Но­ві про­фе­сії в юри­спру­ден­ції

Yurydychna Gazeta - - ГОЛОВНА СТОРІНКА -

У зв’яз­ку з роз­ви­тком те­хно­ло­гій та рин­ку, в юри­спру­ден­ції з’яв­ля­є­ться все біль­ше гі­бри­дних про­фе­сій. Но­ві ро­лі та про­фе­сії – це но­ві по­слу­ги та рин­ки, змі­на ста­рих під­хо­дів у HR-по­лі­ти­ці. Гі­бри­дів за­раз май­же не­мо­жли­во найня­ти з ви­що­го на­вчаль­но­го за­кла­ду. Їх по­трі­бно або ви­ро­щу­ва­ти, або хан­ти­ти. Щоб їх ви­ро­сти­ти, не­об­хі­дно за­кла­да­ти осно­ви – да­ва­ти ре­ле­ван­тні зав­да­н­ня, мо­жли­вість при­йма­ти рі­ше­н­ня, шан­си для спроб і по­ми­лок.

Ми­ну­ло­го ти­жня на V Все­укра­їн­ській шко­лі з ІТ- та Ін­тер­нет-пра­ва на­ма­га­ли­ся ро­зі­бра­ти­ся, хто та­кі ін­ха­у­зи та кон­суль­тан­ти, чим во­ни від­рі­зня­ю­ться, які пе­ре­ва­ги та не­до­лі­ки ко­жної про­фе­сії. Окрім то­го, го­во­ри­ли про те, хто та­кі legal engineer, legal designer, data protection officer та marketing compliance officer, а та­кож які скі­ли по­трі­бні юри­сту, щоб опа­ну­ва­ти но­ві про­фе­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.