За­кон Укра­ї­ни «Про ва­лю­ту і ва­лю­тні опе­ра­ції»: го­лов­не – не пе­ре­оці­ни­ти

Yurydychna Gazeta - - КОЛОНКА IN-HOUSE АКТУАЛЬНО ФІНАНСОВЕ ПРАВО - Ми­хай­лоМ й КОЧЕРОВ КОЧЕРОВ, ке­ру­ю­чий пар­тнер IBC Legal Services

17.03.2018 р. Пре­зи­дент Укра­ї­ни вніс на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про ва­лю­ту», ви­зна­чив­ши йо­го як не­від­кла­дний для по­за­чер­го­во­го роз­гля­ду Пар­ла­мен­том. Цей про­ект одра­зу при­тя­гнув ува­гу не ли­ше бан­кі­рів та юри­стів, а май­же всьо­го се­ре­дньо­го та ве­ли­ко­го бі­зне­су, адже він по­ви­нен був вста­нов­лю­ва­ти но­ві пра­ви­ла гри на ва­лю­тно­му рин­ку. Від’єм­не саль­до зов­ні­шньо­еко­но­мі­чно­го обі­гу на­шої дер­жа­ви та ва­лю­тний дис­ба­ланс зро­би­ли пи­та­н­ня ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня одним з ви­рі­шаль­них аспе­ктів бі­знес-жи­т­тя. До то­го ж на­віть пе­ре­сі­чний гро­ма­дя­нин ди­вив­ся на курс грив­ні та за­ми­слю­вав­ся над не­об­хі­дні­стю при­дба­н­ня ва­лю­ти.

Якщо зро­би­ти ана­ліз по­ясню­валь­них за­пи­сок до за­ко­но­про­е­ктів, пов’яза­них з еко­но­мі­кою кра­ї­ни, в об­ґрун­ту­ван­ні не­об­хі­дно­сті біль­шо­сті з них мі­стя­ться та­кі пи­шно­мов­ні сло­во­спо­лу­че­н­ня як «по­кра­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту» та «ін­ве­сти­цій­на при­ва­бли­вість» або по­си­ла­н­ня на до­три­ма­н­ня Укра­ї­ною її зо­бов’язань пе­ред Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом на шля­ху до єв­ро­ін­те­гра­ції. Не бу­ло на­віть сум­ні­ву, що у ви­пад­ку з цим за­ко­но­про­е­ктом від­по­від­ні по­си­ла­н­ня зна­йдуть своє від­обра­же­н­ня у текс­ті за­пи­ски.

Однак є ці­ка­вий мо­мент: в об­ґрун­ту­ван­ні го­во­ри­ться про не­об­хі­дність за­ко­но­дав­чо­го за­крі­пле­н­ня прин­ци­пів про­зо­рої ва­лю­тної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни та про бо­роть­бу із « за­ста­рі­ли­ми нор­ма­ми » . Оскіль­ки си­сте­ма ва­лю­тно­го ре­гу­лю­ва­н­ня пов­ні­стю не від­по­від­ає су­ча­сно­сті, її не мо­жна змі­ни­ти окре­ми­ми уто­чне­н­ня­ми та змі­на­ми до чин­них актів. От­же, не­об­хі­дно прийня­ти за­зна­че­ний уні­фі­ко­ва­ний акт, який змі­нить все пра­во­ве ре­гу­лю­ва­н­ня. Хо­че­ться ска­за­ти, що ми всі цьо­го дов­го че­ка­ли.

За­ко­но­про­ект про­йшов дру­ге чи­та­н­ня, на­зва за­ко­ну змі­ни­ла­ся, Пре­зи­дент Укра­ї­ни по­вер­нув За­кон Укра­ї­ни «Про ва­лю­ту і ва­лю­тні опе­ра­ції» зі сво­їм під­пи­сом. Ми всі з ним озна­йо­ми­ли­ся. Що­прав­да, пі­сля озна­йом­ле­н­ня ви­ни­кло пе­ред­чу­т­тя, що з про­зо­рі­стю є пев­ні тру­дно­щі. Річ у тім, що під «ва­лю­тним ре­гу­лю­ва­н­ням» у За­ко­ні ро­зу­мі­є­ться ді­яль­ність На­ціо­наль­но­го бан­ку Укра­ї­ни та Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни, спря­мо­ва­ні на ре­гла­мен­та­цію здій­сне­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій суб'єкта­ми ва­лю­тних опе­ра­цій та упов­но­ва­же­ни­ми уста­но­ва­ми. При цьо­му сво­бо­да здій­сне­н­ня ва­лю­тних опе­ра­цій пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня обме­жень і за­хо­дів за­хи­сту з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті фі­нан­со­вої си­сте­ми та рів­но­ва­ги пла­ті­жно­го ба­лан­су Укра­ї­ни.

За остан­ні 4 ро­ки ми всі ста­ли свід­ка­ми прийня­т­тя НБУ низ­ки по­ста­нов про вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на гро­шо­во-кре­ди­тно­му та ва­лю­тно­му рин­ках Укра­ї­ни. Однак, на дум­ку пред­став­ни­ків бі­зне­су, во­ни не зав­жди бу­ли об­ґрун­то­ва­ни­ми. Зви­чай­но, бла­гою ме­тою за­без­пе­че­н­ня ста­біль­но­сті фі­нан­со­вої си­сте­ми мо­жна ви­прав­да­ти будь-які за­хо­ди, але кон­кре­тні рі­ше­н­ня при­йма­ють кон­кре­тні по­са­до­ві осо­би, які ма­ють пра­во на по­мил­ку.

Ре­зю­му­ю­чи ви­кла­де­не, вар­то за­зна­чи­ти, що но­вий за­кон по­трі­бно оці­ню­ва­ти ви­хо­дя­чи не з йо­го «про­гре­сив­них» під­хо­дів, а з подаль­ших дій по­са­дов­ців НБУ. Про­сті­ше ка­жу­чи, го­лов­не – не пе­ре­оці­ни­ти до­ся­гне­н­ня Пар­ла­мен­ту під час прийня­т­тя за­ко­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.