ДПП крізь при­зму кон­це­сії

Yurydychna Gazeta - - АКТУАЛЬНО - Єгор ЖЕЛТУХІН, го­лов­ний ре­да­ктор «Юри­ди­чної Га­зе­ти»

В ажли­вим ін­стру­мен­том вза­є­мо­дії дер­жав­но­го та при­ва­тно­го се­кто­ру за­для до­ся­гне­н­ня су­спіль­но ва­жли­вих ці­лей за­ли­ша­є­ться дер­жав­но-при­ва­тне пар­тнер­ство. Пра­кти­ка іно­зем­них кра­їн знає чи­ма­ло при­кла­дів успі­шної ре­а­лі­за­ції про­е­ктів са­ме зав­дя­ки рі­зним фор­мам ДПП.

Однак, не­зва­жа­ю­чи на успі­шну сві­то­ву пра­кти­ку, си­ту­а­ція в Укра­ї­ні де­що ін­ша. Це пов’яза­но, зокре­ма, з не­до­ско­на­лі­стю пра­во­во­го ре­гу­лю­ва­н­ня. Ек­спер­ти за­зна­ча­ють, що осо­бли­во це акту­аль­но у пи­тан­ні кон­це­сії та здій­сне­н­ня зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня в ме­жах кон­це­сії.

Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти на­яв­ну нор­ма­тив­но-пра­во­ву ба­зу, мо­жна ді­йти ви­снов­ку, що пи­тан­ню кон­це­сій­но­го зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня при­ді­ле­но зов­сім ма­ло ува­ги. До то­го ж за­ко­но­да­вець не має чі­тко­го ро­зу­мі­н­ня, чи є кон­це­сій­не зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня окре­мим ви­дом ви­ко­ри­ста­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок, чи во­но ото­то­жню­є­ться з орен­дою зем­лі. Та­ка не­ви­зна­че­ність за­ва­жає роз­ви­ва­ти цей на­пря­мок та від­ля­кує по­тен­цій­них ін­ве­сто­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.