#Тру­до­ві­Бу­дні екс­па­тів: що змі­ни­ло­ся?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Мар’яна М ’ МАРЧУК МАРЧУК, ра­дник МЮФ Baker McKenzie Ан­на А СТЕПАНОВА СТЕПАНОВА, юрист МЮФ Baker McKenzie

Остан­ні­ми ро­ка­ми мі­гра­цій­не за­ко­но­дав­ство Укра­ї­ни за­зна­ло зна­чних змін. Зокре­ма, сут­тє­во був спро­ще­ний по­ря­док пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців в Укра­ї­ні. За­га­лом, ал­го­ритм дій, не­об­хі­дних для на­ле­жно­го до­ку­мен­ту­ва­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня пра­ці іно­зем­ців в Укра­ї­ні, за­ли­шив­ся не­змін­ним. Спо­ча­тку ро­бо­то­да­вець по­ви­нен отри­ма­ти до­звіл на за­сто­су­ва­н­ня пра­ці іно­зем­ців та осіб без гро­ма­дян­ства (да­лі – до­звіл) для від­по­від­но­го іно­зем­ця (якщо іно­зе­мець не під­па­дає під ви­ня­тки з цьо­го пра­ви­ла). Во­дно­час іно­зе­мець по­ви­нен отри­ма­ти дов­го­стро­ко­ву ві­зу ти­пу «D» (якщо не під­па­дає під ви­ня­тки), в'їха­ти в Укра­ї­ну на під­ста­ві ці­єї ві­зи, по­да­ти до­ку­мен­ти для отри­ма­н­ня по­свід­ки на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні (да­лі – по­свід­ка) та за­ре­є­стру­ва­ти своє мі­сце про­жи­ва­н­ня в Укра­ї­ні. Вар­то за­зна­чи­ти, що ко­жен етап про­тя­гом кіль­кох остан­ніх ро­ків за­зна­вав змін.

Змі­ни 2017 ро­ку: пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців

У 2017 р. для іно­зем­ців ста­ло мо­жли­вим пра­цю­ва­ти на умо­вах су­мі­сни­цтва у рі­зних ро­бо­то­дав­ців, а та­кож біль­ше ніж на одній по­са­ді в одно­го ро­бо­то­дав­ця в Укра­ї­ні. З кін­ця ве­ре­сня 2017 р. сут­тє­во був спро­ще­ний по­ря­док отри­ма­н­ня до­зво­лів, а для іно­зем­них за­снов­ни­ків, уча­сни­ків та/або бе­не­фі­ці­ар­них вла­сни­ків (кон­тро­ле­рів) юри­ди­чної осо­би, ство­ре­ної в Укра­ї­ні, ста­ло мо­жли­вим отри­ма­ти по­свід­ку, з огля­ду на їхній ста­тус, якщо во­ни при­бу­ли в Укра­ї­ну з ме­тою кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю та­кої юри­ди­чної осо­би. Та­кож бу­ли за­про­ва­дже­ні но­ві пра­ви­ла оформ­ле­н­ня віз для в'їзду в Укра­ї­ну. Се­ред ін­шо­го, бу­ли ско­ро­че­ні стро­ки роз­гля­ду до­ку­мен­тів для оформ­ле­н­ня віз, змі­не­но роз­мір кон­суль­сько­го збо­ру за отри­ма­н­ня ві­зи та умо­ви ви­да­чі дов­го­стро­ко­вих віз (не­об­хі­дних для отри­ма­н­ня по­свід­ки).

По­ря­док отри­ма­н­ня до­зво­лів бу­ло спро­ще­но За­ко­ном Укра­ї­ни «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до усу­не­н­ня бар'єрів для за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій» №2058-VIII від 23.05.2017 р., який на­брав чин­но­сті 27.09.2017 р. (да­лі –

За­кон). Зокре­ма, бу­ла ска­со­ва­на ви­мо­га що­до по­да­чі ме­ди­чної до­від­ки про від­су­тність в іно­зем­но­го пра­ців­ни­ка пев­них хво­роб та до­від­ки про від­су­тність су­ди­мо­сті, а та­кож бу­ли збіль­ше­ні стро­ки дії до­зво­лу для де­яких ка­те­го­рій пра­ців­ни­ків та по­свід­ки (во­на те­пер чин­на про­тя­гом стро­ку, на який ви­да­но до­звіл).

Се­ред но­вих ви­мог (не­о­дно­зна­чно сприйня­тих ро­бо­то­дав­ця­ми) – вста­нов­ле­н­ня мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру за­ро­бі­тної пла­ти іно­зем­но­го пра­ців­ни­ка. На­при­клад, мі­ні­маль­ний роз­мір за­ро­бі­тної пла­ти іно­зем­них пра­ців­ни­ків гро­мад­ських об'єд­нань, бла­го­дій­них ор­га­ні­за­цій та ви­зна­че­них на­вчаль­них за­кла­дів має бу­ти не мен­шим ніж 5 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат на мі­сяць (на­ра­зі 18 615 грн). Для ін­ших ка­те­го­рій іно­зем­них пра­ців­ни­ків, за ви­ня­тком осо­бли­вих ка­те­го­рій іно­зем­них пра­ців­ни­ків, мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна пла­та має ста­но­ви­ти не мен­ше ніж 10 мі­ні­маль­них за­ро­бі­тних плат на мі­сяць (на­ра­зі 37 230 грн). На дум­ку ба­га­тьох ро­бо­то­дав­ців, та­ка но­ва ви­мо­га уне­мо­жлив­лює прийня­т­тя на ро­бо­ту іно­зем­ців рі­зної ква­лі­фі­ка­ції та зна­чно зву­жує ко­ло ро­біт, до яких мо­жуть за­лу­ча­ти­ся іно­зем­ні пра­ців­ни­ки.

Та­кож бу­ла за­про­ва­дже­на ди­фе­рен­ці­йо­ва­на пла­та за ви­да­чу до­зво­лу, за­ле­жно від стро­ку, на який він ви­да­є­ться. На­при­клад, якщо ра­ні­ше за ви­да­чу до­зво­лу, не­за­ле­жно від стро­ку йо­го дії, не­об­хі­дно бу­ло за­пла­ти­ти 6 400 грн, то за­раз за до­звіл, який ви­да­є­ться на строк від 1-го до 3-х ро­ків, не­об­хі­дно за­пла­ти­ти 10 572 грн. Ана­ло­гі­чну су­му ро­бо­то­дав­ці те­пер ма­ють ви­тра­ча­ти для про­дов­же­н­ня до­зво­лу на та­кий са­мий строк.

Змі­ни 2018 ро­ку: по­ря­док в’їзду та мо­жли­вість про­жи­ва­н­ня

Якщо змі­ни, за­про­ва­дже­ні у 2017 р., зде­біль­шо­го сто­су­ва­ли­ся по­ряд­ку отри­ма­н­ня до­зво­лу, у 2018 р. змі­ни­ло­ся мі­гра­цій­не за­ко­но­дав­ство з ін­ших пи­тань. У сі­чні 2018 р. бу­ли за­про­ва­дже­ні до­да­тко­ві пе­ре­вір­ки іно­зем­ців-гро­ма­дян пев­них кра­їн під час пе­ре­ти­ну ни­ми укра­їн­сько­го кор­до­ну та про­хо­дже­н­ня при­кор­дон­но­го кон­тро­лю. Зокре­ма, бу­ла за­про­ва­дже­на про­це­ду­ра ска­ну­ва­н­ня від­би­тків паль­ців під час пе­ре­ти­ну кор­до­ну.

В лю­то­му 2018 р. на­бу­ли чин­но­сті ви­мо­ги до оформ­ле­н­ня віз для в'їзду в Укра­ї­ну в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, а то­му з’яви­ла­ся мо­жли­вість для гро­ма­дян пев­них кра­їн офор­ми­ти ра­зо­ву ві­зу на веб-пла­тфор­мі МЗС для по­їздок в Укра­ї­ну з ту­ри­сти­чною або ді­ло­вою ме­тою на строк до 30 днів.

З черв­ня 2018 р. бу­ло за­про­ва­дже­но кар­ди­наль­но но­вий під­хід до по­ряд­ку отри­ма­н­ня по­сві­док як на по­стій­не, так і на тим­ча­со­ве про­жи­ва­н­ня (оста­н­ня є не­об­хі­дною для іно­зем­ців, які при­їжджа­ють Укра­ї­ну для пра­це­вла­шту­ва­н­ня). По­чи­на­ю­чи з 01.06.2018 р. по­свід­ка ви­да­є­ться у фор­мі кар­тки, що мі­стить без­кон­та­ктний еле­ктрон­ний но­сій. До та­ко­го но­сія вно­ся­ться, се­ред ін­шо­го, біо­ме­три­чні да­ні іно­зем­ця, у зв’яз­ку з чим по­да­н­ня до­ку­мен­тів для отри­ма­н­ня по­свід­ки те­пер здій­сню­є­ться іно­зем­цем осо­би­сто. Це зу­мов­ле­но тим, що під час по­да­н­ня до­ку­мен­тів здій­сню­є­ться отри­ма­н­ня де­яких біо­ме­три­чних да­них (па­ра­ме­трів) іно­зем­ця (зокре­ма, від­ци­фро­ва­но­го обра­зу облич­чя та від­би­тків паль­ців рук).

Іно­зем­цям, які при­бу­ли в Укра­ї­ну для пра­це­вла­шту­ва­н­ня, як і ра­ні­ше, по­свід­ка ви­да­є­ться на пе­рі­од ро­бо­ти в Укра­ї­ні, який за­зна­ча­є­ться у до­зво­лі. У ра­зі за­кін­че­н­ня стро­ку дії по­свід­ка під­ля­гає обмі­ну, а не про­дов­жен­ню.

Вже у ли­пні 2018 р. бу­ли прийнят­ті змі­ни, які до­зво­ля­ють іно­зем­цям (за ви­ня­тком гро­ма­дян Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції), яким не по­трі­бно отри­му­ва­ти дов­го­стро­ко­ву ві­зу, по­да­ти до­ку­мен­ти на отри­ма­н­ня по­свід­ки без ви­їзду за ме­жі Укра­ї­ни пі­сля отри­ма­н­ня ни­ми до­зво­лу.

От­же, по­ря­док пра­це­вла­шту­ва­н­ня іно­зем­ців за остан­ні ро­ки за­знав сут­тє­вих змін, за­галь­на су­ку­пність яких спро­щує за­лу­че­н­ня до ро­бо­ти в Укра­ї­ні ви­со­ко­опла­чу­ва­них пра­ців­ни­ків та за­охо­чує до здій­сне­н­ня при­ва­тни­ми іно­зем­ни­ми осо­ба­ми ін­ве­сти­цій в Укра­ї­ну. Зве­де­н­ня до мі­ні­му­му кіль­ко­сті до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для отри­ма­н­ня до­зво­лу, та пря­мий до­звіл іно­зем­цям пра­цю­ва­ти на умо­вах су­мі­сни­цтва, ра­зом зі збіль­ше­н­ням стро­ку, на який мо­жна отри­ма­ти до­звіл, без­пе­ре­чно, по­зи­тив­но сприйня­ті бі­зне­сом. Во­дно­час збіль­ше­н­ня пла­ти за ви­да­чу до­зво­лу та за­про­ва­дже­н­ня ви­мо­ги що­до мі­ні­маль­но­го роз­мі­ру за­ро­бі­тної пла­ти іно­зем­но­го пра­ців­ни­ка зву­жу­ють ко­ло ро­біт, до яких еко­но­мі­чно до­ціль­но за­лу­ча­ти іно­зем­ців. За­га­лом, остан­ні за­ко­но­дав­чі змі­ни зна­чно спро­щу­ють про­це­ду­ру до­ку­мен­ту­ва­н­ня іно­зем­них пра­ців­ни­ків (осо­бли­во у по­рів­нян­ні з мі­гра­цій­ни­ми ви­мо­га­ми іно­зем­них кра­їн), то­му во­ни ма­ють по­зи­тив­но оці­ню­ва­ти­ся іно­зем­ни­ми ін­ве­сто­ра­ми як один із чин­ни­ків під­ви­ще­н­ня ін­ве­сти­цій­ної при­ва­бли­во­сті Укра­ї­ни.

У ра­зі за­кін­че­н­ня стро­ку дії по­свід­ка під­ля­гає обмі­ну, а не про­дов­жен­ню

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.