Іно­зем­ці в Укра­ї­ні: осо­бли­во­сті пра­це­вла­шту­ва­н­ня

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО - Те­тя­на Т ЯЩЕНКО ЯЩЕНКО, стар­ший юрист EXPATPRO

Умо­ви за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­них пра­ців­ни­ків, на від­мі­ну від гро­ма­дян Укра­ї­ни, ви­зна­че­ні окре­мим роз­ді­лом За­ко­ну Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня». Мас­шта­бні змі­ни до цьо­го за­ко­ну бу­ли вне­се­ні 23.05.2017 р. За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до усу­не­н­ня бар'єрів для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій», які на­бу­ли чин­но­сті 27.09.2017 р.

Се­ред най­сут­тє­ві­ших змін вар­то ви­окре­ми­ти спро­ще­н­ня про­це­ду­ри отри­ма­н­ня укра­їн­ськи­ми під­при­єм­ства­ми до­зво­лів на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців. Від­те­пер ро­бо­то­дав­ці звіль­не­ні від на­дмір­но­го тя­га­ря сто­сов­но по­да­н­ня до цен­трів зайня­то­сті Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки до­ку­мен­тів, яки­ми під­твер­джу­є­ться на­яв­ність ви­щої осві­ти в іно­зем­них гро­ма­дян, до­від­ок про від­су­тність по­ру­ше­них кри­мі­наль­них про­ва­джень чи фа­кту при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, ме­ди­чних до­від­ок про стан здо­ров’я іно­зем­но­го пра­ців­ни­ка. Однак най­ва­жли­ві­шою ста­ла змі­на ло­гі­ки на­да­н­ня до­зво­лів на пра­цю іно­зем­ців в Укра­ї­ні. Від­те­пер ро­бо­то­дав­ці не зо­бов’яза­ні до­во­ди­ти від­су­тність на рин­ку пра­ці Укра­ї­ни ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів-гро­ма­дян Укра­ї­ни. На­ра­зі іно­зем­но­му пра­ців­ни­ко­ві не­об­хі­дно спла­чу­ва­ти за­ро­бі­тну пла­ту від­по­від­но­го роз­мі­ру – не мен­ше ніж 10 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат.

Та­ким чи­ном за­ко­но­да­вець від­мо­вив­ся від ви­мо­ги до ро­бо­то­дав- ців що­до прі­о­ри­те­тно­го по­шу­ку ві­тчи­зня­них пра­ців­ни­ків. До ве­ре­сня 2017 р. ро­бо­то­дав­ці спер­шу ма­ли по­да­ти за­пи­ти до те­ри­то­рі­аль­них цен­трів зайня­то­сті для на­прав­ле­н­ня до них без­ро­бі­тних осіб-гро­ма­дян Укра­ї­ни на спів­бе­сі­ду. На­то­мість бу­ло вста­нов­ле­но ви­мо­ги що­до ви­со­ко­го рів­ня за­ро­бі­тних плат іно­зем­ним пра­ців­ни­кам, а та­кож бу­ло зна­чно під­ви­ще­но роз­мір пла­ти за ви­да­чу до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці, що за­ле­жа­ти­ме від стро­ку, на який оформ­лю­є­ться від­по­від­ний до­звіл.

Від­по­від­но до чин­ної ре­да­кції за­ко­ну у сфе­рі зайня­то­сті на­се­ле­н­ня, існу­ють ви­ня­тки з пра­ви­ла що­до рів­ня мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти іно­зем­ців. Так, за­ко­но­да­вець вра­хо­вує, що існу­ють окре­мі га­лу­зі, в яких існує по­тре­ба за­лу­ча­ти іно­зем­них гро­ма­дян для ви­ко­на­н­ня ро­біт. До та­ких га­лу­зей на­ле­жить сфе­ра осві­ти (у ра­зі за­про­ше­н­ня на ро­бо­ту на­вчаль­ним за­кла­дом, акре­ди­то­ва­ним у вста­нов­ле­но­му за­ко­но­дав­ством Укра­ї­ни по­ряд­ку) та сфе­ра ді­яль­но­сті гро­мад­ських об’єд­нань. За­ро­бі­тна пла­та для та­ких осіб мо­же ста­но­ви­ти не мен­ше ніж 5 роз­мі­рів мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат.

До піль­го­вих ка­те­го­рій та­кож від­но­сять за­снов­ни­ків (кін­це­вих бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків (кон­тро­ле­рів)), уча­сни­ків юри­ди­чної осо­би, пра­ців­ни­ків твор­чих про­фе­сій, іно­зем­них ІТ-про­фе­сіо­на­лів. Для та­ких пра­ців­ни­ків за­ро­бі­тна пла­та має ста­но­ви­ти не мен­ше ніж 1 роз­мір мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти.

Для за­зна­че­них піль­го­вих ка­те­го­рій іно­зем­них пра­ців­ни­ків вста­нов­ле­на мо­жли­вість отри­ма­н­ня три­ва­лих до­зво­лів на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці – до 3-х ро­ків. З огля­ду на те, що строк дії по­свід­ки на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня для та­кої ка­те­го­рії пра­ців­ни­ків об­умов­ле­ний стро­ком дії до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці, по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні во­ни мо­жуть отри­ма­ти та­кож стро­ком до 3-х ро­ків.

Про­те за­ко­но­да­вець не зби­ра­є­ться зу­пи­ня­ти­ся на цьо­му. Не­що­дав­но бу­ло за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­е­кти, яки­ми ще біль­ше вдо­ско­на­лю­ю­ться пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти іно­зем­них гро­ма­дян (Про­ект За­ко­ну про вне­се­н­ня змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня» що­до за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства в Укра­ї­ні №7529 та аль­тер­на­тив­ний про­ект №7529-1). Від­по­від­ни­ми за­ко­но­про­е­кта­ми про­по­ну­є­ться вре­гу­лю­ва­ти пи­та­н­ня опла­ти пра­ці іно­зем­них гро­ма- дян, прив’яза­ти ви­зна­че­н­ня роз­мі­ру за­ро­бі­тної пла­ти до про­жи­тко­во­го мі­ні­му­му, а не до мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти, ви­клю­чи­ти з пе­ре­лі­ку піль­го­вих ка­те­го­рій іно­зем­них пра­ців­ни­ків ІТ-про­фе­сіо­на­лів, за­снов­ни­ків/уча­сни­ків суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня, пра­ців­ни­ків твор­чих про­фе­сій.

За­зна­че­ни­ми про­е­кта­ми за­ко­ну про­по­ну­є­ться розв’яза­н­ня пи­та­н­ня кон­тро­лю за ви­ко­на­н­ням ви­мог за­ко­но­дав­ства що­до фа­кти­чної ви­пла­ти за­ро­бі­тних плат на­йма­ним іно­зем­ним пра­ців­ни­кам. Для цьо­го те­ри­то­рі­аль­ним ор­га­нам у сфе­рі зайня­то­сті на­се­ле­н­ня про­по­ну­є­ться на­да­ти ін­стру­мент що­до ви­тре­бу­ва­н­ня ін­фор­ма­ції про спла­ту єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску ро­бо­то­дав­ця­ми за та­ких пра­ців­ни­ків.

З огля­ду на те, що одні­єю з під­став ска­су­ва­н­ня до­зво­лу на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­них гро­ма­дян є ви­яв­ле­н­ня фа­кту за­сто­су­ва­н­ня пра­ці на ін­ших умо­вах, ніж ви­зна­ча­є­ться у до­зво­лі, з ме­тою вста­нов­ле­н­ня фа­кту по­да­н­ня ро­бо­то­дав­цем не­прав­ди­вих ві­до­мо­стей для оформ­ле­н­ня до­зво­лу за­ко­ном ма­ла б бу­ти ви­зна­че­на про­це­ду­ра та під­ста­ви для здій­сне­н­ня по­то­чно­го, пе­рі­о­ди­чно­го кон­тро­лю. Однак те­ри­то­рі­аль­ні цен­три зайня­то­сті не ма­ють ін­стру­мен­тів що­до ви­яв­ле­н­ня та­ких фа­ктів. Пи­та­н­ня­ми ін­спе­кту­ва­н­ня та пе­ре­вір­ки ро­бо­то­дав­ців в Укра­ї­ні опі­ку­є­ться Дер­жав­на ін­спе­кція пра­ці, до пов- но­ва­жень якої на­ле­жить про­ве­де­н­ня пе­ре­ві­рок що­до до­три­ма­н­ня пра­вил за­сто­су­ва­н­ня пра­ці (в то­му чи­слі іно­зем­них на­йма­них пра­ців­ни­ків). То­му са­ме від вза­є­мо­дії Держ­пра­ці та те­ри­то­рі­аль­них цен­трів зайня­то­сті за­ле­жить мо­жли­вість ди­сци­плі­ну­ва­н­ня ро­бо­то­дав­ців.

По­за ува­гою за­ко­но­дав­ця за­ли­ша­ю­ться пи­та­н­ня що­до по­то­чної не­мо­жли­во­сті укра­їн­ських фі­зи­чних осіб-під­при­єм­ців за­лу­ча­ти до ро­бо­ти іно­зем­них гро­ма­дян для ви­ко­на­н­ня пев­них ро­біт. На­прик- лад, від­по­від­но до п. 8-2 ч. 1 ст. 1 За­ко­ну Укра­ї­ни «Про зайня­тість на­се­ле­н­ня», ви­зна­че­н­ня іно­зем­но­го ІТ-про­фе­сіо­на­ла сфор­му­льо­ва­но та­ким чи­ном, що він мо­же бу­ти пра­ців­ни­ком (на піль­го­вих умо­вах) ли­ше юри­ди­чних осіб, то­ді як всі ін­ші (зокре­ма, ви­со­ко­опла­чу­ва­ні про­фе­сіо­на­ли, іно­зем­ні пра­ців­ни­ки твор­чих про­фе­сій) мо­жуть пра­цю­ва­ти на фі­зи­чних осіб.

Та­кож за­ко­но­про­е­кта­ми про­по­ну­є­ться вне­се­н­ня змін до по­ряд­ку пе­ре­вір­ки фа­ктів що­до фор­му­ва­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу юри­ди­чних осіб, які за­лу­ча­ють до ро­бо­ти іно­зем­них пра­ців­ни­ків. Сьо­го­дні уча­сни­ки суб’єкта го­спо­да­рю­ва­н­ня, який пра­гне на­йма­ти на ро­бо­ту іно­зем­них пра­ців­ни­ків, зо­бов’ яза­ні спла­ти­ти ста­ту­тний ка­пі­тал у пов­но­му об­ся­зі. Та­ким чи­ном, ува­га за­ко­но­дав­ця зо­се­ре­джу­є­ться на здій­снен­ні на­гля­ду за до­три­ма­н­ням за­ко­но­дав­ства у цій сфе­рі, змен­ше­н­ня кіль­ко­сті ком­па­ній, ство­ре­них ви­клю­чно з ме­тою пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців та їх ле­га­лі­за­ції в Укра­ї­ні. За­зна­че­ні но­ве­ли ком­пле­ксно змі­ню­ють ста­тус цен­трів зайня­то­сті із суб’єкта з ви­клю­чно сер­ві­сни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми на суб’єкта, який здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня. Во­дно­час, як у чин­но­му за­ко­ні, так і в обох за­про­по­но­ва­них про­е­ктах від­су­тній ви­зна­че­ний по­ря­док про­ве­де­н­ня по­то­чно­го на­гля­ду у сфе­рі за­сто­су­ва­н­ня пра­ці, а та­кож аде­ква­тні спосо­би пре­вен­ції та ре­а­гу­ва­н­ня.

З огля­ду на остан­ні тен­ден­ції за­ко­но­дав­чих змін, най­імо­вір­ні­ше, вар­то очі­ку­ва­ти ще більш де­таль­но­го вре­гу­лю­ва­н­ня пи­та­н­ня оформ­ле­н­ня іно­зем­них пра­ців­ни­ків на під­при­єм­ствах Укра­ї­ни. Кон­тро­лю під­ля­га­ти­ме роз­мір за­ро­бі­тної пла­ти іно­зем­них на­йма­них пра­ців­ни­ків, умо­ви за­сто­су­ва­н­ня їхньої пра­ці, пра­виль­но­сті на­ра­ху­ва­н­ня та ви­пла­ти їм за­ро­бі­тної пла­ти, спла­ти від­по­від­них вне­сків і пла­те­жів до фон­дів со­ці­аль­но­го стра­ху­ва­н­ня та мі­сце­вих бю­дже­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.