«Дер­жа­ва спро­щує жи­т­тя іно­зем­цям в Укра­ї­ні»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ро­змо­ву ве­ла Ан­на РОДЮК, ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

На дум­ку пар­тне­ра ЮК EXPATPRO

Ва­си­ля ЧЕРЕДНІЧЕНКА, одним із про­я­вів «ін­ве­сти­цій­но­го ін­те­ре­су» до Укра­ї­ни є пе­ре­їзд сю­ди іно­зем­ців – як з ме­тою про­жи­ва­н­ня, так і пра­це­вла­шту­ва­н­ня. «ЮГ» по­го­во­ри­ла з юри­стом про за­ко­но­дав­чий бек­гра­унд на під­трим­ку екс­па­тів в Укра­ї­ні, зро­ста­н­ня по­пу­ляр­но­сті пра­кти­ки мі­гра­цій­но­го пра­ва та пер­спе­кти­ви кор­по­ра­тив­ної мі­гра­ції

Хо­ча на­ша еко­но­мі­ка роз­ви­ва­є­ться по­віль­но, Укра­ї­на є до­во­лі при­ва­бли­вою для іно­зем­них ін­ве­сто­рів. У цьо­му пе­ре­ко­на­ний пар­тнер ЮК EXPATPRO Ва­силь ЧЕ­РЕ­ДНІ­ЧЕН­КО. За йо­го сло­ва­ми, одним із про­я­вів «ін­ве­сти­цій­но­го ін­те­ре­су» є пе­ре­їзд іно­зем­ців до на­шої кра­ї­ни (як з ме­тою про­жи­ва­н­ня, так і для пра­це­вла­шту­ва­н­ня). В ін­терв’ю з Ва­си­лем Че­ре­дні­чен­ком ми по­го­во­ри­ли про за­ко­но­дав­чий бек­гра­унд на під­трим­ку екс­па­тів в Укра­ї­ні, зро­ста­н­ня по­пу­ляр­но­сті пра­кти­ки мі­гра­цій­но­го пра­ва та пер­спе­кти­ви кор­по­ра­тив­ної мі­гра­ції

– Па­не Ва­си­лю, ска­жіть, на­скіль­ки за­тре­бу­ва­ни­ми сьо­го­дні є юри­ди­чні по­слу­ги у сфе­рі мі­гра­цій­но­го пра­ва?

– За­га­лом, у кон­текс­ті юри­ди­чно­го рин­ку во­ни є до­сить за­тре­бу­ва­ни­ми, іна­кше ми б на них не спе­ці­а­лі­зу­ва­ли­ся ( по­смі­ха­є­ться – ред.). Сьо­го­дні в на­шій кра­ї­ні про­жи­ває зна­чна кіль­кість іно­зем­ців (лю­ди, які пе­ре­їжджа­ють в Укра­ї­ну для про­жи­ва­н­ня, а та­кож для ро­бо­ти – пра­ців­ни­ки іно­зем­них ком­па­ній та пред­став­ни­ки бі­зне­су, які ін­ве­сту­ють в на­шу еко­но­мі­ку). Си­ту­а­ція скла­лась та­ким чи­ном, що не­зва­жа­ю­чи на те, що еко­но­мі­ка роз­ви­ва­є­ться по­віль­но, Укра­ї­на є до­сить при­ва­бли­вою для іно­зем­них ін­ве­сто­рів. На­ша кра­ї­на має зна­чний по­тен­ці­ал та в се­ре­дньо­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві зро­бить зна­чний про­рив в еко­но­мі­ці, то­му ін­ве­сти­ції по­вер­ну­ться з від­со­тка­ми.

Сьо­го­дні спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція при­їзду іно­зем­ців в Укра­ї­ну, їх ба­жа­н­ня за­ли­ши­ти­ся тут жи­ти та бу­ду­ва­ти свій бі­знес. То­му ви­ни­кає по­тре­ба у пра­ці юри­стів з мі­гра­цій­но­го пра­ва, які бу­дуть кон­суль­ту­ва­ти та­ких осіб що­до оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів для пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні, офі­цій­но­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня, вве­зе­н­ня ав­то в Укра­ї­ну то­що. За­зви­чай екс­па­ти ста­ють на­ши­ми по­стій­ни­ми клі­єн­та­ми та звер­та­ю­ться до нас з рі­зно­ма­ні­тни­ми юри­ди­чни­ми за­пи­та­ми. – З яки­ми за­пи­та­ми клі­єн­ти звер­та­ю­ться най­ча­сті­ше? – Мо­же­мо по­ді­ли­ти на­ших клі­єн­тів на дві гру­пи. Пер­ша гру­па – пред­став­ни­ки іно­зем­но­го і де­ко­ли укра­їн­сько­го бі­зне­су, які ба­жа­ють найня­ти для ро­бо­ти пра­ців­ни­ків з-за кор­до­ну. Клі­єн­ти звер­та­ю­ться до нас за по­слу­га­ми з пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні та для за­без­пе­че­н­ня їх по­свід­ка­ми на про­жи­ва­н­ня. До дру­гої гру­пи на­ле­жать при­ва­тні клі­єн­ти – іно­зем­ці, які ба­жа­ють пе­ре­їха­ти жи­ти в Укра­ї­ну тим­ча­со­во або на по­стій­ній осно­ві. Мо­жна на­віть від­зна­чи­ти як тренд, що гро­ма­дя­ни ін­ших кра­їн, які ма­ють свій ма­лень­кий бі­знес або пра­цю­ють ди­стан­цій­но, без прив’яз­ки до ро­бо­чо­го мі­сця, ба­жа­ють пе­ре­їха­ти в Укра­ї­ну як у роз­ви­не­ну кра­ї­ну, з огля­ду на її ін­фра­стру­кту­ру. На­віть не­зва­жа­ю­чи на про­бле­ми з Дон­ба­сом і Кри­мом, на­ша дер­жа­ва є до­ста­тньо без­пе­чною та не­до­ро­гою (в аспе­кті вар­то­сті жи­т­тя). Гро­ма­дя­ни за­хі­дних кра­їн пе­ре­їжджа­ють сю­ди, оскіль­ки їм де­шев­ше жи­ти та пра­цю­ва­ти тут, а до­хід отри­му­ва­ти на рів­ні кра­їн За­хо­ду.

Окрім то­го, є по­пит на пе­ре­їзд в Укра­ї­ну се­ред гро­ма­дян менш роз­ви­не­них кра­їн. Ча­сто ми отри­му­є­мо за­пи­ти з кра­їн Близь­ко­го Схо­ду та Азії. Та­кож вар­то акцен­ту­ва­ти ува­гу на тій тен­ден­ції, що на­ра­зі де­які осо­би, чиї пра­щу­ри тут на­ро­ди­ли­ся, по­вер­та­ю­ться в Укра­ї­ну. Та­кож ча­сти­ми є звер­не­н­ня клі­єн­тів із США, Ка­на­ди, Ав­стра­лії, які є на­щад­ка­ми укра­їн­ських емі­гран­тів, яким ми до­по­ма­га­ли роз­шу­ка­ти «ко­рі­н­ня» в Укра­ї­ні, офор­ми­ти від­по­від­ні до­ку­мен­таль­ні під­твер­дже­н­ня, що їхні ді­ду­сі та ба­бу­сі на­ро­ди­ли­ся тут. Ці лю­ди ма­ють ба­жа­н­ня по­вер­ну­ти­ся в Укра­ї­ну (тим­ча­со­во чи на по­стій­ній осно­ві). Ми їм у цьо­му до­по­ма­га­є­мо. – Ці­ка­во. Адже, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, ба­га­то лю­дей, нав­па­ки, емі­гру­ють з Укра­ї­ни. – Так, ця тен­ден­ція зав­жди бу­ла при­су­тня. З Укра­ї­ни зав­жди ви­їжджа­ли. Однак пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті Укра­ї­на по­тра­пи­ла на пер­ші шпаль­ти сві­то­вих ви­дань. Сьо­го­дні ба­га­то па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­них за­кор­дон­них ді­а­спор по­вер­та­ю­ться. Де­хто за­йма­є­ться во­лон­тер­ством, хтось пра­гне за­сну­ва­ти вла­сний бі­знес, а де­які на­віть йдуть пра­цю­ва­ти в дер­жав­ні ор­га­ни. Ми мо­же­мо на­зва­ти низ­ку осіб, які про­жи­ва­ли за кор­до­ном, але на­ра­зі по­вер­ну­ли­ся в Укра­ї­ну. Ми отри­му­є­мо за­пи­ти від та­ких осіб де­кіль­ка ра­зів на мі­сяць що­до до­по­мо­ги у на­дан­ні по­слуг з мі­гра­цій­но­го пра­ва, зна­йти пред­ків та офор­ми­ти до­ку­мен­ти для про­жи­ва­н­ня. То­му на­шою мі­сі­єю є по­шук мо­жли­во­стей, щоб ці осо­би змо­гли тут за­ли­ши­ти­ся.

– Які спра­ви/кей­си, що до­во­ди­ло­ся су­про­во­джу­ва­ти остан­нім ча­сом, бу­ли най­ці­ка­ві­ши­ми для Вас як для про­фе­сіо­на­ла?

– Ми по­с­при­я­ли то­му, щоб де­кіль­ка сер­йо­зних бі­зне­сів при­йшли пра­цю­ва­ти в на­шу кра­ї­ну. Вла­сни­ки цих бі­зне­сів бу­ли за­ці­кав­ле­ні в Укра­ї­ні. Ми на­да­ли їм най­які­сні­ші кон­суль­та­ції, до­по­мо­гли озна­йо­ми­ти­ся з ві­тчи­зня­ним рин­ком. На­ра­зі во­ни за­йшли в Укра­ї­ну, ін­ве­сту­ють сю­ди ко­шти, на­да­ють ро­бо­чі мі­сця, спла­чу­ють по­да­тки. Най­по­пу­ляр­ні­шою для ін­ве­сту­ва­н­ня є ІТ-сфе­ра. Цей бі­знес за­хо­дить з усьо­го сві­ту. На­при­клад, у нас є Ізра­їль, США, Ка- на­да, Ав­стра­лія. Пред­став­ни­ки цих кра­їн за до­по­мо­гою на­ших по­слуг від­кри­ва­ли тут бі­знес.

Та­кож був ці­ка­вий кейс з при­ва­тної мі­гра­ції. Гро­ма­дя­нин Ав­стра­лії (пра­щу­ри яко­го ще до Дру­гої сві­то­вої вій­ни ви­їха­ли з Укра­ї­ни) при­їхав сю­ди та ви­сло­вив ба­жа­н­ня за­ли­ши­ти­ся жи­ти. В ре­зуль­та­ті кро­пі­ткої юри­ди­чної ро­бо­ти, а та­кож ро­бо­ти в ар­хі­вах нам вда­ло­ся зна­йти за­пи­си в цер­ков­них кни­гах про йо­го ді­ду­сів, ба­бусь та на­віть пра­ді­ду­сів. На осно­ві цьо­го він отри­мав по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні та й вза­га­лі ді­знав­ся про сво­їх пред­ків. До ре­чі, це ще один ці­ка­вий мо­мент на­шої ро­бо­ти, ко­ли до­по­ма­га­єш лю­дям пі­зна­ва­ти свою ро­ди­ну та її істо­рію. Бу­ли на­віть та­кі си­ту­а­ції, ко­ли ми зна­хо­ди­ли до­ку­мен­ти про ро­ди­чів, по­ка­зу­ва­ли їх, а в лю­ди­ни на очах з’яв­ля­ли­ся сльо­зи.

Що­дня ми зу­стрі­ча­є­мо рі­зних лю­дей (з но­вих кра­їн, з ін­шим сві­то­гля­дом). Спра­ва ко­жно­го з них пев­ною мі­рою є уні­каль­ною. – Чим ви­кли­ка­ний Ваш про­фе­сій­ний ін­те­рес до ці­єї сфе­ри пра­кти­ки? – Це ви­йшло ви­пад­ко­во, ко­ли ми з одно­кур­сни­ка­ми при­йшли до то­го, що по­трі­бно спро­бу­ва­ти за­сну­ва­ти вла­сний бі­знес. На той мо­мент ми всі ма­ли до­свід ро­бо­ти в рі­зних ком­па­ні­ях. Я пра­цю­вав в юри­ди­чній ком­па­нії, яка за­йма­ла­ся по­да­тка­ми, а мій пар­тнер – ке­рів­ни­ком юри­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту фі­нан­со­вої ком­па­нії. Ми ви­рі­ши­ли роз­по­ча­ти свою спра­ву і на ен­ту­зі­а­змі бу­ли го­то­ві до ро­бо­ти в будь-яких пра­кти­ках. Наш друг (гро­ма­дя­нин США, який на той мо­мент про­жи­вав у Ки­є­ві) ска­зав, що хо­че роз­по­ча­ти тут вла­сний бі­знес з аме­ри­кан­ськи­ми пар­тне­ра­ми, во­ни по­тре­бу­ють юри­ди­чної до­по­мо­ги що­до су­про­во­дже­н­ня бі­зне­су та оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів на про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні для за­снов­ни­ків. Пі­сля успі­шно­го за­вер­ше­н­ня про­е­кту ми зро­зумі­ли, що ця сфе­ра ці­ка­ва та пер­спе­ктив­на, до то­го ж кон­ку­рен­тів на рин­ку не так вже й ба­га­то. До ре­чі, що­до ці­ка­во­сті. Ми ко­лись під­ра­ху­ва­ли, що за час існу­ва­н­ня ком­па­нії (2 ро­ки), ми всти­гли по­пра­цю­ва­ти з гро­ма­дя­на­ми біль­ше ніж 50-ти кра­їн сві­ту. На­при­клад, за­раз у нас є клі­єнт з Ма­да­га­ска­ру, який пла­нує від­кри­ти в Укра­ї­ні ком­па­нію у сфе­рі ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій.

По­вер­не­мо­ся до на­ших дру­зів із США. Ми до­по­мо­гли з від­кри­т­тям бі­зне­су, во­ни по­ча­ли пра­цю­ва­ти. Іно­зем­на спіль­но­та в Укра­ї­ні, як ві­до­мо, є актив­ною та ко­му­ні­ка­бель­ною, то­му нас по­ча­ли ре­ко­мен­ду­ва­ти. Та­ким чи­ном до нас по­ча­ли звер­та­ти­ся но­ві клі­єн­ти.

Сьо­го­дні ми пра­цю­є­мо над на­пов­не­н­ням сай­ту, го­ту­є­мо стат­ті на те­му мі­гра­цій­но­го пра­ва, роз­ви­тку бі­зне­су та кор­по­ра­тив­ної мі­гра­ції в Укра­ї­ну. Ми актив­ні в ме­ре­жі Фейс­бук у спе­ці­а­лі­зо­ва­них гру­пах для іно­зем­ців. На рин­ку ми се­бе по­зи­ціо­ну­є­мо як юри­ди­чна ком­па­нія, яка зав­жди го­то­ва при­йти на до­по­мо­гу іно­зем­но­му гро­ма­дя­ни­ну в Укра­ї­ні та на­да­ти які­сні прав­ни­чі по­слу­ги. – Ви за­йма­є­те­ся ли­ше мі­гра­цій­ним пра­вом? – Ні, ми ще су­про­во­джу­є­мо ін­ве­сти­ції, за­сну­ва­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні, роз­ви­ва­є­мо пра­кти­ку сі­мей­но­го пра­ва. Ін­ко­ли на­да­є­мо пра­во­ву до­по­мо­гу іно­зем­цям у су­дах. – Однак по­зи­ціо­ну­є­те се­бе як юри­ди­чний бу­тик? – Так, пра­виль­но. Бу­тик з мі­гра­цій­но­го пра­ва та за­лу­че­н­ня в Укра­ї­ну іно­зем­них ін­ве­сти­цій. – Яким є спів­від­но­ше­н­ня при­ва­тних та кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів? – До­не­дав­на во­но бу­ло на ко­ристь при­ва­тних клі­єн­тів. Однак остан­нім ча­сом « пе­ре­ва­жа­ють » кор­по­ра­тив­ні клі­єн­ти з-за кор­до­ну. Ча­сто ма­є­мо за­пи­ти від іно­зем­них юри­ди­чних ком­па­ній, які су­про­во­джу­ють ін­те­ре­си бі­зне­су, що до нас за­хо­дить. На­сам­пе­ред, їх ці­кав­лять на­віть не юри­ди­чні ню­ан­си, пов’яза­ні з ро­бо­тою в Укра­ї­ні, а ін­фор­ма­ція що­до то­го, як офор­ми­ти до­ку­мен­ти для пе­ре­бу­ва­н­ня в на­шій кра­ї­ні іно­зем­ців-ме­не­дже­рів. По­трі­бно ви­вчи­ти ри­нок та всі мо­жли­во­сті, а вже по­тім за­йма­ти­ся ін­ве­сту­ва­н­ням. То­му остан­нім ча­сом ми спо­сте­рі­га­є­мо збіль­ше­н­ня час­тки кор­по­ра­тив­них клі­єн­тів. Зокре­ма, за­раз Укра­ї­ною ду­же ці­кав­ля­ться ки­тай­ські ком­па­нії. Не­що­дав­но на­ша ком­па­нія пов­ні­стю су­про­во­джу­ва­ла ви­хід на укра­їн­ський ри­нок ве­ли­кої ки­тай­ської бу­ді­вель­ної ком­па­нії, яка за­йма­є­ться бу­дів­ни­цтвом на­фто­га­зо­вих свер­дло­вин та до­ро­жніх ко­му­ні­ка­цій. – Як на­ша дер­жа­ва спри­яє або не спри­яє пе­ре­їзду, ро­бо­ті та ве­ден­ню бі­зне­су іно­зем­ни­ми гро­ма­дя­на­ми? – За­га­лом, на­шу дер­жа­ву ці­кав­лять пи­та­н­ня пра­во­во­го ста­ту­су іно­зем­ців та при­їзду ін­ве­сто­рів. Май­же що­ро­ку ми отри­му­є­мо за­ко­но­дав­чі змі­ни що­до про­жи­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні. За­зви­чай ці змі­ни на кра­ще. Зві­сно, в пра­во­во­му ре­гу­лю­ван­ні Укра­ї­ни бу­ва­ють не­то­чно­сті, які ускла­дню­ють жи­т­тя і юри­стам, і бі­зне­су. Однак, на мою дум­ку, дер­жа­ва спро­щує жи­т­тя іно­зем­цям в Укра­ї­ні. На­при­клад, на­віть 2 ро­ки то­му для то­го щоб іно­зе­мець при­їхав в Укра­ї­ну та отри­мав до­звіл на ро­бо­ту ди­ре­кто­ром ве­ли­кої ком­па­нії, йо­му по­трі­бно бу­ло прой­ти пов­ний ме­до­гляд, до­ве­сти, що він є не­су­ди­мою осо­бою, на­да­ти ди­плом з уні­вер­си­те­ту. Це був та­кий со­бі бю­ро­кра­ти­чний тя­гар. Сьо­го­дні дер­жа­ва спро­сти­ла про­це­ду­ру пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців. Існу­ють спе­ці­аль­ні пра­ви­ла для ін­ве­сто­рів, за яки­ми мо­жна швид­ко отри­ма­ти до­ку­мен­ти (як тим­ча­со­ву, так і по­стій­ну по­свід­ку на про­жи­ва­н­ня).

Що­прав­да, за­раз Укра­ї­на де­що ускла­дни­ла для на­шо­го бі­зне­су про­цес прийня­т­тя на ро­бо­ту ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків-іно­зем­ців. Існує нор­ма, що та­кий пра­ців­ник має отри­му­ва­ти за­ро­бі­тну пла­ту в роз­мі­рі від 10 мі­ні­маль­них (тоб­то у 10 ра­зів ви­щу, ніж в укра­їн­ців). За­га­лом, це спри­яє то­му, щоб іно­зем­ні ком­па­нії, які при­хо­дять в Укра­ї­ну, на­йма­ли пра­ців­ни­ків зі сво­єї дер­жа­ви, та сти­му­лює на­йма­ти на ро­бо­ту укра­їн­ців. Однак є пев­ні про­фе­сії та по­са­ди, які ін­ве­сто­ру по­трі­бно «при­вез­ти» сю­ди.

На­при­клад, у ки­тай­ських ком­па­ній є свої те­хно­ло­гії. Якщо во­ни бу­дуть їх впро­ва­джу­ва­ти в Укра­ї­ні, для цьо­го не­об­хі­дні «свої» пра­ців­ни­ки. То­му тут є скла­дність, пов’яза­на з ви­мо­гою про ви­со­ку за­ро­бі­тну пла­ту. З одно­го бо­ку, це спра­ве­дли­во. Якщо ти ін­ве­сту­єш в Укра­ї­ну і не на­йма­єш на ро­бо­ту укра­їн­ця, то ма­єш пла­ти­ти біль­шу зар­пла­ту.

З ін­шо­го бо­ку, мо­жна ствер­джу­ва­ти, що ця нор­ма є де­що дис­кри­мі­на­цій­ною. На­при­клад, сьо­го­дні ма­ють по­пит вчи­те­лі ан­глій­ської мо­ви. За­раз у нас від­кри­ва­є­ться ба­га­то шкіл іно­зем­них мов, які на­ма­га­ю­ться найня­ти на ро­бо­ту но­сі­їв. Їм та­кож по­трі­бно пла­ти­ти ви­со­ку зар­пла­ту, що є пе­ре­по­ною. До то­го ж не­об­хі­дно спла­чу­ва­ти чи­ма­лий по­да­ток. Шко­ла іно­зем­них мов – це, як пра­ви­ло, ма­лий бі­знес, то­му для них це тя­гар. Во­дно­час за­ко­но­дав­ство пе­ред­ба­чає ви­ня­тки. Ке­рів­ни­ки під­при­ємств, осо­би, які за­кін­чи­ли то­по­ві ВНЗ за сві­то­ви­ми рей­тин­га­ми, мо­жуть ма­ти піль­ги із за­ро­бі­тної пла­ти. Однак, що сто­су­є­ться ре­гу­ляр­них пра­ців­ни­ків, то тут є про­бле­ма. То­му укра­їн­ський бі­знес не зав­жди го­то­вий на­йма­ти іно­зем­ців на ро­бо­ту офі­цій­но, а от­же, іно­зем­ці пра­цю­ють без на­ле­жно­го оформ­ле­н­ня. – Яка за­раз си­ту­а­ція з су­до­вою пра­кти­кою у сфе­рі мі­гра­цій­но­го пра­ва. Які су­до­ві спо­ри сьо­го­дні най­більш по­ши­ре­ні? – Най­більш по­ши­ре­ни­ми за­ли­ша­ю­ться спо­ри у сфе­рі пра­во­во­го ста­ту­су бі­жен­ців в Укра­ї­ні. Згі­дно зі ста­ти­сти­кою, якщо я не по­ми­ля­ю­ся, за 6 мі­ся­ців 2018 р. в Укра­ї­ні ста­тус бі­жен­ців отри­ма­ли близь­ко 50 осіб. Ми зна­є­мо, яка кіль­кість бі­жен­ців отри­мує та­кий ста­тус у кра­ї­нах Єв­ро­пи. В Укра­ї­ні чо­мусь ци­фри ду­же ма­лі. Осо­би, які звер­та­ю­ться за отри­ма­н­ням цьо­го ста­ту­су, як пра­ви­ло, отри­му­ють від­мо­ву та май­же зав­жди оскар­жу­ють її в су­ді. Ця ка­те­го­рія спо­рів є до­ста­тньо по­ши­ре­ною, а та­кож спо­ри сто­сов­но ска­су­ва­н­ня гро­ма­дян­ства, по­сві­док на по­стій­не і тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня. Пе­ре­ва­жно ці пи­та­н­ня скла­да­ють су­до­ву пра­кти­ку у сфе­рі мі­гра­цій­но­го пра­ва. – Чи звер­та­ю­ться до Вас із за­пи­та­ми про до­по­мо­гу вну­трі­шні пе­ре­се­лен­ці в Укра­ї­ні?

– Ні, не звер­та­ю­ться. Про­те ін­ко­ли ми зі­штов­ху­є­мо­ся з ци­ми пи­та­н­ням. У пе­ре­се­лен­ців є свої про­бле­ми. На­при­клад, якщо осо­ба з оку­по­ва­них ра­йо­нів До­не­цької або Лу­ган­ської обла­стей втра­чає па­спорт, для неї це є ве­ли­ким тя­га­рем, то­му що від­но­ви­ти до­ку­мен­ти ду­же важ­ко. До ре­чі, ми обго­во­рю­ва­ли ці пи­та­н­ня на за­сі­дан­ні Ко­мі­те­ту з мі­гра­цій­но­го пра­ва Асо­ці­а­ції прав­ни­ків Укра­ї­ни, іні­ці­а­то­ром за­сну­ва­н­ня яко­го ви­сту­па­ла на­ша ком­па­нія. На жаль, сьо­го­дні зу­стрі­ча­ю­ться ви­пад­ки під­ро­бле­н­ня укра­їн­ських па­спор- тів за до­по­мо­гою ви­ко­ри­ста­н­ня тих блан­ків, які за­ли­ша­ли­ся в ор­га­нах мі­гра­цій­ної слу­жби в Кри­му, а та­кож оку­по­ва­них ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. Ча­сто осо­би ви­да­ють се­бе за гро­ма­дян Укра­ї­ни за під­ро­бле­ни­ми до­ку­мен­та­ми. Оче­ви­дно, у зв’яз­ку із за­зна­че­ним, став­ле­н­ня до лю­дей з цих ре­гіо­нів є більш при­скі­пли­вим. – Ви вже де­що зга­да­ли пи­та­н­ня ство­ре­н­ня ком­па­нії 2 ро­ки то­му. Ска­жіть, чи пра­кти­ку­є­те кросс-се­лінг?

– Як я вже го­во­рив, ми по­зи­ціо­ну­є­мо се­бе на рин­ку як мі­гра­цій­ний бу­тик. Ми за­йма­є­мо­ся мі­гра­цій­ним та кор­по­ра­тив­ним пра­вом, вла­сни­ми си­ла­ми роз­ви­ва­є­мо пра­кти­ку сі­мей­но­го пра­ва, ве­де­мо су­до­ві спо­ри. Однак якщо де­які кей­си ви­хо­дять за ме­жі ком­пе­тен­ції на­шої юри­ди­чної ком­па­нії, ми схи­ля­є­мо­ся до то­го, щоб «від­да­ти» клі­єн­та на­шим пар­тне­рам, ніж на­да­ти йо­му не­які­сну юри­ди­чну по­слу­гу. Так, ми зав­жди на­ма­га­є­мо­ся три­ма­ти кон­такт з ко­ле­га­ми з юри­ди­чно­го рин­ку. Ми зна­є­мо, хто цим за­йма­є­ться, хто на чо­му спе­ці­а­лі­зу­є­ться, та ре­ко­мен­ду­є­мо клі­єн­там.

Нас ре­ко­мен­ду­ють ко­ле­ги-юри­сти з ін­ших ком­па­ній. У нас є до­свід ро­бо­ти з де­яки­ми про­від­ни­ми юри­ди­чни­ми ком­па­ні­я­ми, які ре­ко­мен­ду­ва­ли нас сво­їм клі­єн­там або на­віть за­лу­ча­ли до спіль­ної юри­ди­чної ро­бо­ти в су­про­во­ді сво­їх про­е­ктів, пов’яза­них з мі­гра­цій­ним пра­вом. – Як зби­ра­є­те­ся роз­ви­ва­ти ком­па­нію най­ближ­чим ча­сом та якою її ба­чи­те, ска­жі­мо, у най­ближ­чі 5 ро­ків? У зв’яз­ку з тим, що на­ра­зі є по­пит на ін­ве­сту­ва­н­ня в на­шу еко­но­мі­ку та за­сну­ва­н­ня бі­зне­су іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми, основ­ним на­прям­ком роз­ви­тку на­шої ком­па­нії ми вба­ча­є­мо са­ме кор­по­ра­тив­ну мі­гра­цію. Тоб­то су­про­від ви­хо­ду іно­зем­них ком­па­ній на укра­їн­ський ри­нок, ре­ло­ка­цію їхніх пра­ців­ни­ків, вла­шту­ва­н­ня в Укра­ї­ні, на­да­н­ня ба­зо­вих юри­ди­чних по­слуг. Ми ба­чи­мо се­бе в цьо­му на­прям­ку. Зві­сно, ми не за­бу­ва­ти­ме­мо про ін­те­ре­си на­ших при­ва­тних клі­єн­тів.

Для се­бе ми ба­чи­мо, що пра­кти­ка мі­гра­цій­но­го пра­ва де­що пе­ре­ро­сте в пра­кти­ку ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну та ста­ви­ти­ме за ме­ту при­ве­сти в Укра­ї­ну яко­мо­га біль­ше ін­ве­сто­рів, але все-та­ки крізь при­зму мі­гра­цій­но­го пра­ва. Адже, як я ска­зав, іно­зем­ний ін­ве­стор, який хо­че за­сну­ва­ти тут свій бі­знес, на­сам­пе­ред, ду­має про те, як за­без­пе­чи­ти ле­галь­не пе­ре­бу­ва­н­ня в Укра­ї­ні ке­рів­ни­цтва ком­па­нії. То­му я впев­не­ний, що ін­ве­сто­ри бу­дуть звер­та­ти­ся са­ме до на­шої ком­па­нії.

Ва­силь ЧЕ­РЕ­ДНІ­ЧЕН­КО, пар­тнер ЮК EXPATPRO

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.