Не так во­но скла­ло­ся, як га­да­ло­ся

Про­блем­ні пи­та­н­ня оформ­ле­н­ня біо­ме­три­чних па­спор­тів в умо­вах тим­ча­со­вої оку­па­ції окре­мих те­ри­то­рій Укра­ї­ни

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО - Оле­на О КУРГАНОВА КУРГАНОВА, про­від­ний юри­скон­сульт ДП « До­ку­мент »

Ба­га­то гро­ма­дян, які пе­ре­бра­ли­ся з оку­по­ва­них те­ри­то­рій і те­ри­то­рій, що на­ра­зі не­під­кон­троль­ні уря­ду, по­тре­бу­ють за­мі­ни чи оформ­ле­н­ня но­вих па­спорт­них до­ку­мен­тів. Гро­ма­дя­ни звер­та­ю­ться за оформ­ле­н­ням ID-кар­тки за­мість па­спор­та зраз­ка 1994 р., за оформ­ле­н­ням па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни впер­ше пі­сля до­ся­гне­н­ня 14-рі­чно­го ві­ку чи за оформ­ле­н­ням па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон та зі­штов­ху­ю­ться з не­о­чі­ку­ва­ни­ми тру­дно­ща­ми. Пи­та­н­ня по­чи­на­ю­ться зі з’ясу­ва­н­ня, ку­ди звер­та­ти­ся, і про­дов­жу­ю­ться без­по­се­ре­дньо у про­це­сі оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів.

Оформ­ле­н­ня і ви­да­ча па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни та па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон ре­гу­лю­ю­ться За­ко­ном Укра­ї­ни «Про Єди­ний дер­жав­ний де­мо­гра­фі­чний ре­єстр та до­ку­мен­ти, що під­твер­джу­ють гро­ма­дян­ство Укра­ї­ни, по­свід­чу­ють осо­бу чи її спе­ці­аль­ний ста­тус»; По­ряд­ком оформ­ле­н­ня, ви­да­чі, обмі­ну, пе­ре­си­ла­н­ня, ви­лу­че­н­ня, по­вер­не­н­ня дер­жа­ві, ви­зна­н­ня не­дій­сним та зни­ще­н­ня па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни від 25.03.2015 р. №302 (да­лі –

По­ря­док №302); По­ряд­ком оформ­ле­н­ня, ви­да­чі, обмі­ну, пе­ре­си­ла­н­ня, ви­лу­че­н­ня, по­вер­не­н­ня дер­жа­ві, зни­ще­н­ня па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон, йо­го тим­ча­со­во­го за­три­ма­н­ня та ви­лу­че­н­ня, за­твер­дже­но­го по­ста­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни №152 від 07.05.2014 р. (да­лі – По­ря­док №152); ін­ши­ми нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми.

Якщо до­ку­мен­ти на оформ­ле­н­ня па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни для ви­їзду за кор­дон, згі­дно з По­ряд­ком №152, по­да­ю­ться до будь-яко­го під­роз­ді­лу мі­гра­цій­ної слу­жби чи упов- но­ва­же­но­го суб’єкта, не­за­ле­жно від ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня, то до­ку­мен­ти на оформ­ле­н­ня пер­шо­го ID-па­спор­та чи за­мі­ни па­спор­та-кни­же­чки зраз­ка 1994 р. на ID-па­спорт по­да­ю­ться за за­ре­є­стро­ва­ним мі­сцем про­жи­ва­н­ня осо­би.

За­ко­но­да­вець пе­ред­ба­чив ли­ше два ви­пад­ки, ко­ли по­да­ти до­ку­мен­ти на оформ­ле­н­ня па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни мо­жна не за мі­сцем ре­є­стра­ції: для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них та без­дом­них осіб. Вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ні осо­би по­да­ють до­ку­мен­ти за мі­сцем про­жи­ва­н­ня, що під­твер­джу­є­ться до­від­кою про взя­т­тя на облік вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ної осо­би (до­від­ка ВПО). Бе­здом­ні осо­би по­да­ють до­ку­мен­ти до те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну/те­ри­то­рі­аль­но­го під­роз­ді­лу ДМС, упов­но­ва­же­но­го суб’єкта за мі­сцем май­бу­тньої ре­є­стра­ції мі­сця про­жи­ва­н­ня (п. 20 По­ряд­ку № 302).

Крім то­го, від­по­від­но до роз’яснень ДМС, гро­ма­дя­ни, за­ре­є­стро­ва­ні на те­ри­то­рії окре­мих ра­йо­нів До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, що ни­ні не­під­кон­троль­ні уря­ду Укра­ї­ни, які не ма­ють до­від­ки про ре­є­стра­цію ВПО, по­да­ють до­ку­мен­ти до будь-яко­го під­роз­ді­лу ДМС на те­ри­то­рії від­по­від­ної обла­сті, де за­ре­є­стро­ва­но осо­бу, а гро­ма­дя­ни, за­ре­є­стро­ва­ні на те­ри­то­рії Кри­му – до будь-яко­го під­роз­ді­лу ДМС за мі­сцем фа­кти­чно­го пе­ре­бу­ва­н­ня (https:// dmsu.gov.ua/faq/documentuvanniaordlo-krim.html).

На­сту­пне пи­та­н­ня, що ви­ни­кає у гро­ма­дян, які пе­ре­їха­ли з тим­ча­со­во не­під­кон­троль­них уря­ду Укра­ї­ни те­ри­то­рій і ба­жа­ють офор­ми­ти па­спорт – це пе­ре­лік до­ку­мен­тів, які не­об­хі­дно по­да­ти, та стро­ки оформ­ле­н­ня па­спор­тів. Тут ви­ни­кає ба­га­то пи­тань та на­віть кон­флі­ктів. Ін­ко­ли лу­на­ють зви­ну­ва­че­н­ня у дис­кри­мі­на­ції та по­ру­шен­ні кон­сти­ту­цій­них прав. Спро­бу­є­мо ро­зі­бра­ти­ся, чи є для цьо­го під­ста­ви.

Згі­дно із за­ко­но­дав­ством, рі­ше­н­ня про оформ­ле­н­ня па­спор­та (вну­трі­шньо­го чи за­кор­дон­но­го) при­йма­є­ться за ре­зуль­та­та­ми іден­ти­фі­ка­ції осо­би, на ім’я якої оформ­лю­є­ться біо­ме­три­чний па­спорт, а та­кож вста­нов­ле­н­ня фа­кту її на­ле­жно­сті до гро­ма­дян­ства Укра­ї­ни. Та­ка іден­ти­фі­ка­ція осо­би здій­сню­є­ться що­до всіх без ви­ня­тку гро­ма­дян Укра­ї­ни, які звер­та­ю­ться за оформ­ле­н­ням біо­ме­три­чно­го па­спор­та. Слід на­го­ло­си­ти на то­му, що у ра­зі не­мо­жли­во­сті іден­ти­фі­ку­ва­ти осо­бу чи під­твер­ди­ти її гро­ма­дян­ство упов­но­ва­же­ний ор­ган дер­жа­ви (ДМС) при­ймає не­га­тив­не рі­ше­н­ня і від­мов­ляє гро­ма­дя­ни­ну в оформ­лен­ні па­спор­та, адже від­по­від­но до за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни та між­на­ро­дних пра­вил, до­ку­мен­ту­ва­н­ня не­і­ден­ти­фі­ко­ва­ної осо­би є не­мо­жли­вим.

Основ­ним спосо­бом іден­ти­фі­ка­ції є отри­ма­н­ня да­них про осо­бу з Єди­но­го дер­жав­но­го де­мо­гра­фі­чно­го ре­є­стру, ку­ди вне­се­но ін­фор­ма­цію про всіх осіб, яким оформ­лю­ва­ли­ся но­ві ID-па­спор­ти. Якщо до оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів по­да­є­ться вну­трі­шній па­спорт-кни­же­чка зраз­ка 1994 р. (са­ме та­кі па­спор­та ма­ють біль­шість гро­ма­дян), іден­ти­фі­ка­ція про­во­ди­ться за да­ни­ми про осо­бу, які збе­рі­га­ю­ться на па­пе­ро­вих но­сі­ях у кар­то­те­ках те­ри­то­рі­аль­но­го під­роз­ді­лу ДМС, яким ви­да­вав­ся па­спорт. Са­ме тут ви­ни­кає про­бле­ма, адже якщо па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни ви­да­вав­ся осо­бі на те­ри­то­рії, що на­ра­зі не­під­кон­троль­на уря­ду Укра­ї­ни (окре­мі те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей – ОРДЛО) чи на те­ри­то­рії ни­ні оку­по­ва­ної АРК, до­сту­пу до кар­то­тек не­має, про­ве­сти іден­ти­фі­ка­цію за стан­дар­тною про­це­ду­рою не­мо­жли­во.

На­віть якщо гро­ма­дя­нин пе­ре­їхав та про­жи­ває в ін­шо­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни, під­кон­троль­но­му уря­ду, та не є вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­ною осо­бою, то ін­фор­ма­ція, що дає змо­гу ор­га­нам ДМС іден­ти­фі­ку­ва­ти йо­го осо­бу і ви­да­ти за­кор­дон­ний біо­ме­три­чний па­спорт чи па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни у ви­гля­ді ID-кар­тки, все одно за­ли­ши­ла­ся в кар­то­те­ках на те­ри­то­рії АР Крим, ОРДЛО, до яких на­ра­зі не­має до­сту­пу. В та­ких ви­пад­ках ДМС над­си­ла­ють за­пи­ти, зокре­ма, до МВС, На­ціо­наль­ної по­лі­ції, Мін’юсту, ор­га­нів ДФС то­що для отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції з на­яв­них дер­жав­них та єди­них ре­є­стрів, ін­фор­ма­цій­них баз, кар­то­тек (у то­му чи­слі фо­то­зо­бра­же­н­ня осо­би, яка на­дасть змо­гу іден­ти­фі­ку­ва­ти осо­бу). Ця про­це­ду­ра «пе­ре­ві­рок» за­ймає біль­ше ча­су, ніж стан­дар­тна іден­ти­фі­ка­ція осіб, да­ні про па­спор­ти яких зна­хо­дя­ться на під­кон­троль- ній те­ри­то­рії, та мо­же три­ва­ти до 2-х мі­ся­ців (п. 43 По­ряд­ку №302).

У ви­пад­ках, ко­ли стан­дар­тна про­це­ду­ра іден­ти­фі­ка­ції гро­ма­дя­ни­на не­мо­жли­ва, а та­кож зва­жа­ю­чи на те, що у про­це­сі пе­ре­вір­ки бе­ре­ться до ува­ги вся ін­фор­ма­ція, яку по­ві­до­мив за­яв­ник (п. 49 По­ряд­ку №152), пра­ців­ни­ки ДМС ре­ко­мен­ду­ють по­да­ва­ти гро­ма­дя­нам до­да­тко­ві до­ку­мен­ти, які до­по­мо­жуть швид­ше іден­ти­фі­ку­ва­ти їх осо­бу. Не існує ви­чер­пно­го пе­ре­лі­ку до­ку­мен­тів. Це пи­та­н­ня не вре­гу­льо­ва­но на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні. Є ли­ше ре­ко­мен­до­ва­ний при­бли­зний пе­ре­лік. На­при­клад, це мо­же бу­ти за­кор­дон­ний па­спорт Укра­ї­ни «ста­ро­го» зраз­ка, по­свід­че­н­ня осо­би мо­ря­ка, по­свід­че­н­ня во­дія, вій­сько­вий кви­ток, по­свід­че­н­ня (пен­сій­не, піль­го­ве та ін.), пе­ре­пус­тка на ро­бо­ту, сві­до­цтво про на­ро­дже­н­ня, сві­до­цтво про шлюб, ди­пло­ми про за­кін­че­н­ня ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів то­що. Ва­жли­во, щоб на­да­ні до­ку­мен­ти бу­ли ви­да­ні на те­ри­то­рії, яка ни­ні під­кон­троль­на уря­ду Укра­ї­ни, адже іна­кше пе­ре­ві­ри­ти їх справ­жність та осо­бу гро­ма­дя­ни­на за ним та­кож бу­де не­мо­жли­во.

З ме­тою опти­мі­за­ції та при­ско­ре­н­ня про­це­ду­ри іден­ти­фі­ка­ції осо­би ДМС бу­ло роз­ро­бле­но спе­ці­аль­ну ан­ке­ту – За­пи­таль­ник в рам­ках про­ве­де­н­ня про­це­ду­ри іден­ти­фі­ка­ції осо­би (https://dmsu.gov.ua/assets/ files/doc/zapytalnyk.pdf). Слід за­зна­чи­ти, що на­да­н­ня до­да­тко­вих до­ку­мен­тів чи за­пов­не­н­ня за­пи­таль­ни­ка не є обов’яз­ко­вим для гро­ма­дян. Однак у ви­пад­ку, якщо за на­да­ни­ми гро­ма­дя­ни­ном до­ку­мен­та­ми іден­ти­фі­ку­ва­ти йо­го осо­бу не­мо­жли­во, ДМС не має під­став для ухва­ле­н­ня по­зи­тив­но­го рі­ше­н­ня про оформ­ле­н­ня па­спор­та гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни та зо­бов’яза­не від­мо­ви­ти в оформ­лен­ні до­ку­мен­та. То­му вва­жаю, що на­да­ва­ти ці до­ку­мен­ти чи ні – це зо­на прийня­т­тя від­по­від­аль­но­го рі­ше­н­ня гро­ма­дя­ни­ном, а обов’язок дер­жав­но­го ор­га­ну – по­пе­ре­ди­ти про всі мо­жли­ві на­слід­ки та­ко­го рі­ше­н­ня та ді­я­ти в ме­жах за­ко­но­дав­ства.

Основ­ним спосо­бом іден­ти­фі­ка­ції є отри­ма­н­ня да­них про осо­бу з Єди­но­го дер­жав­но­го де­мо­гра­фі­чно­го ре­є­стру

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.