Про­бле­ми мо­ра­то­рію чи про­бле­ми з мо­ра­то­рі­єм?

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Юлі­яЮ і ЯНЮК ЯНЮК, стар­ший юрист ЮФ Evris

Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд про­дов­жу­ють ви­слов­лю­ва­ти чі­тку по­зи­цію що­до ви­мо­ги зня­т­тя мо­ра­то­рію та на­по­ля­га­ють на ва­жли­во­сті від­кри­т­тя рин­ку зем­лі в Укра­ї­ні. Згі­дно з про­гно­за­ми МВФ, пі­сля ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію ці­ни на зем­лю зро­стуть втри­чі. Окрім цьо­го, зем­ле­вла­сни­ки змо­жуть отри­му­ва­ти кре­дит під за­ста­ву зем­лі.

При ви­ді­лен­ні Укра­ї­ні тран­шу МФВ у 2017 р. йшло­ся про не­об­хі­дність за­вер­ше­н­ня зе­мель­ної ре­фор­ми. Між сто­ро­на­ми бу­ло під­пи­са­но Ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю, який мі­стив ви­мо­гу що­до за­без­пе­че­н­ня обі­гу зем­лі. Під­пи­са­н­ня Ме­мо­ран­ду­му при­зве­ло до над­зви­чай­но ши­ро­ко­го обго­во­ре­н­ня, але на сьо­го­дні зо­бов’яза­н­ня уря­ду за­без­пе­чи­ти обіг зе­мель ви­ко­на­ні ли­ше фор­маль­но, оскіль­ки від­чу­же­н­ня зем­лі за­ли­ша­є­ться під за­бо­ро­ною, а ри­нок орен­ди є го­лов­ним за­со­бом пе­ре­роз­по­ді­лу (обі­гу) зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня між зем­ле­вла­сни­ка­ми та зем­ле­ко­ри­сту­ва­ча­ми.

Ба­ланс ін­те­ре­сів та між­на­ро­дний до­свід

па­їв на ве­ли­ких ді­лян­ках, а ін­ші, нав­па­ки, від­мо­ви­ти­ся, що при­зве­де до не­об­хі­дно­сті за­без­пе­че­н­ня під’їзних шля­хів, а та­кож ри­зи­ку то­го, що пі­зні­ше окре­мі зе­мель­ні ді­лян­ки ста­нуть не­ці­ка­ви­ми для ку­пів­лі ін­ве­сто­ра­ми.

Та­кож ар­гу­мен­том що­до про­дов­же­н­ня дії мо­ра­то­рію є на­яв­ність не­спри­я­тли­во­го ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту та ри­зик ку­пів­лі зем­лі за без­цінь без отри­ма­н­ня зем­ле­вла­сни­ка­ми спра­ве­дли­вої пла­ти за від­чу­же­н­ня зем­лі. За да­ни­ми до­слі­джень з від­кри­тих дже­рел, се­ре­дня ці­на на зем­лю в Укра­ї­ні ста­но­ви­ти­ме близь­ко 300 до­ла­рів США за ге­ктар, то­ді як, на­при­клад, у Поль­щі та­ка ці­на за ге­ктар ста­но­вить 11 тис. до­ла­рів, у Ру­му­нії – 6 тис. до­ла­рів, а в Угор­щи­ні – 4 тис. до­ла­рів.

З між­на­ро­дно­го до­сві­ду, за­бо­ро­на на про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь вста­нов­ле­на у шта­ті Айо­ва (США), Ка­на­ді та Ізра­ї­лі, де до­зво­ле­на ли­ше дов­го­стро­ко­ва орен­да стро­ком до 50 ро­ків. Во­дно­час в Ізра­ї­лі та­ка по­лі­ти­ка про­ди­кто­ва­на осо­бли­ві­стю роз­та­шу­ва­н­ня кра­ї­ни та не­об­хі­дні­стю охо­ро­ни те­ри­то­рії.

То­ді як у ба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи від­чу­же­н­ня зе­мель мо­жли­ве за на­яв­но­сті пев­них обме­жень. На­при­клад, у су­сі­дній Поль­щі до­мі­ну­ють сі­мей­ні фер­ми (обро­бля­ють 80% ор­них зе­мель). До­звіл на ку­пів­лю зем­лі іно­зем­ця­ми (в то­му чи­слі гро­ма­дя­на­ми Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу) бу­ло

На­то­мість у Ні­меч­чи­ні, нав­па­ки, 55% всіх сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель кра­ї­ни на­ле­жить або обро­бля­є­ться на пра­ві орен­ди агро­під­при­єм­ства, але з лі­мі­том 400-500 ге­кта­рів. Ін­ша ча­сти­на зе­мель на­ле­жить се­ре­днім та дрі­бним фер­ме­рам. Обме­же­н­ня на ку­пів­лю іно­зем­ця­ми від­су­тні, але діє до­звіль­ний по­ря­док від­чу­же­н­ня зе­мель з до­зво­лу мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди пі­сля об­ґрун­ту­ва­н­ня ме­ти по­тен­цій­ним по­ку­пцем та під­твер­дже­н­ня про­фе­сій­ної під­го­тов­ки.

У Бол­га­рії при­дба­ти зем­лю для сіль­сько­го­спо­дар­ських по­треб мо­жуть гро­ма­дя­ни Бол­га­рії та кра­їн Єв­ро­пей­сько­го со­ю­зу, юри­ди­чна чи фі­зи­чна осо­ба, яка пе­ре­бу­ває на те­ри­то­рії кра­ї­ни біль­ше ніж 5 ро­ків та з кра­ї­ни, з якою Бол­га­рія укла­ла між­на­ро­дну уго­ду. Ці­ни на зем­лю є віль­ни­ми, лі­мі­ти вла­сно­сті від­су­тні. В Есто­нії ре­гу­лю­ва­н­ня цін та­кож від­су­тнє, іно­зем­цям до­зво­ле­но при­дба­ва­ти зем­лю з ме­тою фер­мер­сько­го ви­ко­ри­ста­н­ня, а та­кож на­да­но пра­во змі­ню­ва­ти ці­льо­ве при­зна­че­н­ня че­рез 5 ро­ків.

Дум­ка бі­зне­су

Вла­сни­ки та ке­рів­ни­ки агро­хол­дин­гів за­га­лом під­три­му­ють ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію, але вра­хо­ву­ю­чи ін­те­ре­си зем­ле­вла­сни­ків. Де­які вва­жа­ють, що це ви­рі­шить пи­та­н­ня на­ле­жної ре­а­лі­за­ції пра­ва вла­сно­сті для гро­ма­дян, адже сьо­го­дні існує

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.