«За­без­пе­че­н­ня прав жін­ки – це ключ до по­зи­тив­них змін у су­спіль­стві»

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

Оль­га ПАМПУХА, за­снов­ни­ця про­е­кту European Women Expert Awards і пре­зи­дент Мі­жна­ро­дно­го жі­но­чо­го екс­пер­тно-пра­во­во­го со­ю­зу, пе­ре­ко­на­на, що до­ся­гне­н­ня, іні­ці­а­ти­ви та що­ден­на ко­пі­тка пра­ця ко­жної жін­ки ма­ють бу­ти гі­дно оці­не­ні. Мі­жна­ро­дна пре­мія European Women Expert Awards по­кли­ка­на від­зна­чи­ти про­фе­сій­ні здо­бу­тки жі­нок, зро­би­ти їх ві­до­ми­ми та впі­зна­ва­ни­ми

за­снов­ни­ця про­е­кту European Women Expert Awards і пре­зи­дент Мі­жна­ро­дно­го жі­но­чо­го екс­пер­тно-пра­во­во­го со­ю­зу, пе­ре­ко­на­на, що до­ся­гне­н­ня, іні­ці­а­ти­ви та що­ден­на ко­пі­тка пра­ця ко­жної жін­ки ма­ють бу­ти гі­дно оці­не­ні. Мі­жна­ро­дна пре­мія European Women Expert Awards по­кли­ка­на від­зна­чи­ти про­фе­сій­ні здо­бу­тки жі­нок, зро­би­ти їх ві­до­ми­ми та впі­зна­ва­ни­ми. Про ці­лі та мі­сію пре­мії, а та­кож про май­бу­тнє кон­кур­су чи­тай­те в ін­терв’ю – Па­ні Оль­го, роз­ка­жіть, що на­ди­хну­ло Вас на ідею про­ве­де­н­ня пре­мії European Women Expert Awards. З чо­го все по­чи­на­ло­ся?

– Я зав­жди бу­ла пе­ре­ко­на­на, що за­без­пе­че­н­ня прав жін­ки – це ключ до по­зи­тив­них змін у су­спіль­стві. Так з’ яви­ла­ся ідея за­сну­ва­ти Мі­жна­ро­дний жі­но­чий екс­пер­тно-пра­во­вий со­юз. Се­ред мо­їх зна­йо­мих є ду­же ба­га­то жі­нок, які сво­їм при­кла­дом мо­жуть на­ди­хну­ти ко­жно­го змі­ни­ти цей світ. Мої зна­йо­мі – це ли­ше ка­пля в оке­а­ні! А скіль­ки є ще та­ких, які ме­ні не­ві­до­мі. Ме­ні хо­че­ться, щоб про них зна­ла не ли­ше я, але й увесь світ. Мі­жна­ро­дна пре­мія European Women Expert Awards по­кли­ка­на від­зна­чи­ти про­фе­сій­ні здо­бу­тки жі­нок і зро­би­ти їх ві­до­ми­ми та впі­зна­ва­ни­ми. – Роз­ка­жіть чи­та­чам про ці­лі пре­мії та її мі­сію. В чо­му во­ни по­ля­га­ють? Чим ця те­ма при­вер­ну­ла Ва­шу ува­гу? – Зви­чай­но, го­лов­на ціль про­е­кту – це ува­га до жін­ки. Ми хо­че­мо від­зна­чи­ти пра­цю тих жі­нок, які сво­ї­ми вчин­ка­ми ре­аль­но змі­ню­ють світ на кра­ще. На­ші пре­тен­ден­тки – це справ­жні про­фе­сіо­на­ли сво­єї спра­ви, але світ про них знає ще зов­сім ма­ло. Я бу­ла ду­же

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.