО ЧУЙКО ЧУЙКО, екс­перт Та­кслінк

За­ко­ном Укра­ї­ни від 31.05.2016 р. №1389-VIII бу­ли вне­се­ні змі­ни до під­розд. 5 розд. XX «Пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня» По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни (п. 15), від­по­від­но до яких тим­ча­со­во (до 31.12.2018 р.) бу­ли зни­же­ні став­ки акци­зно­го по­да­тку на ви­зна­че­ні в цьо­му пун­кті то­ва­ри – вжи­ва­ні ав­то­мо­бі­лі. Ско­ри­ста­ти­ся та­ки­ми зниж­ка­ми при вве­зен­ні ав­то з-за кор­до­ну мо­жна бу­ло один раз на рік за умо­ви до­три­ма­н­ня вста­нов­ле­них вка­за­ною нор­мою обме­жень (за­бо­ро­на від­чу­же­н­ня про­тя­гом ро­ку, рік ви­пу­ску до 2010 та ін.).

Оскіль­ки тер­мін дії цих тим­ча­со­вих зни­жок до­бі­гає кін­ця, ба­га­тьох хви­лює пи­та­н­ня, що ж бу­де да­лі – про­дов­же­н­ня «акції» чи по­вер­не­н­ня до ста­рих цін?

Одра­зу слід за­зна­чи­ти, що сьо­го­дні у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни не роз­гля­да­ю­ться від­по­від­ні за­ко­но­про­е­кти, спря­мо­ва­ні на про­дов- же­н­ня дії за­зна­че­ної нор­ми Пе­ре­хі­дних по­ло­жень По­да­тко­во­го ко­де­ксу. На­то­мість у ли­пні цьо­го ро­ку в пер­шо­му чи­тан­ні був прийня­тий Про­ект За­ко­ну про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до опо­да­тку­ва­н­ня акци­зним по­да­тком лег­ко­вих транс­порт­них за­со­бів (ре­єстр. №8487).

Цей за­ко­но­про­ект ска­со­вує п. 15 під­розд. 5 Пе­ре­хі­дних по­ло­жень ПК Укра­ї­ни та мо­жли­вість за­сто­су­ва­н­ня зни­же­них ста­вок акци­зно­го по­да­тку при вве­зен­ні вжи­ва­них лег­ко­вих ав­то. Крім цьо­го, пов­ні­стю змі­ню­є­ться ба­за опо­да­тку­ва­н­ня транс­порт­них за­со­бів акци­зним по­да­тком: якщо на­ра­зі ім­пор­тер спла­чує фі­ксо­ва­ну су­му за ку­бі­чний сан­ти­метр об’єму дви­гу­на, за­ко­но­про­е­ктом пе­ред­ба­че­но справ­ля­н­ня акци­зно­го по­да­тку без­по­се­ре­дньо за оди­ни­цю транс­порт­но­го за­со­бу з ко­ри­гу­ва­н­ням став­ки на вік ав­то та об’єм йо­го дви­гу­на.

При цьо­му, ви­хо­дя­чи з по­ло­жень за­ко­но­про­е­кту №8487, більш ви­гі­дним стає вве­зе­н­ня но­вих ав­то­мо­бі­лів, на про­ти­ва­гу чин­ній нор­мі Пе­ре­хі­дних по­ло­жень ПК Укра­ї­ни, прийня­т­тя якої спря­мо­ву­ва­ло­ся на сти­му­лю­ва­н­ня роз­ви­тку рин­ку са­ме вжи­ва­них транс­порт­них за­со­бів.

Зва­жа­ю­чи, що за­зна­че­ний про­ект за­ко­ну ще очі­кує на дру­ге чи­та­н­ня, а тер­мін дії зни­же­них ста­вок акци­зно­го по­да­тку за­кін­чу­є­ться че­рез 4 мі­ся­ці, охо­чим при­дба­ти 4-ко­лі­сно­го дру­га вар­то по­ква­пи­ти­ся, осо­бли­во якщо роз­гля­да­є­ться мо­жли­вість при­дба­н­ня та­ко­го дру­га вже в лі­тах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.